Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu

Částka 48/1967
Platnost od 30.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

VYHLÁŠKA

ministra zahraničního obchodu

ze dne 11. prosince 1967

o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


§ 1

Zřizuje se podnik pro zahraniční obchod, jehož název zní: Pragoinvest, podnik zahraničního obchodu (dále jen "podnik").

§ 2

(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz strojírenských výrobků, jako motorových lokomotiv, kolejových vozidel (jako tramvají a tramvajových souprav, nákladních vozů pro podnikovou dopravu), kompresorů (jako pístových kompresorů, vývěv a turbokompresorů), výrobků pro průmyslové a jiné chlazení, dieselmotorů, dieselagregátů včetně rozvoden a rozvodů a turbodmychadel, strojů a zařízení pro zpracování nerostných hmot (jako drtičů, mlýnů, třídičů a odlučovačů, strojů a zařízení pro keramické, porcelánové a podobné výrobky, pecí a chladičů pro výrobu stavebního materiálu, úpravu rud a jiných nerostů), silových polovodičů a jejich aplikací, velkých točivých elektrických strojů a transformátorů, jeřábů (jako autojeřábů, samohybných jeřábů a podobných mechanizačních prostředků), převodových zařízení (jako převodovek, variátorů a spojek), těžních zařízení hlubinných dolů.

(2) K oprávnění podniku náleží také dodávat zařízení nebo části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáže a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, prodávat licence ve vazbě na dodávky zařízení, komponentů, montoven apod., vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.

(3) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz nebo dovoz je podniku vyhrazen, stanoví podrobně ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.

(4) Podnik je oprávněn provozovat veškerou činnost souvisící s předmětem jeho podnikání.

§ 3

Sídlem podniku je Praha.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.

(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.

(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.

(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik řídí generální ředitel jmenovaný ministrem zahraničního obchodu v dohodě s příslušným odvětvovým ministrem.

(2) Generální ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.

(3) Na návrh generálního ředitele pověří ministr zahraničního obchodu v dohodě s příslušným odvětvovým ministrem jednoho nebo několik náměstků generálního ředitele jeho zastupováním v plném rozsahu jeho pravomoci.

§ 6

Základní jmění podniku činí 20 000 000 Kčs.

§ 7

Na činnost podniku podle této vyhlášky se vztahují příslušné předpisy platné pro oblast zahraničního obchodu.


§ 8

(1) Dnem 1. ledna 1968 přecházejí na podnik práva a závazky Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, které vznikly před 1. lednem 1968 z obchodů se zbožím, jež bylo do 31. prosince 1967 vyhrazeno tomuto podniku a jež bude od 1. ledna 1968 vyhrazeno zřizovanému podniku.

(2) Jiná práva a závazky Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, vzniklé před 1. lednem 1968 v souvislosti s předmětem podnikání, který je od 1. ledna 1968 vyhrazen podniku, přecházejí tímto dnem na podnik, pokud se oba podniky nedohodnou v jednotlivých případech jinak.

(3) Práva příslušející třetím osobám podle jiných právních předpisů nejsou přechodem práv a závazků podle odst. 1 a 2 dotčena.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Ministr:

Hamouz v. r.

Přesunout nahoru