Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/1967 Sb.Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež

Částka 46/1967
Platnost od 27.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 01.09.1996 (221/1996 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

VYHLÁŠKA

Ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 7. prosince 1967

o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež

Ministerstva školství a zdravotnictví a Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstvem spravedlnosti, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku, podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje jednotně částečnou úhradu nákladů na péči (ubytování a zaopatření včetně ošacení), která je poskytována dětem, popřípadě mladistvým (dále jen "děti")

a) v těchto výchovných zařízeních: v dětských domovech pro děti předškolního a školního věku, v základních devítiletých školách internátních, v dětských domovech třídicích, v základních devítiletých a zvláštních školách s dětským domovem, v domovech mládeže s ochrannou výchovou, včetně domovů třídicích, v internátních školách pro mládež vyžadující zvláštní péče I. a II. cyklu (včetně mateřských škol pro tuto mládež) a v zařízeních plnících podobné úkoly;

b) v těchto zdravotnických zařízeních: v kojeneckých ústavech, jde-li o děti umístěné v nich z jiných než zdravotních důvodů, v dětských domovech pro děti do 3 let *) a v dětských odborných léčebnách, jde-li o děti tělesně, duševně nebo smyslově vadné umístěné v těchto léčebnách z jiných než léčebných důvodů;

(2) Zařízení uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) se dále označují jako "zařízení".

(3) Částečnou úhradou nákladů (dále jen "úhrada nákladů") se rozumí úhrada vlastními příjmy dítěte a ošetřovným rodičů, popřípadě jiných povinných osob (dále jen "rodiče"). **)

§ 2

Výše úhrady nákladů

(1) Úhrada nákladů se stanoví na základě čistých měsíčních příjmů rodičů a jejich vyživovací povinnosti k dětem podle těchto stupnic:

a) u dětí předškolního věku podle stupnice I (příloha č. 1),

b) u dětí školního věku do 12 let podle stupnice II (příloha č. 2),

c) u dětí starších 12 let podle stupnice III (příloha č. 3),

d) u dětí tělesně, duševně nebo smyslově vadných bez ohledu na věk podle stupnice IV (příloha č. 4).

(2) Jestliže se některý z rodičů záměrně vzdal výhodnější pracovní činnosti nebo nějakého majetkového prospěchu, nebo nevyužívá-li svých výdělkových schopností a možností, vychází se při zjišťování výše jeho čistých měsíčních příjmů z jeho schopností a možností.

(3) Jestliže některý z rodičů má vyživovací povinnost též k jiným osobám než k dětem, bere se za základ pro stanovení úhrady nákladů jeho čistý měsíční příjem po odečtení částky odpovídající této vyživovací povinnosti.

(4) Má-li dítě oba rodiče, činí výše úhrady nákladů součet částek na ně připadajících, nejvýše však částku odpovídající nejvyšší sazbě příslušné stupnice.

(5) Úhrada nákladů činí však nejméně:

a) u dětí předškolního věku částku ve výši jejich vlastních příjmů;

c) u ostatních dětí starších 6 let 70 % jejich vlastních příjmů; jde-li o děti starší 15 let, též 70 % jejich pracovního příjmu.

(6) Stanoví-li se úhrada nákladů podle pracovního příjmu dítěte, odečte se z částky určené podle odstavce 5 částka 120,- Kčs.

§ 3

Úprava úhrady nákladů za zvláštních okolností

(2) Jestliže rodiče nebo někdo jiný dítě šatí, sníží se úhrada nákladů o dva stupně.

(3) Vyžadují-li to důvody hodné zvláštního zřetele, zejména důvody sociální, může být úhrada nákladů přiměřeně snížena.

(4) Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti případu, může být úhrada nákladů stanovená podle stupnice IV přiměřeně zvýšena, nejvýše však do částky odpovídající nejvyšší sazbě této stupnice.

§ 4

Úhrada nákladů vlastními příjmy dítěte

(1) K úhradě nákladů přispívá především dítě vlastními příjmy.

