Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 22/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací

Částka 8/1967
Platnost od 22.03.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 01.01.1984 (37/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 23. února 1967

o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací

Ministerstvo financí a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 391 odst. 2 a § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., jakož i podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací socialistického sektoru:


Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje fakturování a placení mezi socialistickými organizacemi při dodávkách pro investiční výstavbu, placených z investičních prostředků.*) Těmito dodávkami jsou též

a) přímé dodávky u výstavby jednotných zemědělských družstev prováděné svépomocí (např. speciální a řemeslnické práce, jako truhlářské, elektroinstalatérské, pokrývačské apod.),

b) dodávky podniků zahraničního obchodu tuzemským investorům,

c) dodávky nesmontovaných strojů a zařízení dodávaných v souborech, kompletech, soupravách apod. **) investorům, které mají být podle jedné smlouvy dodávány k jednomu dodacímu termínu.

(2) Tato vyhláška se dále vztahuje na

a) poddodávky pro technologickou část: soubory strojů a zařízení, smontované stroje, zařízení a konstrukce, montáže, stavební práce,

b) poddodávky pro stavební část: stavební práce, smontované i nesmontované netechnologické stroje a zařízení a montáže tohoto zařízení a smontované kovové konstrukce,

c) dodávky geologických prací. ***)

d) poddodávky projektové dokumentace.

ČÁST PRVNÍ

Společná ustanovení

§ 2

Druhy faktur, splátkové listy

(1) Dodávky se fakturují celkovou fakturou nebo dílčími fakturami. Celkové faktuře mohou předcházet v případech uvedených v § 8 - 10 splátkové listy. Dílčími fakturami se fakturují dodávky uvedené v § 16.

(2) Poskytují-li se splátky, vyhotovuje dodavatel splátkový list.

§ 3

Náležitosti faktur, splátkových listů

(1) Faktura musí mít tyto náležitosti:

a) výrazné označení, že jde o fakturu; označení druhu faktury,

b) místo, datum vyhotovení a číslo faktury,

c) název a adresu dodavatele a odběratele a jejich bankovní spojení,

d) označení hospodářské smlouvy, název a číslo stavby, objektu, provozního souboru,

e) den vzniku práva fakturovat,

f) den odeslání faktury; tento den se musí shodovat s datem poštovního razítka nebo při doručení na potvrzení se dnem převzetí faktury odběratelem,

g) den splatnosti konečné částky faktury,

h) doložku "Splatno inkasním příkazem č. ............", uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem,

i) specifikaci dodávek a prací podle členění projektové dokumentace (jen u faktur za dokončené objekty, provozní soubory a za dokončené dodávky nesmontovaných výrobků v souborech, kompletech, soupravách, a to v případech, kde nejde o pevnou cenu dodávky); organizace se mohou dohodnout na uvádění položek v hrubších (větších) měrných jednotkách, Organizace se mohou dohodnout, že místo podrobné specifikace dodávek a prací budou ve faktuře uvádět soupis všech splátkových listů, jejich číselné a jiné bližší označení (např. den vystavení) s vyznačením částek, na něž znějí splátkové listy.

j) u dodávek výrobků druh výrobků a cenu za jednotku množství, označení příslušného ceníku, popř. cenového výměru; u nestandardních výrobků datum a číslo rozhodnutí orgánu, který cenu stanovil,

k) částku přirážek a srážek, nejsou-li obsaženy v ceně, a celkovou částku faktury,

l) údaje, zda fakturovaná cena (její příslušná část) obsahuje daň z obratu či nikoli (podpoložka, sazba a částka daně),

m) náležitosti, které podle zvláštních předpisů musí být uvedeny ve faktuře *), popř. i jiné údaje, na nichž se dodavatel s odběratelem dohodnou,

n) razítko (předtisk názvu) dodavatele a podpis osoby oprávněné podepisovat faktury.

(2) Jestliže by některé náležitosti v důsledku své podrobnosti, např. náležitosti pod písm. i) a l), činily fakturu nepřehlednou, je možno je uvést na příloze, která je pak nedílnou součástí faktury.

(3) Splátkové listy mají obdobné náležitosti jako faktura, neobsahují však podrobné rozdělení částky splátkového listu.

