Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 101/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku

Částka 37/1967
Platnost od 25.10.1967
Účinnost od 31.08.1967
Zrušeno k 30.04.1978 (54/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. září 1967

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku

Dne 14. července 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku.

Podle svého článku 10 vstoupila Dohoda v platnost dnem 31. srpna 1967.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra:

Dr. Pudlák v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky, vedeny přáním prohlubovat pevné přátelské styky mezi oběma státy a ve snaze dále usnadnit občanům obou států překračování státních hranic a přispět tak k dalšímu rozvoji politických, hospodářských a kulturních styků, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Karla Kurku, náměstka ministra zahraničních věcí,

vláda Německé demokratické republiky

Oskara Fischera, náměstka ministra zahraničních věcí,

kteří po výměně plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě se dohodli takto:

Článek 1

Občané obou států, kteří mají trvalé bydliště na území svého státu nebo na území jiného socialistického státu jsou zproštěni, pokud mají platný cestovní doklad svého státu, vízové povinnosti při cestě k přechodnému pobytu a při průjezdu územím druhého státu.

Článek 2

1. K překročení státních hranic opravňují cestovní doklady, které se vydávají občanům obou států podle vnitrostátních předpisů.

2. Děti, které nemají vlastní cestovní doklad a cestují s rodiči, budou zapsány v cestovním dokladu rodičů. Pokud cestují bez rodičů musí mít vlastní cestovní doklad.

3. Příslušné orgány smluvních stran si diplomatickou cestou vymění vzory cestovních dokladů uvedených v odst. 1 a 2. O změnách cestovních dokladů se budou stejným způsobem informovat nejpozději do 30 dnů před jejich zavedením.

Článek 3

Státní hranice se mohou překračovat na hraničních přechodech k tomu určených.

Článek 4

1. Občané jednoho státu mohou pobývat na území druhého státu až po dobu 30 dnů.

2. Příslušné orgány přijímajícího státu mohou v odůvodněných případech prodloužit dobu pobytu v rámci platnosti cestovního dokladu; pobyt však nemá přesahovat dobu 6 měsíců. Povolení k pobytu se uděluje bezplatně.

3. Občané jednoho státu, kteří služebně cestují na území druhého státu, mohou pobývat na jeho území po dobu svého služebního přidělení. Toto ustanovení se vztahuje i na rodinné příslušníky těchto občanů.

Článek 5

Občané jednoho státu, kteří mají trvalé bydliště na území druhého státu, potřebují k cestě do domovského státu výjezdní nebo zpětné vízum státu pobytu. Víza se udělují bezplatně.

Článek 6

1. Občanům jednoho státu, kterým se na území druhého státu ztratily cestovní doklady opravňující k překročení státních hranic, vystavují příslušné orgány státu pobytu bezplatně potvrzení o hlášení ztráty cestovního dokladu.

2. Příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad vystavuje občanům na základě potvrzení uvedeného v odst. 1 náhradní cestovní doklad, který opravňuje k návratu do domovského státu nebo k pokračování v cestě. Takový náhradní doklad bude vystaven rovněž občanům uvedeným v cestovní soupisce, kteří nemohou dále pokračovat v cestě společně se skupinou.

Článek 7

Tato Dohoda se nedotýká práva každé smluvní strany odepřít nežádoucí osobě vstup na její území a práva zkrátit pobyt občanu druhého státu podle vnitrostátních předpisů nebo jej vyhostit do domovského státu.

Článek 8

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat zkušenosti a budou se podle potřeby konzultovat o otázkách souvisejících s prováděním této Dohody.

Článek 9

Vstupem této Dohody v platnost pozbývají platnosti všechny dohody, které byly sjednány mezi smluvními stranami o otázkách upravených touto Dohodou.

Článek 10

Tato Dohoda podléhá schválení oběma vládami a vstoupí v platnost dnem výměny nót, kterými se potvrzuje toto schválení.

Článek 11

Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu a pozbude platnosti uplynutím tří měsíců po písemné výpovědi jednou ze smluvních stran.

Tato Dohoda byla sepsána v Praze dne 14. července 1967 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky

K. Kurka v. r.

Za vládu

Německé demokratické republiky

O. Fischer v. r.

Přesunout nahoru