(2) Za vlastní příjem dítěte se považují důchod, pracovní příjem v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 5 a 6 a jiné pravidelné příjmy. Za vlastní příjem dítěte se nepovažuje část výživného převyšující ošetřovné stanovené soudem.

§ 5

Úhrada nákladů ošetřovným

(1) Nemá-li dítě vlastní příjmy nebo jestliže tyto příjmy k úhradě nákladů nestačí, přispívají k úhradě nákladů rodiče ošetřovaných. *)

(2) Ošetřovné stanoví orgán příslušnými předpisy k tomu zmocněný každému z rodičů samostatně.

(3) Jestliže dítě nemá vlastní příjmy a součet ošetřovného obou rodičů by převyšoval nejvyšší sazbu podle příslušné stupnice, stanoví se ošetřovné každému z rodičů z částky odpovídající nejvyšší sazbě, a to dílem, který se určí poměrem sazeb na ně připadajících.

(4) Ošetřovné se zaokrouhlí na desetikoruny.

§ 6

Zajištění podkladů ke stanovení úhrady nákladů

Rodiče jsou povinni:

a) předložit okresnímu národnímu výboru příslušnému podle místa bydliště před nástupem dítěte do zařízení prohlášení o majetkových a rodinných poměrech a v něm uvést výši všech příjmů a dále jména, data narození a příbuzenský stupeň nezaopatřených osob, jakož i prohlášení, zda a v jaké výši jim bylo soudem uloženo platit výživné a komu je platí; výši příjmů je nutno doložit potvrzením příslušné organizace, pošty nebo orgánu národního výboru, popřípadě čestným prohlášením o jiných příjmech; výši stanovené vyživovací povinnosti je nutno doložit rozhodnutím soudu;

b) oznámit příslušnému orgánu nejpozději do 15 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro určení výše úhrady nákladů za účelem její úpravy.

§ 7

Placení úhrady nákladů

(1) Pobírá-li dítě sirotčí nebo jiný důchod, vyplácí jej Státní úřad sociálního zabezpečení, popřípadě jiný plátce přímo zařízení na základě jeho oznámení, že dítě je v zaopatření zařízení.

(2) Ošetřovné se platí, nerozhodl-li o něm soud, v den nástupu dítěte do zařízení za dobu do konce běžného kalendářního měsíce a za další měsíce vždy 15. dne každého měsíce.

(3) Úhrada nákladů se neplatí:

a) za dobu, kdy dítě je se souhlasem zařízení u rodičů nebo u jiných osob během měsíce alespoň 2 dny jdoucí po sobě;

b) za dobu pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení ústavní péče z důvodu léčení.

(4) Za období kratší jednoho měsíce se úhrada nákladů stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu měsíční úhrady nákladů. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny.

(5) Vyúčtování přeplatků a nedoplatků provede zařízení do 15. dne příštího měsíce a výsledek oznámí rodičům, popřípadě dětem, pokud jde o úhradu nákladů z jejich vlastních příjmů.

(6) K úhradě nedoplatků ošetřovného nelze použít vlastních příjmů dítěte.

(7) Při přemístění dítěte do jiného zařízení se nedoplatky úhrady nákladů nepřevádějí na zařízení, do něhož dítě přechází.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 115/1958 Ú.l., o sazbě ošetřovného v dětských domovech, v domovech mládeže vyžadující zvláštní péče a ve výchovnách dorostu;

2. článek 1 a článek 2 odst. 2 směrnic ministerstva školství a kultury ze dne 11. ledna 1962 čj. 58 870/1961-E II/2, o příplatcích za ubytování a stravování žáků a o finančních normách na nákup potravin v internátních školách *) ve znění směrnic ministerstva školství a kultury ze dne 17. února 1964 čj. 5621/1964-E II/3; **)

3. směrnice ministerstva zdravotnictví poř. č. 149/1953 Sb. NV, o jednotné úpravě ošetřovného v dětských domovech pro děti od 1 do 3 let;

4. § 112 a 114 odst. 1 vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení;

5. článek 24 oddíl A směrnic Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 25/1964, částka 19. Sb. oznámení SÚSZ, o ústavní sociální péči;

6. směrnice ministerstva školství a kultury poř. č. 10/1964 Sb. NV, o vyměřování ošetřovného v dětských domovech, domovech pro mládež vyžadující zvláštní péče a v domovech mládeže s ochrannou výchovou a o stanovení příspěvku na zaopatření v ústavech sociální péče pro defektní mládež osobám, které jsou ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.

