Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 114/1967 Sb.Zákon o volbách do národních výborů

Částka 43/1967
Platnost od 13.12.1967
Účinnost od 01.01.1968
Zrušeno k 01.08.1971 (54/1971 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1967

o volbách do národních výborů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Pracující lid volí za poslance národních výborů své představitele, občany politicky a odborně vyspělé, schopné zabezpečovat úkoly národního výboru, do něhož jsou voleni a organizovat a sjednocovat tvůrčí síly pracujících.

§ 2

Volby do národních výborů se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

§ 3

(1) Právo volit mají všichni občané Československé socialistické republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.

(2) Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně zbaveni způsobilosti k právním úkonům pro duševní poruchu nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla pro takovou poruchu omezena. *)

(3) Občané, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, nevolí.

§ 4

Do národního výboru může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který má právo volit a v den volby dosáhl věku 21 let.

ČÁST DRUHÁ

Seznamy voličů

§ 5

Zápis do seznamu voličů

(1) Všichni občané Československé socialistické republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.

(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.

(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.

§ 6

Sestavení seznamů voličů

(1) Seznamy voličů sestavuje místní (městský) národní výbor podle volebních okrsků.

(2) Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.

§ 7

Vyložení seznamů voličů

(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží místní (městský) národní výbor seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí místní (městský) národní výbor občany způsobem v místě obvyklým.

(2) V obcích, v nichž je více než 5 000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí místní (městský) národní výbor, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Místní (městský) národní výbor může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5 000 osob zapsaných do seznamů voličů.

§ 8

Námitkové řízení

(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit místní (městský) národní výbor na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Místní (městský) národní výbor je povinen o upozornění rozhodnout do 3 dnů a buď provést příslušnou opravu v seznamu voličů, nebo písemně stěžovateli sdělit, z jakých důvodů opravu nelze provést.

(2) Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit okresnímu soudu příslušnému podle volebního okrsku. Pro řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů. Podle rozhodnutí soudu provede místní (městský) národní výbor opravu v seznamu voličů. Řízení před soudem nepodléhá soudnímu poplatku.

§ 9

Voličský průkaz

Voličům, kteří se v době od vyložení seznamů voličů do dne volby přestěhují, jakož i voličům, kteří z vážných důvodů nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni, vydá místní (městský) národní výbor na jejich žádost voličský průkaz a ze seznamu voličů je vyškrtne. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku. Zápis provádí místní (městský) národní výbor nového bydliště (místa pobytu), v den voleb okrsková volební komise. Při zápisu se voličský průkaz odebere a připojí se k seznamu voličů.

ČÁST TŘETÍ

Volební obvody

§ 10

Všeobecná ustanovení

(1) Volby do národních výborů se konají podle volebních obvodů.

(2) Ve volebním obvodu pro volby do krajských a okresních národních výborů se volí zpravidla 4 - 8 poslanců.

(3) Ve volebním obvodu pro volby do městských a místních národních výborů se volí zpravidla 4 - 15 poslanců. V obcích s počtem méně než 1 500 obyvatel se mohou volit všichni poslanci do místního národního výboru v jednom volebním obvodu.

(4) Ve volebním obvodu pro volby do Národního výboru hlavního města Prahy, do Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy a do obvodních národních výborů v Praze a v Bratislavě se volí zpravidla 4-15 poslanců. Ve volebním obvodu pro volby do obvodních národních výborů v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Košicích se volí rovněž zpravidla 4 - 15 poslanců.

§ 11

Počty poslanců národních výborů

(1) Počet poslanců, který má být zvolen, stanoví podle předpisů o národních výborech plenární zasedání národního výboru, o jehož volby jde.

(2) Počet poslanců ve volebním obvodu musí být stanoven tak, aby na každého poslance téhož národního výboru připadal přibližně stejný počet voličů.

§ 12

Vytváření volebních obvodů

(1) Počet a hranice volebních obvodů stanoví na svém plenárním zasedání národní výbor, o jehož volby jde. Seznamy volebních obvodů uveřejní nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

(2) Volební obvody pro volby do krajských národních výborů stanoví krajský národní výbor tak, aby nepřekračovaly hranice okresu.

