Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1967 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví

Částka 22/1967
Platnost od 14.06.1967
Účinnost od 01.07.1967
Zrušeno k 01.01.1989 (192/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

Ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti

ze dne 1. června 1967,

kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví

Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti stanoví podle § 1 odst. 3 a § 14 vládního nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví (dále jen "nařízení"), a podle § 195 trestního zákona:


ODDÍL 1

§ 1

Seznamy jedů a omamných látek

Seznamy zvláště nebezpečných jedů, ostatních jedů a omamných látek tvoří přílohy č. 1 až 3 této vyhlášky. Jedy a omamné látky uvedené v těchto seznamech se považují za jedy a omamné prostředky ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona.

ODDÍL 2

§ 2

Posouzení jedů a omamných látek

(1) Žádost o posouzení látky nebo přípravku, pokud jde o jedy, musí být doložena:

a) technickou normou látky (přípravku), popřípadě jejím návrhem, nebo jiným obdobným dokladem obsahujícím údaje o jejích technických vlastnostech a hlavních účelech použití,

b) údaji o kvalitativním a kvantitativním chemickém složení,

c) výsledky toxikologického zkoumání umožňujícími posouzení látky (přípravku) nebo literárními doklady o takových výsledcích, popřípadě o zkušenostech s účinky na člověka získaných při používání látky (přípravku); tyto údaje se nemusí připojit u látek uvedených v seznamech jedů podle § 1, jsou-li součástí přípravku, o jehož posouzení se žádá.

(2) U dovážených látek (přípravků) lze doklady uvedené v odstavci 1 nahradit obdobnými zahraničními doklady umožňujícími posouzení a dokladem zahraničních úřadů o zdravotní nezávadnosti nebo stupni zdravotní škodlivosti látky (přípravku). Nelze-li u dováženého přípravku zjistit přesné chemické složení, musí se alespoň uvést obsah látek uvedených v seznamech zvláště nebezpečných jedů nebo ostatních jedů, popřípadě připojit prohlášení o tom, že dovážený přípravek tyto látky neobsahuje.

(3) Žádost o posouzení látky nebo přípravku, pokud jde o omamné látky, musí být doložena doklady a údaji stanovenými ministerstvem zdravotnictví pro posuzování léčiv před jejich uvedením do oběhu.

§ 3

Povolení k zacházení se zvláště nebezpečnými jedy a omamnými látkami

(1) V žádosti o povolení k zacházení se zvláště nebezpečnými jedy je organizace povinna uvést:

a) druhy zvláště nebezpečných jedů, s nimiž chce zacházet,

b) druh a způsob zamýšlené činnosti,

c) kde a v jakém nejvyšším množství budou zvláště nebezpečné jedy skladovány,

d) opatření, kterými bude zajištěna ochrana lidí,

e) opatření na ochranu okolí (způsoby zneškodnění exhalací a odpadních vod, způsoby likvidace pevných odpadů nebo zbytků), popřípadě také opatření na ochranu zdravotní nezávadnosti poživatin a předmětů běžného užívání,

f) prohlášení o tom, že osoby odpovědné za vedení práce se zvláště nebezpečnými jedy, za jejich skladování a za evidenci mají předepsanou odbornou způsobilost,

g) prohlášení o tom, že organizace provedla opatření k zabezpečení zvláště nebezpečných jedů před odcizením a zneužitím.

(2) V žádosti o povolení k zacházení s omamnými látkami je organizace povinna uvést:

a) přesné označení omamných látek, s nimiž chce zacházet,

b) druh a rozsah zamýšlené činnosti,

c) opatření proti zneužití omamných látek a proti poškození zdraví lidí,

d) prohlášení o tom, že osoby odpovědné za zacházení s omamnými látkami a za evidenci o nich mají předepsanou odbornou způsobilost.

(3) Povolení k výrobě, přípravě, zpracování, dovozu, výdeji (prodeji), skladování a používání omamných látek může být vydáno jen pro účely léčebně preventivní péče, veterinární péče a pro vědeckovýzkumné účely. Pouze ve zcela výjimečných případech může ministerstvo zdravotnictví povolit jednorázový odběr omamných látek k jiným účelům (k výuce, k provádění chemických analýz mimo zdravotnické kontrolní ústavy apod.). Dovoz a vývoz omamných látek se řídí předpisy o mezinárodním obchodě s omamnými látkami. *)

(4) V povolení podle odstavce 1 nebo 2 musí být uveden název a sídlo organizace, číslo a datum žádosti, druhy zvláště nebezpečných jedů nebo omamných látek a druhy činnosti, na které se povolení vztahuje, doba platnosti povolení, popřípadě místo používání zvláště nebezpečných jedů nebo omamných látek a další údaje a podmínky, za kterých se povolení uděluje.

§ 4

Výdej (prodej) jedů, žíravin a omamných látek

(1) Zvláště nebezpečné jedy se nesmějí vydávat (prodávat) osobám mladším 18 let a ostatní jedy osobám mladším 15 let. Žíraviny v tekutém stavu se smějí vydávat (prodávat) osobám mladším 15 let pouze v originálním balení pro malospotřebitele.

(2) Jedy se nesmějí prodávat v prodejnách poživatin a hraček; v prodejnách potřeb pro domácnost se nesmějí prodávat zvláště nebezpečné jedy.

(3) Zvláště nebezpečné jedy se smějí vydat jednotlivým osobám podle § 5 nařízení jen po předložení občanského průkazu a nejvýše v množství uvedeném v povolení. Pracovník vydávající zvláště nebezpečný jed je povinen zapsat na povolení množství vydaného jedu a datum vydání, jméno a příjmení osoby, jíž byl jed vydán, číslo jejího občanského průkazu, opatřit povolení razítkem organizace a zápis podepsat. Takto vyplněná povolení zůstávají v organizaci, která jed vydala, po dobu 5 let.

(4) Zvláště nebezpečné jedy smějí být ve vnitřním provozu organizace vydávány ze skladů jen zletilým osobám, a to na žádanku podepsanou pracovníkem odpovědným za vedení práce se zvláště nebezpečnými jedy; nezpracované, popřípadě nepoužité zvláště nebezpečné jedy musí být po skončení směny vráceny do skladu nebo jinak spolehlivě zabezpečeny. Množství vrácených zvláště nebezpečných jedů musí být evidováno.

(5) Výdej omamných látek se řídí zvláštními předpisy. *)

§ 5

Evidence zvláště nebezpečných jedů a omamných látek

(1) Evidence zvláště nebezpečných jedů a omamných látek musí obsahovat všechny potřebné údaje. Listinné doklady musí být upraveny a vedeny tak, aby údaje v nich zanesené nebylo možné dodatečně měnit, vyjmout ani vymazat; chybné údaje musí být opraveny tak, aby původní zápis zůstal čitelný.

