Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1967 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti

Částka 23/1967
Platnost od 20.06.1967
Účinnost od 01.07.1967
Zrušeno k 01.06.1988 (20/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 31. května 1967,

kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti

Ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po projednání s Československým mysliveckým svazem podle § 44 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVÁ

§ 1

Myslivecké sdružení

(k § 4 zákona)

Činnost mysliveckého sdružení a práva a povinnosti jeho členů se řídí stanovami. *)

§ 2

Myslivecký aktivista

(k § 4 odst. 2, § 38 odst. 1 zákona)

(1) Okresní národní výbor si může vytvořit z řad zkušených členů Československého mysliveckého svazu myslivecké aktivisty, které pověří podle potřeby kontrolou mysliveckého hospodaření v honitbách. Uživatel honitby je povinen umožnit aktivistovi výkon jeho funkce v honitbě a poskytnout mu potřebné informace a doklady.

(2) Okresní národní výbor nepověřuje myslivecké aktivisty kontrolou v honitbách, v nichž výkon práva myslivosti byl vyhrazen podle § 18 odst. 1 zákona a v honitbách organizací v působnosti ministerstva národní obrany.

ČÁST DRUHÁ

§ 3

Myslivecký hospodář

(k § 15 zákona)

(1) Mysliveckým hospodářem může být ustanoven československý občan, který má platný lovecký lístek, prokáže, že již nejméně po 5 let třeba ne po sobě jdoucích, měl lovecký lístek a složí zkoušky pro myslivecké hospodáře. *)

(2) Mysliveckému hospodáři přísluší zejména připravovat plán mysliveckého hospodaření a lovu a dbát o jeho dodržování, dále dozírat, aby se právo myslivosti vykonávalo podle zásad řádného mysliveckého hospodaření a bylo v souladu s předpisy o myslivosti. Myslivecký hospodář provádí též potřebná opatření k záchraně užitkové zvěře, zejména hnízdících koroptví a bažantů.

(3) Jestliže okresní národní výbor neschválí ustanoveného mysliveckého hospodáře, popřípadě vzdá-li se myslivecký hospodář funkce nebo bude-li z funkce odvolán, je uživatel honitby povinen navrhnout do 30 dnů okresnímu národnímu výboru ke schválení nového mysliveckého hospodáře.

ČÁST TŘETÍ

Myslivecká stráž

(k § 20 zákona)

§ 4

(1) Mysliveckou stráží může být ustanoven pouze československý občan, který má platný lovecký lístek a prokázal znalost povinností a práv myslivecké stráže, vyplývající ze zákona.

(2) Mysliveckou stráž schvaluje a bere do slibu okresní národní výbor, v jehož obvodu je honitba, pro kterou má být myslivecká stráž ustanovena.

§ 5

(1) Myslivecká stráž skládá slib tohoto znění:

"Slibuji, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu, že budu ochranu myslivosti vykonávat s největší péčí, že veškerou škodu na chráněném majetku, kterou zjistím, budu ihned hlásit a že se vystříhám jakéhokoliv překročení svých oprávnění."

(2) Po schválení ustanovení myslivecké stráže a vzetí do slibu vydá okresní národní výbor osvědčení. V osvědčení musí být uvedena honitba, pro kterou byla myslivecká stráž ustanovena. Při výkonu své činnosti musí mít myslivecká stráž osvědčení s sebou a na požádání se jím vykázat.

(3) Okresní národní výbor vede seznam mysliveckých stráží, v němž se uvede jméno a příjmení, bydliště myslivecké stráže, honitba, pro níž byla myslivecká stráž ustanovena, datum vzetí do slibu a uživatel honitby.

§ 6

(1) Služební odznak myslivecké stráže je vyroben z bílého kovu a má tvar elipsy. Uprostřed elipsy je státní znak, jehož výška je 5 cm a šířka 3,7 cm. V hořejší části obvodového pásu je nápis "Myslivecká stráž". Nosí se na levé straně prsou.

(2) Služební odznak vydá myslivecké stráži okresní národní výbor.

§ 7

(1) Uživatel honitby je povinen oznámit okresnímu národnímu výboru, že myslivecká stráž přestala vykonávat v určené honitbě svou funkci.

(2) Myslivecká stráž, která přestala vykonávat svou funkci, je povinna neprodleně odevzdat okresnímu národnímu výboru osvědčení a služební odznak.

