Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1967 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničním

Částka 7/1967
Platnost od 02.03.1967
Účinnost od 01.03.1967
Zrušeno k 01.07.1980 (42/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 1. března 1967

o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím

Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí a Ústřední správou spojů podle § 1 a § 2 odst. 4 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


§ 1

Výměna poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím ke sběratelským účelům (dále jen "sběratelská výměna") je povolena za podmínek stanovených v této vyhlášce.

§ 2

(1) Sběratelskou výměnu mohou provádět pouze sběratelé organizovaní ve Svazu československých filatelistů (dále jen "SČSF"), kteří se u SČSF přihlásili ke sběratelské výměně poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu (dále jen "sběratelé".

(2) Sběratelskou výměnu zprostředkuje, kontroluje a eviduje, jakož i evidenci sběratelů vede správa spojů ve středisku sběratelské výměny (dále jen "středisko").

§ 3

(1) K účelům sběratelské výměny mohou být vyváženy:

a) Neupotřebené a razítkované československé známky (včetně obálek prvního dne vydání) uvedené v katalogu POFIS.

b) Neupotřebené a razítkované známky socialistických zemí (včetně obálek prvního dne vydání).

c) Ostatní předměty filatelistického zájmu (celiny, celistvosti, Cartes maximum, otisky razítek apod.) vydané v Československu nebo ostatních socialistických zemích.

d) Známky a jiné předměty filatelistického zájmu, vydané jinými než socialistickými zeměmi, avšak jen tehdy, jde-li o jejich vrácení v případě reklamace.

(2) Neupotřebené československé známky mohou být vyměňovány až po uplynutí 60 dnů ode dne jejich vydání.

(3) Tuzemský sběratel může odeslat v rámci sběratelské výměny v jednom kalendářním roce nejvýše 24 zásilek v úhrnné hodnotě nepřesahující 500.- Kčs, přičemž v jedné zásilce může být jen jedna série neupotřebených československých známek téže emise s omezením podle odstavce 4.

(4) Hodnota předmětů filatelistického zájmu v jedné zásilce nesmí překročit částku 125,- Kčs. Neupotřebených československých novinek smí být vyměněno ročně maximálně za 200,- Kčs podle katalogu POFIS.

(5) Za novinky se považují neupotřebené československé známky, od jejichž data vydání neuplynuly dva roky.

(6) Předměty filatelistického zájmu vyvážené v rámci sběratelské výměny se oceňují podle § 4.

§ 4

(1) Známky se oceňují takto:

a) Československé neupotřebené a razítkované známky (včetně obálek prvního dne vydání) podle katalogu POFIS,

b) známky socialistických zemí částkou 1,- Kčs za 1 frank podle katalogu Zumstein nebo Yvert.

(2) Celiny se oceňují takto:

a) Neupotřebené platné celiny podle nominální hodnoty. U zahraničních celin se provede přepočet podle kursu měny příslušné země.

b) Ostatní celiny skutečnou cenou odpovídající současné ceně katalogové nebo obchodní, nejméně však částkou 0,50 Kčs za kus.

(3) Celistvosti se oceňují především podle ceny známek popřípadě razítek. Má-li však celistvost hodnotu převyšující cenu známek popř. razítek, oceňuje se podle skutečné obchodní ceny.

(4) Otisky příležitostných poštovních razítek se oceňují podle katalogu nebo současnou obchodní cenou, nejméně však částkou 0,20 Kčs za 1 otisk. Je-li otisk razítka na známce, připočítá se jeho cena k ceně známky stanovené podle odstavce 1.

§ 5

(1) K účelům sběratelské výměny mohou být dováženy poštovní ceniny vydané poštovními správami jednotlivých států včetně známek Československa, jak neupotřebené tak i razítkované, a ostatní předměty filatelistického zájmu.

(2) V rámci sběratelské výměny nesmějí být dováženy předměty filatelistického zájmu, které jsou vyloučeny z poštovní dopravy (§ 4 odst. 1 vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon).

(3) Hodnota předmětů filatelistického zájmu dovezených v rámci výměny jedním sběratelem nesmí překročit částku 500,- Kčs ročně a musí odpovídat hodnotě vyvezených známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu.

(4) Známky dovezené podle této vyhlášky se oceňují podle katalogu Zumstein a Yvert, ostatní předměty filatelistického zájmu se oceňují obdobně podle § 4 odst. 3, 4. Pro zúčtování výměny se zahraničními sběrateli mohou sběratelé použít i jiných světových katalogů (např. Lipsia, Gibbons, Michel, Scott, Minkus apod.).

§ 6

(1) Při porušení podmínek sběratelské výměny vrátí středisko předměty filatelistického zájmu odesílateli.

(2) Středisko rovněž vrátí odesílateli další výměnné zásilky, jestliže hodnota vyvážených předmětů filatelistického zájmu je o více než 250,- Kčs vyšší než hodnota dovezených.


§ 7

Zrušuje se vyhláška ministra zahraničního obchodu ze dne 17. září 1955 č. 174/1955 Ú.l., o úpravě sběratelské výměny poštovních známek se zahraničím. Předpisy o celní a devizové kontrole a o vývozu a dovozu poštovních známek darem v poštovních zásilkách podle vyhlášek ministerstva zahraničního obchodu č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu a č. 32/1964 Sb., o řízení při dovozu nejsou touto vyhláškou dotčeny.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1967.


Ministr:

Hamouz v. r.

Přesunout nahoru