(2) Vzor pro vedení evidence zvláště nebezpečných jedů je v příloze č. 5 této vyhlášky.

(3) Evidence zvláště nebezpečných jedů ve výrobě může být vedena ve formě provozního záznamu, popř. v jiné formě, která splňuje požadavky uvedené v odstavci 1; podle vzoru v příloze č. 5 této vyhlášky však musí být vždy vedena evidence o příjmu a výdeji ve skladu.

(4) Vedení evidence omamných látek blíže upravují směrnice ministerstva zdravotnictví. *) Organizace pro zdravotnickou výrobu a pro zásobování léčivy předkládají ministerstvu zdravotnictví ve stanovených lhůtách statistický výkaz o stavu zásob, příjmu, výrobě, dovozu, výdeji (prodeji) a vývozu omamných látek, jakož i o množství výchozích surovin, o výrobních ztrátách a o likvidaci omamných látek. Organizace zahraničního obchodu podávají ministerstvu zdravotnictví ve stanovených lhůtách hlášení o uskutečnění dovozu a vývozu omamných látek.

§ 6

Hlášení o zacházení s ostatními jedy

Hlášení o zacházení s ostatními jedy podávají:

a) organizace, které dovážejí nebo vyvážejí ostatní jedy, hlavnímu hygienikovi Československé socialistické republiky; na jeho žádost jsou povinny označit odběratelskou organizaci,

b) organizace, které vyrábějí nebo prodávají ostatní jedy, krajskému hygienikovi; na jeho žádost jsou povinny označit odběratelskou organizaci,

c) ostatní organizace okresnímu hygienikovi.

§ 7

Balení jedů a žíravin

(1) Jedy a žíraviny musí být uschovávány, přepravovány a vydávány dalším odběratelům jen v obalech dostatečně pevných v poměru k váze obsahu a zabraňujících jejich unikání nebo rozkládání; váha a tvar naplněných obalů musí umožňovat bezpečnou manipulaci s nimi a jejich bezpečné vyprazdňování. Uzávěr balení zvláště nebezpečných jedů uváděných do oběhu musí být tak zajištěn, aby jeho poškození bylo zřejmě patrné.

(2) Pro balení jedů a žíravin se smí používat jen takových obalů, které se tvarem, barvou nebo označením, jež je trvalou součástí obalu, zřetelně liší od obalů běžně používaných na poživatiny.

§ 8

Označování jedů, žíravin a omamných látek

(1) Označení, kterými musí být opatřeny bezprostřední obaly jedů a žíravin uváděných do oběhu, jsou uvedena v příloze č. 4 této vyhlášky. Tato označení musí být také uvedena v návodech k používání, prospektech a jiné dokumentaci výrobků.

(2) Na originálním spotřebitelském balení (balení pro tržní spotřebu) jedů a žíravin s výjimkou laboratorních chemikálií musí být dále uvedeny hlavní zásady pro bezpečné zacházení s nimi a pokyny pro vhodný způsob zneškodnění prázdných obalů, popř. upozornění, že jde o obal vratný. Mohou-li tyto látky vyvolat prudkou otravu, musí být uvedeny také příznaky otravy a pokyny pro první pomoc. Tyto údaje mohou být v odůvodněných případech uvedeny jen na návodu pro používání, je-li připojen ke každému balení.

(3) Bezprostřední obaly jedů a žíravin, pokud jsou tyto látky uváděny do oběhu jako laboratorní chemikálie, nemusí mít kromě názvu látky, obrazového symbolu a označení, zda jde o jed, zvláště nebezpečný jed nebo žíravinu, v označení uvedeny další údaje.

(4) Mimo označení podle odstavců 1 a 2 může hlavní hygienik Československé socialistické republiky schválit nebo v odůvodněných případech nařídit i jiné slovní označení (výstrahu).

(5) Označení musí mít v poměru k velikosti obalu takové rozměry a být tak umístěno, provedeno a upraveno, aby po celou dobu používání obalu bylo zřetelně viditelné; jinak musí vyhovovat příslušným technickým normám. *)

(6) Vnitřní i vnější obaly omamných látek musí být s výjimkou omamných látek - přípravků zařazených v seznamu (příloha č. 3 této vyhlášky) do skupiny II označeny šikmým modrým pruhem (z levého dolního do pravého horního rohu štítku) a musí obsahovat kromě údajů předepsaných jinými předpisy **) i mezinárodní označení. Tato povinnost se nevztahuje na označování léků obsahujících omamné látky a připravovaných podle lékařského předpisu, ani pro označování přepravních obalů, v nichž jsou omamné látky odesílány.

(7) Předchozí ustanovení se nevztahují na zásilky jedů a žíravin z ciziny, a to až do skladu příjemce označeného podnikem zahraničního obchodu, jakož i na zásilky těchto látek při průvozu. Tyto zásilky však musí být značeny podle příslušných přepravních předpisů.

(8) Ustanoveními tohoto paragrafu není dotčena povinnost označovat jedy a jiné látky škodlivé zdraví podle jiných předpisů.***).

§ 9

Přeprava jedů, žíravin a omamných látek

Pro přepravu jedů, žíravin a omamných látek platí zvláštní předpisy. *)

§ 10

Dokumentace jedů a žíravin

(1) Dodavatelé látek (přípravků) uváděných do oběhu v Československé socialistické republice, které jsou jedy, jsou povinni v dokumentaci těchto výrobků přístupné odběratelům a kontrolním orgánům uvést vedle označení a údajů podle § 8 odst. 1 až 4

a) hlavní účely, pro které je výrobek určen, popřípadě též způsoby jeho použití,

b) specifikaci obalu látky (přípravku) v souladu s ustanovením

c) postupy, kterými je možno látku (přípravek) zdravotně nezávadným způsobem zneškodnit a likvidovat, včetně postupů pro zneškodnění látky (přípravku) v odpadech, pokud se při běžném způsobu používání vyskytuje též v pevných, tekutých nebo plynných odpadech.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 musí být před uvedením látky (přípravku) do oběhu předloženy ke schválení hlavnímu hygieniku Československé socialistické republiky, který si může v jednotlivých případech vyžádat i další údaje, zejména o analytických postupech ke stanovení zbytků látky (přípravku) v plodinách, ve vodě a půdě, a přitom stanovit, které z těchto dalších údajů musí být podle odstavce 1 přístupny odběratelům a kontrolním orgánům. Údaje o látkách (přípravcích), které byly ke dni 1. července 1967 již vyráběny, musí být, pokud nevyhovují ustanovení odstavce 1, nejpozději do 31. prosince 1967 uvedeny v soulad s tímto ustanovením a předloženy ke schválení hlavnímu hygieniku Československé socialistické republiky. Veškerá dokumentace látek (přípravků), které jsou jedy, včetně etiket a návodů k používání, a informační a propagační materiály, musí být s těmito údaji v souladu; zejména se nesmí v těchto materiálech doporučovat účely a způsoby použití neuvedené ve schválených údajích.