§ 4

Zasílání faktury, splátkového listu

Fakturu, splátkový list je dodavatel povinen odeslat odběrateli ve dvou vyhotoveních. *)

§ 5

Placení faktur, splátkových listů

(1) Faktura je splatna 10. dne po jejím odeslání odběrateli, nestanoví-li předpisy o platebním styku *) pro některé formy placení tyto lhůty jinak. Organizace si mohou dohodnout jinou platební lhůtu.

(2) Vrátí-li odběratel dodavateli fakturu pro závady v obsahu nebo ve stanovených náležitostech a dodavatel ji po opravě nebo po novém vyhotovení zasílá odběrateli, začíná běžet nová platební lhůta.

(3) Pro placení splátek platí obdobně ustanovení předcházejících odstavců.

§ 6

Poplatek z prodlení *)

Pokud organizaci vznikne právo na poplatek z prodlení podle této vyhlášky, není povinna jej účtovat a vymáhat.

ČÁST DRUHÁ

Fakturování

HLAVA PRVNÍ

Projektová dokumentace

§ 7

(1) Projektová dokumentace stavby nebo její části, samostatně odevzdávané odběrateli podle dohody v hospodářské smlouvě (např. souhrnné projektové řešení, projektová dokumentace celých objektů nebo provozních souborů), autorský dozor, jakož i průzkumné práce, které jsou součástí projektové dokumentace, se fakturují celkovými fakturami, pokud nedojde k dohodě o fakturaci projektu stavby v jediné faktuře. Celkovou fakturou se fakturují i poddodávky projektové dokumentace.

(2) Právo fakturovat projektovou dokumentaci a její poddodávky vzniká dnem splnění.

(3) Výkon autorského dozoru*) se fakturuje samostatně při předání a převzetí objektu nebo provozního souboru.

HLAVA DRUHÁ

Investiční dodávky

§ 8

(1) U dodávek nebo jejich dokončených částí, u nichž se organizace ve smlouvě dohodly na samostatném odevzdání a převzetí *) (dále jen "provozní soubor nebo objekt") a dále u strojů a zařízení dodávaných jednotlivě vzniká právo fakturovat dnem splnění. U dodávek nesmontovaných výrobků pro provozní soubor nebo objekt [§ 1 odst. 1 písm. c)] vzniká právo fakturovat dnem splnění poslední části dodávky; jestliže je hospodářská smlouva uzavřena na větší rozsah než jsou výrobky týkající se jednoho provozního souboru nebo objektu a jestliže je to sjednáno ve smlouvě, je možno fakturovat již po splnění dodávky všech výrobků, které jsou určeny pro jeden provozní soubor nebo objekt.

(2) Jestliže dodavatel objektu, provozního souboru nebo nesmontovaných výrobků a zařízení dodávaných v souborech, kompletech apod. nemůže z příčin na straně odběratele pokračovat v provádění prací a dodávek na tomto objektu, provozním souboru, kompletu apod. [§ 1 odst. 1 písm. c)] tak, že alespoň 3 měsíce mu nevzniklo právo na splátku, je oprávněn vyfakturovat zatím provedené práce a dodávky.

§ 9

Zálohy

Poskytování záloh není dovoleno.

§ 10

Splátky

(1) Splátkou se v této vyhlášce rozumí částka, kterou poskytuje odběratel dodavateli před splněním (odevzdáním a převzetím) objektu nebo provozního souboru na předběžnou úhradu nákladů spojených s prováděním prací, popřípadě dodávek, uskutečněných v uplynulém měsíci. To obdobně platí i pro dodávky nesmontovaných strojů a zařízení dodávaných v souborech, kompletech, soupravách apod. [§ 1 odst. 1 písm. c)]. Částka splátky musí odpovídat objemům skutečně provedených prací, popř. dodávek zjišťovaných podle § 10a s dodržením omezení podle § 10b a musí být v souladu s cenovými předpisy platnými pro fakturaci. Poskytnuté splátky nejsou úplatou (platbou) za splnění prací a dodávek; při fakturaci po splnění (odevzdání a převzetí) je dodavatel povinen poskytnuté splátky vypořádat (odečíst od fakturované částky).

