Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 128/1967 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Částka 47/1967
Platnost od 28.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 6. prosince 1967,

kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanoví:


§ 1

Zrušují se

1. směrnice ministerstva průmyslu č. 294/1945 Ú. l., o přidělování nákupních listů na jehličnaté - listnaté řezivo, překližky, truhlářské desky (laťovky), jehličnaté - listnaté kmenové dříví, jehličnatou tyčovinu a jehličnaté pražce tvaru III a slabší;

2. vyhláška č. 371/1945 Ú. l., o uvolnění nákupu, opracování a zpracování vrby košíkářské a rákosí;

3. vyhláška č. 335/1947 Ú. l., o cenách dříví přemístěného ze Slovenska;

4. vyhláška č. 1123/1947 Ú. l., o příspěvkovém řádu Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství;

5. vyhláška č. 369/1948 Ú. l., o úplatách za živnostenské řezání a štípání palivového dříví;

6. vyhláška č. 848/1949 Ú. l. (č. 776/1949 Ú. v.), kterou se mění bezúročné zápůjčky, poskytnuté ministerstvem zemědělství obcím k provedení projekčních a přípravných prací vodovodních a kanalizačních, v příspěvky;

7. vyhláška č. 1005/1949 Ú. l. (č. 910/1949 Ú. v.), o povinném zástavu prasnic, o výkupu a zcizování selat k dalšímu chovu a o hlášení a evidenci prasnic a selat, ve znění vyhlášky č. 1093/1949 Ú. l. (č. 1006/1949 Ú. v.);

8. vyhláška č. 23/1950 Ú. l., o úpravě odbytu některých výrobků lesního a dřevařského hospodářství;

9. vládní nařízení č. 68/1950 Sb., kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance;

10. vyhláška č. 470/1950 Ú. l. (č. 450/1950 Ú. v.), kterou se vydávají směrnice o společném používání zaměstnanců místními národními výbory;

11. vyhláška č. 660/1950 Ú. l. (č. 640/1950 Ú. v.), kterou se vydávají předpisy o výrobě surového dříví v lese;

12. vyhláška č. 84/1951 Ú. l. (č. 111/1951 Ú. v.), o normalizaci množství paliva potřebného k vytápění úředních místností místních národních výborů I. a II. kategorie s použitím kamen (otopný regulativ A);

13. vyhláška č. 42/1952 Ú. l. (č. 76/1952 Ú. v.), o opatřeních k zajišťování plánovaného stavu skotu;

14. vyhláška č. 79/1952 Ú. l. (č. 106/1952 Ú. v.), o kontrole zvelebování chovu skotu a prasat;

15. vyhláška č. 123/1952 Ú. l. (č. 157/1952 Ú. v.), o opatřeních k zajištění výmlatu a plynulého zásobování elektřinou v době výmlatu;

16. vyhláška č. 138/1952 Ú. l. (č. 174/1952 Ú. v.), o opatřeních k zajištění odchovu telat a o regulaci jejich porážek;

17. vyhláška č. 191/1952 Ú. l. (č. 234/1952 Ú. v.), o zřízení Vodohospodářského rozvojového střediska;

18. vyhláška č. 190/1953 Ú. l. (č. 234/1953 Ú. v.), o povinném vedení záznamů o výkonech nákladní automobilové dopravy, ve znění vyhlášky č. 255/1957 Ú. l. (Ú. v.);

19. vyhláška č. 357/1953 Ú. l. (č. 403/1953 Ú. v.), o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v lesním průmyslu, dřevozpracujícím průmyslu a průmyslu papíru a celulózy;

20. vyhláška č. 5/1954 Ú. l. (č. 16/1954 Ú. v.), o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných u Správy státních lesů;

21. směrnice ministerstva dopravy o technické evidenci automobilového parku v národním hospodářství - částka 107/1954 Ú. l. (Ú. v.);

22. vyhláška č. 143/1955 Ú. l. (Ú. v.), o přihlašování pohledávek a práv vůči zrušeným vodním družstvům;

23. vyhláška č. 151/1955 Ú. l. (Ú. v.), o odhadu sklizně rákosu a orobinců a o jejím nabídnutí k odkoupení, opravená sdělením č. 188/1955 Ú. l. (Ú. v.);

24. vyhláška č. 163/1955 Ú. l. (Ú. v.), o cenách rybích jiker, rybího plůdku a rybích násad;

25. vládní nařízení č. 2/1956 Sb., o organizaci lesního hospodářství;

26. změna výkupních cen kožešnických divočin, škár z černé zvěře a doplnění výkupních cen vlnatých skopovic - částka 89/1956 Ú. l. (Ú. v.);

27. vyhláška č. 18/1957 Ú. l. (Ú. v.), o zvýšení pravomoci národních výborů na úseku vodního hospodářství;

28. vyhláška č. 85/1957 Ú. l. (Ú. v.), o náhradách za opotřebení, zdržném a nájemném železničních vozů přepravců pro dopravu chemických výrobků;

29. vyhláška č. 186/1957 Ú. l. (Ú. v.), o stavbě, opravách a umístění parních generátorů, včetně změn a doplňků Předpisů a technických pravidel - reg. v částce 54/1960 Sb.;

