Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1967 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření

Částka 37/1967
Platnost od 25.10.1967
Účinnost od 01.04.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102.

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 25. září 1967,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření

Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:


Čl. I

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, se mění a doplňuje takto:

1. § 8 odst. 2 zní:

"(2) Koná-li se úřední ověřování v provozovnách organizací uvedených v odstavci 1, jsou organizace povinny orgánům krajského oddělení úřadu zajistit plynulý a stejnoměrný přísun měřidel, poskytnout jim bezplatně vhodnou místnost, veškeré zkušební zařízení a pomůcky, podle potřeby i ochranné oděvy nebo jiné prostředky zajišťující bezpečnost a hygienu práce, technické a pomocné pracovníky a zajistit všechny ostatní podmínky k provádění úředního ověřování."

2. § 9 odst. 1 zní:

"Uživatelé jsou povinni vést a doplňovat soupis všech používaných vybraných měřidel podléhajících novému úřednímu ověření a dat jejich posledního úředního ověření. Před úřední zkouškou musí předložit orgánu krajského oddělení úřadu všechny potřebné údaje o počtu a charakteristice těchto měřidel; stejné údaje jsou uživatelé povinni předkládat krajskému oddělení úřadu na jeho vyzvání."

3. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Etalony používané jako hlavní podnikové etalony (dále jen "hlavní etalony") podléhají povinnému úřednímu ověření; seznam těchto hlavních etalonů, jakož i doba platnosti úředního ověření jsou uvedeny v příloze II. Příslušné krajské oddělení úřadu může na žádost uživatelů ve výjimečných případech dobu platnosti úředního ověření hlavních etalonů prodloužit, avšak nejvýše na dvojnásobek."

4. § 12 odst. 3 zní:

"(3) Koná-li se úřední ověřování hlavních etalonů v provozovnách organizací, platí o povinnostech organizací ustanovení § 8 obdobně."

5. § 13 zní:

"Úřad a jeho krajská oddělení provádějí na žádost organizací úřední ověřování nebo zkoušení jakéhokoliv druhu provozních měřidel a etalonů nepodléhajících povinnému úřednímu ověření, mají-li volnou kapacitu k provádění těchto zkoušek a potřebné zařízení."

6. Z § 17 odst. 2 a 3 a z § 18 odst. 2 se vypouští odkaz na přílohu III.

7. § 20 zní:

"Při dovozu měřidel uvedených v přílohách I a II této vyhlášky je odběratel dovážených měřidel povinen před předložením návrhu na uzavření příslušné hospodářské smlouvy s organizací pověřenou prováděním zahraničního obchodu opatřit souhlas úřadu s dovozem těchto měřidel a zajistit, aby úřední souhlas byl na návrhu hospodářské smlouvy vyznačen. Bez tohoto souhlasu nesmí organizace pověřená prováděním zahraničního obchodu dovoz těchto měřidel uskutečnit. Úřad může žádat bezplatné předložení 3 vzorků měřidel. Po uskutečnění dodávky ohlásí odběratel dovážených měřidel úřadu převzetí zásilky, aby se přezkoušením dodaných měřidel mohlo zjistit, zda odpovídají předem schválenému vzorku nebo v případě, že předložení vzorků nebylo úřadem vyžádáno, zda dovezená měřidla odpovídají technické specifikaci schválené úřadem na návrhu smlouvy o dovozu."

8. § 21 odst. 3 a 5 zní:

"(3) Lhůty provádění kontrol jednotlivých provozních měřidel stanoví vedoucí organizace podle způsobu používání těchto měřidel tak, aby byla soustavně zajišťována jejich stálá jednotnost a správnost.

(5) Organizace jsou povinny vést evidenci lhůt pro provádění kontroly jednotlivých druhů provozních měřidel a evidenci kontroly provozních měřidel a zajišťovat, aby nebylo používáno měřidel, která byla při kontrole shledána nesprávnými."

9. § 22 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Organizace jsou odpovědny za systematické dodržování měrového pořádku; za tím účelem jsou organizace povinny zejména:

a) zajišťovat výběr vhodných měřidel, jejich náležitý stav, správné udržování a uchovávání a správné měření,

b) obeznámit pracovníky se svěřenými měřidly a jejich správným používáním,

c) podrobit pracovníky, kteří používají měřidel vyžadujících při své obsluze zvláštních znalostí, odborné zkoušce,

d) provádět soustavný dohled na měřidla a měření.

