Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích

Částka 9/1967
Platnost od 01.04.1967
Účinnost od 01.04.1967
Zrušeno k 01.01.1972 (138/1971 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

26

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 22. března 1967,

kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích

Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. 1

Vyhláška ministerstva financí č. 146/1965 Sb., o správních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. Z § 6 se vypouští ustanovení pod číslem 1.

2. V sazebnících I a II se provádějí změny a doplňky uvedené v příloze, která je součástí této vyhlášky.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1967.


První náměstek ministra:

Ing. Lér, CSc., v. r.


Sazebník I

správních poplatků vybíraných národními výbory a jinými orgány státní správy

1. Poznámka k celému sazebníku zní:

Poplatky podle položek 5, 6, 6b, 13b, 13c, 13d, 13e, 19, 19a, 25a, 28, 28a, 29, 31, 38, 38a, 38b, pokud úkony provádějí národní výbory, jsou příjmem národního výboru, který úkon provedl. V těchto případech se poplatky neplatí kolkovými známkami.

Předmět poplatkuPoplatek Kčs
ODDÍL A
Společný pro všechny obory správy
2.Položka 1 zní:

Vydání úředního potvrzení, druhého, třetího atd. stejnopisu vyřízení, opisu nebo výpisu z knih, úředních záznamů, rejstříků, listiny a spisů nebo ze soukromých spisů v úřední úschově s výjimkou potvrzení uvedených v pol. 7 a 38a tohoto sazebníku za každou i jen započatou stránku
5,-
3.Za položku 1 se vkládá položka 1a, která zní:

Položka 1a:
Vyhledání archivního materiálu na žádost poplatníka za účelem pořízení reprodukce mikrofilmem popřípadě jinými reprografickými postupy, za každou započatou hodinu pracovní doby nutné pro vyhledání materiálu

Poznámka :
Správní poplatek podle této položky se nevybere, jsou-li úkony prováděny v rámci vědeckého styku se zahraničím za předpokladu, že je zaručena vzájemnost.
2,- až 20,-
4.V poznámce č. 1 k položce 2 se ruší druhá věta.
5.Položka 5 se doplňuje poznámkami takto:

1. Za odborný posudek k žádosti o vývoz kulturních památek zvyšuje se poplatek o jednu pětinu.
2. Za znalecký nebo odborný posudek při posuzování projektů technických zařízení, parních kotlů, tlakových nádob, zdvihadel a silnoproudých elektr. zařízení, vybírá se základní poplatek 300,- Kčs, za každou druhou i další započatou hodinu 25,- Kčs, nejvýše však 3 000,- Kč.
6.Za položku 6 se vkládají nové položky 6a a 6b, které znějí:
Položka 6a:
Podání žádosti u orgánů státní správy

Poznámky:
1. Poplatek se nevybere za žádosti o provedení úkonů, je-li za žádaný úkon vybírán poplatek podle ostatních položek tohoto sazebníku, s výjimkou žádosti o povolení k vycestování do ciziny, kde se vybere též poplatek podle této položky ve výši dvojnásobku.
2. Poplatek se rovněž nevybere, jde-li o žádosti o přiznání stipendia.
3. Za žádosti se považují i podání - s výjimkou stížností, oznámení a podnětů pracujících *) - jestliže podle jejich obsahu má být vydáno rozhodnutí, které sleduje majetkový prospěch účastníka řízení.
4. Za žádost o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení se vybírá poplatek ve výši čtyřnásobku.
5. Za žádost o zrušení práva užívat byt nebo část bytu (ve smyslu
§ 37 zák. č. 41/1964) ve prospěch vlastníka rodinného domku nebo uživatele bytu, vybírá se poplatek ve výši dvanáctinásobku.
5,-
Položka 6b:
Přivolení k výměně bytu nebo k dohodě o výměně bytu
20,-
ODDÍL B
Všeobecná vnitřní správa
7. Položka 8 s poznámkami zní:
Vydání povolení k vycestování do ciziny