(2) Právo na splátku vzniká dnem, kdy odběratel podepsal potvrzení (zjišťovací protokol). Neprovedl-li odběratel zjištění, ačkoliv mu k tomu dodavatel poskytl včas řádné podklady, vzniká v tomto případě právo na splátku pátý pracovní den po uplynutí měsíce. Případná práva odběratele při fakturaci nejsou tím však dotčena.

(3) U dodávek jednotlivých velkých strojů a zařízení, které musí být na místo určení dopravovány v rozložených částech s dlouhým časovým odstupem, se povolují dvě splátky. Právo na tyto splátky vzniká k datům, která si odběratel s dodavatelem dohodnou. Splátky mohou být poskytnuty jen na odeslané části.

(4) Organizace se mohou dohodnout na delších splátkových obdobích než 1 měsíc nebo i na věcných etapách trvajících déle než měsíc, které budou rozhodné pro vznik práva na splátku; v takových případech právo na splátku vzniká následující den po uplynutí dohodnutého časového období nebo po dosažení příslušné etapy. I v těchto případech však jsou organizace povinny provádět měsíční zjišťování provedených objemů (§ 10a) a platí pro ně omezení a povinnosti při splátkách (§ 10b).

(5) Neposkytne-li odběratel včas splátku, je povinen zaplatit dodavateli poplatek z prodlení, a to ve stejné výši, jaká platí pro poplatek z prodlení za opožděné zaplacení faktury.

§ 10a

Zjišťování provedených objemů

(1) Odběratel je povinen zjišťovat v součinnosti s dodavatelem - podle podkladů, které je povinen předložit dodavatel - objemy prací nebo dodávek uskutečněných na objektu nebo provozním souboru během uplynulého měsíce, za nějž má být poskytnuta splátka. Případné námitky je dodavatel povinen projednat s odběratelem před vystavením splátkového listu. Objem prací a dodávek se zjišťuje vždy k poslednímu dni měsíce. Tímto zjišťováním není dotčeno právo odběratele sledovat kdykoli průběh provádění prací, zejména budou-li v dalším pracovním postupu zakryty.

(2) Zjišťování musí být ukončeno nejpozději pátý pracovní den po uplynutí měsíce, nedohodnou-li si organizace kratší lhůtu.

(3) O způsobu zjišťování a o formě potvrzení (zjišťovací protokol) se organizace dohodnou. Odběratel je povinen pro každý objekt nebo provozní soubor zvlášť písemně potvrdit, že objem prací a dodávek, jak je uveden v podkladech za určitý měsíc, odpovídá objemu skutečně zjištěnému odběratelem. Tímto potvrzením však nejsou dotčena práva odběratele nebo dodavatele při fakturaci objektu nebo provozního souboru.

§ 10b

Omezení a povinnosti při splátkách

(1) Jsou-li materiál nebo jiné výrobky rozpočtovány odděleně ve specifikaci, lze je zahrnout do splátkového listu až po jejich zabudování (montáži).

(2) Do splátky lze zahrnout jen dokončené měrné jednotky ve skladbě položek rozpočtu k projektům objektů a provozních souborů v rozsahu odpovídajícím popisu jednotlivých položek rozpočtu a příslušných rozpočtových a kalkulačních podkladů.

§ 11

Zařízení staveniště

(1) Jestliže jsou náklady na zařízení staveniště rozpočtovány globálními, popřípadě fakturačními sazbami, zahrnuje se do splátkových listů za dodávky a práce i přirážka ve výši stanoveného procenta z částky každého splátkového listu. Nevystavují-li se splátkové listy, nelze požadovat ani splátku na zařízení staveniště.