30. vyhláška č. 187/1957 Ú. l. (Ú. v.), o stavbě a opravách tlakových nádob stabilních, včetně změn a doplňků Předpisů a technických pravidel - reg. v částce 54/1960 Sb. a III. doplňku - reg. v částce 61/1964 Sb.;

31. vyhláška č. 188/1957 Ú. l. (Ú. v.), o kovových tlakových nádobách k dopravě plynů, ve znění čl. II vyhlášky č. 55/1960 Sb., změn a doplňků - reg. v částce 54/1960 Sb. a III. doplňku - reg. v částce 58/1961 Sb.;

32. vyhláška č. 189/1957 Ú. l. (Ú. v.), o ocelových nádobách na kapalný chlór;

33. vyhláška č. 11/1958 Ú. l. (Ú. v.), o příspěvcích soukromých vlastníků staveb a zařízení na úhradu nákladů spojených s vybudováním zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a elektrických přípojek;

34. směrnice ministerstev dopravy, potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků, zemědělství a lesního hospodářství a vnitřního obchodu k plynulému a hospodárnému zajištění každoroční kampaňové přepravy - částka 60/1958 Ú. l.;

35. vyhláška č. 90/1958 Ú. l. (Ú. v.), kterou se stanoví obchodní srážky z maloobchodních cen potravin a průmyslového zboží, ve znění vyhlášky č. 161/1958 Ú. l. (Ú. v.);

36. vyhláška č. 105/1958 Ú. l (Ú. v.), o pevnostním vypočtu tlakových částí parních generátorů;

37. vyhláška č. 68/1959 Ú. l. (Ú. v.), o zásobování spotřebitelů pevnými palivy;

38. výnos Ústředního geologického úřadu o vyžadování geologickoprůzkumných prací - částka 38/1959 Ú. l. (Ú. v.) a částka 42/1959 Ú. l. (Ú. v.);

39. opatření Státního výboru pro výstavbu o navrhování ústředního vytápění v některých stavbách - částka 78/1959 Ú. l. (Ú.v.);

40. vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.), o výkupních cenách zemědělských výrobků, ve znění vyhlášky č. 195/1960 Sb.;

41. směrnice ministerstva potravinářského průmyslu o provádění odprodeje zlevněného cukru za dodávky cukrovky a čekanky - částka 83/1959 Ú. l. (Ú. v.);

42. čl. III. vyhlášky č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení;

43. směrnice ministerstva paliv a energetiky pro zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla - částka 2/1961 Ú. l.;

44. vyhláška č. 14/1961 Sb., o licenčních a jim podobných smlouvách uzavírání s devizovými cizozemci k využívání vynálezů a patentů a výrobních nebo technologických postupů;

45. směrnice Státního úřadu statistického pro školení a zvyšování kvalifikace techniků - údržbářů strojních početních stanic ze dne 16. ledna 1961 č. j. 11-108/61 - reg. v částce 12/1961 Sb.;

46. vyhláška č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vyhlášky č. 128/1964 Sb.;

47. § 33 až 35 vyhlášky č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči, a příloha k této vyhlášce;

48. výnos Ústřední správy geodézie a kartografie, jímž se vydává ceník geodetických, topografických a kartografických prací - reg. v částce 1/1962 Sb., ve znění doplňků a vysvětlivek - reg. v částce 53/1963 Sb.;

49. vyhláška č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory, ve znění vyhlášky č. 12/1966 Sb.;

50. vyhláška č. 92/1962 Sb., o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa;

51. vyhláška č. 127/1962 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků;

52. výnos Ústředního geologického úřadu o prémiování a poskytování odměn inženýrskotechnickým a administrativním pracovníkům ze dne 30. října 1962 SZ: 223/3-Ba/We-1962 - reg. v částce 22/1963 Sb.;

53. výnos Ústředního geologického úřadu o prémiování a poskytování odměn dělníkům zaměstnaným v národních podnicích geologického průzkumu ze dne 31. října 1962 SZ: 223/2-Ba/We-1962 - reg. v částce 22/1963 Sb.;

54. výnos Ústředního geologického úřadu o poskytování prémií a odměn za splnění úkolů rozvoje vědy a techniky ze dne 15. listopadu 1962 SZ: 223/5-Rg/We - reg. v částce 22/1963 Sb.;

55. směrnice ministerstva dopravy pro normy odpisů tramvají a trolejbusů, trolejových vedení a kolejového svršku - reg. v částce 70/1964 Sb.;

56. § 5 a § 6 odst. 2, druhá věta vyhlášky č. 148/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací;

57. vyhláška č. 149/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací;

58. směrnice ministerstva energetiky a vodního hospodářství, ministerstva zemědělství a ministerstva financí poř. č. 59/1959 Sb. NV - "Plánování a financování obnovy a výstavby vodohospodářských zařízení místního významu" - ponechané v platnosti podle vyhlášky č. 75/1966 Sb. oznámením v částce 9/1966 Sb. NV bod M, č. 1;

59. výnos ministerstva chemického průmyslu č. 20/1962, kterým se vydává Seznam druhů prací, kde bude v oboru působnosti ministerstva chemického průmyslu poskytována dodatková dovolená - č. j. 33/287/62 z 21. 11. 1962 - ponechaný v platnosti podle vyhlášky č. 75/1966 Sb. oznámením v částce 31/1966 Sb., bod VI/5.


§ 2

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru