Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací

Částka 19/1967
Platnost od 26.05.1967
Účinnost od 01.06.1967
Zrušeno k 01.04.1974 (25/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

48

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí a Ústřední rady odborů

ze dne 5. května 1967

o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací

Ministerstvo financí podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a v oblasti rozvoje iniciativy a péče o pracující Ústřední rada odborů podle čl. 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu, příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, ve znění přílohy k zákoníku práce č. 65/1965 Sb., stanoví:


§ 1zrušeno

ČÁST PRVNÍzrušeno

Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a jejich použitízrušeno

§ 2 – § 5zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 6zrušeno

§ 7

1. Podnik hradí věcné náklady spojené se závodním stravováním (závodní jídelny, kantýny, pomocná hospodářství) - pokud podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozdělení hrubého důchodu nebo zisku (např. úroky, penále apod.) - jako materiální náklady a služby a výdaje nevýrobní povahy.

2. Pořizovací cena potravin pro závodní stravování (včetně nezaviněných mank a škod na zásobách), osobní náklady pracovníků závodního stravování a surovinové náklady pomocných hospodářství se kryjí tržbami a ostatními výnosy závodního stravování; případný rozdíl mezi těmito položkami se posuzuje jako zisk nebo ztráta závodního stravování. Ve všech případech musí strávník uhradit nejméně pořizovací cenu potravin spotřebovaných na přípravu jídla.

3. Pokud podnik požaduje od jiné organizace, jejíž pracovníci se stravují v jeho závodní jídelně, úhradu rozdílu mezi částkou, za niž se strava strávníkům poskytuje, a skutečnými výdaji, může ji dohodnout též jako paušální. Úhrada se pak provádí pravidelně měsíčně bez zvláštního vyúčtování jen na základě smlouvy. Část úhrady týkající se věcných výdajů závodního stravování uhradí podnik na vrub tvorby hrubého důchodu nebo zisku, zbytek pak z rozdělení hrubého důchodu nebo zisku (po provedení odvodu do státního rozpočtu nebo do rozpočtu národního výboru), popř. z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb.

4. Případný zisk z provozu závodních jídelen a kantýn se převede nejpozději při roční účetní uzávěrce ve prospěch fondu kulturních a sociálních potřeb a lze ho dále použít jen pro účely závodního stravování; pokud vznikne ztráta závodního stravování, uhradí se z rozdělení hrubého důchodu nebo zisku (po provedení odvodu do státního rozpočtu nebo do rozpočtu národního výboru), popř. z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Základ pro výpočet odvodu z hrubého důchodu nebo zisku se o zisk nebo o ztrátu závodního stravování neupravuje (zisk se neodečítá a ztráta se nepřipočítává). *)

5. Kde je to účelné, sdružují se organizace ke společnému provozu závodního stravování. Nemá-li podnik možnost stravovat své pracovníky ve vlastní nebo cizí závodní jídelně, může zajistit jejich stravování v závodech podniků restauračního stravování. Přitom hradí podnik na vrub tvorby hrubého důchodu nebo zisku pouze část příspěvku na stravování ve výši odpovídající věcným nákladům, jež by hradil při provozu vlastní závodní jídelny resp. cizí závodní jídelně; další část příspěvku, týkající se vyšší ceny jídla, může podnik poskytnout pouze z rozdělení hrubého důchodu nebo zisku (po provedení odvodu do státního rozpočtu nebo rozpočtu národního výboru), popř. z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb.

§ 8 – § 12zrušeno


ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 13 – § 15zrušeno


Předseda Ústřední rady odborů:

Pastyřík v. r.

Ministr financí:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstva financí a Státní banky čs. o financování reprodukce základních prostředků č. 102/1966 Sb.

*) Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb je upravena v § 34 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

**) Pro rok 1967 činí minimální příděl fondu kulturních a sociálních potřeb z hrubého důchodu nebo zisku 0,8 % ročního objemu zdrojů fondu pracujících od počátku roku (vládní usnesení č. 481/1966). Tento příděl může být zvýšen podle kolektivní smlouvy.

*) Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům.

*) Ve smyslu vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě rodinných domků a vyhlášky č. 66/1966 Sb., o pomoci při výstavbě obytných domků s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům.

*) § 33 odst. 2 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

*) Náhrada mzdy se poskytuje ve výši průměrného výdělku podle příslušných ustanovení zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

**) Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně.

***) Směrnice o financování výdajů na civilní obranu čj. 282/27 400/1966 z 22.11.1966, otištěné ve Věstníku ministerstva financí č. 9/1966.

*) § 23 odst. 1 a 2 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

*) Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 43/1966 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení.

**) Zákon č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru.

*) Čj. 58 236/1966 ze dne 3. března 1966, otištěné ve Věstníku ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, částka 10, ročník XIII.

Přesunout nahoru