Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1967 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě

Částka 5/1967
Platnost od 28.02.1967
Účinnost od 22.11.1966
Zrušeno k 09.09.1998 (113/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 15. prosince 1966

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě


Dne 22. listopadu 1966 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě.


Podle svého článku 21 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že k Dohodě mezí vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 22. listopadu 1966, byla v souladu s jejím článkem 19 sjednána nová Příloha. Příloha vstoupila v platnost dnem 4. října 1972. Tímto se doplňuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 10/1967 Sb.


První náměstek ministra:

Dr. Gregor v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik, vedeny snahou přispět k dalšímu rozvoji a upevnění vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti letecké dopravy, dohodly se takto:

Článek 1

Při provádění této Dohody a její Přílohy mají v nich uvedené výrazy tento význam:

a) „letecký úřad“ značí, pokud jde o Československou socialistickou republiku ministerstvo dopravy - správu civilního letectví, pokud jde o Svaz sovětských socialistických republik ministerstvo civilního letectví nebo v obou případech orgány pověřené prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady;

b) „dohodnuté linky“ značí letecké linky uvedené v Příloze k této Dohodě;

c) „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, který smluvní strana určila k provozování dohodnutých linek.

Článek 2

Každá ze smluvních stran poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v Příloze k této Dohodě a určuje svůj letecký podnik uvedený v Příloze k provozování dohodnutých linek.

Článek 3

1. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo dočasně zrušit nebo odvolat práva uvedená v Příloze k této Dohodě, jestliže určený letecký podnik nebude dodržovat ustanovení této Dohody a její Přílohy.

2. Tohoto práva bude využito pouze po vzájemné poradě leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek 4

1. Smluvní strany si budou k zabezpečení letů letadel na dohodnutých linkách navzájem poskytovat všechny nezbytné technické prostředky a služby, které mají k dispozici.

2. Každá smluvní strana stanoví na svém území tratě letů letadel na dohodnutých linkách a místa přeletů státních hranic.

3. Otázky, týkající se zabezpečování letů a odpovědnosti smluvních stran při provádění letů, budou spadat do působnosti leteckých úřadů smluvních stran.

Článek 5

1. Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní díly a jiné materiály, zařízení a propagační materiály, dodané nebo dodávané určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany výlučně pro vlastní potřebu, budou osvobozeny od cla, dávek a jiných poplatků v době, kdy se budou nacházet na území druhé smluvní strany.

2. Letadla, používaná na dohodnutých linkách, jakož i zásoby pohonných hmot a mazacích olejů, náhradní díly, vybavení a potraviny na palubě letadel určeného leteckého podniku jedné smluvní strany budou na území druhé smluvní strany osvobozeny od cel, inspekčních a jiných poplatků a dávek, a to i tehdy, budou-li tyto zásoby a materiály použity v letadlech za letu nad tímto územím s výjimkou těch případů, kdy budou zcizeny na území druhé smluvní strany.

Článek 6

1. Zákony a předpisy, jimiž je na území jedné smluvní strany upraven vstup a výstup letadel provozujících mezinárodní lety, nebo provoz a provádění letů těchto letadel na jejím území se budou vztahovat na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a předpisy, jimiž je na území jedné smluvní strany upraven vstup a výstup cestujících, posádek nebo nákladů letadel, zejména pasové, celní a devizové předpisy a předpisy o karanténě, se budou vztahovat na cestující, posádky nebo náklad letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při příletu na území nebo odletu z území této smluvní strany.

Článek 7

1. Letadla leteckého podniku určeného jednou smluvní stranou musí být při letech na území druhé smluvní strany opatřena pro mezinárodní lety stanovenými poznávacími značkami státu, osvědčeními o zápisu do rejstříku, osvědčeními o způsobilosti k létání a jinými palubními doklady stanovenými leteckými úřady smluvních stran, jakož i povoleními pro rádiové stanice. Piloti a ostatní členové posádky musí mít stanovené platné průkazy.

2. Všechny doklady, uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které byly vydány nebo jsou uznávány jednou smluvní stranou, budou uznávány za platné na území druhé smluvní strany.

Článek 8

1. V případě nuceného přistání nebo havárie letadla jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany zpraví o tom strana, na jejímž území k nehodě došlo, neprodleně druhou stranu, poskytne neodkladnou pomoc posádce a cestujícím, pokud nehodou utrpěli, zajistí nedotčenost pošty, zavazadel a nákladu v letadle a učiní nutná opatření k vyšetření příčin nehody.

2. Smluvní strana, které patří letadlo, bude oprávněna ustanovit své pozorovatele, kteří se zúčastní šetření. Smluvní strana vyšetřující nehodu je povinna zpravit druhou smluvní stranu o výsledcích šetření.

Článek 9

Náhrady a jiné poplatky za užívání letiště, včetně jeho zařízení, technických a jiných prostředků a služeb, jakož i poplatky za užívání zabezpečovacích a spojovacích prostředků a služeb, se budou vybírat podle sazeb stanovených v dané zemi.

Článek 10

1. Letecké podniky určené smluvními stranami budou v souladu s ustanoveními této Dohody a její Přílohy řešit přímo mezi sebou veškeré otázky technické pozemní obsluhy letadel a obchodní otázky související s provozem, zejména otázky letových řádů, hustoty provozu, typů letadel, přepravních tarifů a způsobu finančního účtování.

2. Ujednání leteckých podniků se budou předkládat ke schválení leteckým úřadům v souladu s platnými zákony a předpisy každé smluvní strany.

