Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 117/1967 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.

Částka 44/1967
Platnost od 14.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

117

VYHLÁŠKA

Státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 2. prosince 1967,

jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.

Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 141/1965 Sb. a č. 116/1967 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 písm. a) zní:

"a) základní odměny, včetně odměn poskytovaných družstevníku podílem na produkci zemědělských plodin, které dosáhl; výše těchto odměn se určí podle nákupních cen plodin, *)

2. § 11 včetně nadpisu zní:

"Nemocenské a podpora při ošetřování člena rodiny

§ 11

Nastala-li v kalendářním roku nová pracovní neschopnost dříve, než uplynulo šest kalendářních měsíců od skončení předchozí pracovní neschopnosti, stanoví se nemocenské z téže průměrné denní pracovní odměny, z jaké bylo stanoveno při předchozí pracovní neschopnosti. Jestliže však člen družstva přestoupil před vznikem nové pracovní neschopnosti do jiného družstva nebo jestliže měl v této době neomluvenou přestávku v pracovní činnosti, určí se průměrná denní pracovní odměna způsobem stanoveným v § 2 a 3."

3. V § 12 se zrušuje odstavec 1 a dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

4. Za § 15 b) se vkládá nové ustanovení § 15 c), které včetně odkazu zní:

"K § 17 zákona

§ 15 c)

Pohřebné

Pohřebné se poskytuje též, zemřel-li rodinný příslušník družstevníka v době, po kterou družstevník koná službu v ozbrojených silách s výjimkou této služby z povolání."

5. § 16 a) odst. 4 zní:

"(4) Průměrný pracovní příjem družstevnice se zjišťuje za období a způsobem stanoveným pro zjištění průměrné denní pracovní odměny (§ 2 a 3), nejvýše však z částky 100 Kčs, čítajíc v to i hodnotu naturálií poskytovaných jako součást pracovní odměny."

6. Za § 18 se vkládá nový § 18 a) tohoto znění:

"§ 18 a)

Podpora při narození dítěte se poskytuje též, porodí-li rodinná příslušnice družstevníka v době, po kterou družstevník koná službu v ozbrojených silách s výjimkou této služby z povolání."

7. § 24 odst. 1 písm. a) zní:

"a) základní odměny, včetně odměn poskytovaných družstevníku podílem na produkci zemědělských plodin, které dosáhl; výše těchto odměn se určí podle nákupních cen plodin,"

8. § 40 odst. 4 zní:

"(4) Vstup do družstva se považuje za bezprostřední, jestliže se pracovník stal jeho členem do tří měsíců od skončení zaměstnání; navazuje-li nepřerušeně náhradní doba (§ 40 odst. 1 zák.) na dobu skončeného zaměstnání, počíná se tříměsíční lhůta od skončení této náhradní doby. Za bezprostřední vstup do družstva se považuje též vstup bývalého pracovníka, který jako jednotlivě hospodařící rolník hospodařil jako osídlenec zemědělské půdy nebo na půdě přidělené podle předpisů o pozemkové reformě a poté se stal členem družstva do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo družstvo založeno, a v něm setrval."

9. § 43 odst. 1 písm. a) zní:

"a) základní odměny, včetně odměn poskytovaných družstevníku podílem na produkci zemědělských plodin, které dosáhl; výše těchto odměn se určí podle nákupních cen plodin,"

10. § 48 zní:

"§ 48

K § 45 zákona

(1) Nárok na starobní důchod ve výši stanovené pro členy družstev s vyšší úrovní hospodaření má též člen takového družstva, který splnil podmínky pro nárok na tento důchod v době, kdy družstvo ještě nebylo uznáno za družstvo s vyšší úrovní hospodaření, je nepřetržitě pracovně činný (§ 39 zákona) v družstvu i po vzniku nároku na starobní důchod a nepobírá tento důchod; starobní důchod v této výši však náleží nejdříve ode dne, kdy družstvo bylo uznáno za družstvo s vyšší úrovní hospodaření.