(3) Dodavatelé látek (přípravků) uváděných do oběhu v Československé socialistické republice, které jsou žíravinami, jsou povinni v dokumentaci těchto výrobků uvést označení a údaje podle § 8 odst. 1 až 4.

(4) Dokumentace omamných látek je obdobná jako dokumentace léčiv. *)

(5) Podniky zahraničního obchodu jsou povinny spolupracovat s tuzemskými dodavateli při opatřování údajů podle předchozích odstavců, pokud se týkají dovážených látek a přípravků.

§ 11

Oznamování údajů o chemických látkách a přípravcích pro toxikologickou informační službu

(1) Organizace, které uvádějí do oběhu v Československé socialistické republice chemické látky nebo chemické přípravky, jsou povinny před jejich uvedením do oběhu oznámit toxikologickému informačnímu středisku *) obchodní název, znění etikety a velikost a druh balení látky (přípravku), její kvalitativní a kvantitativní chemické složení a účel použití, nebo jde-li o dováženou látku (přípravek), dostupné obdobné údaje podle § 2 odst. 2. Jde-li o jed nebo žíravinu, jsou povinny oznámit též údaje podle § 10 odst. 1 až 3.

(2) Toxikologické informační středisko smí údaje uvedené v odstavci 1, pokud je organizace označí za důvěrné, dále oznamovat jen organizacím, které jsou zvláště k tomu ministerstvem zdravotnictví zmocněny a vázány zachováním mlčenlivosti o nich. Ostatním organizacím a jednotlivcům podává toxikologické informační středisko pouze nezbytné informace o první pomoci a léčení v případech otrav a jiných nehod s chemickými látkami a přípravky. Pokud organizace označí údaje za tajné, zachází se s nimi podle předpisů o utajovaných skutečnostech.

ODDÍL 3

Odborná způsobilost pracovníků

§ 12

(1) Vedoucí pracovníci odpovědní za vedení práce (zacházení) s jedy, čítajíc v to jejich skladování, musí ovládat předpisy o jedech, mít znalosti o toxicitě a jiných zdraví škodlivých účincích látek používaných při činnostech, které řídí, a prokázat, že

a) absolvovali vysokoškolské studium v oboru lékařství, veterinárního lékařství, farmacie nebo chemie anebo

b) absolvovali studium na jiné vysoké škole nebo střední odborné škole, jehož součástí je chemie, byli nejméně 3 roky činní v oboru, v němž mají být ustanoveni na vedoucích funkcích, a složili zkoušku před komisí pro přezkoušení odborné způsobilosti osob pracujících s jedy (§ 13).

(2) Pokud mistr, vedoucí směny nebo jim na roveň postavení pracovníci ve výrobě jedů, vedoucí skladu jedů nebo vedoucí pracovník odpovědný za řádné provádění prací při hubení škodlivých živočichů a plevelů jedy nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 1 písm. a) nebo b), musí prokázat, že má základní povinné všeobecné vzdělání a alespoň tříletou praxi v oboru, v němž má být ustanoven do vedoucí funkce, a složil zkoušku před komisí pro přezkoušení odborné způsobilosti osob pracujících s jedy; tuto zkoušku je povinen vykonat vždy po 5 letech.

(3) Prodávat jedy v maloobchodě smějí pouze osoby, které jsou vyučeny v oboru "prodavač drogistického zboží", nebo osoby, které složily zkoušku před komisí pro přezkoušení odborné způsobilosti osob pracujících s jedy. Organizace je povinna zajistit další doškolování těchto osob nejméně jednou ročně v příslušné problematice jedů, a to osobami, které mají vzdělání podle odstavce 1 písm. a).

(4) Pracovníci, kteří jsou činní při hubení škodlivých živočichů a plevelů jedy a nemají způsobilost podle odstavce 1 nebo 2, a pracovníci, kteří jsou činní v oboru ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, musí absolvovat odborný kurs a složit závěrečnou zkoušku; zkoušku musí vykonat vždy nejpozději po třech letech. Odborné kursy a zkoušky při jejich ukončení organizuje a jejich náplň určuje hospodářská organizace, popřípadě její nadřízený orgán v dohodě s okresním, popř. krajským hygienikem.

(5) Ostatní pracovníci, kteří nejsou uvedeni v odstavcích 1 až 4 a jsou činní při zacházení s jedy, musí znát povahu a účinky látek, s nimiž mají pracovat, způsoby, jak se s nimi musí zacházet, ochranná opatření, která je třeba dodržovat, a zásady první pomoci. Organizace je povinna zajistit, aby pracovníci byli s těmito otázkami řádně seznámeni před zahájením práce a aby jejich potřebné znalosti byly trvale udržovány, doplňovány a nejméně jednou za rok kontrolovány.

§ 13

(1) Komisi pro přezkoušení odborné způsobilosti osob pracujících s jedy (dále jen "zkušební komise") ustavuje odbor zdravotnictví krajského národního výboru na návrh krajského hygienika; přitom předsedu zkušební komise jmenuje z řad odborných pracovníků krajské nebo okresní hygienické stanice a ostatní členy z řad pracovníků, kteří mají odbornou způsobilost podle § 12 odst. 1 písm. a). Je-li to v kraji třeba se zřetelem k místním podmínkám, může ustavit i více zkušebních komisí.

(2) Zkušební komise je tříčlenná nebo pětičlenná. Rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

(3) Organizace jsou povinny uvolnit v potřebném rozsahu pracovníky pro činnost ve zkušební komisi.

(4) Funkce členů zkušební komise je čestná. O náhradách za výdaje, které vzniknou členům zkušební komise převzetím a plněním jejich funkcí, platí obecné předpisy.

(5) Zkušební komise v ozbrojených silách a na železnici ustavují příslušné orgány obdobně podle této vyhlášky.

