Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 121/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření

Částka 45/1967
Platnost od 21.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 28.12.1971 (163/1971 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 6. prosince 1967

o provádění periodických revizí hospodaření

Ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 18 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje provádění periodických revizí hospodaření ve státních hospodářských organizacích, rozpočtových a jiných státních organizacích, státních fondech a v organizacích zahraničního obchodu.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na provádění periodických revizí hospodaření ve vnitropodnikových útvarech organizací (odst. 1), o nichž rozhodují jejich ředitelé (vedoucí organizací).

(3) Provádění finančně-daňových revizí v oblasti vztahů organizací ke státnímu rozpočtu se řídí zvláštními předpisy. *)

§ 2

Působnost revizních orgánů

(1) Periodické revize hospodaření provádějí

a) orgány hospodářského řízení *) ve všech jimi přímo řízených státních hospodářských, rozpočtových a jiných státních organizacích a v organizacích zahraničního obchodu,

b) orgány pověřené kontrolou hospodaření podle zvláštních předpisů. **)

(2) Působnost národních výborů při provádění revizí hospodaření národních výborů nižšího stupně a organizací řízených nebo spravovaných národními výbory je stanovena zákonem o národních výborech. ***)

(3) Periodické revize hospodaření v ministerstvech, ústředních úřadech a orgánech a u krajských národních výborů provádí ministerstvo financí (na Slovensku pověřenectvo Slovenské národní rady pro finance). ****)

§ 3

Periodicita a zaměření periodických revizí hospodaření

(1) Ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu jsou periodické revize hospodaření prováděny

a) každoročně se zaměřením na přezkoumání

- správnosti roční účetní závěrky,

- správnosti účetnictví po stránce obsahové,

- oprávněnosti docílených finančních výhod z hlediska plnění závazných úkolů a závazných limitů, *)

b) nejméně jednou za tři roky se zaměřením na přezkoumání

- uplatňování ekonomických nástrojů , zejména cen a mezd, a jejich souladu s uspokojováním potřeb společnosti,

- stavu správy a ochrany národního majetku a majetku organizací zahraničního obchodu.

(2) V rozpočtových, jiných státních organizacích a státních fondech jsou periodické revize hospodaření prováděny nejméně jednou za tři roky se zaměřením na přezkoumání

- účelnosti a hospodárnosti vynakládání rozpočtových prostředků, odhalování a využívání rozpočtových zdrojů a rezerv, dodržování předpisů o hospodaření rozpočtovými prostředky a předpisů o pobídkových fondech, dodržování plánovací a rozpočtové kázně a na zjištění, zda hospodaření s rozpočtovými prostředky nebylo vedeno na úkor plnění hlavních úkolů organizace,

- správnosti účetních výkazů,

- správnosti účetnictví po stránce obsahové,

- stavu správy a ochrany národního majetku.

(3) Další zaměření periodických revizí hospodaření stanoví revidující orgány podle potřeby.

§ 4

Dohled n a provádění periodických revizí hospodaření a využívání jejich výsledků

(1) Řídící orgány vyšších stupňů provádějí dohled na revizní činnost podřízených orgánů a organizací a využívají jejich výsledků ve vlastní kontrolní činnosti.

(2) Ministerstvo financí metodicky řídí a sleduje provádění periodických revizí hospodaření (na Slovensku za spolupráce pověřenectva Slovenské národní rady pro finance).

§ 5

Oprávnění a povinnosti revidujících orgánů

(1) Revidující orgány při provádění periodických revizí hospodaření jsou oprávněny provádět všechny úkony potřebné k provedení revizí.

(2) Vedoucí organizací a ostatní pracovníci jimi zmocnění jsou povinni na požádání poskytnout revidujícím orgánům veškerou pomoc, zejména podávat požadované vysvětlení, předložit požadované písemnosti, účetní a jiné podklady, materiály o kontrolách, revizích a inspekcích provedených i jinými orgány.

(3) Revidující orgány jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství o věcech, o nichž se dozvěděly při své činnosti . Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru příslušného pracovníka.

(4) Organizace je povinna provést opatření k odstranění závad zjištěných periodickou revizí hospodaření ve lhůtě dohodnuté s revidujícím orgánem; případně v termínu stanoveném nadřízeným orgánem.

§ 6

Oznamovací povinnost

Organizace jsou povinny o závažných skutečnostech zjištěných při periodických revizích uvědomit orgány, jimž přísluší v takových případech činit příslušná opatření podle zvláštních předpisů.

§ 7

Provádění periodických revizí hospodaření revizními poradenskými organizacemi

Revidující orgány mohou dát provést periodickou revizi hospodaření revizní poradenskou organizací; v tom případě se tato revize považuje za revizi revidujícího orgánu. Pro provádění periodických revizí hospodaření poradenskými organizacemi platí obdobná ustanovení o oprávnění a povinnosti revidujících orgánů (§ 5).


§ 8

Závěrečná ustanovení

(1) Ministerstvo financí může ze závažných důvodů povolit výjimky z ustanovení § 3.

(2) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968. *)


První náměstek ministra:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vládní nařízení č. 107/1967 Sb., o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu.

*) § 4 vládního nařízení č . 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

**) Např. kontrola hospodaření státních fondů.

***) § 27 a 28 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech.

****) § 18 odst. 2 zák. č. 8/1959 Sb.

*) § 11 a 12 vládního nařízení č. 100/1966 Sb.

*) Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření, schválená usnesením vlády č. 481 ze dne 8. října 1965 a uveřejněná pod č. 112/1965 Sb., s výjimkou ustanovení upravujících schvalování ročních výsledků hospodaření, pozbývají platnosti dnem 1. ledna 1968 na základě usnesení vlády č. 72 ze dne 15. března 1967, vyhlášeného opatřením předsedy Ústřední komise lidové kontroly ze dne 12. dubna 1967 č. 43/1967 Sb.

Přesunout nahoru