Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů

Částka 43/1967
Platnost od 13.12.1967
Účinnost od 06.06.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 4. listopadu 1967

o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů


Dne 4. června 1954 byl v New Yorku sjednán Dodatkový protokol k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů.

Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Dodatkovému protokolu byla uložena u generálního tajemníka OSN dne 8. března 1967 s výhradou, že se Československá socialistická republika necítí vázána ustanoveními článku 15, odst. 2 a 3 Dodatkového protokolu o rozhodčím řízení.


Pro Československou socialistickou republiku vstoupil Dodatkový protokol v platnost dnem 6. června 1967.

Český překlad Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně.


David v. r.


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů

Smluvní státy

při uzavření Úmluvy o celních formalitách pro turistiku sjednané Konferencí Spojených národů o celních formalitách pro dočasný dovoz soukromých silničních motorových vozidel a pro turistiku

přejíce si usnadnit také oběh turistických propagačních dokumentů a materiálu

dohodly se na těchto dodatečných ustanoveních:

Článek 1

Pro účely tohoto Protokolu se „dovozními cly a dávkami“ rozumějí nejen dovozní cla, nýbrž i veškeré dávky a poplatky, jež možno ukládat z důvodu dovozu.

Článek 2

Každý ze smluvních států dovolí dovážet bez dovozních cel a dávek níže uvedené předměty za předpokladu, že jsou dováženy z jiného smluvního státu a že není důvodu k obavám před zneužitím:

(a) dokumenty (prospekty, brožury, knihy, časopisy, průvodce, plakáty zarámované nebo nezarámované, nezarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, mapy ilustrované nebo neilustrované, tištěné transparenty na okna) určené k bezplatnému rozšiřování, jejichž hlavním účelem je povzbudit veřejnost k návštěvě cizích zemí, mimo jiné k účasti na kulturních, turistických, sportovních, náboženských nebo odborných sjezdech nebo projevech, konaných v takových cizích zemích, za předpokladu, že tyto dokumenty neobsahují více než 25 % soukromé obchodní reklamy a jsou zřejmě určeny pro všeobecné propagační účely;

(b) seznamy a ročenky cizích hotelů, vydávané oficiálními turistickými orgány nebo pod jejich patronací a jízdní řády dopravních služeb v cizině, jsou-li takové dokumenty určeny pro bezplatné rozšiřování a neobsahují-li více než 25 % soukromé obchodní reklamy;

(c) technický materiál, zasílaný pověřeným zástupcům nebo dopisovatelům, ustanoveným národními oficiálními turistickými orgány, který není určen pro distribuci, tj. ročenky, telefonní seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky ručních prací nepatrné ceny, dokumentace o museích, universitách, lázních a podobných institucích.

Článek 3

Za podmínek uvedených v článku 4 bude dočasně propuštěn bez dovozních cel a dávek a bez celní jistoty níže uvedený materiál, dovážený z jednoho ze smluvních států hlavně za účelem povzbuzení veřejnosti k návštěvě onoho státu, mimo jiné k účasti na kulturních, turistických, sportovních, náboženských nebo odborných sjezdech nebo projevech, konaných v oné zemi:

(a) předměty určené k vystavení v kancelářích pověřených zástupců nebo dopisovatelů ustanovených oficiálními národními turistickými orgány nebo v jiných místnostech, schválených celními úřady země dovozu: obrazy a kresby, zarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, knihy o umění, obrazy, rytiny, nebo litografie, sochy a gobeliny nebo jiná podobná umělecká díla;

(b) výstavní pomůcky (vitriny, stojany a podobné předměty) včetně elektrického a mechanického vybavení, nutného pro vystavení;

(c) dokumentární filmy, gramofonové desky, nahrané magnetofonové pásky a jiné zvukové záznamy určené pro představení pořádaná zdarma, vyjma ty, jejichž námět směřuje k obchodní reklamě, i ty, které jsou v zemi dovozu běžně na prodej;

(d) prapory v přiměřeném množství;

(e) dioramata, modely, diapositivy, štočky, fotografické negativy;

(f) vzorky výrobků národní ruční práce, národních krojů a podobných předmětů folklóru, a to v přiměřeném množství.