"(2) Generální ředitelství trustů a oborových podniků řídí a koordinují zajišťování jednotnosti a správnosti měření v podřízených podnicích a rozvoj měření a měřicí techniky v nejdůležitějších oborech výrobního programu."

10. Nové znění příloh vyhlášky je uvedeno v přílohách, které jsou součástí této vyhlášky.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1968 s výjimkou ustanovení čl. I bod 6 a 7, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Křovina v. r.


Příloha I

Seznam vybraných provozních měřidel *) podléhajících povinnému úřednímu ověření a doba platnosti úředního ověření
Poř. číslo Měřidla vyráběná, dovážená z ciziny, opravovaná anebo používaná
ve všech odvětvích národního hospodářství úředního ověření
Doba platnosti
I Délka, rozměr
1 Délková měřidla na střižní zboží2 roky
2 Měřická pásma ocelová určená pro přesná měření
3 Měřicí zařízení pro měření délky metrových textilií
a) odvalovací 2 roky
b) skládací 2 roky
4 Taxametry a počitadla kilometrů u nájemných automobilů2 roky
II Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru
1Stroje na měření velikosti plochy usní1 rok
III Hmota (hmotnost)
1 Závaží
a) obchodní a speciální běžná2 roky
b) obchodní a speciální přesná (mimo závaží jemných)2 roky
2Váhy mostové všech druhů - pro silniční a kolejová vozidla vyjma vah se silovými snimači2 roky
3Váhy **), ***)2 roky
a) závažové
aa) rovnoramenné - ručně obsluhované
- obchodní běžné
- obchodní přesné
ab) rovnoramenné - poloautomatické i automatické pouze
- netto
- brutto
ac) nerovnoramenné
- desetinné
- setinné
- se zvláštním převodem (řadivé)
b) běhounové
ba) jednopákové
- přezmeny
bb) několikapákové (s posuvnými i valivými běhouny )
- stolní
- můstkové *)
- visuté jateční
c) sklonné (poloautomatické)
ca) stolní jednomiskové
cb) závěsné
cc) můstkové *)
cd) visuté jateční
d) kombinované (sklonné se zařízením zvyšujícím váživost)
da) stolní jednomiskové
db) stolní dvoumiskové
dc) můstkové
4Váhy speciální
a) váhy na počítání kusů
b) váhy na zjišťování vybraných vlastností látek (např. škrobnatosti)
IV Hodnocení plodin
1Obilní zkoušeče2 roky
V Objem, průtok
1Odměrné nádoby (míry) na kapaliny
a) kovové o objemu (0,01 až 50) 10-3m3 tj. (0,01 až 50) litrů2 roky
b) skleněné, kameninové, porcelánové (nebo zhotovené z tuhých plastických látek) o objemu (0,01 až 2) 10-3 m3 tj. (0,01 až 2) litry-
2Výčepní nádoby používané k výčepu hotových studených nápojů (sklenice, kalíšky, výčepní lahve)
