Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích

Částka 2/1967
Platnost od 29.01.1967
Účinnost od 29.01.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí a Ústřední rady odborů

ze dne 6. ledna 1967

o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích

Ministerstvo financí podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a v oblasti rozvoje iniciativy a péče o pracující Ústřední rada odborů podle článku 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu, příloha zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, ve znění přílohy k zákoníku práce č. 65/1965 Sb., stanoví:


§ 7

Činnost základní organizace ROH

(1) Organizace poskytuje pro politicko výchovnou a organizační činnost základní organizaci ROH bezplatně nutné místnosti, jejich potřebné vybavení, otop, osvětlení a úklid.

Výdaje na otop, osvětlení, úklid a úhradu za užívání místností hradí organizace v rámci svého rozpočtu.

(2) Nemá-li organizace vhodné místnosti pro schůze, konference, školení nebo aktivy základní organizace ROH a jejích orgánů a zařízení ve vlastním objektu, organizace po dohodě se závodním výborem ROH zajistí náhradní místnosti.

§ 8

Úhrada nákladů na provoz kulturních zařízení

(1) Kulturním zařízením se rozumí závodní kluby, rudé koutky, odborové knihovny, výrobně technické kabinety, kulturní střediska v internátech.

(2) Organizace hradí v rámci svého rozpočtu výdaje spojené s opravami a udržováním nemovitostí a movitostí a výdaje na technický provoz kulturního zařízení (např. otop, elektrický proud, vodu, páru, plyn, náklady na úklid a osobní náklady na pracovníky organizace, kteří tyto práce obstarávají: domovníky, údržbáře, topiče, uklízečky apod.); přitom nerozhoduje, zda jde o majetek organizace nebo o majetek ROH.

§ 9

Rekreační zařízení

(1) Rekreačním zařízením se rozumí rekreační střediska, chaty, stanové tábory a pionýrské tábory.

(2) Organizace hradí výdaje spojené s opravami rekreačních zařízení a osobní výdaje na stálé pracovníky organizace, které je nutné a účelné zaměstnávat k ochraně rekreačních zařízení. Uvedené výdaje hradí v rámci svého rozpočtu.


§ 11

(1) Zrušuje se vyhláška č. 114/1961 Sb., o pobídkových fondech pracujících.

(2) Pro organizace, v nichž bude zaveden pobídkový fond, neplatí vyhláška č. 10/1960 Sb., o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace ROH, a vyhláška č. 122/1960 Sb., o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací ROH v organizacích státního socialistického sektoru.

(3) Touto vyhláškou nejsou dotčeny

a) vyhláška č. 39/1966 Sb., o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních,

b) směrnice MŠK pro činnost vysokých škol a jejich účelových zařízení podle § 5 odst. 2 zákona o vysokých školách (Věstník MŠK 1966, str. 137).


§ 12

Ministerstvo financí může ze závažných důvodů povolit výjimky z ustanovení této vyhlášky.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Ústřední rady odborů:

v z. Hlavička v. r.

Ministr financí:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Viz však ustanovení § 10 odst. 2.

*) Zdrojem fondu nejsou příjmy z vedlejší hospodářské činnosti na některých školách, která je upravena vyhláškou č . 39/1966 Sb.

**) Podíl do pobídkového fondu z uspořených neinvestičních prostředků , jakož i podíl z nadplánových příjmů se poskytuje jako výdaj z provozních prostředků (finanční výdaje, podíly pobídkovým fondům).

***) Při zjišťování úspor a příjmů nad schválený rozpočet nutno vycházet z příslušných ustanovení směrnic min. financí čj. 117/59 950/1960 o hospodaření s rozpočtovými prostředky (Věstník MF č. 17-18/1960).

****) O použití úspor ve mzdovém fondu na odměny pracovníkům platí vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací č. 78/1966 Sb.

*****) Podíl do pobídkového fondu z uspořených neinvestičních prostředků, jakož i podíl z nadplánových příjmů se poskytuje jako výdaj z provozních prostředků (finanční výdaje, podíly pobídkovým fondům).

******) Při zjišťování úspor a příjmů nad schválený rozpočet nutno vycházet z příslušných ustanovení směrnic min. financí č. 117/59 950/1960o hospodaření s rozpočtovými prostředky (Věstník MF č. 17-18/1960)

*******) Vymezení nahodilých příjmů je uvedeno v rozpočtové skladbě za příslušný rok.

********) Např. vyhláška č. 103/1966 Sb., o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností.

*) Peněžní odměny z pobídkového fondu nemohou být přiznány pracovníkům, kterým byla přiznána odměna z téhož titulu podle jiných předpisů.

**) Zákon č . 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům.

*) Na zvláštním odvětví určeném rozpočtovou skladbou pro příslušný rok.

Přesunout nahoru