Článek 4

1. Úlevy zmíněné v článku 3 budou poskytovány za těchto podmínek:

(a) Materiál musí být posílán buď oficiálním turistickým orgánem nebo národním jednatelstvím pro turistickou propagandu k němu přidruženým. Důkaz bude podán tím, že celním úřadům země dovozu bude předloženo osvědčení vystavené odesílajícím orgánem podle vzorce uvedeného v příloze tohoto Protokolu.

(b) Materiál musí být dovážen na adresu a pod zodpovědností buď pověřeného zástupce oficiálního národního turistického orgánu odesílající země nebo dopisovatele ustanoveného zmíněným orgánem a schváleného celní správou země dovozu. Zodpovědnost pověřeného zástupce nebo schváleného dopisovatele zahrnuje zejména placení dovozních cel a dávek, které budou předepsány, jestliže nebudou splněny podmínky stanovené v tomto Protokolu.

(c) Dovezený materiál musí být vyvezen zpět dovážejícím orgánem beze změny. Bude-li však materiál, který byl dočasně propuštěn beze cla a dávek, zničen při zachování podmínek stanovených celní správou, dovozce bude zproštěn povinnosti vyvézt jej zpět.

2. Výhoda dočasného dovozu beze cla a dávek bude poskytována na dobu nejméně dvanácti měsíců.

Článek 5

V případě podvodu, porušení nebo zneužití budou moci smluvní státy zahájit řízení za účelem vymáhání příslušných dovozních cel a dávek, jakož i za účelem uložení trestu osobám, kterým byla poskytnuta osvobození nebo jiné úlevy.

Článek 6

Jakékoliv porušení ustanovení tohoto Protokolu, jakákoli záměna, nesprávné prohlášení nebo jednání, mající za následek, že některá osoba nebo některý předmět neprávem požívá výhod při dovozu stanovených v tomto Protokolu, vystavuje pachatele trestním sankcím předepsaným zákony země, kde provinění bylo spácháno.

Článek 7

1. Smluvní státy se zavazují neukládat zákazy hospodářského charakteru ohledně materiálu zmíněného v tomto Protokolu a odvolat postupně zákazy tohoto druhu, které snad ještě jsou v platnosti.

2. Ustanovení tohoto Protokolu nebudou však na újmu použití zákonů a nařízení týkajících se dovozu určitých předmětů, jestliže takové zákony a nařízení ukládají zákazy, které se zakládají na důvodech veřejné mravnosti, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví nebo hygieny.

Článek 8

1. Tento Protokol bude otevřen k podpisu do 31. prosince 1954 kterémukoliv členskému státu Spojených národů a kterémukoliv jinému státu pozvanému k účasti na Konferenci Spojených národů o celních formalitách pro dočasný dovoz soukromých silničních motorových vozidel a pro turistiku, konané v New Yorku v květnu a červnu 1954, dále nazývané Konferencí.

2. Tento Protokol bude podléhat ratifikaci a ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Spojených národů.

Článek 9

1. Od 1. ledna 1955 bude moci k tomuto Protokolu přistoupit každý stát zmíněný v odst. 1 článku 8 nebo kterýkoli jiný stát, který bude k tomu vyzván Hospodářskou a sociální radou Spojených národů. Bude také možno k němu přistoupit jménem kteréhokoliv svěřeneckého území, jehož správním orgánem jsou Spojené národy.

2. Přístup bude proveden uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Spojených národů.

Článek 10

1. Tento protokol vstoupí v platnost devadesátého dne po datu uložení páté ratifikační listiny nebo listiny o přístupu buď bez výhrady nebo s výhradami přijatými v souhlasu s článkem 14.

2. Pro každý stát, který bude Protokol ratifikovat nebo k němu přistoupí po datu uložení páté ratifikační listiny nebo listiny o přístupu v souhlasu s předchozím odstavcem, vstoupí Protokol v platnost devadesátého dne po datu, kdy takový stát uloží svou ratifikační listinu nebo listinu o přístupu buď bez výhrad nebo s výhradami přijatými v souhlasu s článkem 14.