Poznámky:
1. Je-li vydáno povolení k vycestování s platností na dobu několika
let, nebo na dvě či více cest, vybere se poplatek při každém vycestování.
2. Poplatek se vybere při každé cestě před překročením státních hranic vylepením kolkové známky do celního a devizového prohlášení, které je nedílnou součástí cestovního dokladu.
3. Výše poplatku se řídí podle územní platnosti cestovního dokladu a délky pobytu v cizině.
4. Správní orgán může snížit poplatek až na polovinu osobám, které nejsou výdělečně činné (studenti, učni, důchodci atd.), nebo jde-li o krátkodobou cestu podle turistické konvence.
5. Poplatek se nevybírá za povolení cesty do ciziny dětí ve věku do 15 let.
6. Poplatek se nevybírá, jde-li o služební cesty.
7. Překročí-li poplatník délku pobytu v cizině, podle níž byla před výjezdem stanovena výše poplatku, je povinen doplatit částku odpovídající skutečné délce pobytu. Správní orgán může v tomto případě zvýšit poplatek až na dvojnásobek.
8. Za povolení k vycestování při vystěhování lze zvýšit poplatek až na dvacetipětinásobek.
9. Za vydání cestovního pasu se vybere kromě poplatku podle této položky ještě částka ve výši 10,- Kčs, jako částečná náhrada výloh.
20,- až 400,-
8. Položka 12 s poznámkami zní:

Povolení změny příjmení
a) hanlivého, výstředního, směšného, cizojazyčného, nebo příjmení ženy rozvedené (nebo rozloučené před 1. 1. 1950) na její dřívější příjmení
b) v jiných případech nebo povolení změny jména

Poznámky:
1. Poplatek se nevybere, jde-li o změnu jména osvojených dětí nebo změny, které je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrikách.
2. Vybrání poplatku nepřichází v úvahu, jde-li o prohlášení rozvedeného manžela, že přijímá opět dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení manželství rozvodem (§ 29 zák. č. 94/1963 Sb.)
20,-100,-
9. Položka 13 se doplňuje poznámkami:

Poznámky:
1. Za vydání osvědčení o propuštění ze státního svazku může se poplatek zvýšit až na dvacetipětinásobek sazby.
2. Doručuje-li se osvědčení o propuštění ze státního svazku do ciziny, stanoví poplatek zastupitelský úřad.
10.Za položku 13 se vkládají položky 13a, 13b, 13c, 13d a 13e, které znějí:
Položka 13a:
Vydání osvědčení o československém státním občanství
10,-
Položka 13b:
Povolení uzavřít manželství u jiného místního národního výboru pověřeného vést matriky, než je místní národní výbor uvedený v odst. 1 § 4 zák. o rodině č. 94/1963 Sb.
50,- až 150,-
Položka 13c:
Provedení uzavření manželství jiným místním národním výborem pověřeným vést matriky, než je místní národní výbor uvedený v odst. 1, § 4 zák. o rodině č. 94/1963 Sb.
Poznámky k položkám 13b a 13c:
1. Podle okolnosti případu správní orgán poplatek promine nebo stanovenou výši poplatku sníží.
2. Vybírání poplatku nepřichází v úvahu, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství přímo ohrožen (§ 4 odst. 3 zák. č. 94/1963 Sb.).
100,- až 500,-
Položka 13d:
Uzavření manželství mezi cizími státními příslušníky nebo osobami bez státní příslušnosti a povolení uzavřít manželství zástupcem
Poznámky:
1. Podle okolností případu správní orgán poplatek promine nebo stanovenou výši poplatku sníží.
2. Poplatek se nevybere, byl-li již vybrán poplatek za delegaci národního výboru podle pol. 13b.
3. Správní orgán může poplatek stanovit na základě vzájemnosti ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je jeden ze snoubenců státním příslušníkem, popřípadě od vybrání poplatku ustoupit.
100,- až 1 000,-
Položka 13e:
Povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou svatební síň
100,- až 500,-
Poznámka:
Podle okolností případu správní orgán poplatek promine nebo stanovenou výši poplatku sníží.
11. Položka 15 zní:
Nahlédnutí do matrik narozených, oddaných a zemřelých, které jsou uloženy v archivech, za jednu knihu a jeden i započatý den

Poznámka:
Správní orgán může poplatek přiměřeně snížit, popřípadě od vybrání poplatku upustit z důvodů obecného zájmu.
5,-
12.Poznámka č. 3 k položce 16 zní:
Za povolení držet loveckou zbraň - nemá-li držitel lovecký lístek (položka 29) - vybere se jednorázový poplatek ve výši dvojnásobku za každou zbraň.
ODDÍL C
Výstavba
13. Poznámky k položce 19 se doplňují takto:

Poznámka 6:
Při výstavbě souvislých garáží vybere se poplatek 100,- Kčs za každou garáž, bez ohledu na počet stavebníků.

