Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/1967 Sb.Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy

Částka 47/1967
Platnost od 28.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

129

VYHLÁŠKA

Předsedy vlády

ze dne 6. prosince 1967

o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy

Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanovila:


(1) Dnem 1. ledna 1968 se zrušují, s výjimkou předpisů a opatření uvedených v odstavci 2,

a) všechny směrnice, instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy vydané do 31. prosince 1966 v oborech působnosti Státní plánovací komise, Státní komise pro techniku, Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Ústřední komise lidové kontroly, Státního statistického úřadu, ministerstev financí, hornictví, chemického průmyslu, těžkého průmyslu, spotřebního průmyslu, stavebnictví, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, zdravotnictví, školství, kultury a informací, zemědělství a výživy, lesního a vodního hospodářství, Ústřední správy energetiky a Ústřední správy geodézie a kartografie, a dále též v oboru působnosti ministerstva vnitra, pokud jde o odvětví místního hospodářství, všeobecnou správu národních výborů a obor požární ochrany, v oboru působnosti ministerstva dopravy, pokud jde o silniční automobilovou a městskou dopravu a silniční hospodářství, a v oboru působnosti Státního úřadu sociálního zabezpečení, pokud se týkají řízení a hospodaření rozpočtových organizací,

b) všechna opatření oznámená v ročnících 1965 a 1966 Sbírky směrnic pro národní výbory.

(2) Nezrušují se

a) směrnice, instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy orgánů uvedených v odstavci 1 písm. a),

1. které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo v Úředním listě (Úředním věstníku) anebo jejichž vyhlášení bylo ve Sbírce zákonů oznámeno,

2. jejichž další platnost byla oznámena v částce 31/1966 Sbírky zákonů a v částce 15/1967 Sbírky zákonů *) nebo s jejichž vydáním vyslovily souhlas příslušné koordinační orgány,

3. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

4. Ústřední komise lidové kontroly a statistiky platící výhradně pro soustavu orgánů lidové kontroly a statistiky,

5. kterými byly vydány technické normy,

6. které obsahují utajované skutečnosti,

7. zřizovací listiny, statuty, u rozpočtových organizací též organizační řády, jakož i obdobná opatření, jimiž byla stanovena zvláštní působnost jmenovitě určených orgánů a organizací,

8. opatření, jimiž byly stanoveny ceny a jejich složky (přirážky, příplatky, srážky, obchodní rozpětí, sazby daně z obratu apod.),

9. opatření vydaná jmenovitě určeným orgánům a organizacím,

10. konkrétní časově omezená opatření určená více (i jmenovitě neuvedeným) orgánům a organizacím,

11. opatření týkající se pouze činnosti aparátu ústředního orgánu,

12. které byly po prověrce provedené podle rozhodnutí vlády ponechány v platnosti a jsou uvedeny v oznámení v této částce Sbírky zákonů,

b) opatření, jejichž další platnost byla oznámena v částce 9/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory (oddíl I.), *)

c) opatření oznámená v ročnících 1965 a 1966 Sbírky směrnic pro národní výbory, která byla po prověrce provedené podle rozhodnutí vlády ponechána v platnosti a jsou uvedena v oznámení v této částce Sbírky zákonů.


Lenárt v. r.


OZNÁMENÍ

Podle odstavce 2 písm. a) bod 12 a písm. c) vyhlášky č. 129/1967 Sb., o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy, se ponechávají v platnosti tyto směrnice, instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy, vydané v oboru působnosti

I. Státní plánovací komise:

1. Pokyny Státní plánovací komise pro doosídlování pohraničí v letech 1966-1970 - poř. č. 7/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory.

2. Směrnice o prodeji bytů ze státního socialistického vlastnictví do osobního vlastnictví občanů - poř. č. 8/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory.

3. Pokyny Státní plánovací komise ze dne 5. února 1966 čj. 100 463/1966 k provádění náboru pracovních sil mezi vojáky druhého ročníku základní služby.

II. Státní komise pro techniku:

1. Směrnice Státní komise pro techniku pro postup stavebních úřadů při povolování výstavby rodinných domků, rekreačních a drobných staveb - poř. č. 9/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory.

2. Výnos Státní komise pro techniku ze dne 17. února 1966, jímž se stanoví zásady pro koordinaci vědeckotechnického rozvoje - Věstník SKT roč. 1966, částka 2.

3. Směrnice Státní komise pro techniku ze dne 7. dubna 1966 pro oponentní řízení u úkolů státního plánu výzkumných a vývojových prací - Věstník SKT roč. 1966, částka 3.

4. Směrnice Státní komise pro techniku, Státní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a ministerstva zahraničního obchodu ze dne 27. září 1966 pro uzavírání smluv na společné řešení výzkumných a vývojových problémů se zahraničními organizacemi v socialistických státech - Věstník SKT roč. 1966, částka 5.

III. Státního statistického úřadu:

1. Zjednodušení ve věcech prvotní evidence - část B - č. 10/1957 Věstníku ministerstva financí.

2. Úschova písemností účetní evidence - č. 13/1959 Věstníku ministerstva financí.

3. Provádění inventarisací v podnicích řízených národními výbory - č. 22/1960 Věstníku ministerstva financí.

4. Stanovení odchylek z vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady), pro jednotná zemědělská družstva a z vyhlášky č. 186/1958 Ú. l., o účetní evidenci jednotných zemědělských družstev - poř. č. 15/1966 Věst. min. zem.

5. Doplňky ke Směrnicím k jednotné účtové osnově v národním hospodářství a směrnicím k ní pro příspěvkové organizace - poř. č. 16/1966 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

6. Pokyny Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 30. prosince 1966 čj. 40 889/1966 k jednotné účtové osnově v národním hospodářství pro společenské organizace.

IV. ministerstva financí:

1. Instrukce ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva financí a generálního prokurátora ze dne 1. září 1964 čj. 1119/1964 - L k zajištění jednotného postupu při postihu osob, které se dopustily trestného činu opuštění republiky podle § 109 trestního zákona - poř. č. 13/1965 Sbírky směrnic pro národní výbory.

2. Směrnice ministerstva financí, ministerstva vnitra a Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o drobných provozovnách národních výborů - č. 10/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory (mimo článek 2 odst. 1).

V. ministerstva chemického průmyslu:

Instrukce ministerstva chemického průmyslu č. 27/1966, kterou se vydává dodatek ke směrnicím pro inventarisaci hospodářských prostředků. Platí jen pokud stanoví lhůty pro provádění periodických inventarisací u organizací přímo podřízených ministerstvu chemického průmyslu.

VI. ministerstva těžkého průmyslu:

1. Směrnice ministerstva těžkého průmyslu pro statistické sledování úrazovosti v resortu těžkého průmyslu - č. 30/1966 Sbírky směrnic a pokynů ministerstva těžkého průmyslu č. 3.

2. Směrnice ministerstva těžkého průmyslu pro hlášení a projednávání smrtelných a hromadných úrazů na všech stupních řízení v resortu těžkého průmyslu - č. 49/1966 Sbírky směrnic a pokynů ministerstva těžkého průmyslu č. 8.

3. Směrnice ministerstva těžkého průmyslu pro tvorbu a použití risikového fondu - č. 65/1966 Sbírky směrnic a pokynů ministerstva těžkého průmyslu č. 12.

VII. ministerstva spotřebního průmyslu:

1. Směrnice ministerstva spotřebního průmyslu k provedení zákoníku práce - č. 9 Sbírky instrukcí MSP, částka 5/-/1966 - A.

2. Výnos ministryně spotřebního průmyslu, kterým se mění předpisy o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů - č. 37 Sbírky instrukcí MSP, částka 15/9/1966 A.

VIII. ministerstva stavebnictví:

1. Směrnice poř. č. 14/1966 Věstníku ministerstva stavebnictví o přípravě mládeže k povolání v pracovním poměru.

2. Úřední sdělení poř. č. 20/1966 Věstníku ministerstva stavebnictví o úpravě finančního a hmotného zabezpečení učňů.

3. Směrnice o vymezení druhů hmotného národního majetku ze dne 1. prosince 1966 SZ: OÚSR 421/Ing.M/J.

IX. ministerstva vnitřního obchodu:

1. Směrnice pro inventarisaci rozvahových položek v podnicích státního obchodu - č. 30/1963 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu ve znění výnosů č. 2/1966 Věstníku MVO a č. 4/1966 Věstníku MVO.

2. Výnos, kterým se zavádí jednotná účtová osnova a prodlužuje platnost pravidel pro vedení vnitropodnikového účetnictví v podnicích vnitřního obchodu - poř. č. 7/1966 Věst. MVO.

3. Směrnice k jednotnému třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci podniků vnitřního obchodu - poř. č. 8/1966 Věst. MVO.

X. ministerstva zahraničního obchodu:

1. Směrnice ministerstva zahraničního obchodu ze dne 15. ledna 1966 o provedení některých ustanovení zákoníku práce - poř. č. 2/1966 Věst. MZO.

2. Směrnice ministerstva zahraničního obchodu ze dne 2. března 1966 o odměňování pracovníků podniků, obchodních oddělení v zahraničí a ministerstva zahraničního obchodu, kteří se zaslouží o inkaso předmonopolních pohledávek - poř. č. 3/1966 Věst. MZO.

3. Směrnice ministerstva zahraničního obchodu ze dne 30. června 1966 o pravomoci a odpovědnosti podniků a organizací zahraničního obchodu při hoštění zahraničních zákazníků v tuzemsku - poř. č. 13/1966 Věst. MZO.

XI. ministerstva zdravotnictví:

1. Směrnice a osnovy pro školení zubních instrumentářek, sádrovníků a sanitářů - poř. č. 15/1954 Věst. min. zdrav. (poř. č. 24/1954 Vest. Pov. zdrav.). Platí jen do 31. prosince 1968.

2. Označování novorozenců - poř. č. 52/1954 Věst. min. zdrav. (poř. č. 55/1954 Vest. Pov. zdrav.). Platí jen do 31. prosince 1968.

3. Směrnice pro hygienickou a protiepidemickou péči v holičství a kadeřnictví - Hygienické předpisy poř. č. 4/1954 sv. 2.

4. Směrnice o hygienických podmínkách pro výstavbu průmyslových podniků - Hygienické předpisy poř. č. 5/1954 sv. 3 ve znění doplňků uveřejněných v Hygienických předpisech svazek 3 z roku 1958.

5. Směrnice pro hygienickou a protiepidemickou péči při hromadné dopravě - Hygienické předpisy poř. č. 6/1954 sv. 4.

6. Směrnice pro hygienické a protiepidemické požadavky při stánkovém prodeji poživatin - Hygienické předpisy poř. č. 8/1954 sv. 6.

7. Směrnice pro hygienické a protiepidemické požadavky v potravinářských prodejnách - Hygienické předpisy poř. č. 9/1954 sv. 6.

8. Směrnice o hygienických a protiepidemických požadavcích při skladování a dopravě poživatin - Hygienické předpisy poř. č. 10/1954 sv. 7.

9. Směrnice pro stanovení pásem hygienické ochrany kolem zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou. Hygienické předpisy poř. č. 14/1954 sv. 11.

10. Desinfekce sanitních vozidel před předáním do opravy - poř. č. 55/1955 Věst. min. zdrav. (poř. č. 58/1955 Vest. Pov. zdrav.).

11. Směrnice pro hygienická a protiepidemická opatření při výrobě poživatin - Hygienické předpisy poř. č. 18/1955 sv. 14.

12. Vzory prvotní evidence automobilové dopravy pro zdravotnická zařízení - poř. č. 29/1956 Věst. min. zdrav. Platí jen pro rozpočtové organizace.