Článek 11

1. Až tento Protokol bude v platnosti po dobu tří let, kterýkoliv smluvní stát jej může vypovědět oznámením adresovaným generálnímu tajemníku Spojených národů.

2. Výpověď nabude účinnosti za patnáct měsíců po dni, kdy generální tajemník Spojených národů obdržel oznámení o výpovědi.

Článek 12

Tento Protokol pozbude účinnosti, jestliže po kterékoliv období dvanácti po sobě jdoucích měsíců po jeho vstoupení v platnost bude počet smluvních států nižší než dva.

Článek 13

1. Každý stát může při uložení své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu nebo kdykoli později prohlásit oznámením adresovaným generálnímu tajemníku Spojených národů, že tento Protokol se bude vztahovat na všechna nebo kterákoliv z území, za jejichž mezinárodní styky je zodpovědný. Protokol se bude vztahovat na území jmenovaná v oznámení počínaje devadesátým dnem ode dne, kdy je generální tajemník obdržel, jestliže oznámení nebude doprovázeno nějakou výhradou, nebo počínaje devadesátým dnem po tom, kdy oznámení nabylo účinnosti podle článku 14 nebo v den, kdy Protokol vstoupí v platnost pro příslušný stát, podle toho, který den je pozdější.

2. Kterýkoliv stát, který učinil prohlášení podle předchozího odstavce, jímž se tento Protokol rozšiřuje na kterékoliv území, za jehož mezinárodní styky je zodpovědný, může podle článku 11 Protokol odděleně vypovědět jen ohledně tohoto území.

Článek 14

1. Výhrady k tomuto Protokolu učiněné před podpisem Závěrečného aktu budou přípustné, jestliže byly přijaty většinou členů Konference a zaprotokolovány v Závěrečném aktu.

2. Výhrady učiněné po podpisu Závěrečného aktu nebudou připuštěny, jestliže třetina signatářských nebo smluvních států vznese proti nim námitky, jak níže uvedeno.

3. Text každé výhrady, předložený generálnímu tajemníku Spojených národů některým státem při podpisu, uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu nebo text jakéhokoliv oznámení podle článku 13, sdělí generální tajemník všem státům, které v té době podepsaly nebo ratifikovaly Protokol nebo k němu přistoupily. Jestliže jedna třetina těchto států vznese námitky do 90 dní od data tohoto sdělení, výhrada nebude přijata. Generální tajemník uvědomí všechny státy zmíněné v tomto odstavci o jakýchkoliv námitkách, které dostal, jakož i o přijetí nebo zamítnutí výhrady.

4. Námitka státu, který podepsal, ale neratifikoval Protokol, pozbude účinnosti, jestliže stát uplatnivší námitku neratifikoval Protokol do devíti měsíců od uplatnění námitky. Jestliže v důsledku toho, že námitka pozbyla účinnosti, bude výhrada přijata na základě předchozího odstavce, generální tajemník o tom vyrozumí státy zmíněné v onom odstavci. Text žádné výhrady nebude však zaslán podle předchozího odstavce žádnému signatářskému státu, jenž neratifikoval Protokol do tří let po podpisu jeho jménem.

5. Stát předkládající výhradu může ji odvolat do dvanácti měsíců od data sdělení generálního tajemníka, zmíněného v odst. 3, v němž je oznamováno, že výhrada byla zamítnuta v souhlasu s postupem uvedeným v onom odstavci. V takovém případě ratifikační listina, listina o přístupu, popříp. oznámení podle článku 13 nabude účinnosti vůči příslušnému státu dnem odvolání. Dokud nebude výhrada odvolána, listina nebo odvolání nebude mít účinnost, pokud by výhrada nebyla dodatečně přijata podle odstavce 4.

6. Výhrady přijaté v souhlasu s tímto článkem mohou být kdykoliv odvolány oznámením adresovaným generálnímu tajemníku.

7. Žádný smluvní stát není povinen poskytovat státu, který učinil výhradu, výhody plynoucí z těch ustanovení Protokolu, kterých se taková výhrada týká. Každý stát, jenž použije tohoto práva, podá o tom generálnímu tajemníku zprávu a ten o tom vyrozumí všechny signatářské a smluvní státy.