Poznámka 7:
Při výstavbě budovy pro hromadné garážování může správní orgán zvýšit poplatek až na dvacetinásobek.
14.Za položku 19 se vkládají položky 19a a 19b, které znějí:
Položka 19a:
Vydání povolení ke zboření stavby
20,- až 200,-
Poznámka:
Poplatek se nevybere v případech, kdy zboření stavby bylo nařízeno příslušným národním výborem.
Položka 19b:
Vydání osvědčení k provádění prací na projektové dokumentaci stavby
(vždy jen pro určitou stavbu)
1 % z ceny za práce na projektové dokumentaci
ODDÍL D
Silniční provoz a doprava
15.Poznámka č. 1 společná pro celý oddíl se ruší.
16.Položka 20 zní:
Schválení technické způsobilosti motorového vozidla sestaveného (i amatérsky) ze součástek, a to jde-li o:
a) jednostopá vozidla s obsahem válců do 50 ccm500,-
b) ostatní jednostopá vozidla (včetně motocyklů s postranním vozíkem a motorových tříkolek rikš)2 000,-
c) osobní automobily (včetně tzv. vozítek)12 000,-
d) ostatní dvoustopá vozidla15 000,-
17.Poznámky k položce 20 se doplňují o poznámku č. 5, která zní:

Poplatek podle pol. 20 písm. d) za schválení technické způsobilosti speciálního automobilu (sériově nevyráběného) a traktoru sestaveného ze součástek se snižuje na jednu třetinu.
18.Poznámka č. 2 k položce 21 zní:
Za schválení technické způsobilosti motorového vozidla, připojí-li se

a) k motocyklu postranní vozík,
b) za osobní nebo dodávkový automobil, nebo za motocykl přívěsný vozík,
vybere se poplatek ve výši 100,- Kč.

U přívěsných a postranních vozíků k motocyklu, jejichž technická způsobilost byla schválena ministerstvem dopravy k určitému typu motocyklu, a u schválených typů přívěsů za osobní a dodávkové automobily se vybere poplatek podle pol. 23b.
19.Položka 22 písm. b) se doplňuje v písm. bb) takto:
bb) po 1. lednu 1955, která byla získána převodcem na potvrzenku.
20.Položka 23b zní:
Vydání státní poznávací značky v případech, na které se nevztahuje pol. 23 písm. a), vydání zvláštní poznávací značky, zápis změny stanoviště motorového vozidla, změny jména nebo příjmení nebo adresy držitele motorového vozidla a jiné podobné změny i s vydáním příslušných dokladů nebo provedení změny v nich
10,-
21.Položka 25 zní: Povolení k provádění dopravy osob nebo nákladů udělené podle zák. č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, tuzemské nebo zahraniční organizaci (podniku, podnikateli)200,- až 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek se nevybere, jde-li o nepravidelnou přepravu osob při zajišťování brigádnických prací a při nepravidelné přepravě osob a tělovýchovného inventáře, je-li tím zajišťováno plnění plánu rozvoje tělovýchovy a sportu.
2. Neprokáže-li se řidič motorového vozidla při vstupu na území ČSSR a při výstupu z území ČSSR řádným povolením, vybere se poplatek ve výši dvojnásobku sazby.
3. Správní orgán stanoví se souhlasem ministerstva financí poplatek na základě vzájemnosti ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je podnik (podnikatel) příslušníkem, popřípadě může od vybírání poplatku upustit.
22.Za položku 25 se vkládají položky 25a a 25b s poznámkami, které znějí:
Položka 25a:
Povolení k zvláštnímu užívání silnic a místních komunikací I., II. a III. třídy při přepravě zvlášť těžkých, rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměr nebo váha přesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy
a) při dopravě po silnicích přesahujících území obvodu jednoho okresu200,-
b) při dopravě po silnicích v obvodu jednoho okresu100,-
Poznámka:
V případech uvedených pod písm. a) vybírá poplatek KNV (NVP), i když doprava přesahuje jeho území, v případech uvedených pod písm. b) ONV.
23.Položka 25b:100,- až 500,-
Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle písm. b) až g)
§ 13 vyhl. č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o silničních
komunikacích (silniční zákon)
Poznámky:
1. Poplatek se nevybere, jde-li o povolení složení materiálu potřebného k opravě nebo údržbě pozemní komunikace, pokud doba skládky nepřesáhla dobu potřebnou k provedení prací.
2. Poplatek se rovněž nevybere za povolení užívání pozemní komunikace, jde-li o pořádání kulturního, zábavního, sportovního nebo jiného podniku celostátního významu.
ODDÍL F
Zemědělství
24.Za položku 28 se vkládá položka 28a, která zní:
Položka 28a:
Vydání průvodního dobytčího listu pro všechny držitele
5,-
25Poznámka 4 k položce 29 zní:
Lovecký lístek opravňuje též držet nejvýše 3 lovecké zbraně; za každou další loveckou zbraň se vybere při vydání loveckého lístku 10,- Kčs, za každý rok. Tento poplatek se nevybírá od osobosvobozených podle poznámky 2 a/b této položky a od cizinců.
26.Položka 29 se doplňuje poznámkou č. 5, která zní:
Stejně jako lovecké zbraně se posuzují náhradní hlavně u kozlic.
27. U položky 31 se mění poznámka č. 1 a tato položka se doplňuje
poznámkou č. 3:

Poznámka 1:
Mládeži do 15 let může být vydán roční rybářský lístek za snížený poplatek 10 Kčs na základě:
a) doporučení školy,
b) závazného prohlášení Čs. rybářského svazu místní organizace, že nezletilému bude vydána povolenka k rybolovu za úplatu nepřevyšující částku poplatku 10,- Kčs,
c) prohlášení zákonného zástupce žadatele, že souhlasí s vydáním rybářského lístku a že žadatel (nezletilý) bude provádět rybolov pod osobním dohledem zákonného zástupce nebo zletilé osoby, která je oprávněna k výkonu rybářského práva.
Nárok na vydání rybářského lístku za snížený poplatek má nezletilý ještě v roce, v němž již dovršil patnáct roků.

Poznámka 3:
Rybářské lístky bezplatně vydané pro rybářské hospodáře a pro rybářskou stráž mají platnost pro celé území ČSSR.
ODDÍL G
Školství, kultura a zdravotnictví
28.Poznámka č. 1 k položce 33 se ruší.
29.Položka 34 zní:
Za vydání lékařského vysvědčení, potvrzení nebo posudku
10,-
Poznámky:
1. Za lékařské vysvědčení, potvrzení nebo posudky se nepokládají takové zdravotní průkazy, jejichž vydání ukládají zdravotnickým zařízením obecně závazné předpisy.
2. Poplatek se nevybírá za vydání lékařského vysvědčení, potvrzení nebo posudku osobám mladším 18 let a studujícím, kteří kromě stipendia nemají vlastního příjmu.
ODDÍL H
Finanční správa
30Položka 37 zní:
Povolení podle zákona o devizovém hospodářství, vyjímajíc povolení podle položky 35, z ceny
1 % až 500 %
31.Poznámka k položce 38 se ruší.
32.Za položku 38 se vkládají položky 38a a 38b, které znějí:
Položka 38a:
Vydání potvrzení o nedoplatcích na daních a poplatcích, popřípadě o tom, že žadatel nedluží daně a poplatky
10,-
Poznámka:
Vydává-li se potvrzení k žádosti o vystěhování, zvyšuje se poplatek na dvojnásobek.
Položka 38b:
Povolení řemeslné činnosti nebo drobné živnosti
20,- až 500,-
Poznámka:
Poplatek se nevybere, jde-li o povolení činnosti nebo vykonávání služeb podle Zásad č. 20/1965 Sb. pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru.
ODDÍL K
Konsulární poplatky
33.Poznámka společná pro celý oddíl se mění na poznámky společné pro celý oddíl.
Dosavadní poznámka pro celý oddíl K označuje se číslem 1), a vkládá se poznámka č. 2), která zní:
Poznámka 2:
Při vyměřování a placení konsulárních poplatků na československou měnu užívají zpravidla zastupitelské úřady přepočítávacího kursu (pevného) stanoveného v dohodě s ministerstvem financí.
34.Položka 46 písm. b) zní:
b) Ověření úřední pečeti a úředních podpisů (superlegalizace)
20,- až 100,
35.Poznámka č. 2 k položce č. 48 zní:
Za překlad archivního materiálu z latiny nebo ze staré němčiny (před r. 1850) do češtiny nebo slovenštiny se vybírá poplatek sazbou podle písm. b), cc). Poplatek vybírají archivní orgány.