(2) Jestliže jsou náklady na dočasné objekty zařízení staveniště rozpočtovány jinak než globálními, popřípadě fakturačními sazbami, vystavují se postupně splátkové listy na zaplacení objemů prací na zařízení staveniště skutečně provedených. Provedené objemy prací odběratel zjišťuje a potvrzuje obdobně jako u trvalých objektů stavby. Splátkovými listy za pořízení dočasného objektu se vyčerpá částka jeho plných rozpočtových nákladů. Jestliže však rozpočtové náklady materiálu, který se získá demontáží, převyšují rozpočtové náklady demontáže, je možno splátky za práce spojené s pořízením dočasného objektu zařízení staveniště celkem čerpat jen do částky snížené o rozdíl mezi rozpočtovými náklady materiálu, který se získá demontáží a rozpočtovými náklady demontáže. Ceny za dokumentaci zařízení staveniště zahrnuje dodavatel jedinou částkou do prvého splátkového listu za práce provedené na zařízení staveniště. Jestliže se dokumentace zařízení staveniště vypracovává po částech, může dodavatel její hodnotu zahrnout do splátkových listů také po částech, avšak vždy v rozsahu nejméně zcela dokončené dokumentace pro jeden objekt zařízení staveniště.

(3) Právo fakturovat náklady na zařízení staveniště vzniká dodavateli, který zajišťuje zařízení staveniště *)

a) při použití globálních, popřípadě fakturačních sazeb současně s právem fakturovat dokončený trvalý objekt nebo provozní soubor stavby,

b) dnem dokončení stavby, jestliže jde o dočasné objekty zařízení staveniště rozpočtované jinak než globálními, popřípadě fakturačními sazbami. Do faktury se zahrnují plné náklady zařízení a náklady demontáže. Rozpočtové náklady materiálu, který se získá demontáží, se v téže faktuře odečtou.

(4) Organizace se mohou v případech uvedených v odstavci 3 písm. b) dohodnout, že právo fakturovat vznikne dříve, nejdříve však dnem, kdy příslušný objekt přestal být při výstavbě používán a byl likvidován. Den likvidace objektu musí být zaznamenán ve stavebním deníku.

(5) Pozastávky podle § 13 a 14 se při fakturování nákladů na zařízení staveniště nepoužijí.

§ 12

Organizace, která způsobí, že dodavatel nemohl fakturovat nebo že neobdržel splátku, je povinna nahradit dodavateli částku ve výši příslušných úroků, které z tohoto důvodu ztratil nebo které musel platit.

§ 13

Opatření k odstranění vad a drobných nedodělků

(1) Odběratel je oprávněn k zajištění urychleného odstraňování případných vad a drobných nedodělků, popřípadě k dodržení projektovaných parametrů u provozních souborů, přechodně zadržet až 10 % z rozpočtové ceny objektu nebo provozního souboru. Dříve než by došlo k vyčerpání 90 % rozpočtové ceny objektu nebo provozního souboru, je odběratel povinen 15 dnů před vystavením dalšího splátkového listu sdělit dodavateli doporučeně, jakou částku hodlá pozastavit. Dodavatel je oprávněn nadále vystavovat splátkové listy jen do výše, kterou odběratel podle svého sdělení nepozastavuje. Nesdělí-li odběratel ve lhůtě, jakou částku hodlá pozastavit, je dodavatel oprávněn vystavovat splátkové listy a odběratel je povinen tyto splátkové listy uhrazovat, dokud odběratel nesdělí dodavateli částku pozastávky. Částky uhrazené nad opožděně oznámenou pozastávku dodavatel již nevrací.

(2) Pozastavenou částku zaplatí odběratel postupně nebo najednou, nejpozději však je povinen ji zaplatit:

a) u objektů do deseti dnů ode dne, kdy budou odstraněny vady a drobné nedodělky, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí;

b) u provozního souboru do deseti dnů ode dne, kdy budou odstraněny vady a drobné nedodělky, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí, nebo do deseti dnů ode dne, kdy bude sjednaným způsobem prokázána schopnost provozního souboru zabezpečit v souladu s náběhovou křivkou projektované parametry. Jestliže byly zjištěny vady a drobné nedodělky a současně je nutno prokazovat sjednaným způsobem schopnost provozního souboru zabezpečit projektované parametry, odběratel pozastavenou částku zaplatí až po odstranění vad a drobných nedodělků a po průkazu dosažení projektovaných parametrů. Odběratel je však povinen pozastavenou částku zaplatit - není-li tato částka také pozastavena z důvodu vad a drobných nedodělků - v případě, že pro překážku na jeho straně nebylo možno sjednaný průkaz úspěšně provést.

