Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1967 Sb.Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa

Částka 15/1967
Platnost od 26.04.1967
Účinnost od 26.04.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

VYHLÁŠKA

Rektora Vysoké školy politické ústředního výboru

Komunistické strany Československa

ze dne 31. března 1967

o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa

Rektor Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa v dohodě s ministerstvem školství stanoví v souhlase se zákonem č. 19/1966 Sb., o vysokých školách a podle usnesení ÚV KSČ ze dne 5. října 1966 a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 92/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa:


§ 1

Absolventům vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa a absolventům vysokých škol, jejichž je tato vysoká škola právním nástupcem (dále jen "absolventi"), kteří ukončili studium před účinností zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 92/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, pokud v oboru tohoto studia nezískali titul podle zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, přiznává Vysoká škola politická ústředního výboru Komunistické strany Československa titul "doktor sociálně politických nauk" (ve zkratce "RSDr."); titul se přiznává po složení předepsané rigorosní zkoušky podle vyhlášky rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa č. 39/1967 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa (dále jen "rigorosní řád pro Vysokou školu politickou ÚV KSČ") nebo po zkráceném rigorosním řízení (§ 2, 3).

§ 2

Absolventům, kteří získali před účinností zákonného opatření č. 92/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, vědeckou hodnost ve vědních oborech, které souvisí s obory studia na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, se přiznává titul RSDr. bez rigorosní zkoušky.

§ 3

(1) Zkrácené rigorosní řízení spočívá v tom, že se uznají na žádost uchazeče zcela nebo zčásti dříve vykonané zkoušky za rigorosní zkoušku ve vědním oboru, který si uchazeč zvolí podle ustanovení § 1 odst. 2 rigorosního řádu pro Vysokou školu politickou ÚV KSČ.

(2) Zkrácené rigorosní řízení lze povolit, s výjimkou uchazečů, kteří získali vědeckou hodnost (§ 2) jen těm uchazečům, kteří vykazují náležitý prospěch v příslušném oboru vysokoškolského studia ve spojení s velmi dobrými výsledky dosaženými na základě hlubokých odborných znalostí během praxe v tomto oboru.

(3) O uznání dříve vykonaných zkoušek podle odstavce 1 rozhoduje komise pro rigorosní zkoušky podle rigorosního řádu pro Vysokou školu politickou ÚV KSČ. O výsledku vyrozumí uchazeče písemně.

(4) Jestliže byly uznány dříve vykonané zkoušky za rigorosní zkoušku jen zčásti, vykoná absolvent zbývající část rigorosní zkoušky podle rigorosního řádu pro Vysokou školu politickou ÚV KSČ.

(5) Po úspěšně ukončeném zkráceném rigorosním řízení vydá Vysoká škola politická ústředního výboru Komunistické strany Československa absolventu diplom. V tomto diplomu bude uveden titul a vědní obor, v němž bylo zkrácené rigorosní řízení provedeno.

§ 4

Žádost o zkrácené rigorosní řízení podá uchazeč Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa. V žádosti uvede zvolený vědní obor (§ 1 odst. 2 rigorosního řádu pro Vysokou školu politickou ÚV KSČ). K žádosti uchazeč připojí tyto doklady:

a) diplom nebo obdobný doklad o dosažení vysokoškolské kvalifikace, uchazeči, kteří dosáhli vědecké hodnosti (§ 2) též diplom o dosažení vědecké hodnosti; absolventi zahraničních vysokých škol též doklad o nostrifikaci,

b) doklad o nejméně pětileté úspěšné politické praxi (pokud si předložení tohoto dokladu nevyhradí příslušný orgán),

c) doporučení organizace, u níž je uchazeč v pracovním poměru,

d) přehled prokazatelné publikační činnosti.

§ 5

Podrobnosti k této vyhlášce stanoví pokyny rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Rektor Vysoké školy politické

ústředního výboru Komunistické strany

Československa:

Nový v. r.

Ministr školství:

Hájek v. r.

Přesunout nahoru