13. Sterilisování nástrojů a přístrojů předávaných do opravy - poř. č. 50/1957 Věst. min. zdrav.

14. Učební plány a osnovy školení pěstounek, sanitářek, sanitářů a řidičů ošetřovatelů, sanitářů v psychiatrii, sádrovníků, lázeňských a zábalářek - poř. č. 46/1958 Věst. min. zdrav. (poř. č. 60/1958 Vest. Pov. zdrav.). Platí jen do 31. prosince 1968.

15. Směrnice ministerstva zdravotnictví a Ústředního báňského úřadu o spolupráci inspektorátu na ochranu přírodních léčebných lázních a přírodních léčivých zdrojů a orgánů státní báňské správy - poř. č. 49/1958 Věst. min. zdrav. (poř. č. 68/1968 Vest. Pov. zdrav.).

16. Směrnice o hygienických podmínkách pro práci se svítivými radioaktivními barvami - poř. č. 42/1959 Věst. min. zdrav. (poř. č. 46/1959 Vest. Pov. zdrav.).

17. Směrnice o hygienických podmínkách pro provoz a udržování průmyslových podniků - Hygienické předpisy poř. č. 20/1959 sv. 16.

18. Spolupráce lékařů v posudkové službě v pohraničním území ČSSR a Polské lidové republiky týkající se péče o pracující, kteří bydlí v jednom státě a pracují ve státě druhém - poř. č. 11/1960 Věst. min. zdrav. ve znění poř. č. 13/1963 Věst. min. zdrav.

19. Instrukce ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství a Státního úřadu sociálního zabezpečení o odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené při plnění pracovního závazku jiným organizacím a o odpovědnosti žáků a studentů za škody způsobené při vyučování nebo odborném výcviku - poř. č. 30/1961 Věst. min. zdrav. Platí jen do 30. června 1968.

20. Směrnice pro hospodaření s omamnými látkami - poř. č. 35/1961 Věst. min. zdrav.

21. Zásady pro provoz dopravní zdravotnické služby - poř. č. 39/1961 Věst. min. zdrav.

22. Hospodaření s obaly při oběhu léčiv a zdravotnických potřeb a hospodaření s některým obalovým a pomocným materiálem ve zdravotnických zařízeních - poř. č. 50/1961 Věst. min. zdrav. ve znění poř. č. 9/1964 Věst. min. zdrav. o podmínkách pro dodávání, fakturování a vracení netypisovaných lahví.

23. Směrnice pro dozor na výrobu a oběh poživatin a předmětů běžného užívání a odběr vzorků těchto výrobků ke zkoumání - Hygienické předpisy poř. č. 25/1961 sv. 21.

24. Směrnice o hygienické a protiepidemické péči při společném stravování - Hygienické předpisy poř. č. 26/1961 sv. 22.

25. Zásady pro provoz nemocnice s poliklinikou - poř. č. 21/1962 Věst. min. zdrav. Platí jen do 31. prosince 1968.

26. Pokyny pro přijímání a propouštění nemocných v lůžkových zařízeních ústavů národního zdraví - poř. č. 28/1962 Věst. min. zdrav.

27. Směrnice pro hospodaření s penězi nemocných a určování náhrad za práci nemocných při léčbě prací v psychiatrických zařízeních a v podobných zdravotnických zařízeních - poř. č. 29/1962 Věst. min. zdrav.

28. Pokyny pro sledování, hlášení a vyšetřování reakcí po transfúzi krve a krevních přípravků - poř. č. 39/1962 Věst. min. zdrav.

29. Směrnice o jednotné evidenci regresních nároků - poř. č. 47/1962 Věst. min. zdrav. Platí jen do 31. prosince 1968.

30. Směrnice o používání tetrachlormetanu, metylchloridu a benzenu - Hygienické předpisy poř. č. 28/1962 sv. 24.

31. Souborné pokyny o hospodaření s drahými kovy v péči o chrup v ústavech národního zdraví - poř. č. 5/1963 Věst. min. zdrav. ve znění poř. č. 12/1964 Věst. min. zdrav.

32. Pokyny pro jednotné a hospodárné používání zdravotnických tiskopisů ve zdravotnických zařízeních spravovaných národními výbory - poř. č. 6/1963 Věst. min. zdrav.

33. Směrnice pro organizaci studia a přijímání uchazečů do studia při zaměstnání na středních zdravotnických školách - poř. č. 20/1963 Věst. min. zdrav.

34. Směrnice o hygienických požadavcích pro výstavbu a provoz zařízení cestovního ruchu - poř. č. 7/1964 Věst. min. zdrav.

35. Pokyny pro zjišťování alkoholu v dechu a v krvi - poř. č. 23/1964 Věst. min. zdrav. Platí jen do 31. prosince 1968.

36. Uplatňování regresních nároků z důvodů vasoneurózy a rozhodování o nich - poř. č. 24/1964 Věst. min. zdrav.

37. Seznam tropických chorob přenosných a parazitálních, které se považují za nemoci z povolání - poř. č. 35/1964 Věst. min. zdrav.

38. Povinné hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do 7 dnů po porodu a úmrtí matky - poř. č. 4/1965 Věst. min. zdrav.

39. Postup při vypořádávání regresních náhrad ze zaprášení plic v závodech v oboru působnosti ministerstva paliv a ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů - poř. č. 7/1965 Věst. min. zdrav.

40. Maturitní řád pro střední zdravotnické školy - poř. č. 12/1965 Věst. min. zdrav. Platí jen do 31. prosince 1968.

41. Lékárenská pohotovostní služba - poř. č. 14/1965 Věst. min. zdrav.

42. Výběr vhodných pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností - poř. č. 27/1965 Věst. min. zdrav.

43. Jednotná klasifikace tuberkulózy a třídění osob pro účely dispensární péče v boji proti tuberkulóze - poř. č. 33/1965 Věst. min. zdrav. a tisková oprava v částce 21-22/1965 Věst. min. zdrav.

44. Směrnice o evidenci regresních věcí u národních výborů - poř. č. 35/1965 Věst. min. zdrav. (Platí toliko čl. 1 - 13). Platí jen do 31. prosince 1968.

45. Zásady hygienického provozu pro manipulaci s prádlem ve zdravotnických zařízeních - poř. č. 39/1965 Věst. min. zdrav. Platí jen do 31. prosince 1968.

46. Zásady stravovacího provozu ve zdravotnických zařízeních - poř. č. 1/1966 Věst. min. zdrav. Platí jen do 31. prosince 1968.

47. Směrnice k účelnému a hospodárnému využití přebytečného a neupotřebitelného zdravotnického materiálu jednoúčelového charakteru - poř. č. 24/1966 Věst. min. zdrav.

48. Směrnice hlavního hygienika ze dne 26. ledna 1966 čj. HE-342.1.-2. 3. 65 o hygienických podmínkách pro rentgenová pracoviště zdravotnických zařízení.

XII. ministerstva školství:

1. Směrnice z 29. března 1946 č. 1024/1946 - prez. o uznání vysokoškolského studia na německých vysokých školách v Praze a v Brně nebo na jiných vysokých školách v cizině - Školské zvesti ročník 1946, sešit 4, str. 168. Platí jen na Slovensku.

2. Zkušební řád pro školy odborné, pedagogické a pro mládež vyžadující zvláštní péče - poř. č. 2/1951 Věst. MŠK (poř. č. 2/1951 Vest. Pov. školstva a kultúry). Platí do jen do 31. prosince 1968.

3. Směrnice ministerstva zemědělství ze dne 16. září 1953 čj. 111 439/53 pro hmotné zajištění pracujících vyslaných ze zemědělské výroby do zemědělských mistrovských škol - Věstník min. zem. roč. 1956, str. 218.

4. Směrnice ministerstva zemědělství ze dne 1. října 1954 čj. 219 434/54 pro dálkové studium na středních zemědělských technických školách - Věst. min. zem. roč. 1954, str. 18 (Vest. Prov. pôd. částka 4/1954, str. 52). Platí jen do 30. června 1968.

5. Směrnice ministerstva zemědělství ze dne 11. prosince 1954 čj. 225/146 855/1954 o závěrečných zkouškách v zemědělských kursech při zemědělských výběrových školách - Věst. min. zem. roč. 1955, str. 11 (Vest. Pov. pôd. částka 2/1955 str. 29). Platí jen do 30.června 1968.

6. Směrnice ministerstva zemědělství ze dne 26. října 1955 čj. 112-14 199/1955 o hmotném zabezpečení účastníků školy pro předsedy JZD a o hmotném zabezpečení členů JZD po dobu internátního školení v zemědělských kursech a zemědělských mistrovských školách ve znění doplňku ze dne 29. března 1960 čj. 134-53 678/1960 - Věst. min. zem. roč. 1955, str. 538 a roč. 1960 str. 138.

7. Zúčtovatelné tiskopisy - čj. 73382/55 - EI/1 ze dne 26. října 1955, Věst. MŠK roč. 1955, str. 266.

8. Výnos ministerstva zemědělství ze dne 12. září 1955 čj. 226/185587/1955 o mimořádných způsobech studia na středních zemědělských technických školách - Věst. min. zem. roč. 1955 str. 478 (Vest. Pov. pôd. částka 30/1955, str. 494). Platí jen do 30. června 1968.

9. Úhrada cestovních výdajů a odměn za posudky oponentům při udělování vědeckých hodností - čj. 38808/56-C/II ze dne 30. června 1956.

10. Výnos ze dne 11. března 1958 čj. 11 649/58-EI/1 o uvolňování učitelů k instruktáži pro působení v pionýrských táborech o hlavních prázdninách ve znění výnosu ze dne 3. prosince 1958 čj. 51 914/58-EI/1 -Věst. MŠK roč. 1958, str. 100 a str. 341 (čj. 12 441/1958-A-I/2, Školské zvesti, roč. 1958, str. 109).

11. Směrnice ministerstva zemědělství ze dne 9. ledna 1958 čj. 8131/71877/58 pro dálkové studium vybraných předmětů na středních zemědělských technických školách -Věst. min. zem. roč. 1958 str. 32. Platí jen do 30. června 1968.

12. Směrnice ministerstva zemědělství ze dne 10. ledna 1958 čj. 8131-237 430/58 pro přijímání uchazečů do lesnických mistrovských škol - Věst. min. zem. roč. 1958 str. 38 (Vest. Pov. pôd. částka 45/1958, str. 162). Platí jen do 30. června 1968.

13. Zhodnocení studia na podnikových technických školách - poř. č. 79/1959 Věst. MŠK (poř. č. 15/1960 Vest. Pov. školstva a kultúry). Platí jen do 30. června 1970.

14. Směrnice ze dne 6. května 1959 čj. 20857/59-E IV/1 pro inventarisaci hospodářských prostředků. Platí jen pokud stanoví lhůty pro provádění periodických inventarisací. Platí též v oboru působnosti ministerstva kultury a informací.

15. Seznam pracovišť vysokých škol, která jsou oprávněná vychovávat v jednotlivých oborech umělecké aspiranty - čj. 47527/59 ze dne 30. října 1959 - Věst. MŠK roč. 1959, str. 319 ve znění doplňku ze dne 17. října 1960 čj. 42512/60-L - Věst. MŠK roč. 1960, str. 310.

16. Směrnice ministerstva zemědělství ze dne 4. května 1959 pro přijímání uchazečů do zemědělských mistrovských škol čj. 311/39134/59 - Věst. min. zem. roč. 1959, str. 209. (Věst. Pov. pôd. částka 22/1959, str. 285). Platí jen do 30. června 1968.