(3) U objektů komplexní bytové výstavby nesmí odběratel po vyčerpání 90 % rozpočtové ceny objektu zaplatit zbytek této ceny dříve, než budou odstraněny všechny vady a drobné nedodělky zjištěné při předání a převzetí dodávky. Zbylých 10 % rozpočtové ceny objektu komplexní bytové výstavby zaplatí odběratel do deseti dnů po odstranění těchto vad a drobných nedodělků.

(4) Organizace jsou povinny provádět měsíční zjišťování provedených objemů (§ 10a) i v případě, že odběratel zadržuje část rozpočtové ceny objektu nebo provozního souboru.

§ 14

Opatření ke komplexnímu dokončování staveb

(1) Odběratel je oprávněn přechodně i nadále neproplácet částky, které pozastavil podle § 13, jestliže je dodavatel v prodlení s plněním rozhodujících termínů na hlavních objektech nebo provozních souborech stavby a u komplexní bytové výstavby s plněním na objektech, které jsou součástí technického a občanského vybavení stavby.

(2) Pozastavené částky je odběratel povinen zaplatit - pokud jsou uspokojena jeho práva podle § 13 - do 10 dnů po dni, kdy dodavatel splní dohodnutý náhradní termín; jestliže však tento náhradní termín nezajišťuje, že dodávka bude odevzdána ve sjednaném (původním) termínu, je odběratel povinen zaplatit pozastavené částky nejpozději po odevzdání a převzetí dodávky.

(3) Podkladem pro určení hlavního objektu a hlavního provozního souboru stavby a rozhodujících termínů jejího plnění a dále pro určení objektů technického a občanského vybavení komplexní bytové výstavby je projektová dokumentace. **)

(4) Ustanovení § 13 odst. 4 platí obdobně.

§ 15

Jestliže provozní soubor nebo objekt mají vady a drobné nedodělky a jestliže je současně jejich řádný provoz (užívání) ohrožen nedokončením jiných navazujících provozních souborů a objektů (§ 14), může odběratel zadržet celkem z obou důvodů nejvýše 10 % z celkové částky faktury nesnížené o splátky.

§ 15a

Opatření k dodržení termínu uvedení do provozu

(1) Jestliže dodavatel je s postupem plnění prací a dodávek na objektu nebo provozním souboru v prodlení delším než jedno kalendářní čtvrtletí, a to pro okolnosti, které jsou výhradně na jeho straně, může odběratel pozastavit splátky a neproplatit splátkové listy týkající se tohoto objektu nebo provozního souboru, a to počínaje prvým měsícem následujícího kalendářního čtvrtletí. Organizace jsou v tom případě povinny provádět i nadále měsíční zjišťování provedených objemů (§ 10a) a dodavatel vystavuje i nadále splátkové listy.

(2) Pozastavené částky je odběratel povinen zaplatit do 10 dnů ode dne, kdy je prodlení podle souhlasného zápisu ve stavebním (montážním) deníku odstraněno, nebo kdy jsou v hospodářské smlouvě změněny termíny plnění prací a dodávek.

§ 15b

(1) Při odsunu termínu předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení staveb stanovených vládou ČSSR jako závazné úkoly státního plánu nebo centrálně posuzovaných staveb, u nichž byl vládou ČSSR stanoven termín předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení stavby jako závazný úkol státního plánu, je investor povinen zastavit splátky a neproplácet splátkové listy po dobu od plánovaného termínu předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení stavby, a to

a) do dne rozhodnutí vlády ČSSR o novém termínu,

b) do skutečného předání kapacit do zkušebního provozu nebo dokončení stavby, jde-li o náhradní termín.1)

(2) Organizace jsou povinny provádět i nadále měsíční zjišťování provedených objemů (§ 10a) a dodavatel vystavovat splátkové listy i po dobu, kdy jsou podle ustanovení odstavce 1 splátky zastaveny a splátkové listy nepropláceny.

