Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)

Částka 25/1967
Platnost od 01.07.1967
Účinnost od 29.11.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. června 1967

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo

(Brazzaville)


Dne 29. listopadu 1966 byla v Brazzaville podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville).


Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dnem 29. listopadu 1966.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo

(Brazzaville)

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Kongo (Brazzaville)

vedeny snahou posilovat rozvíjení mírové spolupráce a

přejíce si rozšiřovat vzájemné styky v oblasti kultury, školství, vědy a umění a upevňovat tak přátelské vztahy mezi národy obou zemí,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě vzájemného přátelství a porozumění a dodržujíce zásady svrchovanosti, nevměšování a rovnosti podporovat kulturní styky mezi oběma státy a přispívat k vzájemnému poznávání kulturních hodnot národů obou států a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních a filmových děl, pořádání přednášek, uměleckých, kulturních a vědeckých výstav a vydávání překladů významných děl vědecké a umělecké literatury druhé země.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi vědeckými, kulturními, školskými a zdravotnickými, jakož i společenskými a družstevními organizacemi a institucemi obou států. Za tím účelem budou usnadňovat vzájemné vysílání pedagogických pracovníků a jiných odborníků z oblasti školství, kultury a vědy.

Článek 4

Každá ze smluvních stran bude podporovat výuku dějin a zeměpisu druhé země a šíření znalostí o druhé zemi ve svých školách a osvětových zařízeních. Každá ze smluvních stran zajistí, aby učebnice neobsahovaly nesprávné informace o druhé zemi.

Článek 5

Smluvní strany umožní příslušníkům druhého státu studium na vysokých a odborných školách a za tím účelem si budou vzájemně poskytovat stipendia a jiné výhody. Budou vzájemně uznávat diplomy vydávané při ukončení studia na vysokých a středních školách a diplomy, kterými se udělují universitní hodnosti.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat pořádání sportovních soutěží mezi příslušníky svých států a vzájemné vysílání sportovců.

Článek 7

Smluvní strany budou usnadňovat vzájemnou výměnu knih, vědeckých, kulturních a uměleckých děl a publikací, filmů a hudebních záznamů. Rovněž budou podporovat vzájemné zveřejňování článků o kulturním životě druhého státu v tisku.

Článek 8

K provádění této Dohody budou smluvní strany sjednávat vždy na určité časové období prováděcí plány kulturní spolupráce, v nichž budou stanoveny zásady a podmínky uskutečňování kulturních akcí.

Článek 9

Tato Dohoda se uzavírá na období 5 let a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Platnost Dohody bude mlčky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně šest měsíců před skončením probíhajícího období.

Dáno v Brazzaville dne 29. listopadu 1966 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Republiky Kongo (Brazzaville):

Lévy Makany v. r.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. M. Řehoř v. r.

Přesunout nahoru