§ 14

(1) Přihlášku ke zkoušce před zkušební komisí podává organizace, jejíž pracovník se má zkoušce podrobit. V přihlášce uvede jméno a příjmení pracovníka, jeho osobní data, vzdělání a předchozí praxi v oboru, dosavadní povolání a postavení v něm, práci (funkci), kterou má pracovník vykonávat, a názvy jedů, s nimiž přijde do styku, popřípadě jejich skupiny. Přihláška podléhá správnímu poplatku.

(2) Pracovník musí prokázat dostatečné znalosti o povaze a účincích jedů, o tom, jak se tyto látky uschovávají a přepravují, o hygienických a bezpečnostních opatřeních při práci s nimi a jejich zneškodňování a o zásadách první pomoci, jakož i znalosti potřebných předpisů a dostatečné znalosti o technologii práci s nimi. Při zkoušce musí být přihlédnuto k povaze práce, kterou má pracovník konat, a k jeho postavení v povolání.

(3) O zkoušce musí být sepsán záznam, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky. Kopie záznamu se odesílá organizaci, která přihlášku podala.

(4) O úspěšně vykonané zkoušce se vydá zkoušenému osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

(5) Zkouška smí být opakována nejdříve za dva měsíce a je nutno k ní podat novou přihlášku.

§ 15

Ustanovení § 12 až 14 platí obdobně i pro odbornou způsobilost pracovníků, kteří zacházejí s omamnými látkami, s tou odchylkou, že odbor zdravotnictví krajského národního výboru jmenuje zkušební komisi pro přezkoušení odborné způsobilosti osob pracujících s omamnými látkami a jejím předsedou stanoví krajského lékárníka; ostatní členy zkušební komise jmenuje na jeho návrh.

ODDÍL 4

Provoz na pracovištích

§ 16

(1) Organizace jsou povinny

a) zajistit podle pokynů orgánů hygienické služby proměřování koncentrací jedů ve venkovním ovzduší a ve vodách, kam tyto látky unikají;

b) zneškodňovat nepotřebné zásoby jedů a žíravin;

c) zajistit asanaci obalů, kterých bylo použito pro jedy a žíraviny, nebo je zdravotně nezávadným způsobem zničit nebo jinak zneškodnit.

(2) Způsob zneškodňování nepotřebných zásob jedů a žíravin, čítajíc v to i jedy a žíraviny obsažené v odpadech, a obalů po použití navrhne a po projednání se zúčastněnými jinými organizacemi a orgány předloží organizace ke schválení okresnímu, popřípadě krajskému hygienikovi, na železnici hygienikovi dráhy. *)

§ 17

(1) Organizace je povinna zajistit, aby k jedům byl zamezen přístup nepovolaným osobám.

(2) Byl-li odcizen jed, podá vedení organizace bez průtahu hlášení okresnímu (v hlavním městě Praze obvodnímu) oddělení Veřejné bezpečnosti, v jehož obvodu byl jed odcizen.

§ 18

(1) Příslušné hospodářské orgány jsou povinny vydat pro pracoviště, kde se zachází s jedy a žíravinami, popřípadě pro jednotlivé druhy prací (technologie) pracovní pokyny, ve kterých musí být podle konkrétních podmínek stanovena potřebná bezpečnostní a ochranná opatření, včetně opatření při nehodě (havarijní opatření). Tyto pracovní pokyny schvaluje okresní hygienik, popřípadě krajský hygienik nebo hlavní hygienik Československé socialistické republiky, jestliže si to v určitých případech vyhradí.

(2) Pracovní pokyny musí zejména obsahovat

a) způsoby zneškodňování jedů a žíravin a jejich obalů po použití,

b) výpočet prostředků a zařízení, které budou při práci s jedy a žíravinami k dispozici pro ochranu lidí, pro účinné zneškodňování těchto látek i pro ochranu zdravého životního prostředí,

c) způsob, jakým smějí být jedy skladovány s jinými látkami, a to zejména s ohledem na možnost vývinu látek ještě nebezpečnějších nebo vzniku jiných nehod.

(3) Organizace jsou povinny seznámit s pracovními pokyny všechny osoby činné při práci s jedy a žíravinami a nejméně jednou ročně prověřovat znalost těchto pokynů. Pracovní pokyny musí být vyvěšeny na pracovištích na viditelném místě.

§ 19

Tělesná a duševní způsobilost pro práci s jedy se prokazuje výsledkem lékařské prohlídky.

§ 20

Ustanovení § 16 až 19 platí přiměřeně pro provoz na pracovištích, na nichž se zachází s omamnými látkami.

ODDÍL 5

§ 21

Hubení škodlivých živočichů a rostlin

(1) Použití jedů k hubení škodlivých živočichů v uzavřených objektech musí být nejméně 48 hodin před zahájením akce oznámeno okresnímu, popřípadě krajskému hygienikovi. V oznámení musí být uvedeno

a) přesné označení objektu, kde bude hubení prováděno,

b) výměra (kubatura) objektu nebo místnosti, a jde-li o sklady, i druh skladovaného zboží,

c) druh, přibližné množství a koncentrace jedů, jichž bude použito; použití kyanovodíku musí být zvlášť důrazně vyznačeno,

d) přípravné práce, které bude nutno provést, a doba potřebná k jejich provedení,

e) den a hodina započetí vlastní akce,

f) doba působení a doba, jíž bude potřeba k provedení celé akce,

g) bezpečnostní opatření, která budou provedena,

h) jméno a bydliště odpovědného pracovníka a název provádějící organizace.

(2) Použití jedů k hubení škodlivých živočichů a rostlin na jiných místech, než je uvedeno v odstavci 1, musí být nejméně 48 hodin před zahájením akce oznámeno okresnímu hygienikovi a místnímu (městskému) národnímu výboru, v jehož obvodu bude těchto látek použito. V oznámení musí být uvedeno

a) přesné označení místa, kde bude akce prováděna, a způsob provádění,

b) druh, přibližné množství a koncentrace přípravků, jichž bude použito,

c) škůdce, proti němuž bude přípravku použito,

d) den a hodina zahájení akce,

e) předpokládané trvání akce,

f) bezpečnostní opatření, která budou provedena,

g) jméno a bydliště odpovědného pracovníka a název provádějící organizace.

(3) Použití jedů k hubení škodlivých živočichů a rostlin v uzavřených objektech nebo na jiných místech určených pro zvířata, potraviny a suroviny živočišného původu nebo krmiva musí být podle předchozích odstavců oznámeno též okresnímu veterinárnímu lékaři.

(4) Akce uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být zahájeny jen tehdy, nestanovil-li orgán hygienické služby nejméně 24 hodiny před zahájením akce jinak. Orgán hygienické služby může mimo to stanovit pro práci zvláštní podmínky.