(3) Jestliže investor uhradí splátku v rozporu s ustanovením odstavce 1, je povinen platit penále, popřípadě pokutu, podle zvláštních předpisů.2)

HLAVA TŘETÍ

Fakturace podniků zahraničního obchodu investorům

§ 16

(1) Podniky zahraničního obchodu fakturují podle této vyhlášky jen je-li jejich odběratelem investor, a to

a) dovážené stroje, zařízení a soubory strojů a zařízení nebo části těchto souborů,

b) dovážené montáže,

c) dovážené stavební práce,

d) dovážené samostatné projekty, tj. projekty nezahrnuté do ceny dovážených strojů, zařízení nebo souborů strojů a zařízení.

(2) Dodávky uvedené v předcházejícím odstavci se fakturují celkovou fakturou (jde-li jen o jednu dodávku, kterou je splněna smlouva) nebo dílčími fakturami. Objem dodávky fakturované jednou dílčí fakturou závisí zejména od objemu fakturace zahraničních dodavatelů podnikům zahraničního obchodu.

(3) Ve faktuře za dovážené stroje a zařízení nebo za soubory strojů a zařízení, popř. v příloze k této faktuře, musí být uvedena podrobná specifikace dodávky nebo její části nebo odkaz na doklad tyto podrobnosti obsahující (např. balicí list, pokud jej investor dostává).

(4) K faktuře za dováženou montáž musí být připojen stejnopis montážního výkazu, podepsaný investorem. K faktuře za dovážené stavební práce musí být připojeny obdobné doklady, pokud je jejich vyhotovení se zahraničním dodavatelem sjednáno.

(5) Právo fakturovat vzniká

a) u dodávek strojů a zařízení nebo souborů strojů a zařízení

- dnem jejich příchodu na čs. hranici s výjimkou dovážených projektů, které sice jsou součástí dodávky, ale zasílají se poštou [písm. d)],

b) u dovážených montáží a u dovážených stavebních prací

- dnem, kdy podnik zahraničního obchodu obdržel fakturu od zahraničního dodavatele,

c) u dovážených projektů došlých poštou na adresu podniků zahraničního obchodu

- dnem odevzdání projektů poště k další přepravě v tuzemsku,

d) u dovážených projektů došlých poštou přímo investorovi

- dnem, kdy podnik zahraničního obchodu obdržel fakturu od zahraničního dodavatele.

HLAVA ČTVRTÁ

Ostatní investiční dodávky a práce

§ 17

Dodávky a práce neuvedené v předcházejících ustanoveních se fakturují celkovou fakturou a právo fakturovat vzniká dnem splnění dodávky.

HLAVA PÁTÁ

Práce a dodávky ve vlastní režii

§ 18

Při výstavbě ve vlastní režii se převody investičních prostředků provádějí na základě vnitropodnikových faktur a vnitropodnikových splátkových listů, a to přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky.

§ 19

Vystavit vnitropodnikovou fakturu lze

a) u dodávek projektové dokumentace - dnem dokončení dokumentace,

b) u dodávek obsažených v rozpočtu stavby - dnem úplného dokončení prací na provozním souboru nebo objektu,

c) u jednotlivých základních prostředků - dnem dokončení základního prostředku,

d) u ostatních dodávek a prací - dnem dokončení dodávek nebo prací.

§ 20zrušeno

HLAVA ŠESTÁ

Dodávky geologických prací

§ 21

(1) Dodávky geologických prací se fakturují přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky.

(2) Ustanovení § 7, § 8, § 10 odst. 3, § 10a odst. 3, § 14, § 15 a § 16 se na dodávky geologických prací nevztahují.

(3) Ustanovení § 10 odst. 1 a 2 se na dodávky geologických prací vztahují s tím, že pro zjišťování provedených prací platí § 25; právo na splátku vzniká 11. den po uplynutí měsíce, za nějž se vystavuje splátkový list.

§ 22

Náležitosti faktur a splátkových listů

(1) Pro faktury za dodávky geologických prací platí náležitosti uvedené v § 3 odst. 1 této vyhlášky s tím, že u prací financovaných ze státního rozpočtu se pod písmenem d) uvede číslo a název úkolu (akce).

