Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1967 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek

Částka 10/1967
Platnost od 10.04.1967
Účinnost od 10.04.1967
Zrušeno k 01.01.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 27. února 1967

o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek

Ministerstvo dopravy a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:


§ 1

(1) V železniční přepravě vozových zásilek se sjednávají hospodářské smlouvy o přípravě přeprav (dále jen "hospodářské smlouvy") zpravidla roční s dílčím plněním pro jednotlivá čtvrtletí nebo měsíce anebo čtvrtletní s dílčím plněním pro jednotlivé měsíce.

(2) Hospodářská smlouva je uzavřena, došlo-li k dohodě o:

a) množství zboží v tunách,

b) druhu zboží podle skupin nebo podskupin,

c) počtu vozových jednotek,

d) druhu vozu,

e) místu (odesílací stanice nebo místo odevzdávky vozů na vlečce dohodnuté ve vlečkové smlouvě) a době plnění,

f) rozdělení přeprav na jednotlivá časová údobí.

(3) Hospodářské smlouvy se sjednávají tak, aby rozdělení přeprav bylo co nejrovnoměrnější.

§ 2

(1) Hospodářské smlouvy sjednávají se správami drah (dále jen "dopravce") přepravci zpravidla jen tehdy, jestliže jejich průměrná měsíční nakládka je větší než 100 vozových jednotek.

(2) Ministerstvo dopravy stanoví podrobnější pokyny pro uzavírání hospodářských smluv a vydá vzory těchto smluv. *)

§ 3

Přepravce je povinen přihlásit včas nakládku zásilek, na něž sjednal hospodářskou smlouvu, a podat je k přepravě. Dopravce je povinen přichystat pro tyto zásilky vozové jednotky a zásilky přijmout k přepravě, jsou-li splněny přepravní podmínky.

§ 4

(1) Nepřichystá-li dopravce do konce měsíce nebo jiného smluveného období dohodnutý počet vozových jednotek přihlášených k nakládce, zaplatí přepravci penále ve výši 100 Kčs za každou vozovou jednotku, pokud hospodářskou smlouvou nebylo sjednáno penále vyšší.

Penále je zároveň paušalisovanou náhradou škody; to platí i v případech uvedených v odstavci 2 a v § 5 odst. 2.

(2) Přepravce zaplatí dopravci penále v téže výši, nepřihlásí-li a nepodá-li k přepravě do konce měsíce nebo jiného smluveného období dohodnutý počet vozových jednotek nebo zruší-li přihlášku nakládky.

(3) Pro vzájemný postih smluvních stran za neplnění hospodářské smlouvy platí měsíční období, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak.

(4) Dopravci i přepravci se zprošťují odpovědnosti za nesplnění hospodářské smlouvy podle odstavců 1 až 3, pokud k němu došlo v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy nebo v důsledku opatření orgánů státní správy, jimiž se zastavuje nebo omezuje železniční přeprava.

§ 5

(1) Přepravci, s nimiž nebyly sjednány hospodářské smlouvy, uplatňují požadavky na přepravu přihláškami nakládky. Dopravce je povinen přepravci potvrdit dohodnutý rozsah přepravy v přihlášce nakládky a takto dohodnuté zásilky převzít k přepravě, jsou-li splněny přepravní podmínky.

(2) Nepřichystá-li dopravce přepravci, s nímž nebyla sjednána hospodářská smlouva, vozové jednotky požadované a dopravcem přijaté podle přihlášky nakládky do 7 dnů ode dne, na nějž bylo přichystání vozových jednotek dohodnuto, zaplatí přepravci penále 100 Kčs za vozovou jednotku. Přepravce zaplatí dopravci penále ve stejné výši za zrušení přihlášky nakládky nebo nenaložení vozových jednotek podle přijaté přihlášky nakládky.

(3) Zprošťující důvody podle § 4 odst. 4 platí obdobně pro případy, kdy se s přepravcem nesjednává hospodářská smlouva.

§ 6

Dopravce je povinen poskytnout plnění (měsíční dílčí plnění) v rozsahu, k němuž se zavázal v protinávrhu k hospodářské smlouvě (dodatku), a to i když přepravce s protinávrhem neprojevil souhlas. Až do vyřešení rozporu se má za to, že došlo k uzavření hospodářské smlouvy v rozsahu tohoto protinávrhu, maximálně však do výše požadavku přepravce. Dílčí plnění nevylučuje plnění další.

§ 7

Hospodářské smlouvy v železniční přepravě vozových zásilek uzavřené před účinností této vyhlášky se považují za uzavřené podle této vyhlášky.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 1971.


Československé socialistické republiky:

v z. Svitavský v. r.

Ministr dopravy:

Indra v. r.

Poznámky pod čarou

*) Další podmínky a pokyny pro sjednávání hospodářských smluv jsou obsaženy ve "Směrnicích pro uzavírání a plnění hospodářských smluv o přípravě přeprav a pro zjednodušené uplatňování požadavků na přepravu zboží po železnici, platných pro celosíťový experiment v r. 1967" vydaných ministerstvem dopravy vyhláškou č. 130/46/1966 Přepravního a tarifního věstníku.

*) Pro právní vztahy upravené touto vyhláškou se nepoužijí ustanovení § 334 a 335 odst. 1 až 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a § 37 až 40 vyhlášky ministra dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.
Hlavní arbitr

Přesunout nahoru