(3) Při stanovení počtu a hranic volebních obvodů pro volby do okresních, místních a městských národních výborů přihlížejí příslušné národní výbory k tradičnímu členění území, spádovým oblastem, střediskovým obcím a dalším místním podmínkám.

(4) V obci s počtem méně než 1500 obyvatel může být pro volby do místního národního výboru vytvořen podle potřeby buď jeden nebo několik volebních obvodů.

(5) Volební obvody pro volbu do Národního výboru hlavního města Prahy stanoví Národní výbor hlavního města Prahy a volební obvody pro volbu do Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy stanoví Národní výbor hlavního města Slovenska Bratislavy tak, aby nepřekračovaly hranice městských obvodů; pro stanovení volebních obvodů do obvodních národních výborů platí obdobně odstavec 3.

ČÁST ČTVRTÁ

Volební okrsky

§ 13

(1) Pro přijímání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v obcích volební okrsky pro volby do národních výborů všech stupňů.

(2) Volební okrsky a volební místnosti pro každý okrsek stanoví rada místního městského národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(3) Volební okrsek se vytvoří zpravidla tak, aby zahrnoval asi 1000 voličů. Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky, je-li v nich alespoň 50 voličů.

(4) Zvláštní volební okrsky mohou být vytvořeny v nemocnicích, v porodnicích, v sanatoriích, v ústavech sociální péče, v podobných ústavech a zařízeních nebo v jejich částech, avšak jen tehdy, je-li tam alespoň 50 voličů.

(5) Útvary ozbrojených sil a ozbrojených sborů tvoří zvláštní volební okrsky, mají-li alespoň 50 voličů.

ČÁST PÁTÁ

Volební komise

Všeobecná ustanovení

§ 14

(1) Volby do národních výborů řídí Ústřední volební komise Národní fronty. Orgánem Ústřední volební komise Národní fronty na Slovensku je Slovenská volební komise Národní fronty.

(2) Volby

do krajských národních výborů řídí krajské volební komise Národní fronty, do Národního výboru hlavního města Prahy a do Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy městské volební komise Národní fronty,

do okresních národních výborů a do obvodních národních výborů v Praze okresní volební komise Národní fronty,

do městských národních výborů městské volební komise Národní fronty,

do místních národních výborů a do obvodních národních výborů v Bratislavě, v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Košicích místní volební komise Národní fronty.

(3) Volební komise jsou ve své činnosti podřízeny volebním komisím vyšších stupňů.

(4) Volby v jednotlivých volebních obvodech řídí obvodní volební komise.

(5) Hlasování v jednotlivých volebních okrscích řídí okrsková volební komise.

(6) Volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa, jiných politických stran a dalších společenských organizací Národní fronty. Návrh zástupců předkládá příslušný orgán Národní fronty.

§ 15

(1) Volební komise se mohou platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

(2) Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 16

Ústřední volební komise Národní fronty

(1) Ústřední volební komisi Národní fronty volí předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

(2) Ústřední volební komise Národní fronty se skládá z předsedy, místopředsedů, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.

§ 17

(1) Ústřední volební komise Národní fronty řídí volby do národních výborů a dozírá na přesné dodržování předpisů o volbách.

(2) Ústřední volební komise Národní fronty stanoví vzorce hlasovacích lístků, zápisu obvodních volebních komisí o registraci kandidátů, zápisu okrskových volebních komisí o hlasování, zápisu obvodních volebních komisí o sčítání hlasů a osvědčení o zvolení poslancem nebo náhradníkem.

§ 18

Slovenská volební komise Národní fronty

(1) Slovenskou volební komisi Národní fronty volí předsednictvo Slovenské národní rady nejpozději 55 dnů přede dnem volby. Dozírá na přesné dodržování předpisů o volbách na Slovensku a plní další úkoly, kterými ji Ústřední volební komise Národní fronty pověří.

(2) Slovenská volební komise Národní fronty se skládá z předsedy, místopředsedů, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.

