Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 46/1967 Sb.Vládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě

Částka 18/1967
Platnost od 17.05.1967
Účinnost od 17.05.1967
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 6. dubna 1967

o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě

Vláda Československé socialistické republiky podle § 51 odst. 1 horního zákona č. 41/1957 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR, § 391 odst. 2 a § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. nařizuje:


Vypořádání škod

§ 1

(1) Socialistická organizace odpovídá za škody, které způsobí na hmotném majetku jiné socialistické organizace

a) vyhledáváním a průzkumem ložisek, výstavbou nebo likvidací důlních děl a zařízení, dobýváním a těžbou nerostů, jakož i jejich úpravou a zušlechťováním prováděným v souvislosti s dobýváním;

b) jinou provozní hospodářskou činností.

(2) Odpovědnosti za škody uvedené v odstavci 1 se organizace zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena okolností, jež nemá původ v provozní hospodářské činnosti a jíž nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

§ 2

(1) Škoda se nahrazuje v penězích, pokud není dále stanoveno jinak, nebo pokud se organizace jinak nedohodnou.

(2) Nahrazuje se to, oč se majetek poškozené organizace škodnou událostí zmenšil, *) pokud není dále stanoveno jinak.

(3) Odstraňuje-li poškozená organizace škodu opatřením nového základního prostředku, je organizace, která škodu způsobila, povinna nahradit též:

a) úrokové náklady, jejichž výše se vypočte na základě průměrného úvěrového zatížení za dobu čerpání a splácení úvěrů podle úvěrové smlouvy, a to z částky nepřesahující výši opotřebení původního základního prostředku. Obdobná náhrada se poskytuje, jestliže poškozená organizace použije k opatření nového základního prostředku vlastních zdrojů. Poskytuje-li se na nový základní prostředek dotace ze státního rozpočtu, sníží se základ pro výpočet úrokových nákladů o výši dotace;

b) částku odpovídající odvodu ze základních prostředků, která se vypočte z rozdílu mezi pořizovací a zůstatkovou cenou původního základního prostředku, a to za dobu, po kterou by ještě původní základní prostředek poškozené organizaci podle předpisů o odpisování základních prostředků sloužil.

§ 3

(1) Odstraňuje-li poškozená organizace škodu na směrových a liniových stavbách investiční výstavbou, je organizace, která škodu způsobila, povinna nahradit investiční náklady nezbytné k obnovení původní funkce základního prostředku a jiné náklady nutné k odstranění škody, jakož i částku odpovídající zvýšení odvodu ze základního prostředku, pro jejíž výpočet platí obdobně ustanovení § 2 odst. 3 písm. b). Nehradí se však náklady spojené s případným rozšířením původní funkce nebo s modernizací obnovené stavby.

(2) U škod na zemědělských a lesních porostech a kulturách, jakož i na rostlinné a živočišné produkci se nahrazuje kromě toho, oč se majetek poškozené organizace zmenšil (§ 2 odst. 2), i to, čeho by dosáhla poškozená organizace při správném hospodaření, obdělávání, ošetřování a sklizni, anebo při jiném využití zemědělské a lesní kultury a živočišné výroby.

§ 4

Za škodu podle tohoto nařízení se považuje i ztráta vody. Organizace, která škodu způsobila, je povinna zajistit náhradní užívání vody z jiného zdroje, popřípadě nahradit náklady spojené se zajištěním náhradního zdroje vody, pokud je poškozená organizace vynaložila sama.

§ 5

Za poškození stavby, která byla postavena bez stavebního povolení, popřípadě bez dodržení podmínek stanovených v tomto povolení z hlediska ochrany stavby proti účinkům činností uvedených v § 1 odst . 1, není organizace povinna poskytnout náhradu.

§ 6

Organizace , jejíž činnost uvedená v § 1 odst. 1 vyvolává nebezpečí vzniku škody, je povinna oznámit organizaci, jejíž majetek bude touto činností ohrožen, očekávané důsledky na jejím majetku s uvedením předpokládaného rozsahu škody a projednat s ní lhůty zahájení této činnosti a způsob a lhůty odstranění škod. Lhůty zahájení této činnosti musí být určeny tak, aby organizace, jejíž majetek je ohrožen, měla možnost provést nutná opatření ke zmírnění, popřípadě odstranění škod (např. výstavbu nového základního prostředku).

§ 7

Pokud toto nařízení neupravuje náhradu škod jinak, platí obecná ustanovení hospodářského zákoníku o vypořádání škod mezi socialistickými organizacemi. Zvláštní ustanovení právních předpisů, pokud upravují náhradu škod způsobených provozní hospodářskou činností odchylně, nejsou tímto nařízením dotčena. *)

Náhrady v investiční výstavbě

§ 8

Základní prostředky ve správě (vlastnictví) socialistické organizace, které mají být likvidovány z důvodů investiční výstavby prováděné jinou socialistickou organizací, převádějí se do správy (vlastnictví) této organizace, pokud se organizace nedohodnou jinak. Při převodu správy (vlastnictví) se organizaci, která základní prostředek převedla, poskytuje náhrada ve výši pořizovací ceny převedeného základního prostředku snížené o odpovídající opotřebení a náhrada výdajů spojených s vyklizením, pokud se organizace nedohodnou na jiné výši náhrady. V případě, že likvidovaný základní prostředek je nahrazován novým základním prostředkem, poskytuje se též náhrada obdobně podle § 2 odst. 3. Ustanovení § 5 platí obdobně.


Závěrečná ustanovení

§ 9

(1) Výjimky z tohoto nařízení může stanovit vláda.

(2) Zrušují se

a) vládní nařízení č. 18/1956 Sb., o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků;

b) vyhláška č. 129/1965 Sb., o financování opatření týkajících se škod vzniklých státním organizacím nebo způsobených jimi na hmotném majetku.

(3) Podle tohoto nařízení se vypořádají škody, které vznikly od roku 1967, a poskytují náhrady z a základní prostředky převedené podle § 8, počínaje rokem 1967.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Jde například o náklady na opravu poškozeného hmotného majetku, o cenu zničeného majetku, kterou tvoří částka pořizovací ceny snížená o částku odpovídající jeho opotřebení, o výdaje vynaložené na ochranu poškozeného majetku a na opatření k zabránění dalším škodám, o výdaje vynaložené na demolice, demontáž, vyklizení a přemístění majetku.

*) Jde zejména o náhrady škod způsobených při provozu dopravních prostředků (§ 150 hospodářského zákoníku a § 427 a 431 občanského zákoníku), škod vzniklých na přepravované zásilce (§ 340 a 341 hospodářského zákoníku a příslušná ustanovení prováděcích předpisů) a škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím (vládní vyhláška č. 40/1963 Sb.).

Přesunout nahoru