17. Pojetí základní devítileté školy a učební plán této školy - poř. č. 38/1960 Věst. MŠK ve znění poř. č. 34/1966 Věst. MŠK (poř. č. 77/1960 Vest. Pov. školstva a kultúry).

18. Zabezpečení příznivých studijních podmínek pro žáky slovenské nebo české národnosti, kteří přestoupí do škol s druhým vyučovacím jazykem - poř. č. 61/1960 Věst. MŠK (Vest. Pov. školstva a kultúry roč. 1960, str. 237) ve znění poř. č. Věst. MŠK.

19. Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva školství a kultury ze dne 15. července 1960 čj. 31 189/60-III/2 pro školení funkcionářů JZD a ostatních socialistických zemědělských závodů ve zkráceném vysokoškolském a středoškolském studiu, ve znění výnosu těchto ministerstev z 19. března 1964 čj. 9091/1964-III/b - Věst. MŠK roč. 1960, str. 238 a roč. 1964, str. 105.

20. Směrnice k provedení některých ustanovení školského zákona - poř. č. 2/1961 Věst. MŠK. Platí s výjimkou zrušených čl. 13 a 14 jen do vydání nového základního školského předpisu, nejpozději do 31. prosince 1968.

21. Pojetí obsahu škol II. cyklu - poř. č. 3/1961 Věst. MŠK ve znění změn poř. č. 75/1961 Věst. MŠK, poř. č. 82/1963 Věst. MŠK, poř. č. 51/1965 Věst. MŠK a poř. č. 35/1966 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

22. Organizační řád knihoven na vysokých školách - poř. č. 11/1961 Věst. MŠK ve znění poř. č. 6/1963 Věst. MŠK.

23. Zkušební řád pro doplňkové pedagogické studium učitelů odborných předmětů a mistrů odborného výcviku z odborných učilišť na pedagogických institutech - poř. č. 27/1961 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

24. Směrnice o předběžném přijímání uchazečů ke studiu tanečního oboru na konservatoři - poř. č. 33/1961 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

25. Pojetí škol pro mládež školního věku vyžadující zvláštní péče a učební plány těchto škol - poř. č. 46/1961 Věst. MŠK ve znění poř. č. 12/1964 Věst. MŠK a ve znění poř. č. 45/1966 Věst. MŠK.

26. Směrnice o poslání, organizaci a činnosti lidových škol umění - poř. č. 48/1961 Věst. MŠK ve znění poř. č. 69/1961 Věst. MŠK. ve znění poř. č. 69/1961 Věst. MŠK. Platí jen do 31. srpna 1968.

27. Směrnice o uznávání zkoušek absolventů tříletého studia Večerní university marxismu-leninismu při studiu na vysokých školách - poř. č. 49/1961 Věst. MŠK.

28. Směrnice o zřizování, organizaci a činnosti sdružení rodičů a přátel školy - poř. č. 59/1961 Věst. MŠK.

29. Učební plány, učební osnovy a učebnice základních devítiletých škol s vyučovacím jazykem polským, maďarským a ukrajinským - poř. č. 63/1961 Věst. MŠK ve znění poř. č. 83/1963 Věst. MŠK a poř. č. 4/1967 Věst. MŠK.

30. Směrnice o školním dozoru - poř. č. 66/1961 Věst. MŠK. Platí jen články 6, 7, 8.

31. Hmotné zabezpečení posluchačů fakulty Institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze, čj. 7354/61-III/5 ze dne 14. února 1961, ve znění výnosu čj. 35120/61-III/5 ze dne 20. července 1961.

32. Školné a kursovné v lidových školách umění - poř. č. 8/1962 Věst. MŠK. Platí jen do 31. srpna 1968.

33. Směrnice o organizaci doplňkového pedagogického studia při zaměstnání pro učitele tanečního oboru lidových škol umění - poř. č. 9/1962 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

34. Směrnice pro zřizování, organizaci a činnost poradních sborů na odborných učilištích, učňovských střediscích, učňovských, odborných a středních odborných školách - poř. č. 24/1962 Věst. MŠK.

35. Směrnice o maturitních zkouškách na konservatořích, na středních umělecko-průmyslových školách, na středních odborných školách výtvarného směru nebo na středních odborných školách technických s výtvarným charakterem - poř. č. 43/1962 Věst. MŠK ve znění poř. č. 38/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

36. Učební plány národnostních škol pro mládež vyžadující zvláštní péče - poř. č. 53/1962 Věst. MŠK.

37. Směrnice pro provozní praxi žáků středních odborných škol a odborných škol a pro zabezpečení práce žáků těchto škol ve výrobě - poř. č. 61/1962 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

38. Směrnice o zřizování kursů pro pracující na středních školách - poř. č. 78/1962 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

39. Učební plány hudebního oboru lidových škol umění - poř. č. 80/1962 Věst. MŠK. Platí jen do 31. srpna 1968.

40. Směrnice pro státní závěrečné zkoušky na vysokých školách technického směru - poř. č. 82/1962 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

41. Směrnice pro státní závěrečné zkoušky na vysokých školách universitního směru - poř. č. 91/1962 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

42. Směrnice o organizaci a výchovné práci domovů mládeže spravovaných národními výbory (kromě domovů mládeže zemědělského školství a domovů mládeže s ochrannou výchovou) - poř. č. 99/1962 Věst. MŠK ve znění poř. č. 92/1964 Věst. MŠK. Platí jen do 31. srpna 1968.

43. Směrnice ze dne 19. března 1962 čj. 11050/E IV/1/62 ke statistickým výkazům v oboru působnosti ministerstva školství a kultury na úseku národních výborů platné od r. 1962 - Platí jen I. všeobecná část - Věst. MŠK roč. 1962, str. 113. Platí též v oboru působnosti ministerstva kultury a informací.

44. Osvobození od vyučování ruskému jazyku v odborných učilištích a učňovských školách - poř. č. 32/1963 Věst. MŠK ve znění poř. č. 93/1964 Věst. MŠK.

45. Klasifikační řád pro základní devítileté školy - poř. č. 38/1963 Věst. MŠK.

46. Směrnice o organizaci studia učitelství při zaměstnání na pedagogických institutech - poř. č. 43/1963 Věst. MŠK ve znění poř. č. 108/1964 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

47. Obory studia a studijní předměty v učitelském studiu na pedagogických institutech - poř. č. 44/1963 Věst. MŠK ve znění poř. č. 83/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

48. Statut přičleněných škol na pedagogických institutech - poř. č. 48/1963 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

49. Pojetí škol II. cyklu pro mládež vyžadující zvláštní péče - poř. č. 53/1963 Věst. MŠK.

50. Taneční obor lidových škol umění a jeho učební plán - poř. č. 56/1963 Věst. MŠK. Platí jen do 31. srpna 1968.

51. Směrnice pro státní zkoušky z těsnopisu, psaní strojem a ze stenotypistiky - poř. č. 60/1963 Věst. MŠK.

52. Směrnice o kursech pro přípravu důstojníků z povolání k externí maturitní zkoušce - poř. č. 62/1963 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1970.

53. Směrnice o zřizování a členění domovů mládeže s ochrannou výchovou a o diferenciaci chovanců - poř. č. 70/1963 Věst. MŠK ve znění poř. č. 38/1966 Věst. MŠK (zrušen článek 3). Platí jen do 31. srpna 1968.

54. Směrnice o získávání učitelské způsobilosti absolventů vysokých škol výtvarných - poř. č. 75/1963 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

55. Směrnice ministerstva školství a kultury a ústředního výboru Svazu československo-sovětského přátelství o začlenění lidových kursů ruštiny do jednotné soustavy vzdělávání pracujících - poř. č. 86/1963 Věst. MŠK ve znění doplňku na str. 155 roč. 1966 Věst. MŠK.

56. Směrnice pro státní závěrečné zkoušky na vysokých školách uměleckých - poř. č. 90/1963 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

57. Směrnice pro studium na výtvarném oboru lidových škol umění a jeho učební plány - poř. č. 91/1963 Věst. MŠK. Platí jen do 31. srpna 1968.

58. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 24. července 1963, čj. 30 096/63-E I/1 o uvolňování zemědělských odborníků v jednotlivých resortech pro práci v socialistických zemědělských závodech.

59. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 22. listopadu 1963, čj. 45 353/63-II/5 o zápočtu doby přerušeného studia, doby praxe a výrobní práce žáků středních odborných škol a středních všeobecně vzdělávacích škol do doby učebního poměru - Věst. MŠK roč. 1963, str. 349.

60. Instrukce ministerstva školství a kultury ze dne 28. prosince 1963 čj. 53 520/63-I/3, kterou se vyhlašují učební obory v učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče - Věst. MŠK roč. 1964, str. 19.

61. Směrnice pro studium absolventů středních škol s maturitou na pedagogických školách a pro jejich doplňovací maturitní zkoušky - poř. č. 16/1964 Věst. MŠK ve znění poř. č. 6/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

62. Směrnice pro odklad nástupu základní vojenské služby žáků škol II. cyklu a studentů vysokých škol - poř. č. 20/1964 Věst. MŠK.

63. Hospodářské zabezpečení účastníků studia při zaměstnání na lékařských fakultách - poř. č. 38/1964 Věst. MŠK. 64. Směrnice pro doplnění základního vzdělání pracujících - poř. č. 48/1964 Věst. MŠK.

64. Směrnice pro doplnění základního vzdělání pracujících - poř. č. 48/1964 Věst. MŠK.

65. Prozatímní zkušební řád pro státní závěrečné zkoušky studia učitelství na pedagogických institutech - poř. č. 52/1964 Věst. MŠK ve znění poř. č. 65/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

66. Směrnice pro organizaci studia při zaměstnání na odborných a středních odborných školách - poř. č. 62/1964 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

67. Směrnice pro zkoušku z technického minima k přijetí do studia při zaměstnání na středních odborných školách - poř. č. 63/1964 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

68. Směrnice o podnikových technických školách - poř. č. 64/1964 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1970.

69. Zkušební a klasifikační řád pro lidové školy umění - poř. č. 79/1964 Věst. MŠK. Platí jen do 31. srpna 1968.

70. Zavedení nepovinného předmětu "Mechanizace výpočetních prací" ve studijním oboru pěstitelství - chovatelství a nepovinného předmětu "Mechanizace evidence výpočetních prací" ve studijním oboru ekonomika zemědělství na středních zemědělských technických školách - poř. č. 87/1964 Věst. MŠK.

71. Směrnice pro organizaci a provoz vysokoškolských menz - poř. č. 95/1964 Věst. MŠK.

72. Zřizování doručovacích skupin na základních devítiletých školách - poř. č. 96/1964 Věst. MŠK.

73. Maturitní zkoušky na školách poskytujících úplné střední všeobecné a úplné střední odborné vzdělání - poř. č. 102 /1964 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

74. Maturitní řád pro střední průmyslové školy - poř. č. 103/1964 Věst. MŠK ve znění poř. č. 74/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968

75. Ustanovení k provedení zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) v čs. lidové armádě - poř. č. 106/1964 Věst. MŠK.

76. Maturitní řád pro střední ekonomické školy, střední školy společného stravování, střední hotelové školy, střední školy sociálně právní péče a střední knihovnické školy - poř. č. 109/1964 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

77. Směrnice o povolování výjimek z povinné školní docházky v ČSSR u dětí, které odjíždějí s rodiči do zahraničí - poř. č. 114/1964 Věst. MŠK.