ČÁST ČTVRTÁ

Bažantnice

(k § 8, § 18 odst. 2 zákona)

Uznané bažantnice

§ 8

Uznanou bažantnici lze zřídit pouze v částech honitby, kde jsou vhodné podmínky pro chov bažantů, zejména vhodné složení porostů; přitom výměra lesních honebních pozemků nebo remízů musí být alespoň 25 ha.

§ 9

(1) V žádosti o uznání bažantnice uvede uživatel honitby místo a bližší označení honebních pozemků, na nichž má být uznaná bažantnice zřízena, jakou má mít výměru, jakož i důvody pro její zřízení.

(2) K zjištění podmínek pro zřízení uznané bažantnice provede okresní národní výbor potřebné místní šetření za účasti organizace, které přísluší v honitbě právo myslivosti, uživatele honitby (mysliveckého hospodáře), zástupce okresního výboru Československého mysliveckého svazu a uživatele lesa, kterému před rozhodnutím o přiznání bažantnice musí být dána možnost vyjádřit se k zamýšlenému opatření z hlediska lesního hospodářství.

§ 10

(1) V rozhodnutí o uznání bažantnice stanoví okresní národní výbor obvod bažantnice, její výměru a podmínky, za nichž se bažantnice uznává.

(2) Sousedí-li uznávaná bažantnice s cizími honebními pozemky, může okresní národní výbor zaokrouhlit honitbu v zájmu takové bažantnice, popřípadě k honitbě přičlenit tyto pozemky v rozsahu nutném pro zajištění úspěšného chovu bažantů.

§ 11

Je-li uznaná bažantnice zřízena z důvodů obecného zájmu, a bude-li toho nezbytně třeba k jejímu obhospodařování, omezí, popřípadě si vyhradí ministerstvo zemědělství a výživy výkon práva myslivosti (§ 18 odst. 1 zákona) na honebních pozemcích sousedících s bažantnicí.

§ 12

Uživatel honitby je povinen podat do jednoho měsíce od uznání bažantnice okresnímu národnímu výboru žádost o nové zařazení honitby do jakostní třídy.

§ 13

Lesní hospodářský plán pro les, v němž je zřízena uznaná bažantnice, je nutno v souhlase s předpisy o hospodářské úpravě lesů *) upravit tak, aby byl umožněn intenzivní chov bažantů. Těžba dřeva musí být provedena vždy nejpozději do konce února a dřevo je nutné odvést do konce března.

§ 14

Uživatel honitby označí obvod uznané bažantnice na vhodných místech tabulkami. V době hnízdění, tj. v době od 1. dubna do 30. června, je vstup do bažantnice, s výjimkou cest, zakázán; zákaz se nevztahuje na osoby, v bažantnici zaměstnané, osoby vykonávající dozor na obhospodařování bažantnice, jakož i na uživatele pozemků, ležících v obvodu bažantnice.

§ 15

Evidenci uznaných bažantnic vede okresní národní výbor.

§ 16

Samostatné bažantnice

Při uznávání samostatných bažantnic (§ 8 zákona) platí obdobně ustanovení o uznaných bažantnicích.

ČÁST PÁTÁ

Hlášení uvolněných honiteb a změny honiteb

(k § 14, § 17 odst. 2 zákona)

§ 17

Socialistická organizace, které přísluší právo myslivosti v honitbě, ohlásí okresnímu národnímu výboru a v opise okresnímu výboru Československého mysliveckého svazu do konce června každého kalendářního roku případy, kdy smlouva o postoupení výkonu práva myslivosti zanikne koncem roku a s dosavadním uživatelem honitby nebude uzavřena smlouva nová; jinak je povinna ihned ohlásit případy, v nichž smlouva zanikne předčasně.

§ 18

(1) Socialistická organizace, která získá do své správy nebo užívání honební pozemky, začleněné dosud do jedné nebo více honiteb, může, splňují-li tyto pozemky ať už samostatně nebo spolu s jinými honebními pozemky této organizace podmínky pro uznání honitby (§ 5 a 6 zákona), požádat okresní národní výbor o uznání takové honitby. Žádost pak musí podat nejpozději do 1 měsíce po zániku první ze smluv o postoupení výkonu práva myslivosti v honitbě, kterou tvoří též uvedené honební pozemky. Jde-li však o zánik smlouvy uplynutím doby, musí být žádost podána nejpozději do 30. června toho roku, kdy smlouva zanikla.