Krajské, okresní, městské a místní volební komise Národní fronty

§ 19

(1) Volební komisi Národní fronty, která řídí volby do národního výboru, volí národní výbor, do něhož se konají volby, nejpozději 55 dnů přede dnem volby. Národní výbor ji volí na svém plenárním zasedání za účasti představitelů Národní fronty a občanů.

(2) Komise se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.

§ 20

Volební komise Národní fronty, která řídí volby do národního výboru

a) dozírá na přesné dodržování předpisů o volbách do národních výborů,

b) soustřeďuje návrhy na kandidáty,

c) projednává na shromážděních voličů návrhy na kandidáty, včetně pořadí, v němž je hodlá přihlásit k registraci,

d) na základě projednání na shromážděních voličů sestavuje návrh kandidátů Národní fronty a jejich pořadí a přihlašuje je k registraci u obvodních volebních komisí,

e) zajišťuje vyhotovení hlasovacích lístků,

f) zjišťuje výsledek voleb ze všech volebních obvodů pro volby do příslušného národního výboru,

g) po skončení voleb odevzdá spisy o volbách mandátové komisi národního výboru.

§ 21

(1) O stížnostech na nesprávný postup obvodních a okrskových volebních komisí při volbách rozhoduje volební komise Národní fronty, která řídí volby do národního výboru.

(2) Proti rozhodnutí této volební komise Národní fronty je možno podat odvolání k volební komisi vyššího stupně.

Obvodní volební komise

§ 22

(1) Rada národního výboru, o jehož volbu jde, zřídí nejpozději 50 dnů přede dnem volby pro každý volební obvod volební komisi.

(2) Obvodní volební komise se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.

(3) Úkoly obvodní volební komise pro volby do místního národního výboru plní v obcích, které mají méně než 1500 obyvatel, místní volební komise Národní fronty.

§ 23

Obvodní volební komise

a) dozírá na přesné dodržování předpisů o volbách,

b) registruje kandidáty Národní fronty,

c) opatří okrskovým volebním komisím hlasovací lístky pro volby,

d) dozírá na průběh voleb, sčítá hlasy a zjišťuje i ostatní výsledky voleb ve volebním obvodu,

e) předkládá volební komisi Národní fronty, která volby řídí, zprávu o výsledku voleb ve volebním obvodu,

f) vydá zvolenému kandidátu osvědčení o jeho zvolení,

g) odevzdá spisy o volbách příslušnému národnímu výboru.

Okrskové volební komise

§ 24

(1) Pro každý volební okrsek zřídí rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby okrskovou volební komisi.

(2) Komise se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a ze 4 až 8 dalších členů. Ve volebních okrscích, které mají méně než 300 voličů, má okrsková volební komise vedle předsedy a tajemníka 1 až 3 další členy.

§ 25

Okrsková volební komise

a) dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a bdí nad zachováváním pořádku ve volební místnosti,

b) zjišťuje počet hlasovacích lístků, na kterých nebyli škrtnuti všichni kandidáti,

c) sčítá hlasy odevzdané pro každého kandidáta Národní fronty,

d) sepíše o průběhu volby a sčítání hlasů zápis, který předloží neprodleně příslušné obvodní volební komisi,

e) odevzdá spisy o volbách k uschování okresnímu národnímu výboru.

ČÁST ŠESTÁ

Kandidáti

§ 26

(1) Kandidáti pro volby do národních výborů jsou kandidáty Národní fronty.

(2) Kandidáty navrhují Komunistická strana Československa, jiné politické strany a další společenské organizace Národní fronty, shromáždění dělníků, rolníků a ostatních pracujících na závodech, úřadech a v obcích a shromáždění vojáků. Návrhy předkládají místní (městské) volební komisi Národní fronty. Tato volební komise postoupí návrhy na kandidáty pro volby do vyšších stupňů národních výborů příslušné volební komisi Národní fronty, která tyto volby řídí.

(3) Kandidáti jsou navrhováni pro jednotlivé volební obvody. V každém volebním obvodu může být navrženo víc kandidátů, než kolik má být zvoleno poslanců.

