Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 132/1967 Sb.Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru

Částka 48/1967
Platnost od 30.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

132

VYHLÁŠKA

Státní komise pro finance, ceny a mzdy

ze dne 15. prosince 1967

o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru

Státní komise pro finance, ceny a mzdy stanoví podle § 4 zákona č. 113/1965 Sb. a na základě zásad schválených vládou v dohodě s Ústřední radou odborů:


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška se vztahuje na mladistvé, kteří po skončení povinné školní docházky jsou přijímáni do pracovního poměru v organizacích pro práci dělníků nebo technickohospodářských pracovníků (dále jen "mladiství").

§ 2

Teoretická a praktická příprava

(1) Organizace poskytnou mladistvým teoretickou a praktickou přípravu pro práci, pro kterou jsou přijati, podle učebních programů, které vypracují organizace na základě pokynů svého nadřízeného orgánu, vydaných v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem školství.

(2) Příprava zpravidla trvá 2 až 12 měsíců. Délku této přípravy stanoví oborové ředitelství, pokud si to nevyhradí ústřední orgán; přitom přihlédne k tomu, zda je třeba dlouhodobější teoretické a praktické přípravy zakončené kvalifikační zkouškou. U jednoduchých prací pomocného charakteru, nevyžadujících zvláštních teoretických znalostí, může být stanovena kratší doba přípravy; délku přípravy do 2 měsíců stanoví organizace.

§ 3

Odměňování mladistvých v období přípravy

(1) Mladistvým náleží v období praktické a teoretické přípravy měsíční odměna v rozpětí od 30 do 120 Kčs. V rámci tohoto rozpětí určí organizace výši odměny mladistvému podle celkového hodnocení jeho pracovních výsledků a chování za uplynulý měsíc. Odměny od 100 do 120 Kčs měsíčně lze poskytovat jen při dobrých výsledcích v období přípravy. *) V první polovině období lze poskytnout odměnu nejvýše 80 Kčs měsíčně.

(2) Pro mladistvé v zemědělské a lesní výrobě upraví výši odměny ministerstva zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány.

(3) Přiznaná měsíční odměna se poskytuje mladistvému v období teoretické a praktické přípravy i po dobu jeho pracovní neschopnosti pro nemoc, úraz nebo po dobu karantény, pokud počátek těchto dob spadá do období přípravy, nejdéle však po dobu, po kterou by se jinak poskytovalo nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. **)

§ 4

Stravování a ubytování

(1) Organizace zajistí mladistvým v období teoretické a praktické přípravy přiměřené stravování a podle potřeby též ubytování.

(2) Organizace poskytne mladistvým bezplatné stravování a ubytování, popřípadě neubytovaným mladistvým jedno hlavní a jedno vedlejší jídlo, jen jsou-li členy sociálně potřebné domácnosti, nebo jsou-li pro to důvody dopravní nebo výchovné anebo jestliže to je v zájmu získání mladých pracovníků, obdobně podle předpisů o finančním a hmotném zabezpečení učňů. *) Toto zvýhodnění poskytuje organizace po projednání se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí.

(3) Mladistvým, kteří nejsou zvýhodněni podle předcházejícího odstavce, zajišťuje organizace stravování a ubytování za úhradu ve výši stanovené v předpisech o finančním a hmotném zabezpečení učňů.

§ 5

Odměňování mladistvých po skončení přípravy

(1) Po skončení teoretické a praktické přípravy se zařazují mladiství dělníci do 16 let nejvýše do 3. kvalifikační třídy a mladiství dělníci od 16 do 18 let nejvýše do 4. kvalifikační třídy příslušného tarifního kvalifikačního katalogu. Mladiství technickohospodářští pracovníci do 16 let se zařazují do tarifní třídy T 1 nebo nejvýše do A 2 podle katalogu technickohospodářských funkcí, platného v organizaci; mladiství technickohospodářští pracovníci od 16 do 18 let se zařazují nejvýše do tarifní třídy T 2 nebo A 5 podle tohoto katalogu. Výjimka z tohoto zařazení mohou povolit ústřední orgány pouze u mladistvých konajících fyzicky namáhavější práce. *)

(2) Organizace jsou povinny důsledně zabezpečit správné přidělování práce mladistvým na pracovišti, zejména s ohledem na kvalifikační třídu tak, aby jejich výdělky byly ve správném poměru k výdělkům vyučených dělníků a k nástupním platům technickohospodářských pracovníků se středním odborným vzděláním.

(3) Při používání mzdových tarifů s rozpětím lze mladistvým dělníkům do 18 let přiznávat pouze počáteční sazbu mzdových tarifů.


Závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Ustanoveními této vyhlášky se řídí odměňování a hmotné zabezpečení mladistvých, kteří nastoupí do pracovního poměru po dni účinnosti této vyhlášky.

(2) Zrušuje se rozhodnutí tajemníka Státní mzdové komise ze dne 6. června 1960 č. 20, o odměňování a hmotném zabezpečení nevyučených mladistvých dělníků.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Ministr-předseda:

v z. Ing. Hůla v. r.

Poznámky pod čarou

*) Částka odměny od 100 do 120 Kčs měsíčně se proto nezapočítává do vlastních příjmů mladistvého z hlediska nároku rodičů na přídavky na děti.

**) Za dobu pracovní neschopnosti, po kterou náleží mladistvému měsíční odměna, se neposkytuje nemocenské.

*) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb.

*) Při zaměstnávání mladistvých fyzicky namáhavějšími pracemi a ve zhoršeném pracovním prostředí nutno dodržet ustanovení zákoníku práce č. 65/1965 Sb., o pracovních podmínkách mladistvých.

Přesunout nahoru