Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky

Částka 5/1967
Platnost od 28.02.1967
Účinnost od 19.08.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 16. prosince 1966

o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky


Dne 29. května 1964 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky.


Podle svého článku 12 vstoupila Dohoda v platnost dnem 19. srpna 1966.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Dr. Gregor v. r.


DOHODA

o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Tuniské republiky, vedeny přáním rozvíjet přátelské vztahy a spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti zdravotnictví, se rozhodly uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy.

Článek 2

Smluvní strany si budou navzájem vyměňovat zkušenosti, získané v organizaci zdravotnictví a řízení zdravotnických služeb, zejména na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické péče, zdravotnické osvěty a používání lékařských nástrojů, přístrojů a léků.

Článek 3

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat programy a dokumenty o studijních cestách, konferencích a shromážděních týkajících se oblasti zdravotnických otázek. Bude-li se na území jedné ze smluvních stran konat shromáždění mezinárodního charakteru, může tato smluvní strana přizvat druhou stranu k účasti na tomto shromáždění.

Článek 4

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat odbornou literaturu, lékařské filmy, názorné pomůcky a jiné pomůcky z oblasti zdravotnické osvěty.

Článek 5

Za účelem společného boje proti infekčním nemocem si budou smluvní strany vzájemně vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto chorob.

Článek 6

Smluvní strany budou pomocí výměny zkušeností rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými zařízeními .

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti odborné výchovy zdravotnických pracovníků, zejména:

1. československá strana bude pomáhat při výchově tuniských zdravotnických pracovníků vysíláním československých kvalifikovaných odborníků do Tuniské republiky za účelem výchovy tuniských zdravotnických pracovníků, nebo případně tím, že umožní tuniským zdravotnickým pracovníkům studovat v Československé socialistické republice;

2. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich doškolování nebo dosažení specializace , popřípadě za účelem studia některých druhů chorob;

3. československá strana bude nadále poskytovat tuniské straně lékařskou pomoc vysíláním československých zdravotnických odborníků do Tuniské republiky na základě platné dohody uzavřené mezi Polytechnou podnikem zahraničního obchodu na jedné straně, a Státním sekretariátem při ministerstvu zdravotnictví a sociálních záležitostí na straně druhé;

4. smluvní strany si budou navzájem vyměňovat učební pomůcky a pedagogické zkušenosti.

Článek 8

Příslušné orgány a instituce obou smluvních stran budou vzájemně přijímat nemocné druhé smluvní strany do ústavního léčení, zejména v případě náhlého onemocnění.

Článek 9

Ministerstva zdravotnictví obou států sjednají za účelem provádění ustanovení této Dohody každý rok konkrétní plán spolupráce.

Článek 10

Smluvní strany budou vzájemně provádět úhradu nákladů, vyplývajících ze spolupráce podle ustanovení této Dohody na základě těchto zásad:

1. lékařská literatura, učební a názorné pomůcky, filmy a zdravotnicko-osvětový materiál budou vyměňovány bezplatně;

2. při vzájemném vysílání delegací nebo při účasti na sjezdech a konferencích hradí vysílající strana cestovní náklady na místo určení a zpět, přijímající strana hradí náklady za ubytování, stravování, místní dopravné, včetně příslušného kapesného;

3. náklady spojené s vysíláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany budou hrazeny smluvní stranou, na jejíž žádost tyto osoby byly vyslány;

4. náklady spojené s poskytnutím ústavního léčení a lékařské pomoci ve smyslu článku 8 uhradí strana, která nemocné vysílá; léčebná pomoc při náhlém onemocnění se poskytuje občanům druhé smluvní strany bezplatně.

Článek 11

Vzájemné vyúčtování nákladů podle článku 10 této Dohody se bude provádět na základě platební dohody mezi oběma zeměmi prostřednictvím státních bank obou smluvních stran.

Článek 12

Tato Dohoda se uzavírá na dobu 5 let a její platnost se bude prodlužovat automaticky vždy o dalších pět let, jestliže jí jedna ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím její platnosti.

Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost výměnou nót o jejím schválení.

Sepsáno v Praze dne 29. května 1964 ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

J. Plojhar v. r.

Za vládu

Tuniské republiky:

Monther Ben Ammar v. r.

Přesunout nahoru