Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky

Částka 12/1967
Platnost od 17.04.1967
Účinnost od 29.09.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. února 1967

o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky


Dne 27. dubna 1966 byla v Budapešti podepsána Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky.


Podle svého článku 16 vstoupila Dohoda v platnost dnem 29. září 1966.

České znění dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky vedeny přáním dále prohloubit spolupráci v civilním letectví a rozvíjet vzájemné letecké služby, rozhodly se uzavřít Dohodu o leteckých službách. Za tím účelem byli jmenováni zmocněnci:

za vládu Československé socialistické republiky

Ing. Jan Dufek, náměstek ministra dopravy,

za vládu Maďarské lidové republiky

Rudolf Rónai, náměstek ministra dopravy a spojů,

kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Pro provádění této Dohody a její přílohy mají dále uvedené výrazy tento význam:

(1) „Letecké úřady“ značí,

pokud jde o československou socialistickou republiku „ministerstvo dopravy - správu civilního letectví“ nebo každý orgán pověřený prováděním úkolů náležejících nyní do oboru působnosti tohoto úřadu;

pokud jde o Maďarskou lidovou republiku „ministr dopravy a spojů“ nebo každý orgán pověřený prováděním úkolů v civilním letectví náležejících nyní do oboru působnosti tohoto ministra.

(2) „Dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“ značí mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze této Dohody.

(3) „Určený podnik“ značí podnik pro leteckou dopravu, který si smluvní strany vzájemně oznámí jako podnik, který bude provozovat dohodnuté služby.

Článek 2

Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zřízení a provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.

Článek 3

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit jeden nebo více leteckých podniků k provozu dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) Jakmile druhá smluvní strana obdrží toto určení, poskytne bez průtahů určenému podniku příslušné provozní oprávnění, avšak s výhradou ustanovení odstavce (3).

(3) Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby podnik určený druhou smluvní stranou prokázal svoji způsobilost k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.

Článek 4

(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se ke vstupu na její území nebo výstupu z něho letadel provozujících mezinárodní lety nebo k provozu těchto letadel na jejím území, budou platit pro letadla určeného podniku druhé smluvní strany.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek nebo nákladu, musí být dodržovány při vstupu na území a výstupu z území této smluvní strany pokud jde o cestující, posádky nebo náklad letadel určeného podniku druhé smluvní strany.

Článek 5

(1) Letadla používaná v mezinárodním provozu určeným podnikem jedné smluvní strany, jakož i obvyklé palubní vybavení a náhradní díly, pohonné hmoty a mazací oleje, zásoby (včetně potravin, nápojů, tabákových výrobků), které jsou na palubě, budou při příletu na území a odletu z území druhé smluvní strany za podmínek stanovených celními předpisy této smluvní strany osvobozeny od cla a jiných dávek a poplatků.

(2) S výjimkou poplatků a dávek za poskytnuté služby budou za stejných podmínek osvobozeny od týchž cel, poplatků a dávek:

a) pohonné hmoty a mazací oleje vzaté na palubu letadla na území jedné smluvní strany a určené pro potřebu letadel používaných v mezinárodním provozu leteckými dopravními podniky určenými druhou smluvní stranou k provozování dohodnutých služeb, i když tyto zásoby mají být použity pro úsek letu nad územím smluvní strany, na němž byly naloženy;

b) palubní zásoby vzaté na území druhé smluvní strany v mezích stanovených úřady této smluvní strany na palubu letadel používaných v mezinárodním provozu leteckými dopravními podniky určenými jednou ze smluvních stran pro provozování dohodnutých služeb;

c) náhradní díly a pozemní technická zařízení dovezené na území jedné smluvní strany pro provoz, údržbu nebo opravy letadel používaných v mezinárodním provozu leteckými dopravními podniky určenými druhou smluvní stranou.