Povinnému úřednímu ověření nepodléhají výčepní nádoby přinesené zákazníkem při prodeji nápojů přes ulici, nádoby prodávané zároveň s nápojem, nádoby podávané zákazníkovi současně s nápoji v celých uzavřených lahvích a lahve uzavřené korkem nebo jiným uzávěrem a neprůhledné nádoby pro výčep piva ve specializovaných závodech veřejného stravování schválených Úřadem pro normalizaci a měření.
-
3 Odměrné sklo (laboratorní odměrné baňky, byrety, pipety) užívané pro přesná měření, arbitrážní měření a podobné účely-
4Přepravní tanky na kapaliny používané jako měřidla objemu2 roky
5 Přepravní sudy (dřevěné i kovové) používané jako měřidla objemu2 roky
6Objemová dávkovací měřidla na kapaliny
a) krámská (na petrolej, líh apod.)-
b) staniční (na benzín apod.)2 roky
7Průtočná měřidla na kapaliny
a) staniční (na benzín apod.)2 roky
b) na mléko a jiné poživatiny2 roky
c) tanková *)2 roky
d) na olej2 roky
8Kontrolní objemová lihová měřidla-
9Butyrometry5 roků
10Vodoměry *)4 roky
11Plynoměry (vyjma plynoměrů s otáčivými písty) *)10 roků
12Plynoměry s otáčivými písty *)5 roků
VI Mechanické zkoušky materiálu
1Trhací stroje a lisy používané k průkazním a prověřovacím zkouškám2 roky
2Kyvadlová kladiva pro měření nárazové práce ≥ 9,80665 J tj. 1 kpm, používaná k průkazním a prověřovacím zkouškám2 roky
3 Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu používané k průkazním a prověřovacím zkouškám
a) se zatěžovacím zařízením pákovým a s přímým zatížením 5 roků
b) se zatěžovacím zařízením pružinovým nebo jiným 2 roky
VII Rotační rychlost, otáčky
(pouze v příloze II a III)
VIII Tlak
(pouze v příloze II a III)
IX Elektrické a magnetické veličiny
1Elektroměry *)
a) pro stejnosměrný proud 3 roky
b) pro střídavý proud na přímé měření elektrické energie činné nebo jalové, jednosazbové a vícesazbové, pokud nejsou použity pro měření ve velkoodběru10 roků
c) pro střídavý proud na nepřímé měření elektrické energie činné nebo jalové nebo její přímé měření ve velkoodběru, dále pak elektroměry s grafickým záznamem nebo měřičem maxima5 roků
2Měřicí transformátory proudu a napětí třídy přesnosti 0,1, 0,2, 0,5, používané ve spojení s elektroměry s vyznačením třídy přesnosti a měřicí transformátory napětí třídy přesnosti 1, používané ve spojení s elektroměry bez vyznačení třídy přesnosti.
Organizacím, které jsou pověřeny k provádění podnikového ověřování elektroměrů a měřicích transformátorů se mohou s jejich souhlasem dodávat tato měřidla neověřená
-
X Teplota
1Lékařské a zvěrolékařské teploměry -
XI Areometrie
1 Laboratorní hustoměry (např. pro mléko, kyselinu sírovou, výrobky z ropy apod.)-
2Laboratorní areometry pro koncentraci roztoků (např. cukroměry, moštoměry, lihoměry apod.)-