78. Směrnice pro rozmísťování mládeže a pro přijímání ke studiu na středních školách - poř. č. 116/1964 Věst. MŠK včetně doplňků poř. č. 8/1965 Věst. MŠK (poř. č. 10/1965 Sbírky směrnic pro národní výbory) a poř. č. 13/1966 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

79. Směrnice pro přijímání ke studiu na vysokých školách - poř. č. 117/1964 Věst. MŠK (směrnice poř. č. 11/1965 Sbírky směrnic pro národní výbory) ve znění poř. č. 50/1965 Věst, MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

80. Směrnice pro dělení tříd na skupiny při vyučování ruštině a cizím jazykům a pro zřizování skupin nepovinného cizího jazyka na základních devítiletých školách II. cyklu - poř. č. 119/1964 Věst. MŠK ve znění poř. č. 73/1965 Věst. MŠK.

81. Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 6. února 1964 čj. 6434/1964 o úhradě nákladů na výchovu učňů pro zemědělství a lesní hospodářství a o uzavírání učebních smluv - Věst. MŠK roč. 1964, str. 133.

82. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 28. srpna 1964 čj. 33 222/64-EI/1 o souhrnném výkladu předpisů o hospodaření se služebními byty na školách, ve výchovných a osvětových zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a kultury, na jejichž pracovníky se vztahuje zákon č. 66/1950 Sb., ve znění směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 10. listopadu 1965 čj.43 306/65-EI/1 o souhrnném výkladu předpisů o hospodaření se služebními byty na školách, ve výchovných a osvětových zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a kultury, na jejichž pracovníky se vztahuje zákon č. 66/1950 Sb. - Věst. MŠK roč. 1964, str. 297 a roč. 1965, str. 333. Platí též v oboru působnosti ministerstva kultury a informací.

83. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 14. září 1964 čj. 38 910/64-EI/1 o náhradách cestovních a jiných výdajů při pracích, které vyplývají ze zvláštní povahy povolání.

84. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 22. září 1964 čj. 40 167/64-HS o úhradě nákladů na stravování dospělých osob ve školních a internátních jídelnách spravovaných národními výbory - Věst. MŠK roč. 1964, str. 317. Platí jen do 31. března 1968.

85. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 3. prosince 1964 čj. 47 842/64-EI/1 o zařazení učitelů odborných hornických předmětů na hornických školách do první pracovní kategorie důchodového zabezpečení - Věst. MŠK roč. 1964, str. 420.

86. Branná cvičení na školách a odborných učilištích - poř. č. 2/1965 Věst. MŠK.

87. Maturitní řád pro střední všeobecně vzdělávací školy - poř. č. 4/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

88. Maturitní řád pro střední školy pro pracující - poř. č. 5/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

89. Maturitní řád pro pedagogické školy - poř. č. 6/1965 Věst. MŠK ve znění poř. č. 104/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

90. Maturitní řád pro střední zemědělské a pro střední lesnické technické školy - poř. č. 7/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

91. Pokyny k talentové zkoušce na pedagogických školách - poř. č. 9/1905 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

92. Směrnice pro zavádění rozšířeného vyučování jazykům na středních průmyslových, středních zdravotnických a středních zemědělských technických školách - poř. č. 13/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

93. Seznam oborů pro výchovu vědeckých pracovníků, popř. oborů, v nichž lze konat obhajoby - poř. č. 23/1965 Věst. MŠK ve znění poř. č. 32/1968 Věst. MŠK a poř. č. 10/1967 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

94. Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o dalších skupinách věd, v nichž se udělují vědecké hodnosti - poř. č. 24/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

95. Zavedení nepovinné konverzace a vyučování některým předmětům nebo tématům některých předmětů v ruském a dalším živém jazyce na středních ekonomických školách a ekonomických školách, středních hotelových školách, středních školách společného stravování a na středních školách sociálně právní péče - poř. č. 28/1965 Věst. MŠK.

96. Zkušební předměty pro přijímací zkoušky na vysoké školy - poř. č. 30/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

97. Směrnice pro organizaci studia při zaměstnání na středních všeobecně vzdělávacích školách - poř. č. 36/1965 Věst. MŠK.

98. Maturitní řád pro podnikové technické školy - poř. č. 37/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1970.

99. Směrnice pro zřizování vybraných učebních předmětů na středních průmyslových, ekonomických a středních ekonomických školách - poř. č. 42/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

100. Započítávání zkoušek absolventům večerní university marxismu - leninismu, dlouhodobých kursů škol KSČ, Ústřední školy ROH, Ústřední školy ČSM, jazykových škol a lidových škol jazyků ve studiu pracujících na školách poskytujících střední vzdělání a na podnikových institutech - poř. č. 43/1965 Věst MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

101. Pokyny pro poloodborné a pro diferencované vyučování na základních devítiletých školách - poř. č. 46/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. srpna 1968.

102. Směrnice pro poskytování sociálních stipendií žákům denního studia na školách poskytujících úplné střední vzdělání - poř. č. 58/1965 Věst. MŠK ve znění poř. č. 96/1965 Věst. MŠK.

103. Směrnice o zřizování, organizaci a výchovně vzdělávací činnosti školních družin a školních klubů - poř. č. 59/1965 Věst. MŠK.

104. Seznam odborných předmětů pro ústní maturitní zkoušky na středních průmyslových školách a na středních odborných školách výtvarného zaměření - poř. č. 75/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

105. Kurs přípravy obyvatelstva k obraně vlasti - poř. č. 80/1965 Věst. MŠK ve znění poř. č. 33/1966 Věst. MŠK.

106. Směrnice pro organizaci souvislého pětiletého studia na odborném učilišti (učňovské škole) a střední škole pro pracující - poř. č. 86/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

107. Směrnice pro organizaci pomaturitního studia - poř. č. 87/1965 Věst. MŠK.

108. Směrnice pro externí zkoušky z jednotlivých učebních předmětů na středních školách - poř. č. 88/1965 Věst. MŠK ve znění poř. č. 27/1966 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

109. Směrnice pro zavádění rozšířeného vyučování jazykům na středních všeobecně vzdělávacích školách - poř. č. 92/1965 Věst. MŠK ve znění opravy poř. č. 14/1966 Věst. MŠK. Platí jen do 31. prosince 1968.

110. Směrnice pro zavádění rozšířeného vyučování jazykům na vybraných základních devítiletých školách - poř. č. 95/1965 Věst. MŠK. Platí jen do 30. června 1968.

111. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 6. února 1965 čj. 5822/65-II/1 o externích maturitních zkouškách cizinců na středních všeobecně vzdělávacích školách, kteří jsou studenty University 17. listopadu v Praze ve znění směrnic ze dne 8. června 1967 čj. 18 397/1967. Platí jen do 31. prosince 1968.

112. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 1. dubna 1965 čj. 11 897/65-E I o úpravě platových poměrů provozních pracovníků strojních početních stanic vysokých škol ve znění výnosu ministra školství a kultury ze dne 9. září 1966 čj. 35 200/66-VE/2, o změnách mzdových a pracovně právních předpisů vyplývajících ze zákoníku práce - Věst. MŠK roč. 1966, str. 213.

113. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 23. dubna 1965 čj. 8285/65-E II/3 o úhradě nákladů na stravování dospělých osob v jídelnách dětských zotavovacích středisek spravovaných národními výbory - Věst. MŠK roč. 1965, str. 135. Platí jen do 31. března 1968.

114. Instrukce ministerstev spravedlnosti, zdravotnictví, vnitra, školství a kultury a Státního úřadu sociálního zabezpečení ze dne 7. června 1965 čj. 734/1965 - L-MS, kterou se upravuje postup při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí - poř. č. 4/1965 Sbírky směrnic a sdělení ministerstva spravedlnosti, částka 6-7/1965.

115. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 15. července 1965 čj. 31 261/65-HS o výchově učňů oboru kuchař (1551) v zařízeních společného stravování dětí a mládeže - Věst. MŠK roč. 1965, str. 210.

116. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 5. listopadu 1965 čj. 43 946/65-III/4c, o hospodářském zabezpečení zahraničních studentů, vědeckých aspirantů a účastníků postgraduálního studia - Věst. MŠK roč. 1965, str. 344.

117. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 1. prosince 1965 čj. 49 770/65-III/4b, pro stanovení povinností učitelů vysokých škol - Věst. MŠK roč. 1965, str. 373 ve znění přímé instrukce ze dne 24. února 1966 čj. 9026/66-III/2c a přímé instrukce ze dne 28. ledna 1967 čj. 11 120/66-III/1b.

118. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 1. prosince 1965 čj. 49 773/65-II/2 o pracovní době učňů a zaměstnávání učňů v době školních prázdnin na odborných učilištích a učňovských školách - Věst. MŠK roč. 1965, str. 349.

119. Výnos ministrů školství a kultury a národní obrany ze dne 6. prosince 1965 čj. 51 000/65-E I/1, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol, ve znění výnosů ministrů školství a kultury a národní obrany ze dne 19. dubna 1966 čj. 15 200/66-E/I/1 a ve znění opravy ze dne 10. ledna 1966 čj. 3242/66-E I/1- Věst. MŠK roč. 1965, str. 365 a Věst. MŠK roč. 1966 str. 90 a 9.

120. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 6. prosince 1965 čj. 51 001/65-E I/1 k platovému řádu pro učitele vysokých škol ve znění směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 7. listopadu 1966 čj. 43 100/66-E I/1 - Věst. MŠK roč. 1966, str. 253.

121. Zásady pro určování stipendií řádným vědeckým aspirantům - poř. č. 7/1966 Věst. MŠK (kromě bodu 7).

122. Směrnice pro studium na literárně dramatickém oboru lidových škol umění - poř. č. 20/1966 Věst. MŠK. Platí jen do 31. srpna 1968.

123. Učební plán pro studium při zaměstnání na středních všeobecně vzdělávacích školách - poř. č. 36/1966 Věst. MŠK.

124. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 12. ledna 1966 čj. 53 371/1965-E I/1 o dílčí platové úpravě u některých funkcí neučitelského aparátu vysokých škol.

125. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 20. ledna 1966 čj. 4768/66-III, kterým se vydávají zásady pro zvýšení péče o absolventy vysokých škol a středních odborných škol - Věst. MŠK roč. 1966, str. 27.

126. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 5. února 1966 čj. 7127/66-E I/1 o platnosti předpisů vydaných ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství k provedení zákoníku práce v zemědělských a lesnických organizacích v oboru působnosti ministerstva školství a kultury.

127. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 13. dubna 1966 čj. 18 200/66-E I, o zkrácení pracovní doby na 44 hodiny týdně.

128. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 10. května 1966 čj. 20 535/66-E I/1 k zákoníku práce - Věst. MŠK roč. 1966, str. 101. Platí též v oboru působnosti ministerstva kultury a informací.

129. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 30. května 1966 čj. 23 613/66 E II/2 pro činnost vysokých škol a jejich účelových zařízení podle § 5 odst. 2 zákona o vysokých školách - Věst. MŠK roč. 1966, str. 137.

130. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 7. června 1966 čj. 25 200/66-E I, kterým se vydává nomenklatura funkcí a funkčních platů ekonomickoprávních pracovníků vysokých škol.

131. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 9. září 1966 čj. 35 200/66-VE/2 o změnách mzdových a pracovně právních předpisů vyplývajících ze zákoníku práce - Věst. MŠK roč. 1966, str. 213. Platí též v oboru působnosti ministerstva kultury a informací.

132. Zásady ze dne 19. prosince 1966 čj. 50 652/66 pro odchylky od hranice 3 000 Kčs pro základní prostředky v oboru působnosti ministerstva školství a kultury - Věst. MŠK roč. 1967, str. 16. Platí též v oboru působnosti ministerstva kultury a informací.

XIII. ministerstva kultury a informací:

1. Výnos ministra informací a osvěty ze dne 24. května 1951 čj. 51 405/51 o rozmnožování hudebních rukopisů pro vlastní potřebu autorů. Platí jen do 31. prosince 1968.

2. Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 25. června 1952 čj. 3763/52-II o vydávání pastýřských listů, oběžníků, instrukcí, pastoračních dopisů a jiných projevů.

3. Opatření Státního úřadu pro věci církevní ze dne 17. března 1953 čj. 2299/53-I/1-Č o nadacích, účelových jměních a fondech církví a náboženských společností.

4. Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 14. prosince 1953 čj. SÚC 13 483/53 pro přiznávání stipendií bohoslovcům.

5. Směrnice Státního úřadu pro věci církevní ze dne 19. května 1955 čj. 4874/55-I-1 o udělování státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti - stanovení náplně ve znění výnosu ze dne 30. května 1955 čj. 5242/55-I/1.

6. Směrnice Státního úřadu pro věci církevní a ministerstva zdravotnictví ze dne 19. dubna 1956 čj. 3862/56-II/3 o provádění náboženských úkonů ve zdravotnických ústavech.

7. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 16. dubna 1957 čj. 21 791/57 S/3-MŠK pro přijímací řízení na bohoslovecké fakulty.

8. Podmínky odborné způsobilosti pracovníků lidové umělecké výroby a způsob jejího osvědčení ze dne 6. října 1958 čj. 27 106/1958, Školské zvesti ročník 1958, str. 254. Platí jen na Slovensku.

9. Podmínky odborné způsobilosti pracovní uměleckořemeslné práce a způsob jejího osvědčení ze dne 19. prosince 1958 čj. 26 813/1958-C-II/3, Školské zvesti roč. 1958, str. 217. Platí jen na Slovensku.

10. Směrnice ministerstva školství a kultury pro vyřazování (skartaci) písemností v oboru působnosti ministerstva školství a kultury - poř. č. 32/1960 Věst. MŠK ve znění poř. č. 53/1960 Věst. MŠK. Platí též v oboru působnosti ministerstva školství.

11. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 1. června 1960 čj. 20 890/60-E I/2 o poskytování náhrad jízdného a o poskytování stravy a ubytování hudebníkům z povolání ve znění výnosu ministerstva školství a kultury ze dne 5. května 1964 čj. 18 949/64-VE/2 - Věst. MŠK roč. 1961, str. 132.

12. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 20. září 1962 čj. 38 369/62-V/1 pro práci inspektorů kultury - Věst. MŠK roč. 1962, str. 332.

13. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 2. března 1966 čj. 9578/66-V-2 pro převod památkových objektů do správy krajských středisek státní památkové péče a ochrany přírody - Věst. MŠK roč. 1966, str. 65.

14. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 23. května 1966 čj. 22 333/66-VE/2 o organizaci přechodu na 44 hodinovou týdenní pracovní dobu v kulturních organizacích přímo řízených.

XIV. ministerstva zemědělství a výživy:

1. Směrnice pro výběr a zápis skotu, prasat a ovcí do plemenných knih - poř. č. 23/1954 Věst. min. zem.

2. Směrnice pro jednotné označení skotu tetováním do ušních boltců - poř. č. 31/1954 Věst. min. zem. Platí jen do doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o plemenářství.

3. Pokyny k organizaci zvelebovacích opatření v chovu skotu - poř. č. 155/1958 Věst. min. zem. (poř. č. 159/1958. Vest. Pov. pôd.). Platí jen do doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o plemenářství.

4. Pokyny pro uznání rozmnožovacích chovů drůbeže a pro užitkové křížení slepic - poř. č. 156/1958 Věst. min. zem. (poř. č. 166/1958 Vest. Pov. pôd.). Platí jen do doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o plemenářství.

5. Směrnice pro prvotní označení telat v plemenných chovech - poř. č. 165/1959 Věst. min. zem. (poř. č. 40/1959 Vest. Pov. pôd.). Platí jen do doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o plemenářství.

6. Směrnice pro bonitaci plemenného skotu - poř. č. 39/1960 Věst. min. zem. Platí jen do doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o plemenářství.

7. Směrnice pro vyřazování (skartaci) písemností - poř. č. 51/1960 Věst. min. zem. ze znění dodatku poř. č. 65/1962 Věst. min. zem.

8. Směrnice pro výběr a zápis skotu do plemenných knih - poř. č. 93/1960 Věst. min. zem. Platí jen do doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o plemenářství.

9. Úprava odměňování hlídačů a vrátných - poř. č. 85/1961 Věst. min. zem.

10. Mzdové podmínky členů závodních stráží - poř. č. 86/1961 Věst. min. zem.

11. Vzorové stanovy melioračních družstev - poř. č. 103/1961 Věst. min. zdrav. (mimo úvodní část).

12. Výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 15. června 1961 čj. 231-65 137/61 o úpravě platových poměrů odborných zaměstnanců veterinárních zařízení (platový řád) a výnosy

ze dne 15. června 1961 čj. 231-65 139/61, kterým se vydávají směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství k provedení platové úpravy a prémiování odborných zaměstnanců veterinárních zařízení,

ze dne 17. května 1966 čj. PaM-101-846/1966 o zařazení prací se zárodky anthraxu mezi vysoce virulerní nákazy,

ze dne 6. prosince 1955 čj. PaM III/246 755/55 o nebezpečnostním příplatku zaměstnancům pracujícím v prostředí, ve kterém je mimořádně ohroženo jejich zdraví.

13. Výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 15. června 1961 čj. 231-65-141/61, kterým se vydává úprava platových poměrů administrativních a pomocných zaměstnanců veterinárních zařízení, a výnosy ze dne 15. června 1961 čj. 231-65-142/1961, kterým se vydávají pokyny ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství k provedení platové úpravy administrativních a pomocných zaměstnanců veterinárního zařízení,
ze dne 8. ledna 1966 čj. PaM-165 876/65, kterým se provádí změna nomenklatury funkcí administrativních a pomocných zaměstnanců veterinárních zařízení.

14. Směrnice pro hodnocení chovných krav a jalovic na nákupních trzích - poř. č. 87/1962 Věst. min. zem. ve znění poř. č. 67/1963 Věst. min. zem. Platí jen do doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o plemenářství.

15. Směrnice o vedení evidence výdaje krmiv ze státních fondů - poř. č. 104/1962 Věst. min. zem.

16. Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 1. července 1962 čj. 60 400/62-43 o veterinární péči v chovech zvířat ve znění směrnic poř. č. 75/1965 Věst. min. zem. - Změny a doplňky ustanovení části II (o tuberkulóze a brucelóze skotu).

17. Výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 13. září 1962 čj. PaM-40-231/1962 o zavedení nové mzdové úpravy pro řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, a výnosy

ze dne 13. září 1962 čj. PaM 40 234/1962, kterým se vydávají prováděcí směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství k vyhlášce ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb.,

ze dne 1. února 1966 čj. PaM-164 029/1965 o některých změnách ve vyhlášce ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů - poř. č. 14/1966 Věst. min. zem. a výnos o odměňování řidičů a závozníků silničních motorových vozidel (pokyn ke zrušení výkonnostního příplatku a přílohy č. 3 k vyhlášce č. 42/1962 Sb.) - Věst. min. zem., částka 13/1967.

18. Výnos Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků ze dne 7. června 1963 č. 189/63-63 o odměňování pracovníků za distribuci a stáčení kyselin ve znění výnosu ze dne 28. února 1964 čj. 67/64-43.

19. Výnos Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků ze dne 11. června 1963 č. 197/63-63 o odměňování instruktorů- selekcionářů.

20. Výnos Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků ze dne 21. června 1963 č. 207/1963-63 o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na včasné vykládce a nakládce železničních vagónů ve znění výnosu ze dne 23. prosince 1964 č. 385/64-43.

21. Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o užívání zemědělské půdy při převodech JZD do státních zemědělských organizací - poř. č. 1/1964 Věst. min. zem.

22. Pokyny o používání lovecky upotřebitelných psů, o jejich kvalifikaci a počtu pro jednotlivé honitby - poř. č. 16/1964 Věst. min. zem.

23. Směrnice pro poskytování ochranných oděvů, pomůcek a o vybavování společenských zařízení - 1964 - poř. č. 98/1964 Věst. min. zem.

24. Pokyny pro odměňování za práci v JZD (včetně soustavy peněžního odměňování za práci v JZD) - poř. č. 99/1964 Věst. min. zem. a výnosy

z 31. května 1963 čj. 101 703/1963 o zásadách odměňování práce za vykošárované plochy v JZD a o úpravě odměn členů JZD pracujících v melioračních družstvech - poř. č. 101/1964 Věst. min. zem.

25. Pokyny pro užitkové křížení prasat - poř. č. 132/1964 Věst. min. zem. Platí jen do doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o plemenářství.

26. Vzorový pracovní a jednací řád a vypracování pracovních a jednacích řádů JZD - poř. č. 133/1964 Věst. min. zem. ve znění poř. č. 111/1965 Věst. min. zem.

27. Výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 4. dubna 1964 čj. PaM-93 318/1964 o zavedení nové mzdové úpravy pro řidiče silničních motorových vozidel v rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a výnos ze dne 4. dubna 1964 čj. PaM-54 736, kterým se vydávají pokyny k provedení výnosu ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 4. dubna 1964 čj. 93 318/1964, o zavedení nové mzdové soustavy pro řidiče silničních motorových vozidel v rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

28. Opatření Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků ze dne 9. dubna 1964 čj. 27/64-43/4 k prohloubení hmotné zainteresovanosti mistrů a pracovníků jim na roveň postavených ve znění výnosu ze dne 7. června 1966 čj. 139/1966-43.

29. Úprava platových poměrů pracovníků v automatizaci samočinnými počítači ze dne 17. července 1964 čj. PaM-126 813/64 ve znění výnosu ze dne 21. února 1966 čj. PaM-52 553/66.

30. Výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 31. prosince 1964 čj. PaM-54 994/64 o úpravě platových poměrů pracovníků strojních početních stanic v působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

31. Pokyny o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů a zařízení používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji a zařízeními - poř. č. 54/1965 Věst. min. zem.

32. Dohoda o úpravě archivní služby u orgánů a organizací ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství - poř. č. 88/1965 Věst. min. zem.

33. Prémiový řád pro odborné pracovníky okresních veterinárních zařízení a veterinárních středisek Ústředního státního veterinárního ústavu ze dne 15. února 1965 čj. PaM-52 518/1965 a výnosy

ze dne 15. února 1965 čj. PaM 52 519/65, kterým se vydávají směrnice k provedení prémiového řádu pro odborné pracovníky okresních veterinárních zařízení a veterinárních středisek Ústředního státního veterinárního ústavu,

ze dne 12. července 1965 čj. PaM 52 613, kterým se stanoví zásady pro přiznávání a výplaty cílových odměn pracovníků veterinární služby za ozdravění skotu od tuberkulózy v okrese.

34. Platová úprava pro provozně technické pracovníky účelových hospodářství Výzkumných ústavů a stanic zemědělských a lesnických ze dne 2. srpna 1965 čj. PaM-52 660/65 ve znění výnosu ze dne 22. září 1965 čj. PaM-52 704/65, kterým se doplňuje platová úprava pro technické pracovníky účelových hospodářství Výzkumných ústavů a stanic v zemědělství.

35. Výnos ze dne 28. prosince 1965 čj. 58 680/1965 o zásadách odměňování vedoucích pracovníků v JZD a prováděcí směrnice ze dne 5. ledna 1966 čj. 58 201/1966 k nové soustavě odměňování vedoucích pracovníků JZD.

36. Příkaz ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 31. prosince 1965 čj. PaM-52 759/65 k zajištění úkolů k provedení zákoníku práce v organizacích v oboru působnosti ministerstva zemědělství a lesního hospodářství - Věst. min. zem. roč. 1966, příloha k částce 9.

