Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 107/1967 Sb.Vládní nařízení o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu

Částka 40/1967
Platnost od 24.11.1967
Účinnost od 24.11.1967
Zrušeno k 01.07.1970 (33/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 17. listopadu 1967

o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu

Vláda Československé socialistické republiky podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 18 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, k provedení ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, a opírajíc se o dosavadní předpisy o národních výborech, nařizuje:


ČÁST I

Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu

§ 1

(1) Národní výbory jako orgány státní správy se bezprostředně a aktivně podílejí na provádění jednotné finanční politiky státu, na správě a kontrole příjmů a výdajů státního rozpočtu. Tuto svou činnost zaměřují především na upevňování finančních vztahů organizací k ústřednímu rozpočtu a tím přispívají k rovnovážnému vývoji národního hospodářství.

(2) K dosažení tohoto cíle národní výbory zejména kontrolují, jak ústředně řízené hospodářské, družstevní a ostatní organizace plní své povinnosti uložené jim zvláštními předpisy upravujícími vztahy ke státnímu rozpočtu.

(3) Národní výbory při výkonu této své působnosti (odstavce 1 a 2) soustavně pečují o prohlubování a upevňování finanční kázně a zásad jednotné finanční politiky v oblasti státních financí. Zároveň poskytují organizacím, pokud jde o jejich vztahy k ústřednímu rozpočtu, odbornou pomoc s cílem předcházet vzniku nedostatků a závad.

§ 2

(1) Okresní národní výbory vykonávají správu a kontrolu daně z obratu a ostatních daní a poplatků, plynoucích do ústředního rozpočtu.

(2) Okresní národní výbory vykonávají u organizací kontrolu

a) provádění a placení odvodů do ústředního rozpočtu *) a na zvláštní účty odvodů,

b) způsobu používání finančních nástrojů na úseku zahraničního obchodu,

c) používání dotací a subvencí ze státního rozpočtu a plnění povinností vyplývajících z jiných vztahů ke státnímu rozpočtu.

(3) Okresní národní výbory plní další úkoly, uložené jim zákonem na úseku vztahů organizací ke státnímu rozpočtu.

§ 3

Krajské národní výbory řídí v oblasti zabezpečování vztahů organizací ke státnímu rozpočtu okresní národní výbory a metodicky i odborně jim pomáhají. Ve složitých případech mohou s přihlédnutím k hlediskům účelnosti a hospodárnosti vykonávat kontrolu finančních vztahů na některých úsecích uvedených v § 2.

§ 4

Finančně-daňové revize

(1) Národní výbory provádějí v organizacích v rámci své kontrolní pravomoci finančně-daňové revize.

(2) Revize jsou zaměřeny na plnění daňových a jiných finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a dodržování zásad státní finanční politiky, aniž zasahují do pravomoci vedení organizací při jejich socialistickém podnikání.

§ 5

(1) Pro výkon úkolů uvedených v § 1 až 4 zřizují okresní a krajské národní výbory odbory státních financí.

(2) Vedoucí odborů státních financí krajských národních výborů jsou ustanovováni (odvoláváni) po projednání s ministrem financí (na Slovensku s pověřencem Slovenské národní rady pro finance); vedoucí odborů státních financí okresních národních výborů jsou ustanovováni (odvoláváni) po projednání s vedoucími těchto odborů krajských národních výborů.

§ 6

Působnost ministerstva financí a pověřence Slovenské národní rady pro finance

(1) Řízení výkonu státní správy na úseku státních financí a jejich kontroly přísluší ministerstvu financí, které se při této působnosti opírá o úzkou spolupráci s národními výbory a zejména s jejich finančními orgány.

(2) Ministerstvo financí provádí podle potřeb státního rozpočtu, popřípadě z podnětu národních výborů nebo z jiných závažných důvodů kontrolu finančních vztahů organizací a finančně-daňové revize (§ 4) podle tohoto nařízení svými orgány.

(3) Ministerstvo financí v dohodě s příslušnými ústředními orgány a po projednání s národními výbory stanoví okruh organizací, u nichž kontrolní a revizní činnost vykonává výlučně svými orgány.

(4) Pověřenec Slovenské národní rady pro finance řídí podle zásadních směrnic ministra financí výkon státní správy na úseku státních financí a jejich kontroly, prováděné národními výbory na Slovensku, a vykonává svými orgány kontroly a revize v organizacích, na nichž se dohodne s ministrem financí.

ČÁST II

Ustanovení společná

§ 7

Oprávnění kontrolních orgánů

(1) Kontrolní orgány, které provádějí kontrolu finančních vztahů a finančně-daňové revize, jsou oprávněny provádět všechny úkony potřebné k provedení kontrol a revizí, zejména vstupovat do veškerých místností, zařízení a prostorů kontrolované organizace, zabezpečit prověřovaný materiál, popřípadě vzít jej do úschovy, je-li nebezpečí, že bude ztracen nebo zavlečen, a nebrání-li tomu důležitý obecný zájem.

(2) Vedoucí organizací a ostatní pracovníci jimi zmocnění jsou povinni na požádání poskytnout kontrolním orgánům veškerou pomoc, zejména předložit požadované písemnosti, účetní a jiné podklady, plány a materiály o prověrkách, revizích a inspekcích všeho druhu provedených i jinými orgány.

(3) Vedoucí a ostatní pracovníci organizace jsou povinni podávat kontrolním orgánům požadovaná vysvětlení.

(4) Kontrolní orgány jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství o věcech, o nichž se dověděly při své činnosti. Tato povinnost trvá pro příslušného pracovníka i po skončení jeho pracovního poměru.

(5) Organizace jsou povinny pro účely správy a kontroly plnění odvodů a jiných povinností ke státnímu rozpočtu předkládat hlášení (přiznání) ve lhůtách a v rozsahu, které stanoví ministerstvo financí.

§ 8

Zjistí-li se, že organizace nesplnila správně nebo úplně, popřípadě včas své povinnosti vyplývající ze vztahu ke státnímu rozpočtu, učiní národní výbor, popřípadě jiný orgán provádějící kontrolu (revizi) opatření k odstranění zjištěných závad. Neodstraní-li kontrolovaná organizace sama závady kontrolou nebo revizí zjištěné ve lhůtě dohodnuté s kontrolním orgánem, kontrolní orgán o této povinnosti rozhodne.

§ 9

Národní výbory, ministerstvo financí a pověřenec Slovenské národní rady pro finance ukládají sankce kontrolovaným organizacím za podmínek a v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

§ 10

Oznamovací povinnost

Kontrolní orgány jsou povinny o závažných skutečnostech zjištěných při kontrolách a revizích uvědomit orgány, jimž přísluší činit příslušná opatření podle zvláštních předpisů.


ČÁST III

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 11

Do počátku účinnosti zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, rozhoduje

a) o odvolání ve věcech uvedených v § 2 v řízení před národními výbory příslušný odbor národního výboru nejblíže vyššího stupně,

b) o odvolání proti rozhodnutí orgánu krajského národního výboru ministerstvo financí, na Slovensku v rámci své působnosti pověřenectvo Slovenské národní rady pro finance.

§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

Přesunout nahoru