(5) Akce uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být prováděny pouze podle pracovních postupů, popřípadě technologických předpisů vypracovaných příslušnými hospodářskými orgány a schválených příslušnými orgány hygienické služby.


ODDÍL 6

Závěrečná ustanovení

§ 22

Touto vyhláškou se zrušují

1. vyhláška č. 167/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se uveřejňuje seznam jedů;

2. vyhláška č. 193/1955 Ú. l. (Ú. v.), o vydávání povolení k zacházení s jedy a o evidenci jedů;

3. vyhláška č. 107/1956 Ú. l. (Ú. v.), o hygienických podmínkách, kterým musí vyhovovat závody na výrobu, zpracování a přípravu jedů;

4. vyhláška č. 234/1959 Ú. l. (Ú. v.), o zacházení s jedy a s látkami škodlivými zdraví;

5. vyhláška č. 72/1960 Sb., o omamných látkách;

6. ustanovení § 1 nařízení ministra spravedlnosti č. 54/1955 Sb., o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona.


§ 23

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1967.


Ministr spravedlnosti:

Dr. Neuman v. r.

Ministr zdravotnictví:

Plojhar v. r.


Příloha č. 1

Seznam

zvláště nebezpečných jedů

acetonitril

acetonkyanhydrin

antu = 1-naftylthiomočovina

sloučeniny arsenu, např.:

alkylderiváty arsinu

arseničnany

hydroarseničnany

dihydroarseničnany

arsenitany

hydroarsenitany

kyselina hydroarseničná

kysličník arseničný

kysličník arsenitý

kysličníky alkylarsenité

kysličníky arylarsenité

sole alkylarsenité

sole arylarsenité

sole dialkylarsenité

sole diarylarsenité

azinphos-ethyl = 0,0-diethyl-S-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3- -benztriazino-3-methyl)dithiofosfát

azinphos-methyl = 0,0-dimethyl-S-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3- -benztriazino-3-methyl)dithiofosfát

brucin

carbophenothion = 0,0-diethyl-S-(4-chlorfenylthiomethyl) dithiofosfát

dekaboran

demeton-O = 0,0-diethyl-O-(2-ethylthioethyl)thiofosfát

demeton-S = 0,0-diethyl-S-(2-ethylthioethyl)thiofosfát

demeton-O-methyl = 0,0-dimethyl-O-(2-ethylthioethyl)thiofosfát

demeton-S-methyl = 0,0-dimethyl-S-(2-ethylthioethyl)thiofosfát

diethylrtuť

2,2-dichlordiethylsulfid

dichlorvos = 0,0-dimethyl-O-(2,2-dichlorvinyl)-fosfát (syn. DDVP)

dicrotophos = 3-(dimethoxyfosfinyloxy)-N,N-dimethyl-cis-krotonamid

dimefox = bis-(dimethylamino)fluorfosfinoxyd

dimethylrtuť

disulfoton = 0,0-diethyl-S-(2-ethylthioethyl)dithiofosfát

disulfoton-sulfoxyd = 0,0-diethyl-S-(2-ethylsulfinylethyl) dithiofosfát

DNOC = 2-methyl-4,6-dinitrofenol (syn. DNC, dinitrokresol)

endosulfan = 6,7,8,9,10,10-hexachlor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9- -methano-2,4,3-benzo(e)-dioxathiepin-3-oxyd

endrin = 1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a- -oktahydro-exo-1,4-exo-5,8-dimethanonaftalen

estery kyseliny karbaminové

ethion = 0,0,O'- O'-tetraethyl-S-S-methylen-bis-(dithiofosfát)

ethylester kyseliny kyanmravenčí

fenthion = 0,0-dimethyl-O-(3-methyl-4-methylthiofenyl)thiofosfát

fenylhydrazin

fluoroctan sodný

fosfidy

fosfor bílý (žlutý)

HEOD = 1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a- -oktahydro-exo-1,4-endo-5,8-dimethanonaftalen (syn.dieldrin)

heptachlor = 1,4,5,6,7,10,10-heptachlor-4,7,8,9-tetrahydro-4,7- -methyleninden

hexaethyltetrafosfát

HHDN = 1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4- -endo-5,8-dimethanonaftalen (syn. aldrin)

p-chlorfenyl-diazo-thiomočovina

chlormevinphos = 2-chlor-1-(2,4-dichlorfenyl)-vinyldiethylfosfát

jodid fosfornatý

kyanacetamid

kyanidy kovů

kyanovodík

kyselina fluoroctová

kysličník seleničitý

mecarbam = 0,0-diethyl-S-(N-etoxykarbonyl-N-methylkarbamylmethyl)- dithiofosfát

methanol

methyl-2,2'-dichlordiethylamin

methylester kyseliny kyanmravenčí (0-methyl,0-ethyl)-S-(2-ethylsulfinylethyl)dithiofosfát

mevinphos = 0,0-dimethyl-0-(1-methyl-2-karb-methoxyvinyl)fosfát

mipafox = bis-(isopropylamino)fluorfosfinoxyd

oxydemeton-methyl = 0,0-dimethyl-S-(2-ethylsulfinylethyl)- thiofosfát

parathion = 0,0-diethyl-0-(4-nitrofenyl)thiofosfát

parathion-methyl = 0,0-dimethyl-0-(4-nitrofenyl)-thiofosfát

pentaboran

pentakarbonyl železa

phencapton = 0,0-diethyl-S-(2,5-dichlorfenylthiomethyl)- dithiofosfát

phorate = 0,0-diethyl-S-(2-ethylthiomethyl)dithiofosfát

phosphamidon = 0,0-dimethyl-O-(2-chlor-2-diethylkarbamoyl-1- -methylvinyl)fosfát

propionitril

sole trialkylolovičité

strychnin

thiokarbonyltetrachlorid

teluričitany

terathion = (0-methyl,0-ethyl)-S-(2-ethylthioethyl)-dithiofosfát

terathion-sulfoxyd = 0,0-diethyl-S-(2-ethylsulfinylethyl)- dithiofosfát

tetraethylolovo

tetrakarbonyl niklu

tetramethyldisulftetramin

triamphos = 5-amino-bis(dimethylamido)fosforyl-3-fenyl-1,2,4- -triazol (syn. triamide)

tris-2-chlorethylamin

vinan antimonylodraselný

Zvláště nebezpečné plynné jedy *)

arsenovodík

ethylenoxyd

fosforovodík

methylbromid

Příloha č. 2

Seznam ostatních jedů

allylalkohol

anilin a jeho N-alkylderiváty

a N,N-dialkylderiváty

sloučeniny antimonu s výjimkou sirníku antimonitého (není jedem)

a vinanu antimonylodraselného (je zvláště nebezpečným jedem)

sloučeniny barya s výjimkou síranu barnatého (není jedem)

bromophos = 0,0-dimethyl-0-(4-brom-2,5-dichlorfenyl)thiofosfát

bromoxynil = 3,5-dibrom-4-hydroxy-benzonitril

organické sloučeniny. např.