(4) Příslušná volební komise Národní fronty, která řídí volby do národního výboru, seznámí voliče na shromážděních s návrhy na kandidáty. Předloží jim také svůj návrh kandidátů z občanů politicky a odborně vyspělých, schopných organizovat a sjednocovat tvůrčí síly pracujících, které hodlá přihlásit k registraci. Dbá, aby počet navržených kandidátů byl zpravidla o jednu třetinu až o jednu polovinu vyšší, než kolik má být ve volebním obvodu zvoleno poslanců. Na shromážděních se voliči vyjadřují k navrhovaným kandidátům a i tímto způsobem se zúčastňují na jejich výběru. Na základě tohoto projednání sestaví návrh kandidátů, obsahující i jejich pořadí, které přihlásí k registraci.

§ 27

Přihlašování kandidátů Národní fronty k registraci

(1) Kandidáty Národní fronty přihlašuje k registraci volební komise Národní fronty, která řídí volby do národního výboru. Přihlášky podává u příslušné volební komise nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(2) Kandidáti Národní fronty jsou přihlašováni k registraci podle volebních obvodů. Nikdo nemůže být pro volbu do téhož národního výboru kandidován ve více než jednom volebním obvodu.

(3) V přihlášce musí být uvedeno pořadí kandidáta a musí obsahovat jeho prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou. K přihlášce se připojí zpráva o schůzi organizace nebo shromáždění pracujících a shromáždění voličů, kde byl kandidát navržen.

§ 28

Registrace kandidátů Národní fronty

Obvodní volební komise je povinna zaregistrovat všechny řádně přihlášené kandidáty Národní fronty a to v pořadí, v němž byli volební komisí Národní fronty k registraci přihlášeni.

§ 29

Vyhlášení kandidatury

Obvodní volební komise uveřejní jména, příjmení, věk, zaměstnání a bydliště všech zaregistrovaných kandidátů Národní fronty a jejich pořadí a to nejpozději

a) do 25 dnů přede dnem volby do krajských národních výborů, do Národního výboru hlavního města Prahy, do Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy, do okresních národních výborů, do městských národních výborů v Brně, v Ostravě, v Plzni a v Košicích a do obvodních národních výborů v Praze;

b) 15 dnů přede dnem volby do ostatních městských a obvodních národních výborů a do místních národních výborů.

§ 30

Hlasovací lístky

(1) Všichni zaregistrovaní kandidáti musí být v pořadí, v němž byli zaregistrováni, uvedeni na hlasovacích lístcích.

(2) Na hlasovacím lístku musí být uvedeno, kolik ze zvolených kandidátů se stane ve volebním obvodu poslanci.

(3) Hlasovací lístky musí mít stanovenou formu a musí být rozmnoženy v dostatečném množství.

§ 31

Členství kandidátů ve volebních komisích

Kandidáti nemohou být členy obvodních ani okrskových volebních komisí volebního obvodu, kde jsou kandidováni.

ČÁST SEDMÁ

Vyhlášení voleb

§ 32

Den voleb

(1) Den voleb do národních výborů stanoví předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů předem.

(2) Volby do národních výborů se konají téhož dne na území celého státu. Volby se konají v den pracovního klidu.

(3) Volby se konají v určený den od sedmé hodiny do šestnácté hodiny. V hlavním městě Praze, ve městech, která jsou sídly krajských a okresních národních výborů, jakož i ve všech obcích, které mají alespoň 10 000 obyvatel, se konají volby v určený den od sedmé hodiny do dvacáté hodiny. Pokud to místní potřeby vyžadují, může být začátek voleb stanoven na dřívější hodinu.

§ 33

Informování voličů

(1) Okrsková volební komise informuje voliče v posledních 15 dnech přede dnem volby o době a místě voleb.

(2) V obcích, v nichž je více než 5 000 osob zapsaných do seznamu voličů, zajistí okrsková volební komise, aby pro každého voliče byl vyhotoven legitimační lístek, v němž jsou uvedeny potřebné údaje o volbách. Zároveň zařídí, aby legitimační lístek byl dodán voliči do bytu. Místní (městská) volební komise Národní fronty může stanovit, že se stejně postupuje i v obcích, které mají méně než 5 000 zapsaných voličů.

