Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 5/1967
Platnost od 28.02.1967
Účinnost od 16.09.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. prosince 1966

o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 16. září 1966 byla v Alžíru podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.


Podle svého článku 13 vstoupila Úmluva v platnost dne 16. září 1966.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


David v. r.


ÚMLUVA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Alžírské demokratické a lidové republiky, vedeny přáním prohlubovat spolupráci v oblasti zdravotnictví a tím dále rozšiřovat a upevňovat přátelské vztahy mezi oběma státy, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat odborné zkušenosti získané v oblasti zdravotnictví.

Tato výměna se bude zejména vztahovat na zdravotnické metody, jako jsou prevence, hygiena, boj proti epidemiím, zdravotní výchova, jakož i na používané prostředky.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat publikace a informace, zdravotnické filmy, prostředky a metody zdravotní výchovy, zejména audiovizuální.

Článek 4

Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat spolupráci cestou výměny zkušeností mezi odborem zdravotnického výzkumu a odborem škol a zdravotní výchovy ministerstva zdravotnictví a jinými československými odbornými zařízeními na jedné straně a Alžírským národním zdravotním ústavem a jinými odbornými zařízeními na druhé straně.

Článek 5

Příslušné orgány a instituce smluvních stran si budou vyměňovat plány a materiály o jimi organizovaných zdravotnických sjezdech, konferencích a zasedáních, zejména mezinárodního charakteru, a budou zvát na tyto akce představitele druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou spolupracovat na úseku odborné výchovy zdravotnických pracovníků zejména v tom směru, že:

1. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich doškolování a specializace, případně studia některých chorob,

2. budou si vyměňovat pedagogické zkušenosti, učební pomůcky a dokumentaci o zdravotnictví.

Článek 7

Příslušné československé správní orgány budou napomáhat rozvoji alžírského zdravotnictví tím, že vyšlou na žádost příslušných alžírských správních orgánů odborníky pro výchovu zdravotnického personálu, lékaře a jiné zdravotnické pracovníky do Alžírska.

Příslušné československé správní orgány usnadní dále studium alžírského personálu ve svých zdravotnických školách a zařízeních.

Článek 8

K zamezení šíření infekčních nemocí budou si příslušné orgány a instituce smluvních stran vyměňovat periodické přehledy o epidemiologické situaci.

Článek 9

Příslušné orgány a instituce smluvních stran budou vzájemně přijímat nemocné druhé smluvní strany do svých zdravotnických zařízení k ústavnímu léčení a poskytovat občanům druhé smluvní strany pobývajícím na jejich území nezbytné léčení při akutním onemocnění. Podrobnosti, zejména rozsah a podmínky, stanoví ministerstvo zdravotnictví obou států zvláštní dohodou v souladu s ustanovením článku 11 odst. 4 této Úmluvy.

Článek 10

Prováděním této Úmluvy budou pověřena ministerstva zdravotnictví obou států, která budou podle potřeby sjednávat konkrétní plány spolupráce.

Článek 11

Náklady spojené s prováděním této Úmluvy budou smluvní strany hradit podle těchto zásad:

1. lékařskou literaturu, učební a audiovizuální pomůcky, seznamy filmů a zdravotně výchovného materiálu si budou vyměňovat bezplatně;

2. úhrada nákladů spojených s vysíláním nebo účastí na sjezdech, konferencích a zasedáních bude dohodnuta v konkrétních plánech spolupráce sjednávaných podle článku 10 této Úmluvy;

3. náklady spojené s vysíláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany bude hradit strana, v jejíž prospěch nebo na jejíž žádost byly tyto osoby vyslány;

4. náklady spojené s poskytnutím ústavního a jiného léčení podle článku 9 této Úmluvy bude hradit strana, která nemocné vysílá.

Článek 12

Vzájemné vyúčtování nákladů podle článku 11 této Úmluvy se bude provádět podle platné platební dohody mezi oběma státy.

Článek 13

Tato Úmluva vstupuje v platnost dnem podpisu. Uzavírá se na dobu pěti let a bude automaticky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Alžíru dne 16. září 1966 ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu

Československé socialistické republiky

dr. Josef Plojhar v. r.

Za vládu

Alžírské demokratické a lidové republiky

dr. Tedjini Haddam v. r.

Přesunout nahoru