Příloha II

Seznam hlavních podnikových etalonů *) podléhajících povinnému úřednímu ověření a doba platnosti úředního ověření
Poř. číslo Názvy hlavních podnikových etalonůDoba platnosti
úředního ověření
I Délka, rozměr
1Základní měrky třídy přesnosti 0, I, a II 1 rok
2Metry pro prověřování nivelačních latí 1 rok
II Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru
1 Úhlové měrky 3 roky
2 Měrné archy 2 roky
III Hmota (hmotnost)
1 Etalonová závaží 1 rok
2 Váhy pro kontrolu dávkovacích zařízení (druh vah se určí velikostí vážené hmoty) 1 rok
3 Zatěžovací zařízení pro pásové váhy 1 rok
IV Hodnocení plodin
1 Trny (na měření sít) 1 rok
V Objem, průtok
1 Kontrolní byrety a pipety pro vyměřování a kontrolu laboratorního skla ve výrobě
2 Váhy používané k etalonáži (nebo ověřování objemových měřidel) 1 rok
3 Odměrné nádoby kovové 1 rok
4 Krychloměry (sudoměry) 5 roků
5 Krychloměry pro plyny a kapaliny 5 roků
6 Měřidla průtoku používaná ke kontrole měřidel (průtokoměrů) 2 roky
VI Mechanické zkoušky materiálu
1 Tvrdoměrné destičky Rockwell a Vickers třídy přesnosti (.0), (.1) a Brinell třídy přesnosti (.1) 3 roky
2 Vnikací tělesa Rockwell-C a Vickers třídy přesnosti (.0), (.1) 3 roky
3 Siloměry třídy přesnosti 1 a 2 2 roky
VII Rotační rychlost, otáčky
1 Otáčkoměry s přesností do 1 % z měřené hodnoty 1 rok
VIII Tlak
1 Pístové manometry 2 roky
2 Tlakoměry deformační (kontrolní) s přesností do 1 % 2 roky
3 Tlakoměry kapalinové s přesností čtení do 0,3.102 N/m2 (tj. ~ ± 0,2 torr) 2 roky
4 Barometry (kontrolní) s přesností čtení do ± 0,2.102 N/m2 (tj. ~ ± 0,1 torr) 2 roky
5 Mikromanometry (kontrolní) s přesností čtení ± 0,1 N/m2 (tj. ~ ± 0,01 kp/m2) 2 roky
6 Vakuometry kompresní s přesností čtení ± 3 % 2 roky
IX Elektrické a magnetické veličiny
1 Voltmetry třídy přesnosti 0,1 a 0,2 2 roky
2 Ampérmetry třídy přesnosti 0,1 a 0,2 2 roky
3 Wattmetry třídy přesnosti 0,1 a 0,2 2 roky
4 Westonovy články třídy I a II 2 roky
5 Laboratorní kompensátory 5 roků
6 Laboratorní odporové můstky 5 roků
7 Etalonové odpory 3 roky
8 Neproměnné etalony kapacity, rozsahu 10 pF až 0,1 mF 3 roky
9 Etalony magnetického toku pro stejnosměrná magnetická měření 3 roky
10 Epsteinovy přístroje pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku 5 roků
11 Měřicí zařízení pro ověřování měřicích transformátorů včetně etalonových transformátorů, kapacitních děličů
a sekundárních zátěží
a) funkční zkouška 1 rok
b) ověřování etalonových transformátorů a kapacitních děličů 5 roků
c) ověřování měřicích zařízení 5 roků
d) ověřování sekundárních zátěží 5 roků
12 Měřicí zařízení pro ověřování elektroměrů
a) funkční zkouška 1 rok
b) kontrola stopek 1 rok
c) ověřování wattmetrů 2 roky
d) ověřování měřicích transformátorů 10 roků
X Teplota
1 Skleněné teploměry: 2 roky
a) sada teploměrů s rozsahem (0 - 100) °C, dělení (0,01 nebo 0,02) deg, rozsah teploměrů maximálně 12 deg, všechny teploměry s nulovým bodem *)
b) sada teploměrů s rozsahem (0 - 300) °C, dělení (0,1; 0,2 a 0,5) deg, všechny teploměry s nulovým bodem *)
c) teploměry s rozsahy (0 - 400) °C, (0 - 500) °C, dělení (1 nebo 2) deg, popřípadě s rozsahem (400 - 500) °C, dělení 0,5 deg, s nulovým bodem *)
d) teploměry s rozsahem (-55 až +20) °C, popř. (-30 až +20) °C, dělení 0,1 deg, náplň amalgam thalia (rtuť) *)
e) teploměry kalorimetrické s rozsahem (18 až 24) °C, dělení 0,01 deg
2Platinové odporové teploměry v rozsahu teplot (-190 až +800) °C, základní odpor R0 = (10; 25 nebo 100) ohmů, poměr R100 • R0 ≥ 1,390; proudové i napěťové vývody, min. délka 450 mm, max. Ø trubice 12 mm2 roky
3 Termočlánky PtRh10-Pt, Ø drátů (0,35 až 0,6) mm, min. délka 1 m v rozsahu teplot (300 až 1 200) °Curčuje se hodinami provozu
(20 až 200 provoz. hodin podle stavu měřidla)
4Jasové pyrometry v rozsahu teplot (900 až 2000) °C, třídy přesnosti 12 roky
5Teplotní žárovky v rozsahu teplot (900 až 2100) °Curčuje se hodinami provozu
(100 provoz. hodin)
XI Areometrie
1 Etalonové areometry-
XII Viskozimetrie
1Skleněné kapilární viskozimetry typu Ubbelohde-
XIII Fotometrie
1 Žárovky na světelný tok1 rok
2Žárovky na svítivost1 rok
3Žárovky na barevnou teplotu1 rok
XIV Čas
1Stopky2 roky

