Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 25/1967 Sb.Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl

Částka 9/1967
Platnost od 01.04.1967
Účinnost od 01.04.1967
Zrušeno k 27.08.1991 (342/1991 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury a informací

ze dne 13. března 1967

o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl

Ministerstvo kultury a informací stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s vrcholnými ideovými organizacemi tvůrčích pracovníků podle § 13 odst. 2 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (dále jen "autorský zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje autorské odměny za vydání (odstavec 2) slovesného díla (dále jen "odměny") československým nakladatelstvím (vydavatelem), pokud autorská práva k dílu příslušejí československému občanu (dále jen "autor"). Odměny v jiných případech se upravují volnou dohodou smluvních stran.

(2) Vydáním podle této vyhlášky se rozumí pořízení rozmnožením díla tiskem nebo podobným způsobem v knižní nebo jiné obdobné formě, jsou-li tyto rozmnoženiny určeny k veřejnému šíření.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na odměny za slovesná díla

a) otištěná v periodickém tisku,

b) dramatická nebo hudebně dramatická, rozmnožená jako rukopis pro divadelní provozování,

c) která tvoří součást hudebniny,

d) která tvoří součást děl drobné grafiky (omalovánek, vystřihovánek, obtisků, nálepek apod.), leporel, pohlednic, plakátů a letáků, divadelních a jiných programů, katalogů výstav apod.,

e) zachycená na zvukový záznam (snímek),

f) ve formě grafických obrazců (typogramy).

§ 2

Způsob stanovení odměny

(1) Odměna se stanoví podle této vyhlášky a sazebníku, který obsahuje základní sazby a z nich odvozené sazby procentní; sazebník tvoří přílohu této vyhlášky.

(2) V rámci rozpětí základní sazby určené sazebníkem se odměna sjednává dohodou autora s nakladatelstvím (vydavatelem). Přitom se přihlíží k hodnotě díla, k jeho společenskému významu a ke způsobu užití, u překladů i k obtížnosti překladu.

(3) V odměnách podle této vyhlášky jsou obsaženy i honoráře za smluvené vytvoření díla (§ 27 autorského zákona).

§ 3

Odměny podle části I sazebníku

(1) Za vydání děl uvedených v části I sazebníku se odměna vypočte s použitím smluvené sazby (§ 2 odst. 2) podle rozsahu díla a podle počtu vydaných výtisků tvořících nakladatelskou normu (dále jen "norma").

(2) Za počet vydaných výtisků tvořících první normu přísluší autorovi odměna smluvená v rámci rozpětí základní sazby, za každou další celou normu přísluší mu odměna určená v sazebníku procentem ze smluvené základní sazby.

(3) Za počet vydaných výtisků nenaplňujících některou normu celou, přísluší autorovi jen poměrná část z odměny, jež by mu příslušela podle odstavce 2 za normu celou. Při prvním vydání díla vůbec však přísluší autorovi i za neúplnou první normu odměna jako za normu celou.

(4) Za vydání díla československého občana maďarské, německé, polské nebo ukrajinské (rusínské) národnosti v jeho mateřském jazyce, anebo za vydání překladu díla československého občana z českého nebo slovenského jazyka do některého jazyka uvedených národností se stanoví odměna podle normy určené v sazebníku pro vydání díla v jazyce slovenském.

§ 4

Odměny podle části II sazebníku

(1) Za každé jednotlivé vydání děl uvedených v části II sazebníku se odměna vypočte s použitím smluvené sazby (§ 2 odst. 2) podle rozsahu díla a podle pořadí vydání.

(2) Za první vydání přísluší autorovi odměna smluvená v rámci rozpětí základní sazby; za každé další vydání přísluší mu odměna určená v sazebníku procentem ze smluvené základní sazby .

§ 5

Náklad a rozsah díla

(1) Za náklad jednoho vydání díla se považují výtisky vyráběné buď najednou nebo výlučně z výrobně technických důvodů postupně.

(2) Do nákladu jednoho vydání se zahrnují i výtisky vyráběné postupně z jiných než z výrobně technických důvodů, pokud taková možnost byla dohodnuta v nakladatelské smlouvě a pokud s veřejným šířením všech dílčích částí sjednaného nákladu vydání se započne v rozpětí 12 měsíců; u knižních učebních pomůcek pro školy poskytující základní nebo střední vzdělání a u děl uvedených v části II oddílu A sazebníku pod položkou 4 však lze sjednat i lhůtu delší než 12 měsíců.

(3) Rozsahem díla se rozumí počet autorských archů *) nebo počet veršů v díle obsažených.