Zrušuje se vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež, pokud jde o zdravotnická zařízení.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstva školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky vydala dne 17. července 1980 pod čj. 42-317/80-8314 výnos o změnách ve výši úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež. Výnosem se upravuje výše úhrady nákladů za péči poskytovanou v ústavech sociální péče pro mládež, ve výchovných a zdravotnických zařízeních pro mládež, v souvislosti se zvýšením důchodu podle zákonného opatření č. 76/1979 Sb.; mění se jím vyhláška č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež. Počátek účinnosti výnosu byl stanoven na 1. listopad 1980. Výnos bude uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR v částce 11/1980, ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí SSR v částce 9/1980, ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR ročník 1980, sešit č. 11, ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR v částce 19-20/1980, ve Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR v částce 9-10/1980. Do výnosu lze nahlédnout na všech uvedených ministerstvech.


Ministr školství:

Dr. Hájek v. r.

První náměstek

ministra zdravotnictví:

Dr. Macúch v. r.

Předseda

Státního úřadu sociálního zabezpečení:

Štanceľ v. r.


Příloha 1 k vyhlášce č. 124/1967 Sb.

Stupnice úhrady nákladů I u dětí předškolního roku

Čistý měsíční příjem
osoby povinné výživou
(jednoho z rodičů)
činí alespoň Kčs
stupeň Počet dětí, k nimž je dána vyživovací povinnost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a více
Úhrada na jedno dítě za měsíc činí
600 180 50 30 20 20 20 20 ---
800 2 110 90 80 70 60 50 40 40 30 30
1 000 3 140140140 90807060504040
1 200 4 170170 130130 100 90 80 70 60 60
1 400 5 210210 160160 120120 100 90 80 70
1 600 6 240240 180180 140140 110110 90 80
1 800 7 270270 200200 160160 120120 100 90
2 000 8 300300 220220 170170 130130 110110
2 200 9 330330 240240 190190 150150 120120
2 400 10 360360 250250 200200 160160 130130
2 600 11 380380 270270 210210 170170 140140
2 800 12 410410 290290 220220 180180 150150
3 000 13 430430 300300 230230 190190 160160
3 200 14 450450 310310 240240 200200 170170
3 400 15 470470 320320 250250 210210 180180
3 600 16 490490 330330 260260 220220 90190
3 800 17 510510 340340 270270 230230 200200
4 000 18 530530 350350 280280 240240 210210
Zvyšovací částky na kaž-
dých dalších 200 Kčs do
nejvyšší sazby 700 Kčs
20 20 10 10 10 10 10 10 10 10

Příloha 2 k vyhlášce č. 124/1967 Sb.