Sazebník II
správních poplatků vybíraných orgány státní měrové služby
ODDÍL A
Ověřování vybraných provozních měřidel
36.Poznámky k celému sazebníku II se doplňují poznámkami č. 6 a 7, které znějí:
Poznámka 6:
Orgány státní měrové služby mohou v jednotlivých odůvodněných případech poskytovat výjimečně slevy poplatků až do výše 50 % sazby poplatku, hradí-li organizace náklady za provedené úřední zkoušky.
Poznámka 7:
U měřidel, u nichž doba platnosti úředního ověření prošla, nebo u kterých bylo žádáno o úřední ověření opožděně (vyhl. č. 61/1965 Sb.), může orgán státní měrové služby zvýšit poplatky až na dvojnásobek.
37.Položka 2 zní:
Měřická pásma ocelová pro velmi přesné měření pro měřicí délku do 30 m 120,-
pro měřicí délku nad 30 m, za každých dalších i započatých 10 m 25,-
38.Položka 14 zní:
Závaží obchodní běžná a přesná
do 2 kg1,-
od 5 kg do 20 kg2,-
50 kg5,-
Poznámka:
Za půjčení 100 kg zatěžovacích závaží vybere se poplatek 3 Kčs za každý i započatý kalendářní den.
39.Položka 15 zní:
Váhy:
a) Váhy stolní rovnoramenné (obchodní běžné a přesné) do 30 kg5,-
b) Váhy stolní sklonné do 30 kg15,-
c) Váhy poloautomatické a automatické pro vážení obilovin a jiných sypkých hmot
do 50 kg70,-
nad 50 kg do 200 kg100,-
nad 200 kg200,-
d) Váhy pro zjišťování vlhkosti látek, váhy na zjišťování škrobnatosti brambor a váhy na počítání kusů20,-
e) Váhy ostatní s váživostí
do 500 kg20,-
nad 500 kg do 1 000 kg30,-
nad 1 000 kg do 3 000 kg60,-
nad 3 000 kg do 5 000 kg100,-
nad 5 000 kg do 15 000 kg150,-
nad 15 000 kg do 30 000 kg200,-
nad 30 000 kg do 50 000 kg300,-
nad 50 000 kg do 80 000 kg400,-
nad 80 000 kg600,-
40.Položka 21 zní:
a) Taxametry nebo počitadla kilometrů40,-
b) Provádí-li se zkoušení taxametrů a počítadel kilometrů na jednom vozidle společně, za obě měřidla60,-
ODDÍL B
Ověřování hlavních podnikových etalonů
41.Položka 36 zní:
a) Etalonová závaží do 50 kg pro ověřování a kontrolu vah, popřípadě pro ověřování závaží včetně justování10,-
b) Zatěžovací závaží
aa) nad 50 kg do 500 kg20,-
bb) nad 500 kg do 1 000 kg50,-
cc) nad 1 000 kg100,-
dd) závažový vůz (železniční)250,-
ee) rohový vozík50,-
ODDÍL C
Jiné zkoušky
42. K poznámce u položky 68 se zařazuje poznámka č. 2, která zní:

Poznámka 2:
Jde-li o provádění běžného úředního ověřování nebo zkoušení
jednotlivých měřidel, které jsou uvedeny v oddílu C pol. 68 tohoto sazebníku, může orgán státní měrové služby vyměřit poplatek poměrnou částkou hodinové sazby, netrvá-li úřední úkon celou hodinu

Poznámky pod čarou

*) Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětu pracujících

Přesunout nahoru