37. Výnos ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 31. prosince 1965 čj. PaM-52 764/1965 o mzdových poměrech manuálních pracovníků v podnicích a organizacích v oboru působnosti ministerstva zemědělství a lesního hospodářství - Věst. min. zem. roč. 1966 příloha k částce 9. Platí jen pro rozpočtové organizace resortů.

38. Pokyny Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 16/65-43 k uplatnění zákoníku práce.

39. Vodní značky a jejich zajištění u malých vodních nádrží a rybníků - poř. č. 16/1966 Věst. min. zem.

40. Opatření k rozvoji chovu včel - odst. 1 - poř. č. 24/1966 Věst. min. zem.

41. Pokyny pro zvýšení péče o absolventy vysokých a středních odborných škol, nastupující u organizací v odvětví zemědělství a vodního hospodářství - 1966 - poř. č. 35/1966 Věst. min. zem.

42. Náhrady za některé úkony veterinární služby - výměr G 6 - poř. č. 46/1966 Věst. min. zem.

43. Rozhodnutí ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 31. ledna 1966 čj. PaM-52 520/1966 o stanovení stupnic mzdových tarifů pro manuální pracovníky při těžbě rašeliny a výrobě humusových technických hnojiv a výnos ze dne 31. ledna 1966 čj. PaM 52 521/1966, kterým se vydávají směrnice ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odměňování manuálních pracovníků při těžbě rašeliny a výrobě humusových technických hnojiv.

44. Směrnice ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 23. února 1966 čj. PaM 52 543/1966 o odměňování manuálních pracovníků při výkupu, balení a úpravě chmele, výstavbě chmelových sušáren a nosných konstrukcí.

45. Směrnice Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků ze dne 30. března 1966 č. 338/66-04 pro péči o výchovu, vzdělávání a zaměstnávání mládeže v pracovním poměru v podnicích a organizacích Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků.

46. Výnos ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 28.dubna 1966 čj. PaM-52 558/1966 o vydání katalogu a mzdových stupnic pro technickohospodářské pracovníky výrobních zemědělských správ.

47. Výnos předsedy Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků ze dne 30. dubna 1966 č. 11P/1966 o mzdových podmínkách pracovníků v podnicích a závodech Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků včetně příloh (základní předpis pro mzdy D, OP, THP), ve znění výnosu ze dne 10. dubna 1967 čj. 74/67-43.

48. Výnos Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků ze dne 6. září 1966 č. 213/66-43. o odměňování průvodců dobytka.

49. Směrnice ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 1. listopadu 1966čj. Les. 64 566 o projednávání statistických výkazů, plánů a vedení evidence na úseku myslivosti.

XV. ministerstva lesního a vodního hospodářství:

1. Směrnice Hlavní správy lesního hospodářství o zásadách pronájmu pozemků od jednotek Hlavní správy lesního hospodářství a chovu dobytka a domácího zvířectva - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1957 čl. 46.

2. Směrnice o organizaci lesních brigád a pracovních a mzdových podmínkách brigádníků pracujících u lesních závodů - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1958 čl. 20 ve znění doplňku - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1960 čl. 57.

3. Směrnice pro vedení pozemkové evidence státních lesů - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1958 čl. 72 ve znění směrnic - Sbírky pokynů státních lesů roč. 1959 čl. 26; ročník 1959 čl. 83 a ročník 1961 čl. 35. Platí jen do 30. června 1968.

4. Výnosy ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 22. června 1959 čj. 141-73 453/59 a ze dne 27. června 1959 čj. 141-76 565/1959 o schválení tarifních kvalifikačních katalogů a pro používání tarifního kvalifikačního katalogu a přiznávání kvalifikačních tříd v lesním hospodářství ve znění dodatků ve Sbírce pokynů státních lesů roč. 1960 čl. 75, roč. 1965 čl. 47 a roč. 1966 čl. 35.

5. Výnos ministra zemědělství a lesního hospodářství ze dne 27. června 1959 čj. 141-76 570/1959 o zavedení a používání výkonových norem pro práce pěstební činnosti ve znění výnosů ze dne 24. prosince 1966 čj. 45 512/1691-SLH/EO-1966 a ze dne 24. prosince 1966 čj. 45 572/1881-SLH/EO-1966.

6. Výnos ministra zemědělství a lesního hospodářství ze dne 7. června 1959 čj. 141-76 571/1959 o zavedení výkonových norem a úkolových sazeb pro dřevorubecké práce ve znění výnosů ze dne 27. června 1959 čj. 141-76 572/1959, ze dne 14. září 1960 čj. 58 428/6814-51/60 a ze dne 28. září 1960 čj. 58 247/5921-51/60 a výnosů ve Sbírce pokynů státních lesů roč. 1964 čl. 16.

7. Výnos ministra zemědělství ze dne 20. února 1960 čj. 1161/42 890-51/1960 o zavedení výkonových norem a úkolových sazeb pro práce s dřívím na skladech lesní prvovýroby.

8. Směrnice pro zabezpečení a evidenci výzkumných ploch - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1961 čl. 24.

9. Zkušební řád pro vykonání zkoušky pro odborné lesní hospodáře - poř. č. 109/1961 Věst. min. zem. Platí pouze čl. 1, 7, 8, 9, 10, 11.

10. Prvotní evidence a oběh dokladů u státních lesů - brožura ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství z roku 1961 a změny uvedené v brožurách z roku 1963 a 1966.

11. Směrnice pro rozvrh, vyznačování, taxaci a sortiment těžebního fondu - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1963 čl. 61 ve znění roč. 1964 čl. 68.

12. Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ústředního výboru odborového svazu pracovníků zemědělství a lesního hospodářství pro propůjčování "čestných odznaků" za jízdy bez dopravních nehod a závad v silniční automobilové dopravě lesního hospodářství - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1963 čl. 64.

13. Zásady pro vykonávání odborné správy v lesích spravovaných vlastními lesními hospodáři - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1964 čl. 65.

14. Resortní seznam zaměstnání zařazených do druhé pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení z 15. srpna 1964 č. P-38 457/1964 -Ek. Platí jen na Slovensku.

15. Výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 31. prosince 1964 čj. PaM-54 994/1964 o úpravě platových poměrů pracovníků strojně početních stanic v působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

16. Zkoušky pro odborné lesní hospodáře - výjimka z vyhlášky č. 17/1961 Sb. - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1965 čl. 23. Platí jen do 31. prosince 1968.

17. Výnos ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterým se vyhlašuje platnost jednotných výkonových norem pro odkorňování dříví ve dřevoskladech u organizací ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1965 čl. 25.

18. Výnos ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterým se vyhlašuje platnost jednotných výkonových norem pro přibližování dříví ručně a lanovkami u organizací ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1965 čl. 51.

19. Směrnice pro činnost vodohospodářských orgánů a orgánů hygienické a protiepidemické služby při zajišťování havarijních stavů v jakosti povrchových vod - poř. č. 5/1965 Sbírky směrnic pro národní výbory. Platí jen do doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o vodním hospodářství.

20. Směrnice pro obhospodařování honebních a rybářských revírů v ochranném pásmu Tatranského národního parku z 8. září 1965 č. P-2 106/1965 -LH. Platí jen na Slovensku.

21. Směrnice pro obhospodařování chráněných honebních oblastí Sitno a Poľana ze dne 11. září 1965 č. P-5 909/1965-LH. Platí jen na Slovensku.

22. Příkaz ministra zemědělství a lesního hospodářství ze dne 31. prosince 1965 čj. PaM - 52 759/1965 o zajištění úkolů k provedení zákoníka práce v organizacích v oboru působnosti ministerstva zemědělství a lesního hospodářství - Věst. min. zem. roč. 1966, příloha k částce 9.

23. Výnos ministra zemědělství a lesního hospodářství, kterým se vyhlašuje platnost jednotných norem pro přibližování (soustředění) dříví koňmi u organizací ministerstva zemědělství a lesního hospodářství - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1966 čl. 21 a doplňující směrnice ministerstva zemědělství a lesního hospodářství - správy lesního hospodářství o odměňování pracovníků při soustředění dříví koňmi - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1966 čl. 22.

24. Změny ve směrnicích o hospodářské úpravě lesů registrovaných v částce 11/1962 Sb. - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1936 čl. 24.

25. Směrnice pro vedení přehledů lesního fondu na okresních národních výborech - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1966 čl. 49. Platí jen do 30. června 1968.

26. Směrnice o náhradách pracovníkům státních lesů při výkonu myslivosti - Sbírka pokynů státních lesů roč. 1966 čl. 51.

XVI. Ústřední správy energetiky:

1. Směrnice č. 4 ze dne 17. ledna 1966 k provádění zákoníku práce.

2. Výnos č. 4 ze dne 12. srpna 1966 o opatřeních k zavádění zkrácené pracovní doby v odvětví energetiky.

XVII. Ústřední správy geodézie a kartografie:

1. Směrnice ministerstva techniky ze dne 10. července 1950 č. 4318/50-V/3 pro vyhotovení výškopisných plánů na polohopisném podkladě katastrální mapy ve znění výnosu ministerstva stavebnictví ze dne 17. prosince 1952 č. 964-36-Měř.4/52.

2. Nivelační instrukce ministerstva techniky čj. 13 000/50-V/2 pro práce v československé jednotné nivelační síti. Platí jen do 30. června 1968.

3. Návod pro práce v československé jednotné nivelační síti vydaný Ústřední správou geodézie a kartografie pod č. 241-330.4-14 520/56 z ledna 1957 ve znění dodatku č. 1 k nivelačnímu návodu č. 221-330.4-9219/58 z 15. září 1958, dodatku č. 2 z 28. března 1960 č. 221-330.4-864/60 a dodatku č. 3 ze dne 8. října 1960 č. 221-330.4-10 011/60 včetně příloh k tomuto návodu č. 221-330.4-524/58. Platí jen do 30. června 1968.

4. Směrnice ÚSGK pro vyřazování (skartaci) písemností v resortu ÚSGK ze dne 18. ledna 1957 č. 021-911-392/57.

5. Směrnice ÚSGK z října 1957 č. 221-330.3-10 500/57 pro revizi a údržbu trigonometrických a zhušťovacích bodů, dodatek č. 1. Platí jen do 31. prosince 1968.

6. Instrukce ÚSGK ze dne 6. prosince 1957 č. 221-331.0-12 400/57 pro mapování v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 5 000, díl první (topografická instrukce), ve znění výnosů ÚSGK čj. 221-331.3-1200/61 a výnosu ze dne 17. března 1961 čj. 221-331.3-3001/61 a ve znění doplňku č. 221-331.3-7447/63.

7. Výnos ÚSGK ze dne 24. února 1958 č. 231-338.01-13 496/57 "topografická mapa 1 : 10 000 a 1 : 5 000 - názvosloví".

8. Směrnice ÚSGK ze dne 2. dubna 1958 č. 3531/58-023-23 pro řízení a organizaci vynálezectví a zlepšovatelství a pro práci v oboru vynálezů a zlepšovacích návrhů ve znění výnosu ze dne 8. října 1960 č. 9307/60-211-230.

9. Směrnice ÚSGK z června 1958 č. 221-330.0-4475/58 pro vyhotovování nivelačních údajů ve "výškovém systému baltském - po vyrovnání". Platí jen do 30. června 1968.

10. Směrnice ÚSGK z července 1958 č. 221-330.2-7000/58 pro zřizování a evidenci zhušťovacích a pomocných bodů ve znění výnosu ÚSGK ze dne 26. května 1965 č. 212-330.2-4236/65. Platí jen do 31. prosince 1969.

