Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol

Částka 38/1967
Platnost od 07.11.1967
Účinnost od 08.09.1967
Zrušeno k 23.08.1996 (53/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. září 1967

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol


Dne 26. dubna 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol.


Podle svého článku 14 vstoupila Dohoda v platnost dne 8. září 1967 ve znění obsaženém v dopisech vyměněných při příležitosti podpisu Dohody mezi zmocněnci obou vlád.

České znění Dohody a příloh se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Dr. Pudlák v. r.


DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky, vedeny snahou dále prohlubovat spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy, přesvědčeny, že jednou z účinných cest, vedoucích k tomuto cíli, je výměna studentů a absolventů vysokých škol a přejíce si upravit zásady této výměny, rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

prof. dr. Jiřího Hájka,

ministra školství,

vláda Polské lidové republiky

prof. dr. Henryka Jablońského,

ministra osvěty a vysokého školství,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě ujednání svých příslušných orgánů přijímat studenty druhé smluvní strany k řádnému studiu a absolventy vysokých škol druhé smluvní strany k prohloubení a rozšíření odborných znalostí nebo k získání vědeckých hodností na vysokých školách a výzkumných pracovištích vysokých škol a akademií věd.

Článek 2

1. Vzdělávání osob vysílaných ke studiu se bude provádět podle studijních plánů a předpisů platných v přijímajícím státě.

2. Příslušné orgány jedné ze smluvních stran mohou se souhlasem příslušných orgánů druhé smluvní strany vyslat osoby ke studiu podle individuálních studijních plánů.

Článek 3

1. Příslušné orgány smluvních stran si předají do 31. října každého roku předběžné návrhy počtu osob, které mají být vyslány v následujícím školním roce. Plány provádění Dohody o kulturní spolupráci nebo dodatkové protokoly k těmto plánům budou obsahovat počty studijních míst, které smluvní strany zajistí pro osoby, jež mají být vyslány ke studiu v následujícím školním roce.

2. Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně vymění nejpozději do 15. ledna každého roku tyto údaje:

a) u absolventů vysokých škol jméno a příjmení, věk, dosažené vzdělání, vědeckou hodnost, pracoviště a pracovní zařazení, způsob studia v přimajícím státě, seznam vlastních publikací (při vyslání ke studiu uměleckých směrů též osvědčení o dosavadní umělecké činnosti potvrzené příslušnou institucí, popřípadě hotové práce nebo jejich fotografie), téma vědecké práce a individuální studijní plán, stupeň znalosti jazyka přijímajícího státu a znalosti jiných cizích jazyků;

b) u studentů počet a studijní obory; c) u všech osob navržených k vyslání ke studiu předpokládanou délku studia.

3. Příslušné orgány smluvních stran si vzájemně do 15. května každého roku sdělí svá stanoviska k návrhům podle odstavce 2 a každoročně do 31. července si předají jmenné seznamy studentů s upřesněním studijních oborů, popřípadě s jejich změnami a uvedením ročníku ukončeného ve vysílajícím státě, jakož i stupně znalosti jazyka přijímajícího státu.

Článek 4

1. Podmínky přijetí ke studiu jsou:

a) u absolventů vysokých škol předložení diplomu o ukončení vysokoškolského studia;

b) u studentů vysílaných do I. ročníku vysokých škol předložení vysvědčení o maturitní zkoušce a potvrzení o splnění podmínek přijímacího řízení na vysokou školu ve vysílajícím státě, u studentů navržených ke studiu na vysoké školy uměleckého směru kromě toho též složení talentové zkoušky v přijímajícím státě;

c) u studentů vysílaných do vyšších ročníků předložení potvrzení o vykonaných zkouškách ve vysílajícím státě . Zkoušky, které svým obsahem odpovídají studijním plánům platným v přijímajícím státě, budou uznány;

d) u všech osob vysílaných ke studiu předložení vysvědčení o zdravotním stavu, dovolujícím úspěšné studium v zahraničí.

2. Změna studijního oboru vyslané osoby vyžaduje souhlas příslušných orgánů vysílajícího státu.

Článek 5

1. Osoby vyslané ke studiu budou studovat v jazyku přijímajícího státu.

2. Absolventi vysokých škol mohou po předchozí dohodě příslušných orgánů smluvních stran předložit a obhajovat vědecké práce za účelem získání vědeckých hodností v jazyce ruském, anglickém, francouzském nebo německém.

Článek 6

Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o prospěchu studentů nejméně jedenkrát ročně , a to do jednoho měsíce po ukončení školního roku.

Článek 7

1. Po ukončení studia obdrží vyslané osoby doklady zavedené v přijímajícím státě. Tyto doklady budou smluvními stranami vzájemně uznávány jako rovnocenné podle jejich vnitrostátních předpisů.