(2) Nárok na starobní důchod ve výši stanovené předpisy platnými pro členy družstev s vyšší úrovní hospodaření má též poživatel invalidního (částečného invalidního) důchodu z důchodového zabezpečení členů družstev, která dosud nebyla uznána za družstva s vyšší úrovní hospodaření, je-li nepřetržitě pracovně činný (§ 39 zákona) v družstvu s vyšší úrovní hospodaření a splňuje podmínky pro nárok na starobní důchod; starobní důchod v této výši však náleží nejdříve ode dne, kdy družstvo byla uznáno za družstvo s vyšší úrovní hospodaření. Základní výměra starobního důchodu se nezvyšuje za dobu pracovní činnosti před vznikem nároku na tento důchod, po kterou byl poskytován invalidní důchod.

(3) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije, jsou-li pro člena družstva příznivější předpisy o důchodovém zabezpečení členů družstev, která nebyla uznána za družstva s vyšší úrovní hospodaření."

11. § 80 zní:

"§ 80

Prostředky na výplatu dávek

Prostředky na výplatu dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte poskytují družstvům okresní národní výbory."

12. § 81 odst. 1 zní:

"(1) Za peněžní pracovní odměny se považují pro výpočet příspěvku na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení pracovní odměny družstevníků poskytované jim družstvem, včetně odměn poskytovaných podílem na produkci zemědělských plodin (§ 1); peněžní náhrady za nevydané naturálie se za peněžní pracovní odměny nepovažují."

13. § 82 odst. 2 zní:

"(2) Sociální komise družstva rozhoduje o peněžitých dávkách ze zabezpečení v nemoci a o dávkách ze zabezpečení matky a dítěte zejména, jestliže

a) vznikla pochybnost nebo spor o nároku na dávku nebo o její výši;

b) jde o zápočet do doby pracovní činnosti rozhodné pro určení procentní sazby dávky;

c) jde o dávku dobrovolnou;

d) požadovaná dávka nemá být přiznána buď vůbec nebo v požadovaném rozsahu;

e) přiznaná dávka má být odňata, nebo má být snížena její výše nebo zastavena její výplata, popřípadě má být z jiného důvodu rozhodnuto o trvání nároku na ni;

f) má být rozhodnuto, že družstevník nebo jiný příjemce dávky je povinen dávku neprávem přijatou vrátit."

14. V § 82 se vkládá za odstavec 2 nový odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Nejde-li o případy uvedené v předchozím odstavci, přiznávají dávky ze zabezpečení v nemoci a dávky ze zabezpečení matky a dítěte předseda a tajemník sociální komise, jestliže je sociální komise tím pověří."

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

15. § 82 odst. 4 písm. a) zní:

"(4) Sociální komise družstva dále

a) podává okresnímu národnímu výboru návrh na zápočet doby pracovní činnosti v družstvu uvedené v § 39 odst. 1 č. 2 zákona a do konce dubna návrh na zápočet uplynulého kalendářního roku, v němž družstevník nesplnil pracovní úvazek (§ 39 odst. 2 zákona),"

16. Za § 99 se vkládají nové § 99 a) a 99 b) tohoto znění:

"§ 99 a)

Trvá-li pracovní neschopnost družstevníka pro nemoc nebo úraz, která nastala před 1. lednem 1968, nepřetržitě i po 31. prosinci 1967, započítává se doba pracovní neschopnosti před 1. lednem 1968 do podpůrčí doby (§ 8 odst. 2 poslední věta zákona).

§ 99 b)

Členu družstva, které nebylo uznáno za družstvo s vyšší úrovní hospodaření, náleží základní výměra starobního nebo invalidního důchodu měsíčně 650 Kčs, jestliže

a) byl k 31. prosinci 1967 podle dosavadních předpisů odborným nebo předním pracovníkem,

b) nárok na důchod vznikne nejpozději do 31. prosince 1969 a

c) průměrná měsíční pracovní odměna tohoto člena družstva činí ke dni vzniku nároku více než 1 500 Kčs, čítajíc v to i hodnotu naturálií poskytovaných jako součást pracovní odměny."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Předseda:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

*) Nákupními cenami plodin se rozumějí stálé (zúčtovací) ceny pro oceňování zemědělských produktů v zemědělských podnicích, stanovené výnosem ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 30. 11. 1966 čj. 64 930/66 (metodická příloha Socialistického zemědělství, č. 50/1966)"

Přesunout nahoru