11. Směrnice ÚSGK ze dne 27. května 1959 č. 221-330.4-4930/59 pro převod výšek čs. jednotné nivelační sítě III. řádu a podrobných nivelačních sítí do výškového systému baltského - po vyrovnání ve znění výnosu ÚSGK ze dne 25. dubna 1960 č. 221-330.4-2443/60. Platí jen do 30. června 1968.

12. Výnos ÚSGK ze dne 11. srpna 1959 č. 221-330.4-5650/59 pro převod na výškový systém baltský po vyrovnání. Platí jen do 30. června 1968.

13. Směrnice ÚSGK z 16. listopadu 1959 č. 221-331.5-8927/59 pro údržbu topografické mapy v měřítku 1 : 10 000.

14. Instrukce ÚSGK z prosince 1959 č. 221-336-6236/59 pro mapování v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 5 000, druhý díl (fotogrammetrická instrukce), ve znění výnosů ÚSGK ze dne 27. března 1962 č. 221-336-3060/62 a ze dne 22. srpna 1963 č. 212-331.3-142/63.

15. Instrukce ÚSGK z 31. prosince 1959 č. 221-330.4-10 920/59 pro sestavení katalogů nivelačních bodů ve znění výnosu ÚSGK ze dne 6. ledna 1962 č. 221-330.4-234/62.

16. Výnos ÚSGK č. 221-331.4-11 000/59 "smluvené značky topografických map v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 5 000".

17. Směrnice ÚSGK ze dne 20. července 1960 č. 232-339.60-6173/60 pro distribuci map prováděnou ústavy geodézie a kartografie.

18. Výnos ÚSGK z 23. září 1960 č. 221-331.8-8765/60 "Základní intervaly vrstevnic v mapě 1 : 10 000".

19. Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ÚSGK z 10. prosince 1960 č. 222-334.1-331/61 pro vedení pozemkové evidence lesních závodů. Platí jen do 31. prosince 1968.

20. Pokyny ÚSGK ze dne 15. května 1961 č. 221-330.4-4882/61 na sestavování katalogů nivelačních bodů v poddolovaných územích. Platí jen do 30. června 1968.

21. Výnos předsedy ÚSGK ze dne 31. července 1961 č. 7233/61-13-352 o mzdových podmínkách členů závodních stráží.

22. Výnos předsedy ÚSGK ze dne 31. července 1961 č. 8116/61-13-352 o úpravě odměňování hlídačů a vrátných.

23. Směrnice ÚSGK ze dne 6. května 1962 č. 221-330.2-3434/62 pro revizi a údržbu trigonometrických bodů ve znění výnosu ÚSGK z 29. prosince 1963 č. 212-330.2-11 625/63.

24. Pokyny ÚSGK ze dne 7. července 1962 č. 6353/62-013-830 o předávání a převzetí funkce - Věst. ÚSGK roč. 1962, poř. č. 19.

25. Výnos ÚSGK ze dne 13. listopadu 1962 č. 11 173/62-13-352 o zavedení úpravy mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel ve znění výnosu ÚSGK ze dne 4. května 1966 čj. 4819/66-13-352.

26. Směrnice ÚSGK ze dne 20. června 1963 č. 23-338.9-3100/63 pro obnovu map - JEP reprodukcí v souvislém zobrazení ve znění výnosů ÚSGK ze dne 23. června 1964 č. 23-338.9-6655/64 a ze dne 10. března 1965 č. 23-338 9-1723/65.

27. Směrnice ÚSGK ze září 1963 č. 212-330.2-9966/63 pro založení a vedení dokumentace triangulačních údajů v třístupňových pásech Gaussova zobrazení v souřadnicovém systému 1942 ve znění výnosu ÚSGK ze dne 4. srpna 1965 č. 212-330.2-7520/65.

28. Směrnice ÚSGK ze dne 15. listopadu 1963 č. 222-338.9-8550/63 pro kontrolní, korektorskou a revisní činnost při výrobě kartografických děl vydávaných v resortu ÚSGK.

29. Směrnice ÚSGK z 20. listopadu 1963 č. 222-338.01-11 130/63 "Zásady pro opakovaná vydání uličních map měst v měřítku 1:10 000".

30. Instrukce ÚSGK z ledna 1964 č. 212-338.01-13 780/63 pro mapování v měřítkách 1:10 000 a 1:5 000, třetí díl (kartografická instrukce).

31. Směrnice ÚSGK ze dne 23. ledna 1964 č. 23-334.1-10/64 pro údržbu operátů evidence nemovitostí - část A (vyšetřování změn) ve znění dodatků ÚSGK ze dne 29. května 1965 č. 23-334.1-4556/65 a ze dne 26. ledna 1966 č. 23-334.1-13 855/65.

32. Směrnice ÚSGK ze dne 13. února 1964 č. 23-334.1-400/64 pro zakládání a údržbu evidence nemovitostí - část B (práce v kanceláři) ve znění výnosů ÚSGK ze dne 28. května 1964 č. 23-334-5 995/64, ze dne 7. října 1965 č. 23-334-3434/65 a ze dne 3. srpna 1967 č. 23-334-3144/67.

33. Směrnice ÚSGK ze dne 17. února 1964 č. 222-338.05-4444/63 pro tvorbu a vydání map správního rozdělení okresů v měřítku 1:200 000.

34. Směrnice ÚSGK ze dne 26. února 1964 č. 23-335.1-1200/64 o evidenci chmelnic.

35. Směrnice ÚSGK ze dne 28. února 1964 č. 23-335.2-400/64 o evidování chráněných území, chráněných objektů a ochranných pásem na úseku státní památkové péče a státní ochrany přírody ve služebních mapách a pozemkových operátech středisek geodézie.

36. výnos ÚSGK z 13. března 1964 č. 23-337-2018/64 "Třídění a předávání archivních materiálů středisek geodézie do resortních, státních a okresních archivů" ve znění výnosu ÚSGK ze dne 13. května 1966 č. 23-337-4958/66.

37. Směrnice ÚSGK ze dne 18. května 1964 č. 212-330.4-4646/64 pro doplňování katalogů nivelačních bodů.

38. Výnos ÚSGK ze dne 21. května 1964 č. 23-334-6-4800/64 "Cizinci - nahlížení do evidence nemovitostí a vydávání opisů".

39. Pokyny ÚSGK ze dne 13. června 1964 č. 23-334.1-6216/64 "Zápisy nemovitostí, které jsou ve správě nebo užívání ministerstva národní obrany". Platí jen do 30. června 1968.

40. Směrnice ÚSGK z 6. července 1964 č. 23-743-6214/64 "Bezplatné vyhotovování kopií, opisů a výpisů z evidence nemovitostí" ve znění výnosu ÚSGK ze dne 14. července 1964 č. 23-743-7994/64.

41. Výnos ÚSGK ze dne 6. července 1964 č. 23-334.1-7420/64 "Pokyny na evidenci pozemků, které jsou ve správě MNO". Platí jen do 30. června 1968.

42. Výnos ÚSGK ze dne 10. července 1964 č. 7781/64-13-356 o určení paušální náhrady podle § 27 vyhlášky č. 100/1964 Sb.

43. Směrnice ÚSGK z prosince 1964 č. 23-337-13 000/64 pro geodetickou a kartografickou dokumentační službu v oboru působnosti ÚSGK, I. díl (Organizace a dokumentační fondy) ve znění výnosu ÚSGK ze dne 19. července 1967 č. 12-337-4700/67.

44. Směrnice ÚSGK z prosince 1964 č. 23-337-13 001/64 pro geodetickou a kartografickou dokumentační službu v oboru působnosti ÚSGK, II. díl (Pokyny pro dokumentační práce) ve znění výnosu ÚSGK ze dne 19. července 1967 č. 12-337-4700/67.

45. Směrnice ÚSGK ze dne 4. ledna 1965 č. 222-338.03-13 700/64 pro údržbu Základní mapy ČSSR v měřítku 1 : 50 000 ve znění výnosu ÚSGK ze dne 8. října 1965 č. 222-33 803-10 555/65.

46. Výnos ÚSGK ze dne 4. ledna 1965 č. 222-338.03-13 770/64 "Zásady pro tvorbu a vydání základní vodohospodářské mapy ČSSR v měřítku 1 : 50 000".

47. Směrnice ÚSGK ze dne 21. prosince 1964 č. 23-333.1-13 900/64 pro geodetické práce v investiční výstavbě.

48. Výnos ÚSGK ze dne 6. dubna 1965 č. 212-330.0-2050/65 o geodetických systémech - závazné názvy a zkratky.

49. Instrukce ministerstva spravedlnosti a ÚSGK ze dne 11. června 1965 čj. 482/1965-org odb. MS a č. 23-334-6510/65 ÚSGK o spolupráci státních notářství s orgány geodézie při zakládání a vedení evidence nemovitosti - Sbírka instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti roč. 1965 č. 4, částka 5 - 7.

50. Směrnice ÚSGK a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 31. července 1965 č. 23-335.1-8423/65 pro zakládání a vedení podnikové evidence pozemků u socialistických zemědělských závodů ve znění výnosů ÚSGK ze dne 30. září 1965 č. 23-335.1-9300/65, ze dne 18. října 1965 č. 23-335.1-10 656/65 a ze dne 6. listopadu 1965 č. 23-335.1-11 654/65.

51. Výnos ÚSGK ze dne 8. října 1965 č. 23-337-10 200/65 "Pokyny pro založení všeobecných dokumentací u středisek geodézie".

52. Výnos ÚSGK ze dne 27. října 1965 č. 214-217-10 900/65 "Tiskopisy geodetické a kartografické služby" ve znění výnosu ÚSGK č. 214-217-2717/66. Platí do 31. prosince 1968.

53. Směrnice ÚSGK ze dne 10. listopadu 1965 č. 10 713/65-122-411.0 pro provádění inventarisací hospodářských prostředků v resortu ÚSGK. Platí jen, pokud stanoví lhůty pro provádění periodických inventarisací.

54. Výnos ÚSGK ze dne 2í. prosince 1965 č. 222-338.03-12 972/65 "Zásady pro tvorbu, vydání a distribuci základní mapy okresů ČSSR" v měřítku 1:50 000 ve znění výnosu ÚSGK ze dne 25. srpna 1966 č. 8528/66-222-338.03.

55. Výnos ÚSGK ze dne 26. ledna 1966 č. 222-339.462-9997/65 "Povinné a pracovní výtisky kartografických publikací pro plánování a hospodářskou výstavbu".

56. Výnos ÚSGK č. 222-338.03-1740/66 "Základní a silniční mapa ČSSR v měřítku 1 : 50 000; zásady pro opakované vydání".

57. Směrnice ÚSGK ze dne 21. března 1966 č. 2412/66-213-841 pro odbornou teoretickou a praktickou přípravu mládeže v pracovním poměru.

58. Výnos ÚSGK ze dne 4. května 1966 č. 212-330.2-3627/66 o výjimkách z povinnosti impregnovat dřevo měřických staveb.

59. Výnos ÚSGK z 12. května 1966 č. 222-338.081-4870/66 "Zásady pro kartografické zpracování a rozmnožení map a kartogramů komplexního průzkumu půd ČSSR".

60. Zásady ÚSGK ze dne 31. května 1966 č. 5910/66-213-840 pro zvýšení péče o absolventy vysokých a středních odborných škol.

61. Směrnice ÚSGK ze dne 11. června 1966 č. 23-334-5900/66 pro místní šetření a obnovení místních operátů evidence nemovitostí při technickohospodářském mapování.

