Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1. 1. 1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb.

Částka 24/1967
Platnost od 21.06.1967
Účinnost od 21.06.1967
Zrušeno k 16.10.1968 (137/1968 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 9. června 1967,

kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1.1.1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb.

Ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí, Státní komisí pro techniku, Státní bankou československou, Ústřední radou družstev a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 88 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a § 1 odst. 1 vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků:


ČÁST I

Státní příspěvek na družstevní bytovou výstavbu

§ 1

Národní výbory poskytují stavebním bytovým družstvům na výstavbu družstevních bytových domů zahajovanou v roce 1967 kromě státního příspěvku podle § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 3/1965 Sb., kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965, ještě další příspěvek k cenovému vyrovnání. Tento další příspěvek poskytují ve výši rozdílu rozpočtových nákladů příslušného objektu podle cen platných do 31. prosince 1966 a od 1. ledna 1967. *) Pokud projektová dokumentace pro tuto výstavbu byla pořízena za ceny platné od 1. ledna 1967, zvýší se uvedený další příspěvek ještě o rozdíly vyplývající z úpravy cen projektové dokumentace a ze zrušení slevy z cen této dokumentace k 1. lednu 1967.

§ 2

Jestliže byl před dnem účinnosti této vyhlášky již přiznán státní příspěvek podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 3/1965 Sb. na výstavbu družstevních bytových domů zahájenou v roce 1967, může celkový příspěvek, včetně dalšího příspěvku podle § 1 této vyhlášky, činit nejvýše částku, která by příslušela podle § 1.

§ 3

Na družstevní bytové domy k 1. lednu 1967 rozestavěné poskytují národní výbory další příspěvek v částce odpovídající rozdílu přeceněných *) a původních rozpočtových nákladů, neprostavěných do konce roku 1966.

§ 4

Další příspěvek podle § 1 až 3 se snižuje v těchto případech:

a) Jestliže v družstevním bytovém domě některé byty mají větší užitkovou plochu než 85 m2, sníží se další příspěvek o částku odpovídající poměru mezi součtem užitkových ploch, o které jednotlivé byty přesahují 85 m2 užitkové plochy, a celkovou užitkovou plochou všech bytů v příslušném domě.

b) U družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí (§ 8) snižuje se další příspěvek o cenový rozdíl vyplývající z přecenění zásob stavebních materiálů k 31. prosinci 1966. *)

c) Z dalšího příspěvku se vyloučí rozdíl rozpočtových nákladů (popř. nákladů na projektovou dokumentaci) týkající se té části nákladů, které byly vyvolány požadavky družstva na nadstandardní vybavení bytů nebo objektu, **) na umístění stavby apod.

§ 5

Další příspěvek stanovený podle § 1 až 4 se odečítá pro účely určení nejvyšší částky dlouhodobého investičního úvěru podle § 4 vyhlášky č. 191/1964 Sb. od celkových nákladů výstavby.

§ 6

Podklady potřebné k stanovení státního příspěvku podle § 1 až 4 předloží národnímu výboru stavební bytové družstvo.

ČÁST II

Státní příspěvek na družstevní bytovou výstavbu v zemědělství

§ 7

Poskytování státních příspěvků stavebním bytovým družstvům pracovníků v zemědělské a lesní prvovýrobě na výstavbu zahajovanou v roce 1967 upraví směrnice ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství vydaná v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.*).


ČÁST III

Změny vyhlášky č. 191/1964 Sb.

§ 8

Poznámka *) k § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, se nahrazuje pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967 tímto zněním:

"Za výstavbu úplnou svépomocí se považuje u výstavby zahájené v roce 1967 ta výstavba ve vlastní režii, kterou provádí stavební bytové družstvo bez nároků na plánované kapacity stavební výroby s výjimkou provedení některých prací, nejvýše však v rozsahu:

a) 40 % rozpočtových nákladů objektu při použití tradiční technologie výstavby,

b) 60 % rozpočtových nákladů objektu při použití progresivní technologie výstavby."

§ 9

Ustanovení § 17 odst. 1 vyhlášky č. 191/1964 Sb. se nahrazuje tímto zněním:

"Provádí-li stavebník výstavbu domku ve vybrané venkovské obci nebo ve městě na pozemku určeném národním výborem, zajistí národní výbor zřízení přístupové komunikace k pozemku (včetně chodníku) a rozšíření zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, popřípadě i vody, plynu a kanalizace, je-li toto zařízení vybudováno."

§ 10

Paragraf 19 odst. 11 vyhlášky č. 191/1964 Sb. se nahrazuje tímto zněním:

"Ústřední úřady vydají podle potřeby svých odvětví podrobnější pokyny. Pomoc družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků určené pro pracovníky v zemědělské a lesní prvovýrobě upraví - pokud jde o družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1967 a o výstavbu rodinných domků prováděnou na základě stavebního povolení vydaného od téhož dne - směrnice, kterou vydá ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstvo lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady."

ČÁST IV

Ustanovení závěrečná

§ 11

Zrušuje se § 1 odst. 3 vyhlášky č. 3/1965 Sb., kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965.


§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Rozpočtové náklady v cenách platných od 1.1.1967 (přeceněné rozpočtové náklady) rozumí se včetně vedlejších rozpočtových nákladů podle § 27 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a včetně rozpočtových nákladů na dodavatelskou inženýrskou činnost; u družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí zahrnují se do přeceněných rozpočtových nákladů z vedlejších rozpočtových nákladů pouze náklady na zařízení staveniště, ostatní výše uvedené vedlejší rozpočtové náklady jen u objemů prací prováděných dodavatelsky.

*) Způsob přecenění zásob stavebních materiálů u družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí a případného zpětného převedení rozpočtových nákladů do cenové úrovně platné do 31. prosince 1966 upraví pokyny Ústřední rady družstev vydané v dohodě se Státní komisí pro techniku a Státní bankou československou.

**) Tj. vybavení nebo provedení nad standard určený příslušnými platnými typovými podklady (včetně rozpočtů).

*) § 19 odst. 11 vyhlášky č. 191/1964 Sb. ve znění § 10 této vyhlášky.

*) Způsob přecenění zásob stavebních materiálů u družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí a případného zpětného převedení rozpočtových nákladů do cenové úrovně platné do 31. prosince 1966 upraví pokyny Ústřední rady družstev vydané v dohodě se Státní komisí pro techniku a Státní bankou československou.

Přesunout nahoru