Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1967 Sb.Vyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách

Částka 19/1967
Platnost od 26.05.1967
Účinnost od 01.09.1967
Zrušeno k 01.07.1990 (172/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství

ze dne 7. května 1967

o postgraduálním studiu na vysokých školách

Ministerstvo školství v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Hlavní formou dalšího vzdělávání vysokoškolsky připravených odborníků je postgraduální studium, které jako systém, obsahově navazující na ukončené vysokoškolské studium, zajišťují vysoké školy ve spolupráci s Československou akademií věd a s jinými vědeckými, popřípadě odbornými institucemi.

(2) Postgraduální studium poskytuje absolventům vysokých škol tématicky ucelenou teoretickou přípravu v užších specializacích nebo je seznamuje s novými vědeckými poznatky v příslušných oborech a jde-li o absolventy vysokých škol uměleckého směru, dále zdokonaluje v příslušném uměleckém oboru. Postgraduální studium s výjimkou jeho externí formy, trvá nejméně 200 vyučovacích hodin.*).

(3) Postgraduálního studia se zúčastňují pracovníci zpravidla v oboru, který absolvovali na vysoké škole nebo v oboru příbuzném, popřípadě i v jiném, pokud si v něm potřebují získat nové vědomosti nebo prohloubit znalosti k výkonu svého zaměstnání.

§ 2

Organizace postgraduálního studia

(1) Vysoké školy organizují jednotlivé běhy postgraduálního studia buď

a) na návrh příslušných ústředních orgánů, národních výborů, oborových ředitelství, popřípadě i jiných organizací (dále jen "organizace") nebo

b) na základě rozhodnutí ministerstva školství, zpravidla na návrh vysokých škol.

(2) Postgraduální studium se uskutečňuje formou denního, večerního, dálkového a externího studia, nebo účelným spojením těchto forem.

(3) Obory, v nichž jsou jednotlivé běhy postgraduálního studia organizovány, stanoví, jde-li o studium uvedené v odstavci 1 pod písm. a) rektoři vysokých škol na návrh organizací; jde-li o studium uvedené v odstavci 1 pod písm. b) ministerstvo školství, zpravidla na návrh rektorů příslušných vysokých škol.

(4) Vysoké školy zveřejňují s půlročním předstihem dvakrát ročně v úředních publikacích příslušných ústředních orgánů, popřípadě i v jiném tisku termíny zahájení jednotlivých běhů postgraduálního studia, fakulty a obory, ve kterých bude studium organizováno a předpokládané počty přijímaných účastníků.

(5) Učební plány vypracovávají a organizaci studia stanoví fakulty ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány; schvaluje je děkan fakulty. Učební plány postgraduálního studia učitelů a školských pracovníků schvaluje ministerstvo školství.

(6) Na postgraduální studium se vztahují obdobně ustanovení § 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 27 a 28 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 25/1966 Sb., kterou se vydávají studijní předpisy pro vysoké školy.

(7) Postgraduální studium se zakončuje závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Závěrečná zkouška se skládá z písemné práce a ze zkoušky ústní, popřípadě též praktické. Předsedu zkušební komise a její členy jmenuje děkan fakulty.

(8) Vysoká škola vydává účastníkům postgraduálního studia, kteří úspěšně ukončili studium, vysvědčení s uvedením oboru a rozsahu studia.

(9) Vysoké školy pověřují výukou v postgraduálním studiu své nejkvalifikovanější učitele, dále vynikající pracovníky Československé akademie věd, výzkumných ústavů a praxe, popřípadě i odborníky ze zahraničí.

§ 3

Účast v postgraduálním studiu

(1) Do postgraduálního studia uvedeného v § 2 odst. 1 písm.a) jsou přijímáni uchazeči zpravidla na návrh příslušných organizací. Tyto organizace navrhují ke studiu své pracovníky, pro jejichž současné, popřípadě budoucí pracovní zařazení je absolvování postgraduálního studia stanoveno jako doplňkový kvalifikační požadavek.

(2) Do postgraduálního studia uvedeného v § 2 odst. 1 písm.b) jsou přijímáni kromě uchazečů, navržených organizacemi i uchazeči, kteří se ke studiu hlásí z vlastního zájmu.

(3) O přijetí uchazeče k postgraduálnímu studiu rozhoduje děkan fakulty. Proti rozhodnutí děkana fakulty je možno se odvolat do 15 dnů k rektorovi vysoké školy. Rozhodnutí rektora vysoké školy je konečné.