(2) K žádosti přiloží socialistická organizace tyto doklady:

a) 2 jednoduché situační náčrtky v měřítku 1:25 000 zachycující honební pozemky a jimi obklopené nebo s nimi sousedící nehonební pozemky, komunikační síť a vodní toky,

b) údaje o výměře honebních pozemků, které má socialistická organizace ve správě nebo užívání, pořízené podle výpisu z evidence nemovitostí; uvedené údaje musí si dát socialistická organizace potvrdit střediskem geodézie, v jehož obvodu leží honební pozemky. Údaje o výměře lesních honebních pozemků opatřené datem a číslem jednacím schválení lesního hospodářského plánu krajským národním výborem, popřípadě ministerstvem lesního a vodního hospodářství, nahrazují potvrzení střediska geodézie.

(3) V rozhodnutí o uznání honitby uvede okresní národní výbor vedle organizace, které přísluší v honitbě právo myslivosti, též hranice honitby a její výměru. Zároveň učiní potřebná opatření ohledně zbylých honebních pozemků dotčených honiteb.

ČÁST ŠESTÁ

§ 19

Ochrana myslivosti

(k § 22, § 23 zákona)

K zabránění škod způsobovaných na zvěři při obhospodařování honebních pozemků jsou povinni:

a) uživatelé honebních pozemků oznámit alespoň 3 dny předem uživateli honitby zahájení senoseče, kosení pícnin, použití chemických přípravků na ochranu rostlin, dobu a místo, kde se budou provádět v noční době zemědělské práce (orba, smykování apod.),

b) uživatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat účinných plašičů zvěře,

c) uživatelé silážních jam a krechtů spolu s uživateli honitby provádět přiměřená opatření proti nežádoucímu přístupu zvěře.

ČÁST SEDMÁ

Lovecký lístek a povolenka k lovu

(k § 31 zákona)

Lovecký lístek

§ 20

(1) Lovecký lístek opravňuje držet a nosit zbraně v něm uvedené.

(2) Lovecké lístky se vydávají

a) na jeden nebo na tři kalendářní roky pro československé občany,

b) na jeden kalendářní rok pro posluchače odborných škol, na kterých jsou vychováváni myslivci z povolání,

c) na tři kalendářní roky pro myslivce a lesníky z povolání,

d) na jeden kalendářní rok nebo na jeden měsíc pro cizince.

§ 21

(1) Žádost o vydání loveckého lístku se podává na předepsaném tiskopise. Žadatel musí k žádosti připojit tyto doklady:

a) výpis z rejstříku trestů vydaný v době ne delší než tři měsíce před podáním žádosti,

b) průkaz, že je členem Československého mysliveckého svazu,

c) podobenku z poslední doby,

d) průkaz, že měl již lovecký lístek pro československé občany nebo

- složil zkoušku z myslivosti nebo

- absolvoval (včetně výuky myslivosti) odbornou lesnickou školu nejméně na úrovni lesnické mistrovské školy (býv. hájenské školy) nebo složil zkoušku z myslivosti na lesnickém odborném učilišti, na kterém bylo povoleno vyučovat myslivost nebo

- absolvoval zemědělskou technickou nebo zemědělskou vysokou školu, na které bylo povoleno vyučovat myslivost a složil zkoušku z myslivosti na této škole nebo

- složil vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, zkoušku pro myslivce z povolání, zkoušku pro odborné lesní hospodáře, ustanovovací zkoušku nebo státní zkoušku lesnickou,

e) potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je lesníkem a myslivcem z povolání, žádá-li o vydání tříletého lístku podle § 20 odst. 2 písm. c) nebo potvrzení školy, že je jejím posluchačem žádá-li o vydání loveckého lístku podle § 20 odst. 2 písm. b),

f) průkaz, že uzavřel na dobu platnosti loveckého lístku pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti z výkonu práva myslivosti.

(2) Průkazy podle odstavce 1 písm. a), b) a d) se nepřipojují k žádostem o vydání loveckého lístku pro cizince.

(3) Jde-li o vydání loveckého lístku s dobou platnosti na tři kalendářní roky, musí žadatel předložit doklady podle odstavce 1 písm. b) a e), platné na dobu, na kterou má být lovecký lístek vydán; u myslivců a lesníků z povolání postačí, předloží-li tyto doklady na dobu jednoho roku.

(4) Lovecký lístek pro posluchače odborných škol středních a vysokých, na kterých jsou vychováváni myslivci z povolání, se vydává žákům lesnických škol (nejméně na úrovni lesnických mistrovských škol) až po složení zkoušky z předmětu myslivosti a opravňuje je, pokud jsou mladší než 18 let, vykonávat právo myslivosti jen za doprovodu myslivců z povolání nebo učitelů myslivosti na takových školách.

