Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

Částka 39/1967
Platnost od 14.11.1967
Účinnost od 04.10.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. října 1967

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky


Dne 28. listopadu 1966 byla v Praze podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky.


Podle svého článku 13 vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. října 1967.

České znění dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Syrské arabské republiky

přejíce si prohloubit přátelství mezi národy obou zemí, rozvíjet kulturní styky a upevňovat vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, vědy a umění,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci :

vláda Československé socialistické republiky

Václava Davida, ministra zahraničních věcí,

vláda Syrské arabské republiky

Dr. Ibrahima Makhose, místopředsedu Rady ministrů a ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci, které shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto :

Článek 1

Podle zásad rovnosti a národní svrchovanosti a na základě Charty Organizace spojených národů budou obě smluvní strany přispívat k podpoře a rozvoji kulturních styků obou zemí, vzájemného poznávání kulturního dědictví obou národů a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností a informací mezi kulturními, školskými, vědeckými, literárními a uměleckými institucemi a organizacemi obou zemí.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu vědců, techniků, profesorů a studentů.

Každá smluvní strana bude poskytovat stipendia příslušníkům druhé země v oblasti studia, technické specializace, vědeckého výzkumu a výcviku.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání umělců, uměleckých skupin a pracovníků v oblasti kultury a umění.

Článek 5

Každá smluvní strana bude podporovat uvádění hudebních, divadelních a filmových děl, vysílání rozhlasových a televizních pořadů, pořádání přednášek, výstav, filmových, hudebních a divadelních festivalů a vydávání překladů vědeckých, literárních a uměleckých děl druhé země.

Článek 6

Smluvní strany zahrnou do svých učebních osnov dějepisu a zeměpisu přesné a dostatečné informace o druhé zemi.

Článek 7

Smluvní strany budou usnadňovat výměnu vědeckých, uměleckých a školských publikací, filmů, hudebních záznamů, notového materiálu a výtvarných děl druhé země.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat styky mezi sportovci obou zemí, zejména pořádáním utkání a soutěží a budou si vyměňovat návštěvy sportovců, trenérů a tělovýchovných odborníků.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti rozhlasu, televize a filmu. Příslušné instituce a organizace obou zemí budou moci za tím účelem uzavřít mezi sebou zvláštní dohody.

Článek 10

Obě smluvní strany usnadní v rámci platných vnitrostátních předpisů vzájemné uznávání akademických titulů a vědeckých hodností, diplomů a vysvědčení vydávaných v druhé zemi a bude-li to zapotřebí, uzavřou o tom zvláštní dohodu.

Článek 11

Smluvní strany budou k provádění této dohody sjednávat periodický prováděcí plán spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a umění.

Článek 12

Pokud by mezi smluvními stranami vznikl jakýkoliv rozpor ve výkladu některého ustanovení této dohody, vyřeší jej smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení podle příslušných ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny listin o tomto schválení. Tato dohoda nahrazuje Dohodu o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Syrskou republikou, která byla podepsána v Damašku dne 18. června 1957.

Článek 14

Tato dohoda se uzavírá na dobu tří let a její platnost se bude prodlužovat vždy na stejnou dobu, pokud jedna z obou smluvních stran ji písemně nevypoví alespoň šest měsíců před uplynutím právě probíhajícího tříletého období.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci řádně zmocněni svými vládami tuto dohodu podepsali a opatřili pečetěmi.

Dáno v Praze dne 28. listopadu 1966 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a francouzském, přičemž v případě rozporu ve výkladu bude rozhodující znění francouzské.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

V. David v. r.

Za vládu

Syrské arabské republiky:

Dr. I. Makhos v. r.

Přesunout nahoru