Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Pokyny č. 14/1967 Sb.Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí, kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.

Částka 6/1967
Platnost od 28.02.1967
Účinnost od 28.02.1967
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

POKYNY

Státní plánovací komise a ministerstva financí

ze dne 22. prosince 1966,

kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.

Státní plánovací komise a ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 a 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a § 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření rozpočtovými prostředky:


Metodické pokyny pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb. se mění a doplňují způsobem dále uvedeným.

I

1. V článku 3 odst. 3 písm. b/bb i v dalším textu se slova "předací ceny" nahrazují slovy "ceny zahraničního obchodu franko československé hranice (zkratka FCO)".

2. V článku 25 se za odstavec 1 vkládá odstavec 1a, který zní:

"(1a) K vyjádření objemu produkce výrobků, na něž se vztahují zásady cenové tvorby platné pro kategorie volných a limitovaných cen, se pro ocenění výrobků použije:

a) v kategorii volných cen předpokládaná průměrná realizační velkoobchodní cena, popř. cena výchozího období, jíž pro plán na rok 1967 je velkoobchodní cena tvořená na základě cenové přestavby k 1. lednu 1967;

b) v kategorii maximálních limitovaných cen cena na úrovni horní hranice;

c) v kategorii směrných limitovaných cen s horní a dolní hranicí stanovená směrná cena; to platí i pro limitované ceny bez stanoveného rozmezí."

3. Článek 25 odstavec 3 zní:

"(3) Objem dodávek pro vývoz stejně jako objem dovozu se vyjadřuje v cenách zahraničního obchodu franko československé hranice (FCO). V návrhu státního plánu se objem dodávek pro vývoz stejně jako objem dovozu vyjadřuje též ve velkoobchodních cenách."

4. V článku 25 se za odstavec 3 vkládá odstavec 3a, který zní:

"(3a) Obchodní zboží z dovozu s výjimkou spotřebního zboží pro vnitřní trh se (ve formuláři č. 02-05 řádek 13-15 a ve formuláři č. 02-07 sloupec 2-5) uvádí v cenách, které pro příslušný obchodní článek vyjadřují nabývací hodnotu."

II

1. Článek 88 bod 14 odstavec první zní:

"Přehled státních úkolů a ze státního rozpočtu dotovaných podnikových a oborových úkolů výzkumných a vývojových prací řešených hospodářskými organizacemi (F-20) je podkladem pro stanovení výše prostředků ze státního rozpočtu:

a) ústředním orgánům na úhradu faktur za státní úkoly, které se uvádějí na formuláři F-13 ve skupině 1. Hospodářství, oddíl 2 § 2 čl. 1 pod seskupením položek 2 služby a výdaje nevýrobní povahy,

b) hospodářským organizacím formou dotace na úhradu nákladů spojených s řešením úkolů podnikového a oborového charakteru, které se uvádějí na řádku 20 formuláře F-7,

c) hospodářským organizacím na úhradu faktur za úkoly státního plánu výzkumných a vývojových prací, které se uvádějí na řádku 28 formuláře F-7."

2. V článku 98 se připojuje bod 5, který zní:

"5. Ústřední orgány, které provedly přepočty plánu tvorby hrubého důchodu (zisku) na rok 1966 podle pokynů ministerstva financí a Státní plánovací komise čj . MF-113/37 482/1966 a čj. SPK-103 503/66, pro ověření vlivů úpravy velkoobchodních cen a jejich dopadů do výsledku hospodářských organizací za rok 1966, neprovádějí zdůvodňující propočet cenových rozdílů podle bodu 2.

Zdůvodnění cenových rozdílů za tvorbu hrubého důchodu (zisku) provedou ústřední orgány porovnáním indexů změn cen vyplynuvších z přepočtu plánu na rok 1967 s indexy z přepočtu plánu na rok 1966, podle jednotlivých položek plánu tvorby hrubého důchodu (zisku) a podstatnější rozdíly zdůvodní v komentáři."