(5) Platnost loveckého lístku se prodlužuje, byla-li podána žádost o jeho prodloužení před uplynutím roku, do konečného vyřízení žádosti, nejdéle však do 31. března příštího roku. K žádosti o prodloužení musí být přiloženy doklady uvedené v odstavci 1 s výjimkou podobenky.

§ 22

Lovecký lístek musí být odepřen osobám

a) kterým není ještě 18 let, kromě posluchačů odborných škol, na kterých jsou vychováváni myslivci z povolání,

b) které zbavil soud způsobilosti k právním úkonům pro duševní chorobu nebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů zcela nebo jen v omezeném rozsahu,

c) které pro tělesné nebo duševní vady nejsou způsobilé bezpečně ovládat loveckou zbraň,

d) které nejsou členy Československého mysliveckého svazu (s výjimkou cizinců) nebo které nejsou pojištěny proti následkům zákonné odpovědnosti z výkonu práva myslivosti,

e) které byly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro trestný čin proti životu a zdraví, spáchaný neopatrným zacházením se střelnou zbraní, pokud nebyla tato odsouzení pravomocně zahlazena.

§ 23

Lovecký lístek může být odepřen osobám

a) jejichž chování je zaměřeno proti socialistickému zřízení nebo opětovně narušuje socialistické soužití

b) které se v posledních třech letech dopustily přestupku proti předpisům o zbraních, střelivu a výbušninách, proti předpisům na ochranu myslivosti nebo proti předpisům na ochranu přírody,

c) které zneužily povolenky k lovu,

d) které nemají trvalý pobyt na území Československé socialistické republiky,

e) které nejsou československými občany,

f) proti kterým podal Český myslivecký svaz (jeho organizační složky) námitky rázu mysliveckého;

g) proti kterým je zahájeno soudní řízení pro trestný čin, při němž odsouzení má za následek, že vydání loveckého lístku musí být odepřeno.

§ 24

(1) Okresní národní výbor odebere lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno podle § 22 nebo vznikne-li taková okolnost po jeho vydání.

(2) Okresní národní výbor může odebrat lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku mohlo být odepřeno podle § 23 nebo vznikne-li taková okolnost po jeho vydání.

§ 25

Zkoušky z myslivosti uchazečů o první lovecký lístek se konají u okresního výboru Československého mysliveckého svazu podle zkušebního řádu. *)

§ 26

Povolenka k lovu

(1) Při společných honech může uživatel honitby vydat jednu povolenku pro všechny účastníky honu.

(2) Povolenku k lovu ondatry pižmové na objektech státního rybářství vydávají uživatelé honiteb především pracovníkům národních podniků státního rybářství.

ČÁST OSMÁ

§ 27

Náhrada škod způsobených medvědem

(k § 34 odst. 3 zákona)

(1) Škodu, kterou způsobí na včelstvech a domácím zvířectvu medvěd, hradí stát.

(2) Poškozený musí číselně vyjádřený požadavek na úhradu škody do třech dnů ode dne, kdy škoda vznikla, písemně uplatnit u místního národního výboru, v jehož obvodu byla škoda způsobena, jinak pozbývá nároku na její náhradu.

(3) Místní (městský) národní výbor, u kterého byl požadavek na náhradu škody uplatněn, jej prošetří a se svým vyjádřením zašle okresnímu národnímu výboru.

(4) Okresní národní výbor po projednání s okresním výborem Československého mysliveckého svazu rozhodne o přiměřené náhradě škody; náhradu přizná, jestliže poškozený prokáže, že ke škodě došlo bez jeho zavinění a jde-li o škody na domácím zvířectvu bez zavinění osoby, které bylo zvíře svěřeno do opatrování.


ČÁST DEVÁTÁ

Ustanovení závěrečná

§ 28

Zrušuje se

vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 24/1962 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti (včetně příloh).

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1967.


Ministr:

Mestek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vzorové stanovy vydalo ministerstvo zemědělství a výživy a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy částka 21/1967.

*) Zkušební řád pro zkoušku pro myslivecké hospodáře vydalo ministerstvo zemědělství a výživy a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy částka 21/1967.

*) Vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu.

*) Zkušení řád pro zkoušky z myslivosti vydalo ministerstvo zemědělství a výživy a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy částka 21/1967.

Přesunout nahoru