sole alkylciničité,

sole dialkylciničité,

sole trialkylciničité,

sole triarylciničité

DDT = 1,1,1-trichlor-2,2-bis-(4-chlorfenyl)ethan diazinon = 0,0-diethyl-O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidyl)- thiofosfát

1,2-dibromethan

dicyklohexylamin a jeho sole

0,0-diethyl-S-(2,5-dichlorfenylthiomethyl)dithiofosfát

diethylenglykol

diethylester kyseliny šťavelové

1,2-dichlorethan

dimethoat = 0,0-dimethyl-S-(N-methylkarbamylmethyl)dithiofosfát

0,0-dimethyl-S-(ftalimidomethyl)dithiofosfát (2,4-dinitro-6-sec.butyl)fenylacetát

dinitrofenol

dinitrotoluen

dinobuton = 2(1-methyl-n-butyl)-4,6-dinitrofenyl-isopropylkarbonát

dinosan = 2,4-dinitro-6-sec.amylfenol

dinoseb = 2,4-dinitro-6-sec.butylfenol

diquat = 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenantren(ion)

dusitany

estery kyseliny dusité

ethylenglykol

fenitrothion = 0,0-dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrofenyl)thiofosfát

fluoridy s výjimkou fluoridu hlinitosodného (není jedem)

fluorokřemičitany

formothion = 0,0-dimethyl-S-(N-formyl-N-methylkarbamylmethyl)- dithiofosfát

hexachlorcyklohexan (syn. HCH, BHC)

chloranilin

chlordan = 1,2,3,4,5,6,7,10,10-oktachlor-4,7,8,9-tetrahydro-4,7- -methyleninden

imidan = 0,0-dimethyl-S-(ftalimidomethyl)dithiofosfát

ioxynil = 3,5-dijod-4-hydroxy-benzonitril

jodičnany

kyselina šťavelová

kyselina thioglykolová

lindan = gamma isomer 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexanu (syn.gamma BHC)

metaldehyd

methylchlorid

3-(N-methyl-2-pyrolidyl)pyridin (syn. nikotin)

nitranilin

nitrobenzen

nitrocyklohexan

nitroethan

nitroglycerin

nitroglykol

nitromethan

nitropropan

nitrotoluen

sloučeniny olova s výjimkou sirníku olovnatého (není jedem)

tetraethylolova (je zvláště nebezpečným jedem)

tetramethylolova (je zvláště nebezpečným jedem)

solí trialkylolovičitých (jsou zvláště nebezpečnými jedy)

oxalylchlorid

paraquat = 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridyl (ion)

pentachlorfenol

sloučeniny rtuti s výjimkou sirníku rtuťnatého (není jedem)

diethylrtuti (je zvláště nebezpečným jedem)

dimethylrtuti (je zvláště nebezpečným jedem)

selenan sodný

seleničitany

sloučeniny teluru s výjimkou teluričitanů (jsou zvláště nebezpečnými jedy)

sulfurylchlorid

tetrachlormethan

tetranitrotoluen

sloučeniny thalia

thiometon = 0,0-dimethyl-S-(2-ethylthioethyl)dithiofosfát

thiometon-sulfoxyd = 0,0-dimethyl-S-(2-ethylsulfinylethyl)- dithiofosfát

thionylchlorid

toluidin

toxafen = chlorovaný kamfen

S,S,S-tributyltrithiofosfát

trifenylfosfát

trichloracetonitril

trichlornitromethan

trikresylfosfát

trinitrofenol

trinitrokresol

trinitrotoluen

sloučeniny uranu

vamidothion = 0,0-dimethyl-S-[2-(1-methylkarbamoylethylthio)]- thiofosfát

Plynné jedy *)

antimonovodík

diazomethan

diboran

chlorkyan

kysličník uhelnatý

selenovodík

sirovodík

telurovodík

Příloha č. 3

Seznam omamných látek

Omamné látky jsou v tomto seznamu zařazeny do skupin I. až III. podle míry nebezpečí chorobného návyku, psychických změn a rizika zneužití; tento seznam je též v souladu se seznamem omamných látek podrobených mezinárodní kontrole.

Na omamné látky skupiny I. se vztahují všechna ustanovení vyhlášky č. 56/67 Sb., pokud se týkají omamných látek.

Na omamné látky skupiny II. se nevztahují ustanovení této vyhlášky o výdeji, příjmu, skladování, přípravě a evidenci omamných látek v zařízeních, která smějí hospodařit s omamnými látkami bez povolení podle § 4 odst. 9 vládního nařízení č. 55/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví; pro tuto činnost platí zvláštní předpisy.

U omamných látek skupiny III. nesmí být kromě množství určených k vědecko-výzkumným účelům vydáno povolení k výrobě, dovozu, vývozu, odběru, uchovávání a používání.

Společná mezinárodní označení jsou v Seznamu uvedena v závorkách za hlavním názvem.

Skupina I.

Acetorfin (Acetorphine) 3-0-acetyl-7-[(R)-hydroxy-1- methylbutyl]-6,14-endoethenotetrahydrooripavin

Acetylmethadol (Acetylmethadol) 6-dimethylamino-3-acetoxy-4,4- -difenylheptan

Allylprodin (Allylprodine) 4-propienyloxy-1-methyl-3-allyl-4- -fenylpiperidin

Alfacetylmethadol (Alphacetylmethadol) -6-dimethylamino-3- -acetoxy-4,4-difenylheptan

Alfameprodin (Alphameprodine) -4-propionyloxy-1-methyl-3- ethyl-4-fenylpiperidin

Alfamethadol (Alphamethadol) -6-dimethylamino-4,4-difenyl-3- -hoptanol

Alfaprodin (Alphaprodine) -4-propionyloxy-1,3-dimethyl-4- -fenylpiperidin

Alfentanil: N-(1-(2-(4ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)) -4- (methoxymethyl)-4-piperidinyl)-N-phenylpropanamid monohydrochlorid

Amfetamin 1-fenyl-2-aminiopropan

Anileridin (Anileridine) ethylester kyseliny 1-(4-aminofenethyl)- -4-fonyl-4-piperidinkarboxylové

Benzethidin (Benzethidine) ethylester kyseliny 1-(2- -benzyloxyethyl)-4-fonyl-4-piperidinkarboxylové

