Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 44/1967
Platnost od 14.12.1967
Účinnost od 25.06.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 31. října 1967

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 30. prosince 1964 byla v Hanoji podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.


Podle svého článku 11 Dohoda vstoupila v platnost dnem 25. června 1967.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Vietnamské demokratické republiky, vedeny přáním rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi národy obou zemí a prohloubit spolupráci a vzájemnou pomoc v oboru zdravotnictví a lékařské vědy, se rozhodly uzavřít Dohodu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Bohumila Muchu,

mimořádného a zplnomocněného velvyslance Československé socialistické republiky

vláda Vietnamské demokratické republiky

Dr. Pham Ngoc Thach, ministra zdravotnictví Vietnamské demokratické republiky,

kteří vyměnivše si plné moci, které shledali v náležitém pořádku a předepsané formě, se dohodli na těchto ustanoveních:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

1. Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat zkušenosti v otázkách organizace zdravotnictví a jeho řízení, zvláště na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické péče, zdravotnické osvěty a použití lékařských přístrojů, nástrojů a léků.

2. Příslušné orgány a instituce obou smluvních stran si budou za účelem společného boje proti infekčním nemocem vzájemně vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí.

Článek 3

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat plány a materiály týkající se sjezdů, konferencí a zasedání, zejména mezinárodních nebo s mezinárodní účastí, které se zabývají otázkami organizace zdravotnictví a otázkami lékařské vědy. Budou vzájemně zvát příslušníky druhé smluvní strany k účasti na vědeckých sjezdech a konferencích uspořádaných ve svých zemích.

Článek 4

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat lékařskou literaturu, zdravotnické filmy, názorné pomůcky a jiné zdravotnicko-osvětové materiály.

Článek 5

Příslušné orgány a instituce smluvních stran budou spolupracovat v oblasti výuky zdravotnických pracovníků, zejména tím, že

1. budou napomáhat tomu, aby studenti druhé smluvní strany mohli studovat na lékařských školách jejich země;

2. budou organizovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich specializace a doškolování;

3. si budou vzájemně vyměňovat pedagogické zkušenosti a učební pomůcky.

Článek 6

Příslušné orgány a instituce smluvních stran budou organizovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými zařízeními obou zemí.

Článek 7

Příslušné orgány a instituce smluvních stran poskytnou občanům druhé smluvní strany nacházejícím se na jejich území nezbytné léčení při náhlém onemocnění.

Článek 8

K provádění této Dohody budou ministerstva zdravotnictví obou smluvních stran sjednávat konkrétní plán spolupráce.

Článek 9

Náklady spojené s prováděním této Dohody budou smluvní strany hradit podle těchto zásad:

1. lékařskou literaturu, učební a názorné pomůcky, filmy, zdravotnicko-osvětový materiál a vzorky nových druhů léků si budou vyměňovat bezplatně;

2. při vzájemném vysílání delegací nebo při návštěvě sjezdů a konferencí hradí vysílající strana náklady na cestu do místa určení a zpět a hostitelská strana hradí náklady za ubytování, stravování a místní cestovné včetně příslušného kapesného;

3. náklady spojené s vysíláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany budou hrazeny stranou, v jejíž prospěch nebo na jejíž žádost byly tyto osoby vyslány;

4. léčebná péče při náhlém onemocnění podle článku 7 této Dohody se poskytuje občanům druhé smluvní strany bezplatně.

Článek 10

Vzájemné vyúčtování nákladů podle článku 9 této Dohody se bude provádět prostřednictvím Státní banky československé a Banky pro zahraniční obchod Vietnamské demokratické republiky na základě příslušných dohod o neobchodních platech platných mezi oběma smluvními stranami v den vyúčtování.

Článek 11

Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 12

Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let a její platnost se prodlužuje vždy na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví alespoň šest měsíců před uplynutím právě probíhajícího pětiletého období.

Dáno v Hanoji dne 30. prosince 1964 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, vietnamském a francouzském, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Mucha v. r.

Za vládu

Vietnamské demokratické republiky:

Thach v. r.

Přesunout nahoru