§ 6

Možnost zvýšení odměny

(1) Za vydání mimořádně hodnotných a společensky významných děl krásné prózy nebo poezie [část I sazebníku, s výjimkou položky 1b)] lze odměnu za pátou, šestou, sedmou a osmou normu, popř. za část některé z nich zvýšit u každé této normy nebo její části až do výše odměny za první normu, popř. její poměrné části.

(2) Za kterékoli vydání mimořádně hodnotných a společensky významných původních vědeckých a odborných děl uvedených v části II oddílu A sazebníku pod položkami 1 až 3 lze odměnu příslušející podle sazebníku jednorázově zvýšit až o 20 %.

(3) Za kterékoli vydání hodnotného překladu krásné prózy a vědecké nebo odborné literatury do českého nebo slovenského jazyka (část II oddíl B sazebníku , s výjimkou položky 1b) lze zvýšit odměnu příslušející podle sazebníku

a) až o 10 %, přesahuje-li náklad tohoto vydání u překladu d o českého jazyka 30 000 výtisků, do slovenského jazyka 15 000 výtisků,

b) až o 25 %, přesahuje-li náklad tohoto vydání u překladu do českého jazyka 50 000 výtisků, do slovenského jazyka 25 000 výtisků,

c) až o 35 %, přesahuje-li náklad tohoto vydání u překladu do českého jazyka 70 000 výtisků, do slovenského jazyka 35 000 výtisků,

d) až o 50 %, přesahuje-li náklad tohoto vydání u překladu do českého jazyka 100 000 výtisků, do slovenského jazyka 50 000 výtisků,

e) až o 60 %, přesahuje-li náklad tohoto vydání u překladu do českého jazyka 120 000 výtisků, do slovenského jazyka 60 000 výtisků .

§ 7

Zvláštní způsoby stanovení odměny

(1) U děl uvedených v části II oddílu A sazebníku pod položkami 1 až 3 a oddílu C pod položkou 1, která mají být teprve vytvořena, lze při jejich prvním vydání sjednat v rámci sazeb určených v sazebníku pevnou odměnu podle rozsahu díla dohodnutého v nakladatelské smlouvě; skutečný rozsah díla nemá pak vliv na výši odměny.

(2) Za vydání výňatku z díla již vydaného se sjednává odměna podle zásad uvedených v § 3 nebo v § 4 s použitím sazby, která by příslušela za další vydání takového díla; výjimečně lze však sjednat použití sazby od třetí či kterékoli další normy nebo za třetí či kterékoli další vydání. Při dalším vydání celého díla se nepřihlíží k předchozímu vydání jeho vyňatku.

(3) Vydání veršů nebo překladu veršů obsažených v textu děl původní krásné prózy nebo v textu děl uvedených v části II sazebníku se odměňuje v mezích sazby (část I sazebníku, položky 2 až 4) podle počtu veršů bez ohledu na výši nákladu. Při dalším vydání takto zařazených veršů nebo překladu veršů se odměna stanoví tak, že náklad každého vydání se považuje za jednu normu.

(4) Ustanoveními odstavců 2 a 3 není dotčeno užití díla podle § 15 autorského zákona.

(5) Za současné vydání díla v různých jazykových verzích, drobných děl ve sborníku nebo za vydání díla, jehož rozmnoženiny jsou určeny k bezplatnému šíření, lze sjednat nižší odměnu, než přísluší podle ustanovení této vyhlášky, zejména pevnou částkou.

§ 8

Zpracování díla

(1) Odměna za vydání nového díla, které vzniklo tvůrčím zpracováním díla jiného (§ 3 odst. 1 autorského zákona) se stanoví podle sazebníku. Bylo-li však takto zpracováno dílo volné, nesmí odměna přesáhnout u děl uvedených v části I sazebníku 50 % a v části II sazebníku 75 % z odměny vypočtené z horní hranice příslušné sazby.

(2) Trvá-li autorské právo k původnímu dílu, rozdělí se odměna mezi autora díla původního a zpracovatele v jimi dohodnutém poměru.

§ 9

Odchylné stanovení odměny při dalších vydáních

(1) Při dalším vydání lze sjednat v rámci základní sazby určené sazebníkem jiný základ pro procentní výpočet odměny za toto vydání díla se zřetelem k jeho hodnotě a společenskému významu.

(2) Dílo lze na základě nového hodnocení nebo při odlišném způsobu vydání zařadit do jiné položky sazebníku, než bylo zařazeno při vydání předcházejícím. Při výpočtu odměny takto nově zařazeného díla se sčítají všechny vydané výtisky díla nebo všechna jeho předchozí vydání podle § 10, a to z hlediska nového zařazení. U děl uvedených v části II oddílu A sazebníku pod položkami 1 až 3 se však nepřihlíží k jejich vydání formou učebních textů pro vysoké školy (skript) nebo učebních pomůcek uvedených v části II oddílu A sazebníku pod položkou 4.