(3) Obvyklé palubní vybavení, zásoby pohonných a mazacích olejů, jiné zásoby, jakož i náhradní díly, které jsou na palubě letadel jedné smluvní strany používaných v mezinárodním provozu, budou moci být vyloženy na území druhé smluvní strany se souhlasem celních úřadů této smluvní strany . V tomto případě budou pod dohledem uvedených celních úřadů až do doby jejich zpětného vývozu nebo celního odbavení, přičemž zůstávají k dispozici podniku, který je jejich vlastníkem.

(4) Zařízení, vybavení, zásoby a materiál zvýhodněný při vstupu na území jedné smluvní strany ve smyslu předchozích odstavců nebude moci být zcizen bez souhlasu celních úřadů této smluvní strany.

(5) Od cla a jiných dávek a poplatků bude osvobozeno drobné zboží, určené k prodeji cestujícím na palubách letadel, jako cigarety, nápoje, voňavky apod.

(6) Propagační a jiný materiál pro činnost určeného podniku jedné smluvní strany , pokud tento materiál není určen k prodeji, bude při dovozu na území druhé smluvní strany osvobozen na základě vzájemnosti od cla a jiných dávek a poplatků.

Článek 6

(1) Každá ze smluvních stran poskytne určenému podniku druhé smluvní strany na svém území na základě vzájemnosti osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z mezinárodní dopravy.

(2) Poplatky za užívání letišť a zařízení na území každé smluvní strany se budou vybírat podle sazeb stanovených jejími příslušnými orgány.

Článek 7

Určený podnik každé ze smluvních stran je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu vykonávané činnosti.

Článek 8

(1) Na každé ze stanovených tratí bude cílem dohodnutých služeb uvést při zachování přiměřeného koeficientu využití do provozu takovou dopravní kapacitu, která odpovídá obvyklé a rozumně předvídatelné poptávce po mezinárodní letecké přepravě.

(2) Dopravní kapacita poskytovaná pro provozování stanovených tratí bude dohodnuta mezi určenými podniky v souladu se zásadami obsaženými v odstavci (1) a tato dohoda bude podléhat schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek 9

Letové řády používané při provozování dohodnutých služeb budou stanoveny dohodou mezi určenými podniky obou smluvních stran. Takto stanovené letové řády budou před navrhovaným datem jejich zavedení předloženy leteckým úřadům obou smluvních stran ke schválení.

Článek 10

(1) Tarify platné pro dohodnuté služby stanoví se takto:

a) na základě mnohostranných dohod, jimiž jsou obě smluvní strany, popřípadě určené podniky, vázány,

b) u služeb, na něž se mnohostranné dohody uvedené pod písmenem a) nevztahují, na základě dohody určených podniků obou smluvních stran, a to s přihlédnutím ke všem důležitým skutečnostem, jako jsou provozní náklady, význačné rysy služeb a tarify jiných leteckých podniků.

(2) Tarify stanovené určenými podniky podle odstavce (1) podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

(3) V případě, že tarify se nestanoví způsoby uvedenými v odstavcích (1) a (2), budou sjednány leteckými úřady obou smluvních stran .

Článek 11

(1) Každá smluvní strana se zavazuje poskytovat letadlům určeného podniku druhé smluvní strany veškerou pomoc, ocitnou-li se v tísni na jejím území.

(2) Dojde-li k nehodě letadla určeného podniku jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, zavede tato smluvní strana šetření o příčinách nehody a uvědomí o tom ihned příslušné úřady první smluvní strany. Příslušné úřady této první smluvní strany budou oprávněny vyslat své experty, kteří se zúčastní šetření. Smluvní strana provádějící šetření podá druhé smluvní straně zprávu a oznámí jí své závěry.

Článek 12

Letecké úřady smluvních stran budou podle potřeby v přímém styku a budou se konzultovat, aby byla zajištěna těsná spolupráce ve všech záležitostech souvisejících s prováděním Dohody a její Přílohy. Konzultace započnou na žádost leteckého úřadu kterékoli smluvní strany do šedesáti dnů ode dne doručení žádosti.

Článek 13

Vznikne-li jakákoli pochybnost nebo rozpor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy, vyřeší je smluvní strany přímým jednáním mezi leteckými úřady, nebo, nebude-li toto jednání úspěšné, diplomatickou cestou.