Stupnice úhrady nákladů II u dětí školního věku do 12 let

Čistý měsíční příjem
osoby povinné výživou
(jednoho z rodičů)
činí alespoň Kčs
Stupeň Počet dětí, k nimž je dána vyživovací povinnost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a více
Úhrada na jedno dítě za měsíc činí Kčs
600 1 90 50 30 20 20 20 20 - - -
800 2 130 90 80 70 60 50 40 40 30 30
1 000 3 170 130 110 90 80 70 60 50 40 40
1 200 4 210 170 140 120 100 90 80 70 60 60
1 400 5 250 210 180 150 120 110 100 90 80 70
1 600 6 290 240 210 180 150 130 110 100 90 80
1 800 7 320 270 230 200 170 150 130 120 110 100
2 000 8 360 300 260 230 200 170 140 130 120 110
2 200 9 390 320 280 250 220 190 160 140 130 120
2 400 10 430 350 300 270 240 210 180 160 140 130
2 600 11 460 370 320 280 250 220 190 170 150 140
2 800 12 490 400 340 300 260 230 200 180 160 150
3 000 13 520 420 360 320 280 250 220 200 180 170
3 200 14 550 440 370 330 290 260 230 210 190 180
3 400 15 570 460 380 340 300 270 240 220 200 190
3 600 16 590 480 400 360 320 290 260 230 210 200
3 800 17 600 500 410 370 330 300 270 240 220 210
4 000 18 620 520 430 390 350 320 290 260 240 220
Zvyšovací částky na kaž-
dých dalších 200 Kčs do
nejvyšší sazby 700 Kčs
20 20 20 20 20 10 10 101010

Příloha 3

Stupnice úhrady nákladů III u dětí starších 12 let

Čistý měsíční příjem
osoby povinné výživou
(jednoho z rodičů)
činí alespoň Kčs
Stupeň Počet dětí, k nimž je dána vyživovací povinnost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a více
Úhrada na jedno dítě za měsíc činí Kčs
6001100503020202020---
80021501008070605040403030
1 000320015012090807060504040
1 20042502001601301109080706060
1 4005300250200160130110100908070
1 60063402902402001601401201009080
1 8007380320270230190160140120110100
2 0008420350300260220190160140120110
2 2009460380330290250210180150130120
2 40010500410350310270230200170150140
2 60011540440380330290250220190170150
2 80012580470400350310270230200180160
3 00013610500420370330290250220200180
3 20014650530440390350310270240210190
3 40015680550450400360320280250220200
3 60016700580470420380340300270240220
3 80017700600490430390350310280250230
4 00018700620510450410370330300270240
Zvyšovací částky na kaž-
dých dalších 200 Kčs do
nejvyšší sazby 700 Kč
-202020202020201010

Příloha 4

Stupnice úhrady nákladů IV u dětí tělesně, duševně nebo smyslově vadných bez ohledu na věk

Čistý měsíční příjem
osoby povinné výživou
(jednoho z rodičů)
činí alespoň Kč a více
Stupeň Počet dětí, k nimž je dána vyživovací povinnost
12345678910
Úhrada na jedno dítě za měsíc činí Kčs
600120202020202020202020
800240302020202020202020
1 000360402020202020202020
1 200480604030202020202020
1 4005120806040302020202020
1 60061601208060403020202020
1 800720016012080604030202020
2 0008240200160120806040302020
2 20092802201801401008060403020
2 400102802401901501109070504030
2 6001128026020016012010080605040
2 8001228026021017013011090706050
3 000133503002402101901601401108060
3 200143503002402101901601501209070
3 4001535030024021019017016013010080
3 6001635030024021020017016014011090
3 80017350350250230210180170150120100
4 00018350350250230210180180160130110
Zvyšovací částky na kaž-
dých dalších 200 Kč do
nejvyšší sazby 350 Kčs
- - - - - 10 10 10 10 10

Poznámky pod čarou

*) § 61 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.

**) Do úhrady nákladů stanovené podle této vyhlášky se nezapočítávají přídavky na děti a výchovné, které připadají na děti umístěné v zařízeních a které se vyplácejí přímo zařízením (§ 38 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, popřípadě § 35 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků; § 38 odst. 7 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, popřípadě § 73 odst. 6 zákona č. 103/1964 Sb. a výchovné podle předpisů o peněžních náležitostech vojáků v činné službě, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy). V sazbách úhrady nákladů stanovených podle této vyhlášky je k uvedeným dávkám přihlédnuto.

*) U kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti od 1 do 3 let se rozumí ošetřovným příplatky podle § 61 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.

*) Věstník MŠK 1962 str. 62.

**) Věstník MŠK 1964 str. 69.

Přesunout nahoru