(3) Za podstatně doplněné nebo podstatně přepracované vydání díla může být s přihlédnutím k rozsahu provedených úprav stanovena odměna vyšší než přísluší podle sazebníku, a to:

a) u děl uvedených v části I sazebníku tak, že při výpočtu odměny se začíná sazbou zvýhodněnou až o dvě normy; pokud by se v důsledku toho mělo začínat první normou, může odměna za první normu činit jen 90 % základní sazby,

b) u děl uvedených v části II sazebníku až do výše 90 % základní sazby za první vydání díla.

(4) Za další nezměněné vydání podstatně doplněného nebo podstatně přepracovaného díla lze u děl odměňovaných podle počtu vydaných výtisků (část I sazebníku) odměnu sjednat tak, že se pokračuje ve zvýhodněném pořadí norem, u ostatních děl (část II sazebníku) pak pro výpočet odměny považovat první podstatně doplněné nebo podstatně přepracované vydání díla za jeho první vydání vůbec.

§ 10

Sčítání výtisků a vydání

(1) Pro stanovení odměny se sčítají na československém státním území vydávané

a) veškeré výtisky děl uvedených v části I sazebníku; bylo-li však před 1. dubnem 1956 (u děl v jiném než českém nebo slovenském jazyce před 1. dubnem 1960) vydáno více výtisků, než činí 2 normy, sčítají se z nich jen výtisky odpovídající dvěma normám,

b) veškerá vydání děl uvedených v části II sazebníku; došlo-li však před 1. dubnem 1956 (u děl v jiném než českém nebo slovenském jazyce před 1. dubnem 1960) k více než dvěma vydáním, sčítají se z nich jen dvě vydání.

(2) Výtisky a vydání se sčítají samostatně v těchto jazykových skupinách:

a) jazyk český,

b) jazyk slovenský,

c) všechny ostatní jazyky dohromady.

(3) Za první normu nebo za první vydání lze vyplatit odměnu jen jednou, a to za vydání v původním jazyce v kterékoli jazykové skupině. Za původní se považuje jazyk, v němž bylo dílo poprvé vydáno bez ohledu na to, v jakém jazyce je autor vytvořil.

(4) Vydání díla v jiném než původním jazyce se v každé jazykové skupině odměňuje samostatně, a to:

a) u děl uvedených v části I sazebníku počínaje odměnou za třetí normu, u českých děl vydaných ve slovenském překladu a u slovenských děl vydaných v českém překladu však počínaje odměnou za druhou normu; třetí norma se použije i u vydání překladů českých nebo slovenských děl do některého z jazyků uvedených v § 3 odst. 4,

b) u děl uvedených v části II sazebníku počínaje odměnou za druhé vydání.

§ 11

Autorské výtisky

(1) Při každém vydání díla je nakladatelství (vydavatel) oprávněno přetisknout nad sjednaný náklad neprodejné povinné a pracovní výtisky podle zvláštních předpisů *) a autorské výtisky. Tyto výtisky se nezapočítávají do nákladu vydání.

(2) Není-li v nakladatelské smlouvě sjednáno jinak, přísluší při každém vydání díla autorovi (každému ze spoluautorů díla nebo každému z autorů díla souborného nebo děl spojených) alespoň jeden autorský výtisk.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

(1) Ustanovení nakladatelských smluv sjednaných před účinností této vyhlášky zůstávají nedotčena; výpočet odměn v nich sjednaných (počet výtisků tvořících jednu normu, pořadí norem nebo vydání, procento ze základní sazby za další normu nebo za další vydání apod.) se nadále řídí předpisy do té doby platnými (§ 14 odst. 1), pokud se vydání díla uskuteční do 31. prosince 1968. Byla-li nakladatelská smlouva sjednána na více vydání díla, řídí se výpočet odměny podle dosavadních předpisů jen u jednoho nejbližšího vydání.

(2) Pokud se mění počet výtisků tvořících jednu normu oproti dosavadním předpisům, zjišťuje se pořadí norem, nejde-li o případy uvedené v odstavci 1, podle ustanovení této vyhlášky z počtu všech vydaných výtisků díla včetně výtisků vydaných přede dnem její účinnosti.

(3) Jestliže by však podle nového způsobu zjišťování počtu norem (odstavec 2) došlo ke snížení odměny oproti dosavadním předpisům, lze při nejbližším jednom vydání díla autorovi odměnu zvýšit, a to až o částku rozdílu mezi odměnou vypočtenou podle předpisů dosavadních (§ 14 odst. 1) a podle této vyhlášky.