ODDÍL 2

Způsob hlasování

§ 34

Přípravy ve volební místnosti

Předseda okrskové volební komise zkontroluje před zahájením volby za přítomnosti členů komise volební schránku a zapečetí ji. Zkontroluje také, zda je připraven seznam voličů a hlasovací lístky. Potom se přikročí k hlasování.

§ 35

Prostory pro úpravu hlasovacích lístků

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, ani člen volební komise.

§ 36

Hlasování

(1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

(2) Volič, který se dostavil do volební místnosti, odevzdá legitimační lístek a po záznamu v seznamu voličů obdrží hlasovací lístky. Nemá-li volič legitimační lístek a není-li členu okrskové volební komise znám, komise požádá, aby prokázal svoji totožnost.

(3) Voliče, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, zapíše okrsková volební komise do seznamu voličů. Záznam o tom podepíše předseda a tajemník okrskové volební komise; voličské průkazy se připojí.

§ 37

Úprava hlasovacích lístků

(1) Hlasuje-li volič pro kandidáta, ponechá na hlasovacím lístku jeho jméno a příjmení. Nehlasuje-li pro kandidáta, jeho jméno a příjmení přeškrtne. Hlasovací lístek pak vhodí do volební schránky.

(2) Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst a psát, má právo vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, aby za něj podle jeho pokynů hlasovací lístek upravil.

§ 38

Pořádek ve volební místnosti

Za pořádek ve volební místnosti odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku ve volební místnosti jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 39

Ukončení volby

Jakmile uplyne hodina stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím odvolí ještě všichni, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené a přistoupí k otevření volební schránky.

ODDÍL 3

Zjišťování výsledků voleb

§ 40

Kdo může být přítomen při sčítání hlasů v okrskové volební komisi

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni členové volebních komisí vyšších stupňů, popřípadě obvodních volebních komisí. Dále mohou být přítomni občané a zástupci tisku a jiných hromadných informačních prostředků, zmocnění k tomu volební komisí Národní fronty.

§ 41

(1) Po otevření volební schránky sečte okrsková volební komise hlasovací lístky podle volebních obvodů, porovná počet odevzdaných hlasovacích lístků s počtem osob, kterým byly vydány hlasovací lístky podle seznamu voličů, zjistí počet hlasů, na nichž nebyli škrtnuti všichni kandidáti, počet hlasů pro každého kandidáta Národní fronty a výsledek zapíše do zápisu o hlasování pro každý volební obvod.

(2) Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 42

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopisu.

(2) Hlasovací lístek, na kterém nebyl žádný kandidát škrtnut, považuje se za odevzdaný pro všechny kandidáty.

(3) Hlasovací lístek, na kterém byl některý kandidát škrtnut, považuje se za odevzdaný pro ostatní kandidáty.

(4) Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volební komise. Své rozhodnutí uvede v zápisu.

§ 43

Zápis o hlasování

(1) Okrsková volební komise pořídí o hlasování a sčítání hlasů zvláštní zápis pro každý volební obvod; zápis podepíše předseda, místopředseda, tajemník a všichni členové komise.

(2) V zápisu okrskové volební komise o hlasování musí být uvedeny:

a) doba počátku a skončení hlasování,

b) celkový počet voličů ve volebním obvodu nebo volebním okrsku zapsaných v seznamu voličů,

c) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,

d) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,

e) počet hlasovacích lístků, na nichž nebyli škrtnuti všichni kandidáti,

f) počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta Národní fronty,

g) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi a záznam o tom, jak komise rozhodla.

§ 44

Skončení jednání v okrskové volební komisi

(1) Po skončeném sčítání hlasů a podepsání zápisu o hlasování ohlásí předseda okrskové volební komise výsledek hlasování podle jednotlivých volebních obvodů a zašle neprodleně zápis o hlasování příslušné obvodní volební komisi.

(2) Okrsková volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky a zašle je spolu s ostatními volebními spisy okresnímu národnímu výboru k uschování.

§ 45

Sčítání hlasů v obvodní volební komisi

(1) Obvodní volební komise sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování v obvodě na podkladě zápisů předložených okrskovými volebními komisemi. Vzniknou-li pochybnosti, má právo vyžádat si od okresního národního výboru hlasovací lístky, které mu odevzdala okrsková volební komise.

(2) Zjistí-li obvodní volební komise, že počet hlasovacích lístků, odevzdaných ve volebním obvodu je menší než polovina počtu voličů, kteří mají právo hlasovat v tomto volebním obvodu, poznamená to v zápise a další sčítání neprovádí. Současně oznámí příslušné řídící volební komisi Národní fronty, že v důsledku toho nebyl zvolen žádný kandidát.

(3) V místnosti, kde obvodní volební komise provádí sčítání hlasů, mohou být přítomni členové volebních komisí vyšších stupňů. Dále mohou být přítomni občané a zástupci tisku a jiných hromadných informačních prostředků, zmocnění k tomu volební komisí Národní fronty.

§ 46

Zápis o sčítání hlasů v obvodní volební komisi

(1) Obvodní volební komise pořídí o sčítání hlasů zápis. Zápis podepíše předseda, místopředseda, tajemník a všichni členové komise.

(2) V zápise obvodní volební komise o sčítání hlasů musí být uvedeny:

a) počet volebních okrsků ve volebním obvodu,

b) počet volebních okrsků, z nichž byly zaslány zápisy o hlasování,

c) celkový počet voličů zapsaných v seznamech ve volebním obvodu,

d) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,

e) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,

f) počet hlasovacích lístků, na nichž nebyli škrtnuti všichni kandidáti,

g) počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta Národní fronty,

h) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány obvodní volební komisi a záznam o tom, jak komise rozhodla.

§ 47

Ohlášení výsledků voleb v obvodní volební komisi

Po skončeném sčítání hlasů a po podepsání zápisu ohlásí předseda obvodní volební komise:

a) účast voličů ve volbách ve volebním obvodu,

b) kolik bylo odevzdáno hlasovacích lístků, na nichž nebyli škrtnuti všichni kandidáti,

c) kteří kandidáti byli zvoleni nadpoloviční většinou platných hlasů,

d) kteří ze zvolených kandidátů se vzhledem ke svému pořadí na hlasovacím lístku stávají poslanci,

e) kteří ze zvolených kandidátů se vzhledem ke svému pořadí na hlasovacím lístku stávají náhradníky poslanců.

§ 48

Zveřejnění výsledků voleb

(1) Volební komise Národní fronty uveřejní výsledky voleb do národního výboru, které řídí, způsobem stanoveným Ústřední volební komisí Národní fronty.

(2) Ústřední volební komise Národní fronty uveřejní souhrnné výsledky voleb do národních výborů.

§ 49

Kdo je zvolen

Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů odevzdaných ve volebním obvodu. Podle pořadí v jakém jsou kandidáti na hlasovacím lístku uvedeni se zjišťuje, kdo byl zvolen poslancem a kdo náhradníkem poslance.

§ 50

Osvědčení o zvolení

Předseda obvodní volební komise vydá zvoleným poslancům a náhradníkům osvědčení o zvolení.

§ 51

Uschování volebních spisů

Po podepsání zápisu o sčítání hlasů zašle jej předseda obvodní volební komise ihned volební komisi Národní fronty, která volby řídí. Ostatní volební spisy zašle k uschování národnímu výboru, o jehož volby jde.

§ 52

Nové volby

(1) Je-li počet hlasovacích lístků odevzdaných ve volebním obvodu menší než polovina počtu voličů, kteří mají právo hlasovat v tomto volebním obvodu, poznamená to obvodní volební komise výslovně v zápise a oznámí to příslušné volební komisi Národní fronty. Obvodní volební komise vyhlásí nové volby, které se pak musí konat nejpozději do 14 dnů po prvních volbách.

(2) Nebyl-li ve volebním obvodu zvolen stanovený počet poslanců, poznamená to obvodní volební komise výslovně v zápise o sčítání hlasů a oznámí to příslušné volební komisi Národní fronty. Obvodní volební komise vyhlásí zároveň nové volby, které se musí konat nejpozději do 14 dnů po prvních volbách. V nových volbách je ve volebním obvodu volen takový počet poslanců, kterým bude dosaženo počtu stanoveného pro volební obvod. I v těchto volbách může být navrženo více kandidátů, než kolik má být zvoleno poslanců.