2. Osoby vyslané podle článku 2 odst. 2 této dohody obdrží odpovídající potvrzení po ukončení svého studijního pobytu.

3. Seznam vysokých škol v Československé socialistické republice a v Polské lidové republice, na které mohou být osoby vyslány podle této dohody, s uvedením označení a titulů, jakož i vědeckých hodností, které lze dosáhnout v Československé socialistické republice a v Polské lidové republice, tvoří přílohu k této dohodě. O změnách v seznamu se příslušné orgány smluvních stran písemně vyrozumí.

Článek 8

Osobám přijatým podle této dohody zajistí:

1. vysílající stát

a) stipendium a částku ke krytí výloh spojených s ubytováním na celou dobu studia v přijímajícím státě ve výši určené vysílajícím státem,

b) úhradu cestovních výloh do místa studia a zpět, a to podle svých předpisů,

c) studentům vykonávajícím v přijímajícím státě studijní praxi stipendium a částku k e krytí výloh spojených s ubytováním po celou dobu této praxe;

2. přijímající stát

a) bezplatné studium,

b) ubytování v kolejích, výjimečně v jiných zařízeních, náklady ubytování uhradí vyslané osoby,

c) studentům zlevněné stravování ve studentských jídelnách, náklady na stravování uhradí studenti,

d) úhradu cestovních výloh na svém území, nutných ke splnění studijního plánu,

e) bezplatnou zdravotní péči za podmínek platných pro občany přijímajícího státu.

Článek 9

1. Každá ze smluvních stran může přijímat ke studiu občany druhého státu s písemným souhlasem příslušných orgánů vysílajícího státu na jejich vlastní náklad za podmínek, uvedených v článku 4 této dohody a bez závazku poskytovat stipendium a ubytování v kolejích.

2. Občané druhého státu, kteří složili maturitní zkoušku v přijímajícím státě, mohou být přijati ke studiu v přijímajícím státě, jestliže splní podmínky přijímajícího řízení na vysokou školu v souladu s předpisy přijímajícího státu .

Článek 10

Ustanovení této dohody se vztahují též na osoby vyslané ke studiu v druhém státě před nabytím platnosti této dohody.

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran mohou přímo projednávat otázky, vyplývající z provádění této dohody.

Článek 12

Ustanovení článků 3, 4 a 6 této dohody mohou být měněna dohodou příslušných orgánů smluvních stran. Tyto změny budou provedeny formou výměny nót.

Článek 13

Tato dohoda je uzavřena na dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, jestliže ji žádná ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 6 měsíců před uplynutím probíhajícího období.

Článek 14

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Sepsáno v Praze dne 26. dubna 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho shora uvedení zmocněnci tuto dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu

Československé socialistické republiky

Jiří Hájek v. r.

Za vládu

Polské lidové republiky

Henryk Jablońnski v. r.

Příloha k článku 7, odst. 3

Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol

Československá socialistická republika

I. Vysoké školy universitního směru

Universita Karlova, Praha

Universita Komenského, Bratislava

Universita Jana Evangelisty Purkyně, Brno

Universita Palackého, Olomouc

Universita P. J. Šafaříka, Košice

Universita 17. listopadu, Praha

Samostatné pedagogické fakulty:

Pedagogická fakulta, České Budějovice

Pedagogická fakulta, Plzeň

Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Pedagogická fakulta, Nitra

Pedagogická fakulta, Báňská Bystrica

II. Vysoké školy technického směru

České vysoké učení technické, Praha

Slovenská vysoká škola technická, Bratislava

Vysoká škola dopravní, Žilina

Vysoká škola chemickotechnologická, Praha

Vysoká škola chemickotechnologická, Pardubice

Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň

Vysoká škola strojní a textilní, Liberec

Vysoká škola báňská, Ostrava

Vysoké učení technické, Brno

Vysoká škola technická, Košice

III. Vysoké školy ekonomického směru

Vysoká škola ekonomická, Praha

Vysoká škola ekonomická, Bratislava

IV. Vysoké školy zemědělského směru

Vysoká škola zemědělská, Praha

Vysoká škola zemědělská, Brno

Vysoká škola zemědělská, Nitra

Vysoká škola lesnická a dřevařská, Zvolen

V. Vysoké školy uměleckého směru

Akademie múzických umění, Praha

Akademie výtvarných umění, Praha

Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha

Janáčkova akademie múzických umění, Brno

Vysoká škola múzických umění, Bratislava

Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava

Označení, tituly a vědecké hodnosti:

1. Absolventu vysoké školy vydá vysoká škola diplom, ve kterém bude uveden obor studia, v němž dosáhl vysokoškolské kvalifikace. Absolventům uvedeným v odst. 3 se v diplomu uvede i přiznaný titul.