§ 13

(1) Ministerstvo kultury a informací může v dohodě s ministerstvem financí v odůvodněných případech povolit sjednání odměn odlišně od ustanovení § 2 až 4.

(2) Výjimky povolené podle § 12 vyhlášky č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění vyhlášek č. 14/1957 Ú. l. a č. 44/1960 Sb., zůstávají nadále v platnosti pro vydání, která se uskuteční do 31. prosince 1968.

§ 14

(1) Zrušuje se

a) vyhláška ministerstva kultury č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění vyhlášek č. 14/1957 Ú. l. a č. 44/1960 Sb.,

b) směrnice a výnosy upravující odměny za vydání prozatímních učebních textů, skript, učebních textů a studijních návodů pro školy nebo vzdělávací zařízení jakéhokoli druhu, vydané před účinností této vyhlášky. *)

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1967.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 142/1979 Sb. Čl. III

Odměny sjednané v nakladatelských smlouvách před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nedotčeny na jedno vydání díla po 1. lednu 1980.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 16/1987 Sb. Čl. II

Odměny sjednané v nakladatelských smlouvách před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nedotčeny na jedno vydání díla.


Ministr:

v z. Ing. Chňoupek v. r.


Příloha

Sazebník odměn

ČÁST I

Původní krásná próza, původní poezie a překlady poezie

PoložkaDruh slovesného dílaNorma při vydávání díla v jazyku českém a jiném než slovenskémZákladní sazba za autorský arch nebo verš při 1. normě v Kčs Sazba za autorský arch nebo verš při další normě v procentech ze základní sazby, a to za normu
2. 3. 4. 5. a každou další
1.Původní krásná próza
a) umělecká próza závažného významu5 000 - 2 500600 - 2 40010010010050
b) ostatní umělecká próza20 000 - 10 000600 - 1 80080706050
c) literatura faktu a uměleckonaučná próza10 000 - 5 000600 - 1 80010010010050
Poznámka k pol. 1a):
Za nová díla původní prózy při jejich prvním vydání v nižším počtu výtisků se norma snižuje o 50 %; toto snížení normy se nepoužije, jestliže dílo nevyniká svou ideově uměleckou úrovní nad průměr původní literární tvorby a neřeší naléhavé otázky současnosti.
2.Původní poezie3 000 - 1 5006 - 1910010010050
Poznámka k pol. 2:
Za nová díla původní poezie při jejich prvním vydání v nižším počtu výtisků se norma snižuje o 50 %; toto snížení normy se nepoužije, jestliže dílo nevyniká svou ideově uměleckou úrovní nad průměr původní básnické tvorby.
3.Původní poezie pro děti3 000 - 1 5006 - 1910010010050
4.Překlady poezie (včetně odměny za doslovný překlad)5 000 - 2 5004 - 1610010010050
Poznámka k pol. 4:
Za nové překlady poezie, které významně obohacují národní kulturu, se norma při jejich prvním vydání snižuje o 25 %.

ČÁST II

Původní vědecká a odborná díla včetně učebnic

PoložkaDruh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1.Vědecká díla základního významu ze všech vědních oborů1 800 - 3 60090807070
Pozn. k pol. 1:
Podle této položky se výjimečně může dohodnout i odměna za vysokoškolské učebnice , které jí podle svého charakteru odpovídají.
2.Ostatní vědecká a kritická díla, vysokoškolské učebnice, naučné slovníky, encyklopedická a populárně vědecká díla1 000 - 3 00080706050
Poznámka k pol. 1 a 2:
Horní hranici základní sazby lze při 1. vydání zvýšit ve zvlášť závažných případech až o 50 %.
3.Odborná díla, příručky, samostatné vědecké a odborné bibliografie, jazykové slovníky a populárně naučná díla600 - 2 400 70505050
4.Učebnice a knižní učební pomůcky pro mateřské, základní a střední školy a učební texty pro vysoké školy (skripta)600 - 2 40060606060
5.Učební pomůcky pro všechny druhy škol a vzdělávacích zařízení, s výjimkou děl uvedených pod položkou 4, a ostatní bibliografie200 - 1 00050505050

ODDÍL B

Překlady krásné prózy, vědecké a odborné literatury

PoložkaDruh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1.Překlady
a) umělecké prózy závažného významu350 - 1 44080706050
b) ostatní umělecké prózy350 - 1 20080706050
2.Překlady vědecké, politické a společenskovědné literatury základního významu350 - 1 44080706050
Poznámka k pol. 1a) a 2:
U odměn za překlady, které jsou umělecky anebo jazykově obzvlášť náročné, je možno při 1. vydání zvýšit horní hranici sazby až o 50 %.
3.Překlady odborné literatury, učebnic a ostatní literatury280 - 96070605050