Článek 11

Všechna finanční uspořádání mezi určenými leteckými podniky se budou provádět v souladu s ustanoveními platných platebních dohod upravujících finanční vztahy mezi smluvními stranami.

Článek 12

Smluvní strany nebudou podrobovat žádnému zdaňování nebo omezovat zisky plynoucí z provozování dohodnutých linek.

Článek 13

1. Tarify platné pro přepravu na dohodnutých linkách budou sjednávány určenými leteckými podniky na základě platných dvoustranných nebo mnohostranných dohod, jimiž jsou smluvní strany vázány.

2. Takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů smluvních stran. Nemůže-li být mezi určenými leteckými podniky dosaženo dohody o tarifech, budou tarify sjednány mezi leteckými úřady smluvních stran. Nedojde-li ani takto k dohodě, bude rozpor řešen diplomatickou cestou.

Článek 14

Objem leteckých přeprav prováděných určenými leteckými podniky na dohodnutých linkách bude v souladu s potřebami leteckých přeprav mezi koncovými místy dohodnutých linek na území smluvních stran. Určené letecké podniky budou přitom vycházet ze zásad plné rovnoprávnosti a vzájemných výhod.

Článek 15

Určený letecký podnik každé ze smluvních stran bude oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu vykonávané činnosti.

Článek 16

Pokud nebude dohodnuto jinak, osoby podle článku 15 této Dohody, jakož i členové posádek letadel určených leteckých podniků smluvních stran, musí být občany smluvních stran.

Článek 17

Letecké úřady smluvních stran se budou podle potřeby vzájemně radit s cílem zajistit těsnou spolupráci ve všech záležitostech, souvisejících s prováděním této Dohody a její Přílohy.

Článek 18

Vznikne-li jakýkoli rozpor ve výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy, bude řešen přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo, nebude-li toto jednání úspěšné, diplomatickou cestou.

Článek 19

1. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout druhé smluvní straně jakoukoli změnu této Dohody a její Přílohy, kterou považuje za žádoucí. Jednání o navržené změně musí být zahájeno mezi oběma smluvními stranami do šedesáti dnů ode dne podání žádosti jednou ze smluvních stran a může být vedeno přímo mezi leteckými úřady smluvních stran.

2. Změny Dohody vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.
Změny Přílohy k Dohodě mohou být provedeny dohodou mezi leteckými úřady smluvních stran.

Článek 20

Sjednáním této Dohody a její Přílohy skončí platnost Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení pravidelné letecké dopravy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 26. února 1955.

Článek 21

Tato Dohoda a její Příloha vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstanou v platnosti do té doby, dokud je jedna ze smluvních stran nevypoví. V takovém případě platnost této Dohody a její Přílohy skončí uplynutím dvanácti měsíců ode dne, kdy bylo druhé smluvní straně oznámení o výpovědi předáno.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli náležitě zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Moskvě dne 22. listopadu 1966 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

inž. J. Dufek v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

E. F. Loginov v. r.

Příloha

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě

I. Vláda Svazu sovětských socialistických republik pověřuje provozováním dohodnutých linek uvedených v bodě III této Přílohy ministerstvo civilního letectví Svazu sovětských socialistických republik, které pro tento účel určuje Dopravní správu mezinárodních leteckých linek civilního letectví (dále jen Aeroflot).

II. Vláda Československé socialistické republiky určuje k provozování dohodnutých linek uvedených v bodě III této Přílohy Československé aerolinie (dále jen ČSA).

III. Dohodnuté linky:

A) Pro sovětský letecký podnik:

1. Moskva - Praha oběma směry

2. Kyjev - Lvov - Bratislava nebo Košice - Praha oběma směry

3. Místa na území SSSR - Praha a dále do třetích zemí oběma směry

B) Pro československý letecký podnik:

1. Praha - Moskva oběma směry

2. Praha - Bratislava nebo Košice oběma směry

3. Praha - mezilehlá místa - Leningrad oběma směry.

IV. Určené letecké podniky budou mít právo nakládat a vykládat cestující, zavazadla, náklad a poštu na území smluvních stran při letecké přepravě na dohodnutých linkách mezi místy ležícími na území smluvních stran. Toto právo se nevztahuje na přepravu počínající a končící na území téže strany (kabotáž).

V. Pokud letecké úřady smluvních stran nedohodnou jinak, nebudou mít určené letecké podniky obchodní práva na těchto úsecích dohodnutých linek:

a) ČSA mezi místy na území třetích zemí a místy na území SSSR v obou směrech;

b) Aeroflot mezi místy na území třetích zemí a místy na území ČSSR v obou směrech.

VI. Určené letecké podniky mohou při letech na dohodnutých linkách vynechávat přistání v kterémkoli nebo ve všech mezilehlých místech s podmínkou, že budou přistávat alespoň v jednom místě na území druhé smluvní strany, pokud mezi leteckými úřady smluvních stran nebude dohodnuto jinak.

VII. Lety na objednávku (charterové) určených leteckých podniků na dohodnutých linkách se mohou provádět jen se souhlasem leteckého úřadu druhé smluvní strany.
Doplňkové lety na dohodnutých linkách se mohu provádět na základě ujednání leteckých podniků a vyrozumění služeb řízení letů.
Při uskutečňování letů na objednávku (charterových) a doplňkových letů budou smluvní strany přihlížet k druhu přeprav a k tomu, že provádění letecké přepravy pravidelnými linkami má přednost.
Žádosti o povolení doplňkových letů nebo letů na objednávku (charterových) musí být předloženy alespoň do 24 hodin před vzletem letadla

Přesunout nahoru