Článek 15

1. Každý rozpor mezi dvěma nebo více smluvními státy týkající se výkladu nebo použití tohoto Protokolu bude pokud možno urovnán jednáním mezi nimi.

2. Každý spor, který nebude urovnán jednáním, bude podroben rozhodčímu řízení, jestliže některý ze smluvních států ve sporu o to požádá, a bude tudíž předložen jednomu nebo více rozhodčím vybraným dohodou mezi státy jsoucími ve sporu. Jestliže do tří měsíců od data vyžádání arbitráže státy jsoucí ve sporu se neshodnou na volbě rozhodčího nebo rozhodčích, kterýkoliv z těchto států může požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby jmenoval jednoho rozhodčího, kterému spor bude předložen k rozhodnutí.

3. Nález rozhodčího nebo rozhodčích ustanovených podle předchozího odstavce bude pro zúčastněné smluvní státy závazný.

Článek 16

1. Až tento Protokol bude tři roky v platnosti, kterýkoliv smluvní stát může oznámením adresovaným generálnímu tajemníku Spojených národů požádat, aby byla svolána konference za účelem revize Protokolu. Generální tajemník uvědomí všechny smluvní státy o této žádosti a svolá revizní konferenci, jestliže do čtyř měsíců po tomto uvědomění aspoň polovina smluvních států mu sdělí, že s touto žádostí souhlasí.

2. Bude-li svolána konference podle předchozího odstavce, generální tajemník o tom uvědomí všechny smluvní státy a vyzve je, aby do tří měsíců předložil návrhy, o kterých by si přály, aby je konference projednala. Generální tajemník sdělí všem smluvním státům prozatímní pořad jednání této konference spolu s texty takových návrhů, a to nejméně tři měsíce přede dnem zahájení konference.

3. Generální tajemník pozve všechny smluvní státy a všechny ostatní členské státy Spojených národů nebo kterékoli ze specializovaných agencií na každou konferenci svolanou podle tohoto článku.

Článek 17

1. Každý smluvní stát může navrhnout jednu nebo více změn tohoto Protokolu. Text každého návrhu na změnu bude dodán generálnímu tajemníku Spojených národů, který jej rozešle všem smluvním státům.

2. Každý návrh na změnu rozeslaný podle předchozího odstavce bude pokládán za přijatý, jestliže žádný smluvní stát nevysloví námitku do šesti měsíců ode dne, kdy generální tajemník rozeslal návrh na změnu.

3. Generální tajemník uvědomí co nejdříve všechny smluvní státy, zda byla vznesena nějaká námitka proti návrhu na změnu, a nebyla-li žádná námitka vznesena, změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní státy za tři měsíce po vypršení lhůty šesti měsíců stanovené v předchozím odstavci.

Článek 18

Generální tajemník Spojených národů oznámí všem členským státům Spojených národů a všem ostatním státům pozvaným k účasti na Konferenci:

(a) podpisy, ratifikace a přístupy došlé podle článků 8 a 9;

(b) datum, kdy tento Protokol vstoupí v platnost podle článku 10;

(c) výpovědi, došlé v souhlasu s článkem 11;

(d) zrušení tohoto Protokolu podle článku 12;

(e) oznámení došlá podle článku 13;

(f) vstoupení v platnost každé změny podle článku 17.

Článek 19

Originál tohoto Protokolu bude uložen u generálního tajemníka Spojených národů, který dodá jeho ověřené opisy všem členům Spojených národů a všem ostatním státům pozvaným na Konferenci.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tento Protokol.

Dáno v New Yorku, dne čtvrtého června 1954 v jediném vyhotovení v anglickém, francouzském a španělském jazyku, přičemž každý text má stejnou platnost.

Generální tajemník se žádá, aby pořídil úřední překlad tohoto Protokolu do jazyka čínského a ruského a aby připojil čínský a ruský text k textu anglickému, francouzskému a španělskému, až bude zasílat státům ověřené opisy podle článku 19 tohoto Protokolu.

Příloha

Vzor osvědčení

Vzor osvědčení

Přesunout nahoru