Příloha III

Seznam provozních měřidel, jejichž správnost zajišťují organizace pomocí hlavních podnikových etalonů uvedených v příloze II
I Délka, rozměr
1 Základní měrky a všechna měřidla, která slouží k nastavení měřicích přístrojů, jejichž přesnost je v setinách nebo tisícinách milimetru
2 Všechna měřidla délková, jejichž přesnost je v setinách nebo tisícinách milimetru
II Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru
1 Úhlové měrky a všechna ostatní pevná úhlová měřidla, která slouží k nastavení měřicích přístrojů s přesností v minutách nebo vteřinách
2 Všechna měřidla, na kterých se provádí měření a čtení s přesností ve stupních, minutách nebo vteřinách, s výjimkou geodetických přístrojů
III Hmota (hmotnost)
1 Závaží jemná
2 Váhy uvedené pod poř. č. 3 odd. III přílohy I, používané pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům
3 Dávkovací zařízení hmoty
4 Váhy jeřábové
5 Váhy pásové
6 Ostatní druhy vah neuvedené v příloze I a II
IV Hodnocení plodin
1 Obilní síta
V Objem, průtok
1 Injekční stříkačky
2 Odměrné laboratorní sklo třídy přesnosti A a B
3 Lékařské melanžery
4 Nádrže, pokud se jich užívá jako měřidel
5 Ležácké a uskladňovací nádrže nebo sudy, pokud se jich užívá jako měřidel
6 Dopravní konve na mléko
7 Dávkovací zařízení objemu
8 Clony, dýzy, trubice
9 Měřidla objemového průtoku
10 Průtočná měřidla rychlostní
VI Mechanické zkoušky materiálu
1 Tvrdoměry
2 Trhací stroje a lisy nepoužívané k průkazním a prověřovacím zkouškám
3 Kyvadlová kladiva nepoužívaná k průkazním a prověřovacím zkouškám
4 Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu nepoužívané k průkazním a prověřovacím zkouškám
5 Přístroj pro zkoušky hloubením kovových plechů a pásů
6 Přístroj pro zkoušení materiálu v krutu
VII Rotační rychlost, otáčky
1 Otáčkoměry ruční přenosné
2 Otáčkoměry stabilní
VIII Tlak
1Deformační tlakoměry:
a) manometry deformační třídy přesnosti 0,5 až 4
b) manovakuometry deformační
c) vakuometry deformační
d) tonometry deformační
2Kapalinové tlakoměry:
a) manovakuometry trubicové
b) tonometry kapalinové
c) mikromanometry
d) vakuometry kapalinové
3 Vakuometry ostatních principů
IX Elektrické a magnetické veličiny
1 Voltmetr třídy přesnosti 0,2 až 1,5 *)
2 Ampérmetry třídy přesnosti 0,2 až 1,5 *)
3 Wattmetry třídy přesnosti 0,2 až 1,5 *)
4 Westonovy články třídy II a III
5 Technické kompensátory
6 Technické odporové můstky
7 Sady přesných odporů
8 Sady přesných kapacit
9 Vzorky pro kontrolu Epsteinových přístroj
X Teplota
1Skleněné teploměry v rozsahu (-55 až +500) °C
2Jasové pyrometry v rozsahu (900 až 2 000) °C
3Odporové teploměry v rozsahu (-200 až +800) °C
4Termočlánky PtRh10-Pt v rozsahu (0 až 1 200) °C
5Termočlánky z obecných kovů v rozsahu (-200 až +1 200) °C
6Tlakové teploměry
XI Areometrie
1Provozní areometry
XII Viskozimetrie
1Provozní viskozimetry
XIII Fotometrie
1Luxmetry
2Žárovky na svítivost
3Žárovky na světelný tok
XIV Čas
1Stopky

Poznámky pod čarou

*) Vybraná provozní měřidla jsou provozní měřidla, jejichž jednotnost a správnost musí být z celospolečenských zájmů (ochrana spotřebitele, zdraví a bezpečnosti) soustavně zajišťována orgány státní měrové služby.

**) Novému úřednímu ověření nepodléhají váhy používané pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům. Toto omezení se však nevztahuje na váhy umístěné v obchodních místnostech i v pomocných obchodních místnostech.

***) Váhy speciálně upravené nebo konstruované k technologickým nebo jiným neobchodním účelům, nepodléhají úřednímu ověření. Těchto vah smí být používáno pouze ve vnitřním styku.

*) Z osobních vah jen váhy pro zdravotnictví.

*) Novému úřednímu ověření nepodléhají měřidla používaná pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům.

*) Novému úřednímu ověření nepodléhají měřidla používaná pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům.

*) Hlavní podnikové etalony nebo etalonová zařízení jsou měřidla (nebo měřicí zařízení) náležité přesnosti požívaná organizacemi pouze k provádění kontroly správnosti provozních měřidel.

*) Teploměry jsou určeny pro měření při plném ponoru, minimální velikost dílku 0,4 mm, maximální délka teploměru 600 mm.

*) Rozváděčové přístroje se nekontrolují.

Přesunout nahoru