62. Směrnice ÚSGK ze dne 30. září 1966 č. 23-334.5-9500/66 pro údržbu evidence nemovitostí - část C (sumarisační práce)

63. Směrnice ÚSGK ze dne 12. listopadu 1966 č. 23-334-7000/66 pro komplexní základní evidence nemovitostí.

64. Výnos ÚSGK ze dne 1. prosince 1966 č. 12 000/06-21-710 o předmětech zařazovaných do základních prostředků a drobných krátkodobých předmětů bez zřetele ne jejich pořizovací cenu.

XVIII. ministerstva vnitra:

1. Cvičební řád požárníků - technický výcvik - čj. PO-3507/1955.

2. Směrnice ministerstva vnitra čj. PO-3135/1956 o požárních plánech závodů.

3. Směrnice Pověřenectva vnitra ze dne 3. června 1957 č. PO-414/1957 -Základní normy pro provoz a hospodaření s pohonnými hmotami na úseku požární ochrany. Platí jen na Slovensku.

4. Směrnice pověřenectva vnitra ze dne 20. června 1957 č. PO-447/1957 - Vzorové požární a poplachové plány. Platí jen na Slovensku.

5. Funkční povinnosti příslušníků veřejných požárních jednotek z povolání - čj. PO-1649/1957 ze dne 15. srpna 1957.

6. Bojový řád požárních jednotek - čj. PO-1827/1957.

7. Směrnice ministerstva vnitra čj. PO-1851/1957 pro provádění bojových námětových cvičení jednotkami požární ochrany.

8. Směrnice protiplynové služby pro veřejné požární útvary a veřejné požární sbory - čj. PO-447/1959.

9. Směrnice ministerstva vnitra čj. PO-1638/1959 pro školení zaměstnanců závodů o požární ochraně.

10. Cvičební řád požárníků - pořadový výcvik - čj. PO-2862/1960.

11. Předpis o vystrojování příslušníků požární ochrany PO-int-III-1- čj. PO-3641/1960.

12. Výnos ministerstva vnitra ze dne 8. listopadu 1961 čj. F-7635/20-1961, kterým se vydává platová úprava příslušníků veřejných požárních útvarů a požárníků z povolání ve veřejných požárních sborech, ve znění výnosu ze dne 29. ledna 1962 čj. EP-90/20-1962.

13. Prozatímní směrnice pro vytápění topnou naftou a lehkým topným olejem z hlediska požární ochrany - čj. PO-1410/1965.

14. Směrnice Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o odměňování brigádnické svépomoci při údržbě a opravách domovního majetku - poř. č. 3/1965 Sbírky směrnic pro národní výbory.

15. Směrnice ministerstva vnitra o provádění úmluvy mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství - poř. č. 6/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory.

16. Směrnice Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za dodávku tepla a teplé vody pro domy stavebních bytových družstev a jiných socialistických organizacích - poř. č. 31/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory.

XIX. ministerstva dopravy:

1. Směrnice pro zřízení požárnětechnických komisí k zajištění požární bezpečnosti v objektech resortu ministerstva dopravy - Op 12/1957 -4j. ZÚ - 1012 /1957.

2. Pravidla technického provozu městské dopravy (PTP)/1958 ve znění změn a doplňků ze dne 12. února 1962 čj. 8207/62.

3. Směrnice pro vyřazování (skartaci) písemností v oboru působnosti ministerstva dopravy Oo 9/1960 - čj. 12 381/59.

4. Blokové řízení u okresních správ státních silnic čj. MDS 27 706/1961 -o.10. - Věst. min. dopr. a spojů č. 13-14/1961.

5. Pokyny pro mostmistry (Tm 1)/1961

6. Odměňování pracovníků dobrovolných požárních sborů - čj. 1718/62 - OZÚ-03 ze dne 15. března 1963.

7. Výnos ministra dopravy a spojů ze dne 3. května 1962 čj. 5034/62 o úpravě mzdových podmínek řidičů a průvodčích autobusů, trolejbusů, elektrických drah, řidičů pracovních vozů, vlakvedoucích a výhybkářů (stavěčů výměn) elektrických drah v podnicích městské dopravy ve znění čj. 9557/65-10/33.

8. Instrukce pro inventarisaci hospodářských prostředků (MSD - HE 41) - 1962, jen pokud stanoví lhůty pro provádění periodických inventarisací.

9. Směrnice o organisačním uspořádání a provádění údržby silnic (V/1)/1962.

10. Směrnice o jednotném označování vozidel ČSAD-Po 3/1963 čj. 14 423/63-10/3-č. 10-11 Věst. min. dopr. 1963. Platí jen do 31. srpna 1968.

11. Prozatímní předpis pro plánovanou údržbu dvounápravových tramvajových motorových a vlečných vozů (Tp 5)/1963.

12. Prozatímní předpis pro plánovanou údržbu čtyřnápravových tramvají typu T (Tp 6)/1963.

13. Prozatímní předpis pro plánovanou údržbu trolejbusů (Tp 7)/1963.

14. Směrnice pro stanovení klimatických teplotních parametrů při dimensování betonových vozovek na silnicích a letištních plochách (Ts 5)/1963.

15. Směrnice pro poskytování příplatků za práci ve ztíženém nebo zdraví škodlivém pracovním prostředí Ok 5 - čj. 25 221/63 (příloha 1 a 2) ve znění výnosu o změnách a doplňcích k Seznamu příplatků za práci ve ztíženém nebo zdraví škodlivém pracovním prostředí.

16. Směrnice pro povolování uzavírek a zřizování objížděk na pozemních komunikacích - P 31/1964 -čj. 38 345/1963-10/2. Platí jen do 30. června 1968.

17. Směrnice o jízdních a přepravních výhodách ČSAD (Ok 2) - čj. 32 177/63-10/11 ve znění čj. 18 770/64 -10/33 a čj. 38 128/64-10/33.

18. Odměňování dispečerské služby u OSS (čj. 38 027/64-10/33)

19. Směrnice pro zimní údržbu silnic (U9)/1964.

20. Předpis pro S-provoz v městské dopravě - P 8/1965 - čj. 6194/1965-10.

21. Směrnice ze dne 19. března 1965 čj. 8098/1965 - 10/3 pro určení normativů zásob materiálu, drobných krátkodobých předmětů u rozpočtových organizací OSS.

22. Snížení věkové hranice pro oprávnění k řízení tramvají a trolejbusů při manipulačních jízdách čj. 10 407/1965 - 10. Platí jen do 31. prosince 1968.

23. Příplatek za práci ve ztíženém prostředí pro řidiče autobusů zn. IKARUS 620 a M 630 (čj. 11 813/1965-10/33).

24. Zásady pro používání služebních osobních automobilů bez přiděleného řidiče pracovníky při vnějších výkonech čj. 14 757/65-10 - poř. č. 15 Věst. min. dopr. č. 8/1965.

25. Směrnice pro označování zastávek a odjezdových nástupišť ČSAD - čj. 21 237/65-10/1.

26. Zahraniční diety řidičů ČSAD - čj. 21 613/65-10/33 ve znění čj. 16 428/66-10/33.

27. Předpis o výcviku řidičů vozidel městských drah a vydávání průkazů pro tyto řidiče - Ok 10/1965 čj. 38 669/1965-10/1.

28. Pracovní řád a disciplinární řád pro pracovníky organizací v působnosti ministerstva dopravy, řízených národními výbory a pro pracovníky některých vyjmenovaných organizací přímo podřízených MD (Ok 1) - čj. 39 887/65-10/33 -Věst. min. dopr. č. 24/1965.

29. Směrnice pro zřizování, rušení a přeložení železničních stanic, stanovení jejich názvů a výpravní oprávněnosti - poř. č. 16/1965 Sbírky směrnic pro národní výbory.

30. Pokyny o užívání chemických prostředků v zimní údržbě silnic a místních komunikací - čj. 6182/1966-10.

31. Výnos čj. 6616/66-21 o mzdové preferenci pracovníků ve stavebních organizacích - Věst. min. dopr. č. 6/1966.

32. Výcvik v řízení tramvají a trolejbusů pro technické zaměstnance vozoven a garáží - čj. 17 054/1966-10. Platí jen do 31. prosince 1968.

33. Směrnice pro navrhování netuhých vozovek - čj. 17 687/1966.

34. Jednotná úprava zapojení zásuvek a vidlic tažných a přípojových vozidel - čj. 19 149/1968-10/1.

35. Technologické postupy údržby trakčního vedení dopravních podniků městské hromadné dopravy (P 15)/1966.

36. Technologické postupy pro údržbu energetických zařízení měníren dopravních podniků městské hromadné dopravy (P 16)/1967.

XX. Státního úřadu sociálního zabezpečení:

1. Výnos předsedy SÚSZ o úpravě platových poměrů pracovníků stravovacích provozů v ústavech sociální péče spravovaných v oboru působnosti Státního úřadu sociálního zabezpečení - poř. č. 14/1962 Sbírky oznámení SÚSZ .

2. Výnos předsedy SÚSZ ze dne 25. května 1963 čj. O/1-1420-17.4.1963, o platových poměrech zaměstnanců závodních jídelen a kantýn.

3. Instrukce předsedy SÚSZ o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel ve Stáním úřadě sociálního zabezpečení - poř. č. 4/1964 Sbírky instrukcí předsedy SÚSZ .

4. Pokyn SÚSZ o zabezpečení členů rodin občanů konajících službu v ozbrojených silách - poř. č. 21/1964 Sbírky oznámení SÚSZ .

5. Pokyn SÚSZ o zabezpečení preventivní a léčebné péče o osoby umístěné v ústavech sociální péče - poř. č. 22/1964 Sb. oznámení SÚSZ .

6. Směrnice SÚSZ o ústavní sociální péči - poř. č. 25/1964 Sb. oznámení SÚSZ .

7. Pokyn SÚSZ o vybavení společenských zařízení v odvětví sociálního zabezpečení - poř. č. 33/1964 Sb. oznámení SÚSZ .

8. Pokyn SÚSZ o stanovení normativů zásob materiálových prostředků v zařízeních sociálního zabezpečení - poř. č. 34/1964 Sb. oznámení SÚSZ .

9. Pokyn SÚSZ o stanovení spádových území pro ústavy sociální péče pro tělesně postiženou mládež, pro tělesně postižené dospělé a pro nevidomé dospělé - poř. č. 1/1956 Sb. oznámení SÚSZ .

10. Směrnice ÚRO o prozatímní úpravě nemocenského pojištění dobrovolných spolupracovníků pečovatelské služby - poř. č. 2/1965 Sb. oznámení SÚSZ .

11. Instrukce předsedy SÚSZ o úpravě platových poměrů pracovníků strojně početních stanic ve Státním úřadě sociálního zabezpečení - poř. č. 5/1965 Sb. instrukcí předsedy SÚSZ .

12. Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a SÚSZ pro evidování dob činnosti v JZD a pracovních odměn - poř. č. 6/1965 Sb. směrnic pro národní výbory.

13. Pokyn SÚSZ o provádění předpisů o hospodaření s byty v zařízeních sociálního zabezpečení - poř. č. 7/1965 Sb. oznámení SÚSZ .

14. Směrnice SÚSZ o změně směrnic SÚSZ o doplňkové péči prováděné národními výbory v oboru služeb sociálního zabezpečení - poř. č. 3/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory.

15. Pokyn SÚSZ o příspěvku na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení družstevních rolníků z měsíčních odměn učňů - poř. č. 6/1966 Věst. SÚSZ .

16. SÚSZ o změně čl. 9 odst. 1 směrnic poř. č. 13/1965 - poř. č. 10/1966 Věst. SÚSZ .

Poznámky pod čarou

*) Tyto předpisy platí ve znění všech úprav a změn provedených do 31. prosince 1967.

Přesunout nahoru