Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 127/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Částka 46/1967
Platnost od 27.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

127

VYHLÁŠKA

ministra zahraničního obchodu

ze dne 21. prosince 1967

o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


§ 1

Chemapol, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen "společnost"), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20. prosince 1967, vydaným v dohodě s ministerstvem chemického průmyslu, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zemědělství a výživy a ministerstvem spotřebního průmyslu, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.

§ 2

(1) Společnosti je vyhrazen vývoz a dovoz chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocných látek potřebných pro chemickou výrobu, minerálních a mazacích olejů, jejich polotovarů i vedlejších výrobků, pohonných látek, kaučuku a pomocných přípravků pro průmysl gumárenský, barev a laků a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv a pomocných přípravků pro průmysl textilní a kožedělný a surovin pro jejich výrobu, farmaceutických surovin a specialit, jakož i pomocných látek pro průmysl keramický a sklářský.

(2) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz a dovoz je společnosti vyhrazen, stanoví podrobněji podle potřeby ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.

(3) Společnost je oprávněna provádět veškerou činnost souvisící s předmětem jejího podnikání.

§ 3

Na činnost společnosti podle této vyhlášky se vztahují předpisy platné pro provádění zahraničního obchodu.

§ 4

Chemapol, podnik zahraničního obchodu, *) se ke dni 1. ledna 1968 slučuje se společností s jejím souhlasem. Jeho majetek a závazky přecházejí na společnost, která se tak stává jeho právním nástupcem.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Ministr:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čarou

*) Viz vyhlášku ministra zahraničního obchodu č. 2050/1948 Ú. l. I. a vyhlášku ministra zahraničního obchodu č. 298/1953 Ú. l. ve znění článku V vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 147/1965 Sb.

Přesunout nahoru