Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 38/1967 Sb.Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol

Částka 15/1967
Platnost od 26.04.1967
Účinnost od 01.05.1967
Zrušeno k 01.02.1991 (1/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 29. března 1967

o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 144 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:


§ 1

Absolventům vysokých škol, konzervatoří, středních odborných škol a odborných škol (dále jen "absolventi") se zabezpečuje po skončení studia pracovní umístění v souladu se vzděláním získaným studiem a podle potřeb národního hospodářství.

§ 2

(1) Ústřední orgány a jde-li o úseky spravované národními výbory, krajské národní výbory (dále jen "ústřední orgány, popř. krajské národní výbory") jsou povinny pro absolventy zabezpečit pracovní místa v počtech a oborech stanovených plánem rozvoje národního hospodářství.

(2) Návrh početního rozdělení absolventů vysokých a středních odborných škol oborů věd přírodních a společenských, učitelství a vychovatelství, předkládá ministr školství, absolventů oborů osvěty a umění ministr kultury a informací Státní plánovací komisi. Návrh početního rozdělení absolventů skupin oborů zdravotnictví a zemědělství a lesnictví předkládají Státní plánovací komisi ministři zdravotnictví, zemědělství a lesního a vodního hospodářství. Výsledný návrh za všechny skupiny studijních oborů předkládá Státní plánovací komise ke schválení vládě.

(3) Plán početního rozdělení absolventů odborných škol stanoví krajské národní výbory po projednání s příslušnými organizacemi.

(4) Na základě úkolů stanovených vládou určí ústřední orgány, popř. krajské národní výbory, které organizace a v jakém počtu jsou povinny absolventům pracovní místa nabídnout.

§ 3

(1) Organizace projednávají s absolventy umístění v předposledním roce studia, s absolventy učitelství, vychovatelství a zdravotnictví a s absolventy odborných škol v posledním roce studia.

(2) Ústřední orgány, popř. krajské národní výbory jsou povinny odevzdat ministerstvu školství, popř. ministerstvu zemědělství, ministerstvu lesního a vodního hospodářství, ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu kultury a informací (§ 2 odst. 2) seznamy pracovních míst v úpravě a ve lhůtách těmito ministerstvy stanovených. Tato ministerstva je neprodleně zašlou školám, jež s nimi studenty (žáky) seznámí. Studenti (žáci) podle svého výběru sami žádají o přijetí organizace v seznamech uvedené; mohou se však obrátit i na organizace, které dodatečně požádaly o absolventy přímo školy nebo na jiné organizace. Školy k žádostem o přijetí vyhotoví na požádání zprávu o studijních výsledcích spolu s charakteristikou.

§ 4

Organizace projednají bezodkladně došlé žádosti a s těmi, jejichž nabídky vyhovují, sjednají neprodleně pracovní smlouvu s dnem nástupu do práce v přiměřené lhůtě, zpravidla do 30 dnů a jde-li o učitele do 1. září po ukončení studia. Uchazeče, jejichž nabídky nebyly přijaty, organizace neprodleně uvědomí . Opisy pracovních smluv nebo záporného rozhodnutí o nabídkách zašlou organizace rovněž bezodkladně škole.

§ 5

(1) K získání praktických znalostí a zkušeností potřebných k plnému uplatnění dosaženého vzdělání při budování vyspělé socialistické společnosti nastupují absolventi do pracovního poměru na základních pracovištích.

(2) Základními pracovišti jsou taková pracoviště , která poskytují možnost, aby se absolvent uplatnil přímo v základní odborné činnosti, pro kterou byl vychován. Základními pracovišti nejsou místa v ústředních a krajských orgánech a ve výzkumných ústavech s výjimkou míst poskytujících možnost přímého uplatnění v základní odborné činnosti.

(3) Na místa v ústředních a krajských orgánech a ve výzkumných ústavech mohou být přijati jen absolventi, kteří pracovali nejméně tři roky na základním pracovišti.

(4) Na jiné než základní pracoviště může do pracovního poměru nastoupit absolvent, který před vstupem na školu pracoval nejméně tři roky v oboru, který odpovídá jeho studiu.

(5) Vysoké školy a výzkumné ústavy mohou přijmout vynikající absolventy vysokých škol, kteří už během studia byli připravováni pro vědeckou činnost *) nebo jimž fakulta osvědčí, že už během studia projevili schopnost vědecky pracovat, i na jiná pracovní místa, než ta, která jsou uvedena v odstavci 1.

§ 6

Ústřední orgány, popř. krajské národní výbory, oborová (generální) ředitelství ve spolupráci s příslušnými orgány ROH sledují průběh umísťování absolventů a odstraňují případné závady. Školy rovněž sledují umísťování, informují studenty (žáky) o volných pracovních místech a ve spolupráci s organizací ČSM pomáhají odstraňovat potíže. Okresní národní výbory důsledně dbají na umístění absolventů se změněnou pracovní schopností, zejména kontrolují, zda organizace plní svou povinnost tyto osoby na vhodných pracovních místech zaměstnávat. *)

§ 7

(1) Organizace je povinna odbornému a politickému růstu absolventa věnovat zvláštní péči. *)

(2) Absolventi, kteří poprvé nastupují do práce podle tohoto nařízení, mají nárok, aby jim organizace poskytla náhradu jako při pracovních cestách a uhradila stěhovací výdaje jako při trvalém přeložení. **)

§ 8

(1) Ustanovení § 5 a 7 se vztahují i na absolventy umístěné podle dosavadních předpisů.

(2) Toto nařízení s e nevztahuje na:

a) absolventy studia při zaměstnání,

b) absolventy Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa,

c) absolventy Institutu mezinárodních vztahů v Moskvě,

d) absolventy vojenských škol (mimo směr vojensko-průmyslový) a škol ministerstva vnitra,

e) absolventy bohosloveckých fakult,

f) cizí státní příslušníky, kteří vystudovali na čs. vysokých školách,

g) absolventy středních odborných škol, kteří byli přijati do denního studia na vysoké škole,

h) absolventy vysokých škol, kteří byli přijati do řádné vědecké aspirantury,

i) absolventy, kteří se zavázali, že po ukončení studia budou po určitou dobu v organizaci pracovat (příjemci závodních nebo krajských stipendií); ustanovení § 5 odst. 1 platí však i pro ně.

(3) Československým občanům, kteří jako čs . stipendisté absolvovali střední odborné nebo vysoké školy v zahraničí, jsou povinny zajistit odpovídající pracovní místa ústřední orgány, pro jejichž potřebu byli v cizině školeni.


§ 9

Zrušuje se vládní nařízení č. 16/1963 Sb., ve znění vládního nařízení č. 74/1965 Sb. a vládního nařízení č. 33/1966 Sb.; zrušují se i předpisy k provedení těchto nařízení vydané, *) s výjimkou Zásad pro zvýšení péče o absolventy vysokých a středních odborných škol. **)


§ 10

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1967.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Prozatímní směrnice pro výchovu nadaných studentů vysokých škol ze 17. 11. 1964 čj. 46 001/64-III/1a (Věstník MŠK, r. 1964, seš. 34).

*) § 92 odst. 2 vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

*) Výnos z 20. 1. 1966 čj. 4768/66-III (Věstník MŠK, r. 1966, seš. 5).

**) § 3-10, 17 vyhlášky č. 100/1964 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

*) Směrnice o umísťování absolventů vysokých škol a konzervatoří z 8. 3. 1963, čj. 10 248/63-III (Věstník MŠK, r. 1963, seš. 8) ve znění směrnic z 29. 9. 1965, čj. 41 209/65-III/2a (Věstník MŠK, r. 1965, seš. 29). Směrnice o umísťování učitelů a vychovatelů na školách mateřských, na školách poskytujících základní a střední vzdělání a mimoškolních výchovných zařízeních z 19. 1. 1961, čj. 4006/61-III/2 (Věstník MŠK r. 1961, seš. 12) ve znění směrnic z 3. 11. 1964, čj. 45 538/64-I/2 (Věstník MŠK, r. 1964, seš. 32).

Pokyn) .

Směrn) , ve znění směrnic z 8. 10. 1963, čj. 42 395/63-II/5 (Věstník MŠK, r. 1963, seš. 30) a směrnic z 29. 9. 1965, čj. 35 014/65-II (Věstník MŠK, r. 1965, seš. 29).

**) Výnos z 20. 1. 1966 čj. 4768/66-III (Věstník MŠK, r. 1966, seš. 5).

Přesunout nahoru