Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou

Částka 7/1967
Platnost od 02.03.1967
Účinnost od 27.09.1966
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. prosince 1966

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou


Dne 2. dubna 1964 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou.

Se smlouvou vyslovilo souhlas Národní shromáždění a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Saná dne 27. září 1966.


Podle svého článku 9 vstoupila Smlouva v platnost dnem 27. září 1966.

České znění smlouvy se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra :

dr. Gregor v. r.


SMLOUVA O PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCI

mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou

President Československé socialistické republiky a president Jemenské arabské republiky

majíce na zřeteli tradiční přátelské vztahy mezi lidem obou zemí vyjádřené též ve smlouvách o přátelství uzavřených mezi Československem a Jemenem dne 16. srpna 1938 a dne 5. července 1956

vedeni snahou uskutečňovat ve vzájemných vztazích mezi oběma zeměmi cíle a zásady Charty Organizace spojených národů

přejíce si tyto vztahy dále rozvíjet a prohlubovat všestrannou spolupráci a vzájemnou pomoc mezi oběma zeměmi na základě respektování státní svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod

potvrzujíce věrnost zásadám mírového soužití

oceňujíce vzájemně přínos obou zemí k upevňování, rozvíjení a uplatňování těchto zásad a

jsouce odhodláni dále přispívat ke zmírňování mezinárodního napětí, konečné likvidaci kolonialismu ve všech jeho formách a projevech, odstraňování překážek mírového soužití mezi státy, vytváření ovzduší důvěry mezi nimi a rozvíjení všestranné mezinárodní spolupráce

přesvědčeni o tom, že tak účinně přispějí k zajištění štěstí a blahobytu lidu obou zemí

rozhodli se uzavřít tuto smlouvu o přátelství a spolupráci :

Článek 1

Smluvní strany se zavazují rozvíjet své vztahy na základě vzájemného uznávání a respektování územní celistvosti a politické nezávislosti. Československá socialistická republika potvrzuje své uznání svrchovanosti Jemenské arabské republiky na jemenském území.

Článek 2

Mezi Československem a Jemenem bude věčný mír a trvalé přátelství. Smluvní strany se zavazují, že všechny spory, které by mezi nimi mohly vzniknout, budou řešit přímým jednáním a jinými mírovými prostředky v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národů.

Článek 3

Smluvní strany prohlašují, že oba státy se budou v souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů účastnit všech mezinárodních akcí, jejichž cílem je zajištění světového míru a bezpečnosti, rozvíjení všestranné mírové spolupráce mezi státy bez ohledu na jejich politické, sociální nebo hospodářské zřízení a úplná likvidace kolonialismu ve všech jeho formách a projevech.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat názory o důležitých mezinárodních otázkách týkajících se zájmů obou států a zajištění světového míru a bezpečnosti a mezinárodní spolupráce.

Článek 5

Smluvní strany jsou přesvědčeny, že jejich vzájemná spolupráce, prospěšná pro výstavbu a rozvoj národního hospodářství obou zemí, je pevným základem jejich mírových a přátelských vztahů a proto se zavazují dále upevňovat tuto spolupráci a poskytovat si nejvyšší výhody ve všem co se týká obchodu, plavby a jiných hospodářských vztahů .

Článek 6

Smluvní strany se dohodly, že v zájmu co nejširšího vzájemného poznávání kulturního bohatství obou zemí a stálého zvyšování technické úrovně jejich hospodářství budou dále rozvíjet a podporovat vzájemné styky a spolupráci v oblasti školství, kultury, vědy a techniky a přispívat tak k prohlubování porozumění mezi národy obou zemí.

Článek 7

Občané , podniky a jiné právnické osoby jedné smluvní strany budou na území druhé smluvní strany požívat stejné právní ochrany a pomoci jako její vlastní občané a k uplatnění svých práv a zájmů budou mít možnost vystupovat před soudy a jinými orgány druhé smluvní strany za stejných podmínek jako její vlastní občané.

Článek 8

K rozvíjení vzájemných styků a uskutečňování spolupráce podle zásad obsažených v této Smlouvě budou smluvní strany a jejich příslušné orgány uzavírat potřebné smlouvy a dohody.

Článek 9

Tato smlouva bude ratifikována a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Saná v době co nejkratší.

Článek 10

Tato smlouva zůstane v platnosti deset let a její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Dáno v Praze dne 2. dubna 1964 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a arabském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho byla tato smlouva podepsána a opatřena pečetěmi.

President

Československé socialistické republiky :

A. Novotný v. r.

President

Jemenské arabské republiky :

Abdulah as-Sallál v. r.

Přesunout nahoru