(2) Do splátkového listu lze po dohodě organizací zahrnout i více úkolů (akcí); v takovém případě je nutno ve splátkovém listě uvést čísla a názvy jednotlivých úkolů (akcí), výši příslušných splátek a označení "souhrnný splátkový list". Součástí splátkových listů jsou protokoly o provedených pracích.

§ 23

Fakturování

(1) Projektová dokumentace geologických prací *) se fakturuje celkovou fakturou; právo fakturovat tuto dokumentaci vzniká dnem splnění dodávky.

(2) Geologické práce prováděné podle projektové dokumentace vypracované pro jednotlivé etapy geologických prací (dále "etapa prací") se fakturují po jejich provedení. V těch případech, kdy etapa prací je dlouhodobé povahy a představuje značný objem prací, se organizace mohou dohodnout na samostatném fakturování ucelených částí této etapy. Právo fakturovat vzniká v obou případech 11. den po splnění dodávky.

§ 24zrušeno

§ 25

Zjišťování objemu provedených geologických prací

(1) Zjišťování objemu provedených geologických prací se provádí obdobně podle ustanovení § 10a odst. 1 a 2 s tím, že zjišťování se provádí vždy na geologickém pracovišti a že musí být ukončeno nejpozději do 10 dnů po uplynutí měsíce, na nějž se poskytuje splátka.

(2) Na každý úkol (akci) musí být vyhotoven samostatný protokol o provedených pracích, který se v záhlaví označuje názvem a číslem úkolu (akce). Protokoly se číslují v aritmetické nepřerušované řadě čísel. Podkladem pro vyhotovení protokolu o provedených pracích je odbírkový list.

(3) Odběratel je povinen pro každý úkol (akci) v protokole o provedených pracích potvrdit, že objem prací a dodávek, jejich zařazení a kvalita odpovídají zjištěním učiněným odběratelem.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na dodávky geologických prací financovaných ze státního rozpočtu. Zásady pro zjišťování objemů těchto prací pro účely poskytování splátek stanoví Český geologický úřad v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a Slovenský geologický úřad v dohodě s ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky.

§ 26

Opatření k zajištění oponentního řízení *)

(1) Odběratel je oprávněn do doby sjednané pro ukončení oponentního řízení, nejpozději však do 6 měsíců ode dne splnění dodávky geologických prací pozastavit, tj. přechodně nezaplatit až 10 % celkové částky faktury nesnížené o splátky.

(2) Odběratel je povinen zadrženou částku zaplatit do 10 dnů po ukončení oponentního řízení, nejpozději však do 10 dnů po lhůtě podle odstavce 1.

§ 27zrušeno


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení přechodná, společná a závěrečná

§ 28

(1) U rozestavěných provozních souborů a objektů, které mají být podle uzavřených hospodářských smluv dokončeny do 6 měsíců po dni účinnosti této vyhlášky se dodávky uvedené v § 8 fakturují podle dosavadních předpisů.

(2) U rozestavěných provozních souborů a objektů, k jejichž dokončení má podle smlouvy dojít později než do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky, jsou dodavatelé uskutečňující dodávky uvedené v § 8 povinni do 1 měsíce od účinnosti této vyhlášky vyhotovit a s odběrateli odsouhlasit soupis vystavených faktur za dodávky a práce odeslané neb provedené před účinností této vyhlášky. O celkovou částku těchto faktur se sníží výše případných splátek. Není-li sjednáno poskytování splátek, nevrací dodavatel odběrateli částky zaplacené před účinností vyhlášky na rozestavěných provozních souborech a objektech. Faktury za dodávky a práce odeslané neb provedené před účinností této vyhlášky nemají povahu splátek. Jestliže se organizace rozhodly použít možnosti poskytování splátek, sjednají v dodatku k hospodářské smlouvě podmínky pro její poskytnutí. Mohou tak učinit jen do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti vyhlášky.

(3) Jestliže se na provozních souborech nebo objektech nezačaly ke dni účinnosti vyhlášky práce nebo dodávky a je na ně již uzavřena hospodářská smlouva, organizace sjednají - pokud se rozhodly použít možnosti výplaty splátek - dodatek ke smlouvě. Jestliže však organizace tento dodatek nesjednají do 3 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky, nemohou již dodavatelé požadovat poskytnutí splátek a dodávka se fakturuje celkovou fakturou podle této vyhlášky.

