Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1967 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků

Částka 16/1967
Platnost od 06.05.1967
Účinnost od 01.07.1967
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev

ze dne 14. dubna 1967

o mzdových podmínkách domovníků

Podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství ministerstvo vnitra a Ústřední rada družstev v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů a místního hospodářství stanoví:


Rozsah platnosti

§ 1

Tato vyhláška upravuje mzdové podmínky domovníků v obytných domech spravovaných organizacemi bytového hospodářství národních výborů, popř. národními výbory přímo a bytovými družstvy (dále jen "organizace").

§ 2

1. Podle této vyhlášky se odměňují tyto práce:

a) zametání, stírání a mytí schodů a chodeb a ostatních společně užívaných prostor (sklep, půda, dvůr, prádelna, sušárna, kabina výtahu apod.),

b) čištění osvětlovacích zařízení, oken ve společných prostorách, dveří do domu a do společných místností a prostorů, zábradlí a ostatních společně užívaných zařízení,

c) čištění a udržování schůdnosti chodníků a přístupových cest k domu a jeho společným zařízením (zametání, odklízení sněhu, posypávání při náledí apod.),

d) péči o řádný chod a udržování společného zařízení (výtah, prádelna, sušárna apod.),

e) obstarávání pochůzek a prací souvisejících se správou domu, hlášení všech zjištěných závad v domě a poruch jeho zařízení a zajištění preventivních opatření při havarijních stavech,

f) otevírání a uzavírání domu a ostatních prostor a péče o dodržování domovního řádu, osvětlování společných prostor, vyvěšování praporů a

g) případné další podobné práce, k jejichž vykonávání se domovník zvlášť zaváže.

2. Mezi domovnické práce odměňované podle této vyhlášky nepatří práce spojené s obsluhou zařízení pro dodávku tepla a teplé vody a opravářské práce v domě. Pokud se domovník zaváže k výkonu i těchto prací, je za ně odměňován podle jiných předpisů. *)

§ 3

Odměňování

1. Domovníkovi náleží za každou hodinu prací uvedených v § 2, odst. 1, písm. a), b), c), d), e), g) základní mzda Kčs 4,-. Vedoucí organizace, v bytových družstvech představenstvo družstva, nebo jím pověřený pracovník (dále jen vedoucí organizace) stanoví předem rozsah prací i počet pracovních hodin. Nemění-li se rozsah prováděných prací, lze stanovit celkovou měsíční mzdu.

2. Za výkon prací uvedených v § 2 odst. 1, písm. f) poskytne organizace domovníkovi kromě základní mzdy podle předchozího odstavce měsíční odměnu. Výši této odměny stanoví vedoucí organizace podle předem určeného rozsahu těchto prací v rozpětí Kčs 35 až 90 měsíčně.

3. Ke mzdě podle odst. 1 může organizace za zvlášť kvalitní provádění prací poskytnout výkonnostní odměnu.

4. Rozsah prací, počet pracovních hodin, jakož i pracovní podmínky a výše celkové odměny musí být sjednány v písemné pracovní smlouvě .

§ 4

Služební byt

1. Domovníkovi, který se zavázal k výkonu domovnických prací uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až f) této vyhlášky, náleží jeden služební byt způsobilý k řádnému užívání.

2. Úhradu za užívání služebního bytu a za služby spojené s jeho užíváním hradí domovník ve výši určené zvláštními předpisy. *)

3. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na stavební bytová družstva. Služební byt může být domovníkovi poskytnut pouze rozhodne-li tak představenstvo.

§ 5

Poskytování pomůcek

Pomůcky potřebné k výkonu domovnických prací (včetně studené a teplé vody) obstarává na svůj náklad organizace a přiděluje je domovníkovi v potřebném množství. Organizace však může s domovníkem dohodnout , že si bude sám tyto pomůcky opatřovat; k úhradě hotových výloh spojených s jejich obstaráváním mu poskytne paušální částku.

§ 6

Poplatek za otevírání domu

1. Domovník je oprávněn za každé otevření domu v době, po kterou má být dům podle domovního řádu uzavřen, požadovat poplatek a to, do 24.00 hodin Kčs 1,- a po 24. hodině Kčs 3,- bez ohledu na počet osob vstupujících do domu.

2. Poplatek se nevybírá od osob, které vstupují do domu služebně.


§ 7

Společná a závěrečná ustanovení

Zrušují se:

- vyhláška bývalého min. sociální péče č. 630/1949 Ú. l., o odměnách domovníků za práce domovnické a za práce vymykající se z oboru prací domovnických;

- vyhláška ministerstva vnitra č. 1/1952 Ú.l., kterou se upravuje způsob výplaty a úhrady odměn domovníkům;

- vyhláška ministerstva vnitra č. 184/1953 Ú. l., o úpravě odměn domovníkům;

- vyhláška býv. pověřenectva práce a sociální péče č. 834/1949 Ú. v., o odměnách domovníkům za práce domovnické a za práce, které nepatří do oboru prací domovnických;

- vyhláška pověřenectva vnitra č. 23/1952 Ú. v., kterou se upravuje způsob výplaty a úhrady odměn domovníkům;

- vyhláška pověřenectva vnitra č. 223/1953 Ú. v., o úpravě odměn domovníkům;

- směrnice býv. Nejvyššího úřadu cenového čj. 98 789-V/1949 z e dne 27. června 1949 o poplatcích za otevírání domu a domovní klíče;

- vyhláška pověřenectva výživy č. 711/1949 Ú. v. a předpisy podle ní vydané, pokud se jimi stanoví výše poplatku za domovní klíč a otvírání domu.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1967.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos federálního ministerstva spojů ze dne 12. září 1974, čj. 7419/1974-PAM, pozbývá platnosti vyhláška č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků, s výjimkou ustanovení § 4 až 6.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 14. července 1976 čj. 16 429/1976-03, pozbývá platnosti vyhláška č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků, s výjimkou ustanovení § 4 a § 6. Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých již tato soustava byla zavedena od 1. října 1976 a v ostatních organizacích dnem, který určí federální ministerstvo dopravy.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 9. srpna 1976 č. j. 2778/1976 PAM, pozbývá platnosti vyhláška č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků, s výjimkou ustanovení § 4 až 6.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3, pozbývá platnosti výnos Státní komise pro finance, ceny a mzdy ze dne 29. července 1967 o odměňování domovníků v obytných domech některých organizací a soukromníků s tím, že zůstávají v platnosti ustanovení § 4 až 6 vyhlášky č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků.

Pro pracovníky, na které se výnos ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313 vztahuje, pozbývá platnosti vyhláška č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků, s výjimkou ustanovení § 4 a 6.


Místopředseda předsednictva ÚRD:

Novák v. r.

Náměstek ministra vnitra:

Jakeš v . r.

Poznámky pod čarou

*) Tyto práce jsou odměňovány podle výnosu bývalé Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství čj. VI 212-120/1964 z 12. 3. 1964, uveřejněného v Provozním zpravodajství č. 6-7/1964 článek 20 a čj. VIII/2-2730/1964 z 18. 1. 1964, uveřejněného v Provozním zpravodajství č. 4/1965 článek 14.
V bytových družstvech jsou tyto práce odměňovány podle směrnic Ústřední rady družstev čj. 55 402/22/65 z 22. dubna 1965 uveřejněných ve věstníku ÚRD č. 4/1965.

*) Vyhláška č. 60/1964 Sb. Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství ze dne 26. března 1964, o úhradě za užívání bytu a služby spojené s užíváním bytu.

Přesunout nahoru