Absolventu vysoké školy, který vykonal rigorozní zkoušku podle ustanovení odst. 4, vydá vysoká škola, na které ji vykonal, diplom. V tomto diplomu bude uveden příslušný titul a vědní obor, v němž rigorozní zkouška byla vykonána.

2. Student, který ukončil studium na vysoké škole, je "absolvent vysoké školy".

3. Vysoké školy v Československé socialistické republice přiznávají tyto tituly:

a) absolventům lékařského studia titul "doktor mediciny" ("MUDr."),

b) absolventům vysokých škol technického, ekonomického a zemědělského směru s výjimkou absolventů veterinárního studia tituly "inženýr", popřípadě "inženýr architekt" ("Ing.",popřípadě "Ing. arch."),

c) absolventům veterinárního studia titul "doktor veterinářství" ("MVDr."),

d) absolventům studia malířství, sochařství a architektury na vysokých školách uměleckého směru tituly "akademický malíř", "akademický sochař" a "akademický architekt".

4. Absolventům vysokých škol universitního směru s výjimkou absolventů uvedených v odst. 3 pod písm. a), kteří vykonají předepsanou rigorozní zkoušku ze zvoleného vědního oboru a jeho širšího základu na fakultách uvedených v rigorozním řádu, přiznávají vysoké školy tituly "doktor práv" ("JUDr."), nebo "doktor přírodovědy" ("RNDr."), nebo "doktor filosofie" ("PhDr.").

5. Vědecké hodnosti se udělují ve dvou stupních, a to:

a) hodnost kandidáta věd ("CSc.")

b) hodnost doktora věd ("DrSc.").

Polská lidová republika:

I. University

Varšavská universita ve Varšavě

Jagielloňská universita v Krakově

Universita Marie Curie-Sklodowské v Lublinu

Lodžská universita v Lodži

Universita Adama Mickiewicze v Poznani

Universita Mikuláše Koperníka v Toruni

Wroclawská universita Boleslawa Bieruta ve Wroclawi

II. Vysoké školy ekonomické

Hlavní škola plánování a statistiky ve Varšavě

Vysoká škola ekonomická v Katovicích

Vysoká škola ekonomická v Krakově

Vysoká škola ekonomická v Poznani

Vysoká škola ekonomická v Sopotech

Vysoká škola ekonomická ve Wroclavi

III. Polytechniky

Varšavská polytechnika ve Varšavě

Čenstochovská polytechnika v Čenstochové

Gdaňská polytechnika v Gdaňsku

Krakovská polytechnika v Krakově

Hornicko-hutnická akademie v Krakově

Lodžská polytechnika v Lodži

Poznaňská polytechnika v Poznani

Štětínská polytechnika ve Štětíně

Slezská polytechnika Vincenta Pstrovského v Glivicích

Wroclawská polytechnika ve Wroclawi

IV. Inženýrské vysoké školy

Vysoká škola inženýrská v Bialystoku

Vysoká škola inženýrská v Bydhošti

Vysoká škola inženýrská v Řešově

Vysoká škola inženýrská v Lublině

Vysoká škola inženýrská v Zelené Hoře

Večerní škola inžsenýrská v Kelcích

Vysoká škola inženýrská v Opole

V. Vysoké školy zemědělské

Hlavní škola vesnického hospodářství ve Varšavě

Vysoká škola zemědělská v Krakově

Vysoká škola zemědělská v Lublinu

Vysoká škola zemědělská v Olštýnu

Vysoká škola zemědělská v Poznani

Vysoká škola zemědělská ve Štětíně

Vysoká škola zemědělská ve Wroclawi

VI. Lékařské akademie

Lékařská akademie ve Varšavě

Lékařská akademie v Bialystoku

Lékařská akademie v Gdaňsku

Lékařská akademie v Krakově

Lékařská akademie v Lublinu

Lékařská akademie v Lodži

Lékařská akademie v Poznani

Lékařská akademie ve Wroclawi

Pomořská lékařská akademie generála Karla Swierczewského ve Štětíně

Slezská lékařská akademie

Ludvíka Waryňského v Katovicích

VII. Vysoké školy pedagogické

Vysoká škola pedagogická v Gdaňsku

Vysoká škola pedagogická v Katovicích

Vysoká škola pedagogická v Krakově

Vysoká škola pedagogická v Opole

Vysoká škola pedagogická v Řešově

VIII. Vysoké školy hudební

Státní vysoká škola hudební ve Varšavě

Státní vysoká škola hudební v Katovicích

Státní vysoká škola hudební v Krakově

Státní vysoká škola hudební v Lodži

Státní vysoká škola hudební v Poznani

Státní vysoká škola hudební v Gdaňsku

Státní vysoká škola hudební ve Wroclawi

IX. Vysoké školy výtvarné

Akademie výtvarných umění ve Varšavě

Akademie výtvarných umění v Krakově

Státní vysoká škola výtvarná v Gdaňsku

Státní vysoká škola výtvarná v Lodži

Státní vysoká škola výtvarná v Poznani

Státní vysoká škola výtvarná ve Wroclawi

X. Vysoké školy divadelní

Státní vysoká škola divadelní Alexandra Zelwerowiče ve Varšavě

Státní vysoká škola divadelní Ludwíka Solského v Krakově

Státní vysoká škola divadelní a filmová Leona Schillera v Lodži

XI. Vysoké školy tělesné výchovy

Akademie tělesné výchovy ve Varšavě

Vysoká škola tělesné výchovy v Krakově

Vysoká škola tělesné výchovy v Poznani

Vysoká škola tělesné výchovy ve Wroclawi

Diplomy a tituly absolventů vysokých škol a vědecké hodnosti

I. Vysoké školy vydávají absolventům diplomy o ukončení studia, s uvedením následujících titulů:

1. University, vysoké školy ekonomické, pedagogické, hudební, výtvarné, divadelní a tělesné výchovy - titul "magister";

2. polytechniky - titul "magister inžynier";

3. vysoké školy inženýrské - titul "inžynier";

4. vysoké školy zemědělské - absolventům fakult veterinárních - titul "lekarz weterynarii", a absolventům ostatních fakult - po čtyřletém studiu titul "inžynier" a po pětiletém studiu titul "magister inžynier";

5. lékařské akademie - absolventům lékařských fakult a stomatologie - titul "lekarz", absolventům fakult farmaceutických - titul "magister farmacji".

II. Přiznávají se následující vědecké hodnosti:

1. hodnost "doktora" příslušného oboru nebo vědecké disciplíny;

2. hodnost "docenta" příslušného oboru nebo vědecké disciplíny.

Praha dne 26. dubna 1967

Vážený soudruhu ministře,

v souvislosti s projednáváním Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol, podepsané dnešního dne, dovoluji si navrhnout, aby ustanovení článku 1 této dohody o přijímání absolventů vysokých škol druhé smluvní strany na výzkumná pracoviště vysokých škol a akademií věd bylo v době co možná nejkratší rozšířeno rovněž na jiná výzkumná pracoviště Československé socialistické republiky a Polské lidové republiky.

V případě, že polská strana tento návrh bude moci přijmout, navrhuji, aby článek 1 zněl takto:

"Smluvní strany budou na základě ujednání svých příslušných orgánů přijímat studenty druhé smluvní strany k řádnému studiu a absolventy vysokých škol druhé smluvní strany k prohloubení a rozšíření odborných znalostí nebo k získání vědeckých hodností na vysokých školách a výzkumných pracovištích."

Myslím, že dohoda o této změně by mohla být pak provedena výměnou nót.

Budu Vám povděčný soudruhu ministře za potvrzení tohoto dopisu.

Prosím, soudruhu ministře, abyste přijal výraz mé nejhlubší úcty.

J. Hájek v. r.

Soudruh prof. dr. Henryk Jabloňski

ministr osvěty a vysokého školství

Polské lidové republiky

Praha

Praha dne 26. dubna 1967

Vážený soudruhu ministře,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu z dnešního dne tohoto znění:

"V souvislosti s projednáváním Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol, podepsané dnešního dne, dovoluji si navrhnout, aby ustanovení článku 1 této dohody o přijímání absolventů vysokých škol druhé smluvní strany na výzkumná pracoviště vysokých škol a akademií věd bylo v době co možná nejkratší rozšířeno rovněž na jiná výzkumná pracoviště Československé socialistické republiky a Polské lidové republiky.

V případě, že polská strana tento návrh bude moci přijmout, navrhuji, aby článek 1 zněl takto:

"Smluvní strany budou na základě ujednání svých příslušných orgánů přijímat studenty druhé smluvní strany k řádnému studiu a absolventy vysokých škol druhé smluvní strany k prohloubení a rozšíření odborných znalostí nebo k získání vědeckých hodností na vysokých školách a výzkumných pracovištích."

Myslím, že dohoda o této změně by mohla být pak provedena výměnou nót.

Váš návrh předložím vládě Polské lidové republiky k prozkoumání. V souvislosti s tím si dovolím se k Vašemu návrhu vrátit v době co možná nejkratší. V případě, že vláda Polské lidové republiky přijme Váš návrh, souhlasím s tím, aby dohoda o této změně byla provedena výměnou nót.

Prosím, soudruhu ministře, abyste přijal výraz mé nejhlubší úcty.

H. Jablońskiv. r.

Soudruh prof. dr. Jiří Hájek

ministr školství

Československé socialistické republiky

Praha

Přesunout nahoru