Benzylmorfin 3-benzylmorfin

Betacetylmethadol (Betacetylmethadol) -6-dimethylamino-3- -acetoxy-4,4-difenylheptan

Betameprodin (Betameprodine) -4-propionyloxy-1-methyl-3-ethyl-4- -fenylpiperidin

Betamethadol (Betamethadol) -6-dimethylamino-4,4-difenyl-3- -heptanol

Betaprodin (Betaprodine) -4-propionyloxy-1,3-dimethyl-4- -fenylpiperidin

Dextromoramid (Dextromoramide) (+)-1-[3-methyl-2,2-difenyl-4- -morfolinobutyry])-pyrrolidin

Diampromid (Diampromide) N-[2-(methylfenethylamino)-propyl]- propioanilid

Diethylthiambuten (Diethylthiambutene) 3-diethylamino-1,1-di(2- -thienyl)-1-buten

Difenoxylát (Diphenoxylate) ethylester kyseliny 1-(3-kyan-3,3- -difenylpropyl)-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové

Dihydromorfin (Dihydromorphine)

Dimenoxadol (Dimenoxadol) dimethylaminoethylester kyseliny 2-ethoxy-2,2-difenyloctové

Dimefeptanol (Dimepheptanol) 6-dimethylamino-4,4-difenyl-3- -heptanol

Dimethylthiambuten (Dimethylthiambutene) 3-dimethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-buten

Dioxafetylbutyrát (Dioxaphetyl, butyrate de,) ethylester kyseliny 2,2-difenyl-4-morfolinomáselné

Dipipanon (Dipipanone) 6-piperidino-4,4-difenyl-3-heptanon

Ekgonin, jeho estery a deriváty, z kterých je možno transformací získat ekgonin a kokain

Ethylmethylthiambuten (Ethylmethylthiambutene) 3-methylethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-buten

Etonitazen (Etonitazene) 5-nitro-1-(2-diethylaminoethyl)-2- -(4-ethoxybenzyl)-benzimidazol

Etorfin (Etorphine) 7-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14- -endoethenotetra-hydrooripavin

Etoxeridin (Etoxeridine) ethylester kyseliny 1-[2-(hydroxyethoxy) ethy]-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové

Fenadoxon (Phenadoxone) 6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon

Fenampromid (Phenampromide) N-[(1-methyl-2-piperidino)ethyl]- -propionanilid

Fenazocin (Phenazocine) 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-fenethyl-6,7- -benzomorfan

Fenomorfan (Phenomorphane) 3-hydroxy-N-fenethylmorfinan

Fenoperidin (Phenoperidine) ethylester kyseliny 1-(3-hydroxy-3- -fenylpropyl)-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové

Fentanyl (Fentanyl) N-[4-(1-fenethyl)piperidyl]-propionanilid

Furethidin (Furethidine) ethylester kyseliny 1-[2- -(tetrahydrofurfuryloxy)ethyl]-4-fenyl-4- -piperidinkarboxylové

Hydrokodon (Hydrocodone) dihydrokodeinon

Hydromorfinol (Hydromorphinol) 14-hydroxydihydromorfin

Hydromorfon (Hydromorphone) dihydromorfinon

Hydroxypethidin (Hydroxypethidine) ethylester kyseliny 1-methyl- -4-(3-hydroxyfenyl)-4-piperidinkarboxylové

Isomethadon (Isomethadone) 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-difenyl- -3-hexanon

Klonitazen (Clonitazene) 5-nitro-1-(2-diethylaminoethyl)-2- -(4-chlorbenzyl)-benzimidazol

Kodoxim (Codoxime) dihydrocodeinon-6-(karboxymethyl)-oxim

Koka - list

Kokain-methylester benzoylekgoninu

Koncentrát z tobolek a slámy máku (surovina získaná zpracováním makové slámy za účelem koncentrace alkaloidů, jestliže je tato surovina určena pro oběh)

Levofenacylmorfan (Levophenacylmorphane) (-)-3-hydroxy-N- -fenacylmorfinan

Levomethorfan (Levomethorphane) (-)-3-methoxy-N-methylmorfinan

Levomoramid (Levomoramide) (-)-1-(3-methyl-2,2-difenyl-4- -morfolinobutyryl)-pyrrolidin

Levorfanol (Levorphanol) (-)-3-hydroxy-N-methylmorfinan

Metamfetamin: (+)-2-metylamino-1-fenylpropan

Metazocin (Metazocine) 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorfan

Methadon (Methadone) 6-dimethylamino-4,4-difenyl-3-heptanon

Methadon, meziprodukt (4-dimethylamino-2,2-difenylpentannitril)

Methyldesorfin (Methyldesorphine) 6-methyl-6-desoxymorfin

Methyldihydromorfin (Methyldihydromorphine) 6-methyldihydromorfin

Metopon (Metopon) 5-methyldihydromorfinon

Moramid - meziprodukt (kyselina 3-methyl-2,2-difenyl-4- -morfolinomáselná

Morferidin (Morpheridine) ethylester kyseliny 1-(2-morfolinoethyl) -4-fenyl-4-piperidinkarboxylové

Morfin

Morfin methobromid a jiné deriváty morfinu se čtyřvazným dusíkem, včetně derivátů morfin-N-oxidu (i kodein-N-oxidu)

Morfin-N-oxid

Myrofin (Myrophine) 6-myristoyl-3-benzylmorfin

Nikodikodin (Nicodicodine) 6

Noracymethadol (Noracymethadol) -(±)-6-methylamino-3- acetoxy-4,4-difenylheptan

Norlevorfanol (Norlevorphanol) (-)-3-hydroxymorfinan

Normethadon (Normethadone) 6-dimethylamino-4,4-difenyl-3-hexanon

Normorfin (Normorphine) demethylmorfin

Norpipanon (Norpipanone) 6-piperidino-4,4-difenyl-3-hexanon

Opium

Oxykodon (Oxycodone) 14-hydroxydihydrokodeinon

Oxymorfon (Oxymorphone) 14-hydroxydihydromorfinon

Pethidin (Pethidine) ethylester kyseliny 1-methyl-4-fenyl-4- -piperidinkarboxylové Pethidin, meziprodukt A (1-methyl-4-fenyl-4-kyanpiperidin)

Pethidin, meziprodukt B (ethylester kyseliny 4-fenyl-4- -piperidinkarboxylové)

Pethidin, meziprodukt C (kyselina 1-methyl-4-fenyl-4- -piperidinkarboxylové)

