Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 130/1967 Sb.Vládní nařízení o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod

Částka 47/1967
Platnost od 28.12.1967
Účinnost od 28.12.1967
Zrušeno k 01.01.1978 (62/1977 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

130

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 6. prosince 1967

o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky:


§ 1

(1) Nesplní-li dodavatelské organizace a organizace pověřené prováděním zahraničního obchodu ve stanoveném měnovém členění závazně stanovený objem dodávek pro vývoz (dále jen "nesplněná část dodávek") *), uloží se jim dodatkový odvod.

(2) Dodatkový odvod se rovněž uloží dodavatelským organizacím, které ve stanoveném měnovém členění zhorší stanovené saldo mezi dodávkami pro vývoz a dodávkami neinvestiční povahy z dovozu nebo jejich poměr (dále též "nesplněná část dodávek"). *)

§ 2

(1) Dodatkový odvod podle § 1 ukládají dodavatelským organizacím a organizacím pověřeným prováděním zahraničního obchodu přímo nadřízené orgány, a to částkou stanovenou podle tohoto nařízení. Uložení dodatkového odvodu přímo nadřízené orgány spolu předem projednají.

(2) Nadřízené orgány sdělí částku uloženého dodatkového odvodu příslušnému okresnímu národnímu výboru.

§ 3

Základem pro výpočet dodatkového odvodu je celková hodnota nesplněné části dodávek v cenách fco čs. hranice včetně devizových úroků, popřípadě snížená o hodnotu zvýšených úkolů převzatých podle § 4.

§ 4

Jestliže dodavatelská organizace se zaváže zvýšit závazný objem dodávek pro vývoz, zlepšit saldo mezi dodávkami pro vývoz a dodávkami neinvestiční povahy z dovozu nebo jejich poměr ve stanoveném měnovém členění pro následující rok a přímo nadřízený orgán po dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu takový závazek přijme, sníží se základ pro výpočet dodatkového odvodu podle § 3 o hodnotu převzatého zvýšení úkolu, popřípadě zlepšeného salda nebo poměru. O převzatý závazek zvyšují se úkoly příštího roku pro účely případného výpočtu dodatkového odvodu.

§ 5

(1) Dodavatelské organizace provádějí dodatkový odvod ve výši 18 % ze základu podle § 3.

(2) Organizace pověřené prováděním zahraničního obchodu provádějí dodatkový odvod ve výši části obchodního rozpětí, připadající na režijní náklady, ze základu podle § 3.

§ 6

Dodatkový odvod provedou organizace do 30 dnů po jeho uložení na bankovní účty státního rozpočtu, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, na příslušný účet řídícího národního výboru.

§ 7

Ministerstvo financí může v odůvodněných případech povolit výjimku z ustanovení § 5.


§ 8

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na nesplněné části dodávek počínaje rokem 1968.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 10 a § 11 odst. 2 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

Přesunout nahoru