(4) Ustanovení odst. 1 až 3 se vztahují přiměřeně též na geologické práce započaté přede dnem účinnosti této vyhlášky.

§ 29

Tam, kde se předpokládá v této vyhlášce dohoda o splátkách, nemůže být tato dohoda nahrazena rozhodnutím nadřízených orgánů ani rozhodnutím hospodářské arbitráže.

§ 30

Ministerstvo financí může v závažných případech povolit výjimky z této vyhlášky, pokud se týkají úpravy fakturování a placení.

§ 31

Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 205/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy, jakož i § 16 až 20 vyhlášky Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí č. 22/1961 Sb., o projektování, rozpočtování, plánování, financování a fakturování geologických prací.

§ 32

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1968, organizace se však mohou dohodnout, že budou podle ní postupovat již před tímto dnem.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 136/1970 Sb. Čl. III

(1) U rozestavěných objektů, provozních souborů a dodávek nesmontovaných strojů a zařízení [§ 1 odst. 1 písm. c)], jakož i u autorského dozoru jsou organizace povinny přejít na způsob fakturace podle této vyhlášky ode dne její účinnosti.

(2) Jestliže bylo poskytování splátek sjednáno podle uzlů, styčníků apod. (§ 10 odst. 3 původního znění), vystaví dodavatelé na práce a dodávky provedené do 31. 12. 1970 splátkové listy, tyto splátkové listy se především uhradí z poskytnuté zálohy. Případný zbytek zálohy jsou dodavatelé povinni používat postupně na úhradu měsíčních splátek; nevyrovnají-li takto zálohu nejpozději v měsíční splátce za květen 1971, jsou povinni zbytek zálohy vrátit odběrateli nejpozději do 30. 6. 1971.

(3) Dodavatelé autorského dozoru mohou dnem 1. 1. 1971 vyfakturovat tu část autorského dozoru provedenou před 1. 1. 1971, na niž jim podle § 7 odst. 2 vzniká právo.

(4) U objektů a provozních souborů, kde v době nabytí účinnosti vyhlášky odběratel již uplatnil právo neproplatit až 10 % rozpočtové ceny objektu nebo provozního souboru podle § 13 a § 14 původního znění, se postupuje podle dosavadních předpisů.

(5) Ustanovení odstavců 1-4 se vztahuje přiměřeně též na dodávky geologických prací započaté přede dnem účinnosti vyhlášky.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Dohnal v. r.

Ministr financí:

Sucharda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé č. 102/1966 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

**) § 173 odst. 4 hospodářského zákoníku.

***) Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu č. 9/1967 Sb., o projektování a financování geologických prací.

*) Např. číslo hlavy rozpočtu podle vyhlášky Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

*) Poněvadž není stanovena lhůta pro odeslání faktur, je ustanovení § 377 zákona pro účely této vyhlášky nepoužitelné.

*) Vyhláška gen. ředitele Státní banky československé č. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

*) Poplatek z prodlení stanoví § 378 zákona.

*) Cenu autorského dozoru vyčlení z celkové ceny projektu Federální výbor pro technický a investiční rozvoj.

*) § 288 zákona.

*) § 22 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

*) V případě potřeby může vydat Státní komise pro techniku kritéria pro stanovení styčníků, uzlů atp., zejména pro stavební práce.

*) Směrnice čl. 3.

**) Vyhláška Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

1) Směrnice FMTIR č. 8 ze dne 20. 7. 1979, registrované v částce 21 Sbírky zákonů.

2) § 83 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, případně závazné směrnice svazů družstev a Ústřední rady družstev, upravující finanční hospodaření v družstevních organizacích, § 16 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

*) Pro převody investičních prostředků při výstavbě uskutečňované stavebními bytovými družstvy ve vlastní režii platí vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní výstavbě a výstavbě rodinných domků.

*) § 9 vyhlášky ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu č. 9/1967 Sb., o projektování a financování geologických prací.

*) § 15 vyhlášky ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu č. 9/1967 Sb., o projektování a financování geologických prací.

Přesunout nahoru