Piminodin (Piminodine) ethylester kyseliny 1-(3-fenylaminopropyl) -4- fenyl-4-piperidinkarboxylové

Piritramid (Piritramide) 4-piperidino-1-(3,3-difenyl-3- -kyanpropyl)-4-piperidinkarboxamid

Proheptazin (Proheptazine) 4-propionyloxy-1,3-dimethyl-4-fenyl- -hexahydroazepin

Properidin (Properidine) isoproylester kyseliny 1-methyl-4-fenyl- -4-piperidinkarboxylové

Racemethorfan (Racemethorphane) (±)-3-methoxy-N- -methylmorfinan

Racemoramid (Racemoramide) (±)-1-(3-methyl-2,2-difenyl-4- -morfolinobutyryl)pyrrolidin

Racemorfan (Racemorphane) (±)-3-hydroxy-N-methylmorfinan

Sufentanil N-/4-(methoxymethyl)-1-/2-(2-thienyl) ethyl/-4-piperidyl/propionanilid

Thebain

Thebakon (Thebacone) acetyldihydrokodeinon

Tilidin (+)-ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexane-1-carboxylát

Trimeperidin (Trimepiridine) 4-propionyloxy-1,2,5-trimethyl-4- -fenylpiperidin

a isomery omamných látek uvedených v této skupině, až na výslovné výjimky, ve všech případech, kdy tyto isomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení

estery a étery omamných látek uvedených v této skupině, pokud nejsou uvedeny v jiné skupině seznamu, ve všech případech, kdy tyto estery a étery mohou existovat

soli omamných látek uvedených v této skupině včetně solí esterů, éterů a isomerů uvedených výše, ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Kyselina lysergová

N-N-diethyl-D-lysergamid

Skupina II.

Acetyldihydrokodein

Dextropropoxyphen alfa-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionát

Dihydrokodein (Dihydrocodeine)

Ethylmorfin 3-ethylmorfin

Folkodin (Pholcodin) 3-(2-morfolinoethyl)morfin

Kodein 3-methylmorfin

Nikokodin (Nicocodine) 6-nikotinoylkodein

Norkodein (Norcodeine) N-demethylkodein

2-phenyl-3-methyltetrahydro-1,4 oxazin

a isomery omamných látek uvedených v této skupině, až na výslovné výjimky, ve všech případech, kdy tyto isomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení

soli omamných látek uvedených v této skupině včetně solí jejich isomerů uvedených výše ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Přípravky, obsahující omamné látky uvedené v této skupině nebudou posuzovány jako omamné látky, pokud budou obsahovat jednu nebo více jiných látek tak, že nebudou spojeny se žádným rizikem zneužití a že omamná látka z nich nemůže být získána snadno zpět nebo v množství, které by mohlo ohrozit zdraví.

Přípravek Pulvis ipecacunhae opiatus ve složení uvedeném v Československém lékopisu, vydání druhé, 1954 není posuzován jako omamná látka.

Skupina III.

Konopí (Cannabis) a pryskyřice z konopí *)

Desomorfin (Desomorphine) dihydrodesoxymorfin

Heroin - diacetylmorfin

Ketobemidon (Cetobemidone) 1-[-methyl-4-(3-hydroxyfenyl)-4- -piperidyl]-1-propanon

a soli omamných látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 4

Označení obalů jedů a žíravin

Skupina látek: Označení:
I. Zvláště nebezpečné jedy 1. obrazový symbol lebky se zkříženými hnáty
2. nápis: "Zvláště nebezpečný jed!
Podléhá evidenci!"
3. název a koncentrace jedu (jedů) v látce nebo v přípravku obsažených
4. poučení, jakým způsobem je ohroženo zdraví člověka, např.: "Nebezpečné výpary!" "Vstřebává se kůží!"
5. váha a objem obsahu
II. Ostatní jedy totéž jako u zvláště nebezpečných jedů, jen s tím rozdílem, že nápis zní: "Jed!"
III. Žíraviny 1. obrazový symbol ruky s poleptanými prsty
2. nápis: "Pozor! Žíravina!"
3. název žíraviny

Příloha č. 5

Vzor úpravy knihy pro vedení evidenčních záznamů o pohybu zvláště nebezpečných jedů
Vzor úpravy knihy pro vedení evidenčních záznamů o pohybu zvláště nebezpečných jedů

Příloha č. 6

Vzor - Záznam o zkoušce před zkužební komisí pro přezkoušení odborné způsobilosti osob pracujících s jedy
Vzor - Záznam o zkoušce před zkužební komisí pro přezkoušení odborné způsobilosti osob pracujících s jedy

Příloha č. 7

Vzor - Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s jedy
Vzor - Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s jedy

Poznámky pod čarou

*) Jednotná úmluva o omamných látkách uveřejněná vyhláškou č. 47/1965 Sb.

*) Směrnice č. 35/1961 Věst. min. zdrav., o hospodaření s omamnými látkami, a č. 55/1961 Věst. min. zdrav., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

*) Směrnice č. 35/1961 Věst. min. zdrav., o hospodaření s omamnými látkami, a č. 55/1961 Věst. min. zdrav., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

*) ČSN 01 8010.

**) Československý lékopis a technické normy.

***) Např. předpisy o hořlavinách, výbušninách a radioaktivních látkách (zejména vyhlášky č. 62/1965 Sb. a č. 34/1963 Sb.).

*) Přepravní řády železniční, silniční, letecké, vodní a sdružené dopravy a poštovní řád.

*) Československý lékopis a technické normy.

*) Středisko je zřízeno při klinice pro nemoci z povolání v Praze 2 - Nové Město, Vyšehradská 49.

*) Souhlas hygienika ke zneškodnění jedů a žíravin v odpadních vodách nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání vody podle předpisů o vodním hospodářství.

*) Tyto plyny se považují za zvláště nebezpečné jedy tehdy, pokud jsou vyráběny, dodávány a používá se jich k určitému účelu. V ostatních případech, zejména vznikají-li při výrobě jako nežádoucí znečištění nebo exhalace, se tyto látky nepovažují za zvláště nebezpečné jedy ve smyslu vládního nařízení a vyhlášky o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

*) Tyto plyny se považují za jedy tehdy, pokud jsou vyráběny, dodávány a používá se jich k určitému účelu. V ostatních případech, zejména vznikají-li při výrobě jako nežádoucí znečištění nebo exhalace, se tyto látky nepovažují za jedy ve smyslu vládního nařízení a vyhlášky o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

*) Konopí, pokud je pěstováno a používáno výlučně k průmyslovým účelům a pro účely zahradnické, není posuzováno jako omamná látka.

Přesunout nahoru