ODDÍL C

Doplňky děl a uspořádání děl souborných

PoložkaDruh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4. 5. a každé další
1.Doplňky díla:
a) kritická studie, předmluva nebo doslov650 - 2 40070605050
b) literární či biografické doplňky, resumé, věcné vysvětlivky nebo poznámky600 - 1 80025252525
c) bibliografické doplňky200 - 1 20025252525
d) rejstřík20 - 24025252525
Poznámky k pol. 1a):
Při rozsahu kritické studie, předmluvy nebo doslovu menším než jeden autorský arch lze vzhledem k hodnotě a společenskému významu díla a s e zřetelem k obtížnosti jeho vytvoření odměnu zvýšit až do výše odpovídající odměně za celý autorský arch.
Horní hranici základní sazby při 1. vydání lze ve zvlášť závažných případech zvýšit až o 50 %.
Poznámka k pol. 1d):
Stanovená sazba se rozumí za autorský arch zpracovaného textu; vytvoří-li však rejstřík autor díla, k němuž rejstřík patří, odměňuje se jako nedílná součást díla.
2.Sestavení a uspořádání:
a) krásné prózy, poezie, vědeckých děl, politických děl základního významu a školních učebnic80 - 96025252525
b) ostatních děl a pramenů vůbec80 - 42025252525
c) textologická úprava starších děl80 - 60025252525

Poznámky pod čarou

*) ČSN 88 01 29 "České polygrafické názvosloví , Knihy, časopisy, noviny" - vymezuje autorský arch takto: u textu 36 000 tiskových znaků počítajíc v to mezery mezi slovy, u básní 620 veršů, u reprodukcí 2 300 cm2 potištěné plochy.

*) Vyhláška č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích.

*) Směrnice ministerstva školství, věd a umění ze dne 22. května 1951 čj. 94 026/51 ve znění výnosů ze dne 7. června 1951 čj. 95 255/51, ze dne 6. srpna 1952 čj. 34 071/52, ze dne 22. července 1952 čj. 40 104/52, ze dne 29. listopadu 1952 čj. 48 916/52 a výnosu ministerstva školství a kultury ze dne 16. prosince 1957 čj. 36 356/57, dále pak výnosy ministerstva školství a kultury ze dne 22. prosince 1958 čj. 54 783/58, ze dne 18. února 1959 čj. 4598/59 a ze dne 28. února 1959 čj. 5215/59. Zrušeny jsou dále: výnos ministerstva školství ze dne 18. února 1956 čj. 74 456/55 a výnosy ministerstva školství a kultury ze dne 25. května 1959 čj. 21 673/59 a z 20. března 1962 čj. 11 658/62.

*) Pokud vysoký náklad vydání díla je ovlivněn zařazením do určité ediční řady (klubové edice, levné masové edice apod.), nemá smluvená sazba zpravidla činit více než 75 % stanovené horní hranice rozpětí.

**) Včetně odměny za doslovný překlad.

*) Pro překlady děl z češtiny do slovenštiny nebo naopak se horní hranice základní sazby snižuje o 25 %. Odměny za překlady děl do cizího jazyka, k jejichž vytvoření je třeba mimořádných jazykových nebo odborných znalostí, lze zvýšit až o 25 % sazby.

1) Podle této položky se sjednávají odměny za díla závažného uměleckého a společenského významu.

2) Za nová díla původní poezie může být norma ve výjimečných případech snížena o 50 %.

3) Za nové překlady poezie může být norma ve výjimečných případech snížena o 20 %.

4) Včetně odměny za doslovný překlad.

1) Podle této položky se výjimečně může dohodnout i odměna za vysokoškolské učebnice, které jí podle svého charakteru odpovídají.

1) U odměn za překlady, které jsou umělecky anebo jazykově obzvlášť náročné, je možno zvýšit horní hranici sazby až o 25 %.

1) Při rozsahu kritické studie, předmluvy nebo doslovu menším než jeden autorský arch lze vzhledem k hodnotě a společenskému významu díla a se zřetelem k obtížnosti jeho vytvoření odměnu zvýšit až do výše odpovídající odměně za celý autorský arch.

2) Za autorský arch zpracovaného textu; vytvoří-li však rejstřík autor díla, k němuž rejstřík patří, odměňuje se jako nedílná součást díla.

Přesunout nahoru