III

V článku 103 se dosavadní odstavec bez označení označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Způsob vypracování návrhu plánu vývoje cenové úrovně upravuje Státní plánovací komise zvláštním opatřením."

IV

V příloze č. 1 k metodickým pokynům Seznam závazných úkolů a závazných limitů státního prováděcího plánu a státního rozpočtu

1. v části A II se slova "v předacích cenách zahraničního obchodu (v paritě fco čs. hranice)" nahrazují slovy "v cenách zahraničního obchodu franko československé hranice (zkratka FCO)"

2. v části C Přehled závazných úkolů průmyslové výroby a dodávek a závazných limitů na odběr materiálů se doplňují tyto položky:

 
Název oboru, skupiny nebo podskupiny výrobků, popř. výrobkůČíslo jednotné klasifikaceMěrná jednotkaVýrobaDovoz Dodávky proZávazné úkoly dodávek a závazné limity na odběr materiálů se stanoví pro:
vývozvnitřní obchod
12345678
Obiloviny0010-0015t-Z--ÚSN *)
Maso v jatečné úpravě7641-7645t-Z--MPP*)
Řezivo jehličnaté6051tis. m3--Z-MSP, MNO **)

V

Příloha č. 2 k metodickým pokynům Rozpočtová skladba na rok 1967 pro ústřední organizace se mění takto:

1. Ve skladbě příjmů oddíl 16 zní:

"Oddíl 16 Doplňkové zdroje rozpočtových organizací

Tento oddíl je určen pro účtování použitých prostředků ze zvláštního účtu pobídkového fondu. Částky použité z pobídkových fondů se uvádějí ve stejné výši jako ve výdajích (skupina 2 oddíl 8)."

2. Ve skladbě výdajů A. Odvětvová skladba

a) Skupina 1. Hospodářství Oddíl 2 Technický rozvoj § 1 čl. 2 zní:

"čl. 2 Prémie a odměny za řešení státních úkolů rozvoje vědy a techniky."

b) Skupina 2. Kulturní a sociální opatření Oddíl 2 Rozvoj vědy

§ 1-6 čl. 2 zní:

"čl. 2 Prémie a odměny za řešení státních úkolů rozvoje vědy a techniky."

c) Skupina 2. Kulturní a sociální opatření Oddíl 8

Pobídkové fondy se člení na tyto paragrafy:

§ 1 Sociální a zdravotní zařízení

§ 2 Jesle a mateřské školy

§ 3 Učňovská zařízení

§ 4 Kulturní zařízení

§ 5 Rekreační zařízení

§ 6 Tělovýchovná zařízení

§ 7 Půjčky na bytovou výstavbu

§ 8 Příspěvky na družstevní bytovou výstavbu

§ 9 Politicko-výchovná činnost ZO ROH

§ 10 Výběrová rekreace a lázeňská péče

§ 11 Zahraniční zájezdy

§ 12 Nepeněžní odměny

§ 13 Peněžní odměny

§ 14 Ostatní účely (pro zlepšení vybavení organizace)

§ 15 Příspěvky n a závodní stravování

Tento oddíl je určen pro účtování použitých prostředků pobídkového fondu.

3. Ve skladbě výdajů B Položková skladba seskupení položek 8 - Příděly hospodářským organizacím se doplňuje položkou:

"89 Příděly na úhradu faktur za úkoly státního plánu výzkumných a vývojových prací."


Náměstek ministra financí:

Ing. Lér v. r.

Náměstek předsedy Státní plánovací komise:

Kohoutek v. r.

Poznámka:

Úpravy vzorů formulářů obsahuje Věstník ministerstva financí č. 10/1966.

Úpravy metodických pokynů pro národní výbory uveřejní Ústřední věstník.

Poznámky pod čarou

*) platí pro limit odběru z dovozu

**) platí pro dodávky pro vývoz

Přesunout nahoru