Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů

Částka 11/1967
Platnost od 10.04.1967
Účinnost od 15.04.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

31

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 28. března 1967

o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí, ministrem kultury a informací a ústředním ředitelem Československé televize podle § 2 odst. 1 a 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


§ 1

Podnik "Československý Filmexport" *) se určuje k provádění některých dalších zahraničně obchodních činností vedle těch, které provádí podle § 4 odst. 1 vl. nař. č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu. Oprávnění podniku "Československý Filmexport" na úseku zahraničního obchodu tedy zahrnuje:

1. Vývoz

a) kinematografických filmů a filmového materiálu všeho druhu pro promítání v kinech a pro vysílání v televizi;

b) filmů a filmového materiálu pro vysílání v televizi, pokud výrobcem není Československá televize;

c) filmů a filmových materiálů všeho druhu určených pro jiný účel než sub a) a b) s výjimkou televizních filmů, materiálů a záznamů podle vývozního oprávnění Československé televize.

2. Dovoz

a) kinematografických filmů a filmového materiálu všeho druhu pro promítání v kinech a pro vysílání v televizi;

b) kinematografických filmů a filmových materiálů určených toliko pro vysílání v televizi;

c) filmů a filmových materiálů všeho druhu určených pro jiný účel než sub a) a b) s výjimkou televizních filmů, materiálů a záznamů podle dovozního oprávnění Československé televize.

§ 2

Československá televize**) se určuje k provádění některých dalších zahraničně obchodních činností vedle těch, které provádí podle § 3 písm. e) zákona č. 18/1964 Sb., o Československé televizi. Oprávnění Československé televize na úseku zahraničního obchodu tedy zahrnuje:

1. Vývoz

televizních filmů a televizních záznamů vyrobených Československou televizí pro užití všeho druhu (k televiznímu vysílání i k promítání v kinech). To platí také o dokumentárních filmových materiálech určených jen pro vysílání v televizi, u nichž postoupení práv k vysílání je zahrnuto v ceně materiálu.

2. Dovoz

televizních filmů, materiálů a televizních záznamů pro televizi, jakož i dokumentárních filmových materiálů určených jen pro vysílání v televizi, u nichž postoupení práv k vysílání je zahrnuto v ceně materiálu.

§ 3

Vymezení působnosti mezi Československým Filmexportem a Československou televizí (dále jen "obě organizace") stanovené v § 1 a 2 platí i při výměně kinematografických a televizních filmů, filmových materiálů a záznamů.

§ 4

Československý Filmexport je výlučně oprávněn uzavírat se zahraničními zájemci smlouvy na výrobu kinematografických filmů. Smlouvy na výrobu televizních filmů mohou se zahraničními zájemci uzavírat obě organizace podle svých možností, a to buď každá samostatně nebo společně; smlouvy na výrobu televizních záznamů uzavírá výlučně Československá televize.

§ 5

(1) Filmem pro účely této vyhlášky se rozumí ucelené filmové dílo, k němuž se postupuje výhradní právo jako k celku; filmovými materiály všeho druhu (zpravodajské záběry, šoty atd.) se rozumí pozitivní kopie nebo jiné druhy rozmnožovacích materiálů. To platí pro kinematografické i televizní filmy a materiály. Televizním záznamem se rozumí zachycení televizního díla jinou než filmovou technikou.

(2) Výhradní oprávnění Artie, podniku zahraničního obchodu, *) není touto vyhláškou dotčeno.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1967.


Ministr:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čarou

*) zřízený výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 26. února 1957 č. 3485/57-D II/3.

**) ústřední organizace zřízená podle zákona č. 18/1964 Sb.

*) § 2 vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 300/1953 Ú.l. ve znění podle čl. VII vyhlášky č. 147/1965 Sb.

Přesunout nahoru