Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 106/1967 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži

Částka 40/1967
Platnost od 24.11.1967
Účinnost od 24.11.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

106

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 10. listopadu 1967

o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 121/1962 Sb. o hospodářské arbitráži, ve znění zákona č. 116/1965 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 2a zní:

"(1) Hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje též hospodářské spory o náhradu škody mezi organizacemi a orgánem hospodářského řízení v případech, kdy podle zvláštních předpisů tento orgán za škodu odpovídá. *)

(2) Vláda může stanovit, ve kterých dalších případech hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje spory mezi orgány hospodářského řízení a organizacemi, vznikající při řízení."

2. § 13 včetně nadpisu zní:

"Státní arbitráž Československé socialistické republiky.

Státní arbitráž Československé socialistické republiky projednává a rozhoduje

a) předsmluvní a majetkové spory, v nichž alespoň jednou ze stran je ústřední (oblastní) orgán nebo alespoň jedna ze stran je podřízena ministerstvu národní obrany nebo ministerstvu vnitra,

b) předsmluvní a majetkové spory, jejichž předmětem jsou dodávky vojenské techniky nebo pro vojenskou techniku anebo dodávky v oboru státních rezerv,

c) spory o základní podmínky dodávky,

d) spory uvedené v § 2a

- v nichž jednou ze stran je ústřední (oblastní) orgán, národní výbor nebo družstevní organizace,

- mezi orgány a organizacemi řízenými ministerstvem (ústředním orgánem), při němž resortní arbitráž není zřízena."

3. § 14 odst. 2 zní:

"(2) Místní příslušnost krajské státní arbitráže se řídí sídlem organizace, proti níž směřuje arbitrážní žádost nebo proti níž je zahajováno řízení z vlastního podnětu, a je-li takových organizací více, sídlem kteréhokoli z nich. Pro projednávání a rozhodování sporů, v nichž alespoň jednou ze stran je organizace pověřená prováděním zahraničního obchodu, je však příslušná Státní arbitráž pro hlavní město Prahu."

4. § 15 odst. 1 zní:

"(1) Resortní arbitráž projednává a rozhoduje předsmluvní a majetkové spory mezi socialistickými organizacemi řízenými ministerstvem (ústředním orgánem), při němž je zřízena; resortní arbitráž rozhoduje též spory uvedené v § 2a mezi orgány a organizacemi, jež jsou řízeny ministerstvem (ústředním orgánem), při němž je zřízena. Resortní arbitráž však neprojednává a nerozhoduje spory, jejichž předmětem jsou dodávky vojenské techniky uvedené jako závazné úkoly ve zvláštní části státního plánu a dodávky pro takovou techniku; tyto spory projednává a rozhoduje Státní arbitráž ČSSR."

5. K § 40 odst. 3 se připojuje další věta tohoto znění:

"To platí i tehdy, jde-li o hospodářské spory, které rozhodují soudy nebo jiné orgány (§ 2 odst. 3)."

6. Zrušují se ustanovení § 18 a § 30 odst. 1 věta druhá.


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 14 odst. 2 a § 89 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

Přesunout nahoru