(3) Nové volby se provádějí na podkladě seznamů voličů sestavených pro první volby a podle ustanovení tohoto zákona.

§ 53

Ověřování voleb

Platnost volby jednotlivých poslanců národního výboru a náhradníků za poslance národního výboru ověří na návrh mandátové komise národní výbor na svém prvním zasedání.

ODDÍL 4

Zánik funkce

§ 54

(1) Poslanec, který přestal být volitelný, ztrácí funkci. Ztrátu funkce vysloví na návrh mandátové komise národní výbor o jehož poslance jde.

(2) Poslanec se může své funkce vzdát. Jeho resignaci bere na vědomí národní výbor, o jehož poslance jde.

§ 55

Funkce náhradníka zaniká za stejných podmínek jako funkce poslance.

Odvolání z funkce

§ 56

(1) Poslanec, který zklamal důvěru voličů nebo který se dopustil činu nedůstojného funkce poslance, může být voliči kdykoliv odvolán.

(2) Návrh na odvolání poslance podává příslušný orgán Národní fronty. Oznámí návrh poslanci, o jehož odvolání jde, s uvedením důvodů. Poslanec má právo se ústně nebo písemně k návrhu vyjádřit.

(3) Návrh na odvolání předloží příslušný orgán Národní fronty národnímu výboru, jehož poslanec má být odvolán.

(4) Národní výbor zajistí, aby k projednání návrhu na odvolání bylo ve volebním obvodu svoláno shromáždění voličů.

(5) O odvolání poslance rozhodují voliči jeho volebního obvodu na základě svého volebního práva tajným hlasováním.

(6) Pro odvolání poslance platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona.

§ 57

Náhradníka poslance lze odvolat za stejných podmínek a stejným způsobem jako poslance.

ČÁST OSMÁ

Doplňování národních výborů

§ 58

Nastupování náhradníka

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu funkce poslance národního výboru, nastupuje za něho náhradník zvolený v témže volebním obvodu.

(2) Náhradníci nastupují do funkce poslance podle pořadí, v němž byli ve volebním obvodu zvoleni.

(3) Národní výbor, o jehož poslance jde, vyrozumí náhradníka do 15 dnů poté, kdy se uprázdnila funkce poslance, o tom, že se stal poslancem a vydá mu o tom osvědčení.

§ 59

Doplňovací volby

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu funkce poslance a není-li náhradník, vyhlásí se doplňovací volby.

(2) Den doplňovacích voleb stanoví rada národního výboru o jehož poslance jde.

(3) Doplňovací volba se koná nejpozději do 90 dnů poté, kdy se uprázdnila funkce poslance.

(4) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona; doplňovací volby se však mohou konat i v pracovní den.

(5) Doplňovací volby není třeba konat v posledním roce před koncem volebního období.

§ 60

Zvýšení počtu poslanců

(1) Vzroste-li během volebního období počet obyvatel v územním obvodu národního výboru, zejména v důsledku výstavby sídlišť, popřípadě vyžadují-li to potřeby hospodářského a kulturního rozvoje, může národní výbor zvýšit počet poslanců i volebních obvodů.

(2) O zvýšení počtu poslanců i volebních obvodů rozhoduje plenární zasedání národního výboru.

(3) Noví poslanci národního výboru se zvolí doplňovací volbou.

§ 61

Poslanci ve sloučených obcích

Dojde-li během volebního období ke sloučení obcí nebo vytvoří-li se pro několik obcí jeden místní národní výbor, zůstávají poslanci zvolení do místních národních výborů ve funkci poslanců a tvoří místní národní výbor v nové obci nebo jeden nový místní národní výbor.


ČÁST DEVÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 62

Vyhlášení všeobecných voleb

Všeobecné volby do národních výborů stanoví nejpozději do 90 dnů po skončení volebního období předsednictvo Národního shromáždění.

§ 63

Úhrada nákladů

Výdaje spojené s prováděním voleb hradí stát.

§ 64

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 10 a 499 obč. zák. č. 40/1964 Sb.

Přesunout nahoru