Článek 14

(1) Každá smluvní strana může kdykoli navrhnout druhé smluvní straně změnu této Dohody nebo její Přílohy. Jednání o navržené změně musí být zahájeno mezi oběma smluvními stranami do šedesáti dnů ode dne podání žádosti jednou ze smluvních stran; může být rovněž vedeno přímo mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Změny Dohody nabudou účinnosti dnem výměny diplomatických nót mezi smluvními stranami.

(3) Změny Přílohy mohou sjednat letecké úřady smluvních stran; tyto změny nabudou účinnosti dnem, který bude stanoven dohodou mezi leteckými úřady.

Článek 15

Každá smluvní strana může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu. Dojde-li k takovému oznámení, skončí platnost Dohody po jednom roce ode dne, kdy druhá smluvní strana oznámení obdržela, nebude-li oznámení odvoláno na základě společné dohody před ukončením této lhůty.

Článek 16

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany vzájemně diplomatickými nótami oznámí, že Dohoda byla schválena jejich příslušnými orgány.

(2) Dnem nabytí platnosti této Dohody pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Republiky československé a vládou Republiky maďarské o leteckých službách, sjednaná v Praze dne 9. června 1947.

Dáno v Budapešti dne 27. dubna 1966 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

J. Dufek v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky:

R. Rónai v. r.

Příloha

ODDÍL I

(1) Vláda Maďarské lidové republiky udělí podnikům určeným vládou Československé socialistické republiky oprávnění k provozování mezinárodních leteckých služeb na těchto tratích:

a) místa v Československé socialistické republice - Budapešť a zpět;

b) Praha - (Bratislava) - Budapešť - (Bukurešť) - Sofie a zpět;

c) Praha - (Bratislava) - Budapešť - Bukurešť - (Sofie) a zpět;

d) Praha - (Bratislava) - Budapešť - Tirana a zpět.

(2) Na základě tohoto oprávnění budou mít určené podniky:

a) právo nakládat na území Maďarské lidové republiky cestující, zboží a poštu určené do Československé socialistické republiky nebo do jiných států;

b) právo vykládat na území Maďarské lidové republiky cestující, zboží a poštu naložené v Československé socialistické republice nebo v jiných státech.

ODDÍL II

(1) Vláda československé socialistické republiky udělí podnikům určeným vládou Maďarské lidové republiky oprávnění k provozu mezinárodních leteckých služeb na těchto tratích:

a) Budapešť - místa v československé socialistické republice a zpět;

b) Budapešť - Praha - Berlín a zpět;

c) Budapešť - Praha - Amsterodam a zpět;

d) Budapešť - Praha - (Berlín) - Kodaň nebo Stockholm a zpět.

(2) Na základě tohoto oprávnění budou mít určené podniky:

a) právo nakládat na území československé socialistické republiky cestující, zboží a poštu určené do Maďarské lidové republiky nebo do jiných států;

b) právo vykládat na území Československé socialistické republiky cestující, zboží a poštu naložené v Maďarské lidové republice nebo v jiných státech.

ODDÍL III

(1) Místa v Československé socialistické republice - s Výjimkou Prahy - zmíněná v bodech a) oddílu I a II Přílohy, určí vzájemnou dohodou letecké úřady obou smluvních stran.

(2) Určené podniky obou smluvních stran budou moci vynechávat trvale nebo při jednotlivých letech přistání v kterémkoli z míst uvedených v závorkách v popisu linek v oddílech I a II Přílohy.

ODDÍL IV

Kromě práv uvedených v předchozích oddílech se podnikům určeným jednou smluvní stranou poskytují druhou smluvní stranou práva přeletu bez přistání a práva přistání pro neobchodní účely.

ODDÍL V

Obě smluvní strany se dohodly, že určeným podnikům bude poskytována veškerá podpora v úsilí o prohloubení a rozšíření těsné spolupráce při rozvoji mezinárodních leteckých služeb.

Přesunout nahoru