§ 4

Materiální zabezpečení postgraduálního studia

(1) Materiálně se postgraduální studium zabezpečuje:

a) z prostředků organizací, pro něž jsou absolventi postgraduálního studia připravováni;*) příslušné fakulty sjednávají s těmito organizacemi smlouvy o jejich finanční a materiální účasti na zabezpečení postgraduálního studia. Účastní-li se téhož běhu postgraduálního studia pracovníci z oboru působnosti různých organizací, lze sjednat k zabezpečení téhož běhu postgraduálního studia více smluv;

b) zcela nebo zčásti z rozpočtu vysokých škol, a to v případech, kdy se postgraduální studium organizuje na základě rozhodnutí ministerstva školství; z rozpočtových prostředků vysokých škol se též hradí postgraduální studium učitelů a jiných pedagogických pracovníků.

(2) Při zajišťování postgraduálního studia uvedeného v odstavci 1 pod písm. a) nerozpočtují vysoké školy výdaje spojené s postgraduálním studiem, ani příjmy z něho plynoucí. Získané prostředky jsou mimorozpočtovými zdroji. O výdaje a příjmy se rozpočet vysoké školy překročí, přičemž výdaje musí být v plné výši kryty příjmy dosaženými z této činnosti. Dosažených příjmů použije vysoká škola:

a) ke krytí výdajů spojených s postgraduálním studiem,

b) k vybavení a modernizaci školských zařízení, k zajištění studijní literatury pro potřeby postgraduálního studia, popřípadě i k jinému pedagogickému a vědeckému rozvoji školy,

c) k překročení fondu odměn a mzdového fondu.

Nepoužité prostředky získané z této činnosti koncem roku nepropadají.

(3) Na prostředky získané prováděním postgraduálního studia se nevztahuje vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 2/1967 Sb., o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích.**).

(4) Odměňování interních a externích učitelů vyučujících v postgraduálním studiu***) a pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení studujících v postgraduálním studiu ****) jsou upraveny zvláštními předpisy.


Závěrečná ustanovení

§ 5

(2) Další vzdělávání lékařů a farmaceutů je upraveno zvláštními předpisy.*) Lékařské fakulty a fakulta farmaceutická mohou zabezpečovat postgraduální studium lékařů a farmaceutů v oborech, které stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem školství.

(3) Absolventům vysokých škol, kteří ukončili na vysokých školách postgraduální studium nebo kursy označené jako postgraduální před účinností této vyhlášky, lze toto studium, pokud odpovídá požadavkům stanoveným v § 1 odst. 1 a 2 uznat za postgraduální ve smyslu této vyhlášky, potvrdí-li děkan příslušné fakulty jeho rovnocennost. Pro odvolání proti rozhodnutí děkana fakulty platí obdobně ustanovení § 3 odst. 3.

(4) Tato vyhláška se nevztahuje na postgraduální studium cizích státních příslušníků v ČSSR, vysílaných ke studiu na základě mezistátních kulturních dohod a speciálních požadavků světových organizací.

(5) Působnost pověřence Slovenské národní rady pro školství a kulturu při řízení a organizaci postgraduálního studia se řídí ustanoveními § 5 - 8 zákona Slovenské národní rady č. 50/1966 Sb., o působnosti Slovenské národní rady při řízení a organizaci vysokých škol na Slovensku.

§ 6

(1) Zrušují se

a) část první, druhá a čl. 4 části páté směrnic pro doškolování absolventů zemědělských a lesnických technických škol a absolventů vysokých škol zemědělských ze dne 29. června 1961, čj. 68 413/61 (Věstník MŠK, roč. 1961, seš. 24);

b) prozatímní směrnice pro postgraduální studium pro absolventy vysokých škol chemicko-technologických pracující v oboru působnosti ministerstva chemického průmyslu ze dne 9. června 1962, čj. 22 651/62-III/2 (Věstník MŠK, roč. 1962, seš. 19);

c) směrnice o zřízení dálkového postgraduálního studia o přenosu dat na elektrotechnických fakultách Českého vysokého učení technického v Praze a Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě ze dne 23. září 1963, čj. 39 892/63-III/2 (Věstník MŠK, roč. 1963, seš. 30).

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1967.


Ministr:

Hájek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Jedna konzultační hodina v dálkové formě studia se počítá za 2,5 vyučovací hodiny v denní nebo večerní formě studia.

*) § 5 odst. 3 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách; § 86 odst. 1 vl. nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

**) Pro financování postgraduálního studia a použití příjmů z této činnosti platí obdobně ustanovení článku 3 a 5 směrnic MŠK pro činnost vysokých škol a jejich účelových zařízení podle § 5 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 30. května 1966 č. 23 613/66-E II/2 (Věstník MŠK, roč. 1966, seš. 17);

***) Platový řád pro učitele vysokých škol ze dne 6. prosince 1965 čj. 51 000/65 E I/1 (Věstník MŠK, roč. 1965, seš. 36) a směrnice k platovému řádu, vydané k jeho provedení;

****) Vyhláška MŠK č. 94/1966 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání.

*) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a předpisy vydané k jeho provedení.

Přesunout nahoru