Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 1/1967 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

Částka 1/1967
Platnost od 18.01.1967
Účinnost od 18.01.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 12. ledna 1967

o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Část I.

Zřízení ministerstva školství a ministerstva kultury a informací

§ 1

Z dosavadního ministerstva školství a kultury se zřizují ministerstvo školství a ministerstvo kultury a informací.

§ 2

Na ministerstvo školství přechází dosavadní působnost ministerstva školství a kultury při řízení škol, předškolních a mimoškolních výchovných zařízení, školního a mimoškolního vzdělávání pracujících, v sociálně právní péči o děti, dále na úseku vědeckých hodností a při řízení zahraničních styků v oblasti školství.

§ 3

Na ministerstvo kultury a informací přechází

a) dosavadní působnost ministerstva školství a kultury na úseku kultury a umění, zejména řízení kulturně výchovné činnosti, knihovnictví a divadelnictví, činnosti muzeí a galerií, koncertní a estrádní činnosti, dále péče o kulturní památky a ochranu přírody, působnost na úseku autorského práva, vydavatelství a tisku a výroby v oblasti kultury,

b) řízení a koordinace kulturních styků se zahraničím,

c) dosavadní působnost ministerstva školství a kultury ve věcech církevních.

§ 4

(1) Jako iniciativní a koordinační orgán pro zásadní otázky v oblasti kultury a informací se zřizuje Výbor pro kulturu a informace (dále jen "výbor"); předsedou výboru je ministr kultury a informací.

(3) Statut výboru schvaluje vláda.

§ 5

(1) Ústřední ředitelé Čs. rozhlasu, Čs. televize, Čs. tiskové kanceláře a Čs. filmu odpovídají ministru kultury a informací za činnost příslušné organizace.

(2) Ústřední ředitelé Čs. rozhlasu, Čs. televize, Čs. tiskové kanceláře a Čs. filmu jmenuje a odvolává na návrh ministra kultury a informací vláda.

(3) Oblastní ředitelé Čs. rozhlasu a Čs. televize a ředitel Čs. tiskové kanceláře pro Slovensko odpovídají za činnost příslušné organizace na Slovensku pověřenci Slovenské národní rady pro kulturu a informace a příslušnému ústřednímu řediteli.

(4) Oblastní ředitele Čs. rozhlasu a Čs. televize a ředitele Čs. tiskové kanceláře pro Slovensko jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh pověřence Slovenské národní rady pro kulturu a informace.

Zřízení ministerstva lesního a vodního hospodářství

§ 6

(1) Zřizuje se ministerstvo lesního a vodního hospodářství.

(2) Na ministerstvo lesního a vodního hospodářství přechází dosavadní působnost ministerstva zemědělství a lesního hospodářství při řízení lesního hospodářství a dále působnost dosavadní Ústřední správy vodního hospodářství.

§ 7

(1) Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství se mění na ministerstvo zemědělství.

(2) Zrušuje se Ústřední správa vodního hospodářství.

Zřízení Státního statistického úřadu

§ 8

(1) Zřizuje se Státní statistický úřad jako ústřední orgán státní správy.

(2) Na Státní statistický úřad přechází z Ústřední komise lidové kontroly a statistiky působnost v oblasti statistiky, evidence, účetnictví, kalkulací, rozpočetnictví, ekonomických klasifikací, mechanizace a automatizace zpracování ekonomických informací a oprávnění předkládat vládě a ostatním řídícím orgánům zprávy a rozbory o stavu a vývoji národního hospodářství a společnosti.

(3) Na Státní statistický úřad přecházejí též veškerá oprávnění a povinnosti vyplývající z ustanovení předpisů vydaných podle zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění zákona č. 93/1964 Sb.

§ 9

V čele Státního statistického úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává president republiky na návrh vlády.

§ 10

(1) Pro řešení zásadních otázek souvisících s činností Státního statistického úřadu se zřizuje Státní statistická rada; jejím předsedou je předseda Státního statistického úřadu. Členem Státní statistické rady je předseda Slovenského statistického úřadu. Ostatní členy jmenuje a odvolává vláda.

(2) Statut Státní statistické rady schvaluje vláda.

§ 11

V okresech a krajích a v hlavním městě Praze se zřizují okresní a krajská oddělení Státního statistického úřadu, jejichž vedoucí jmenuje a odvolává předseda Státního statistického úřadu.

§ 12

(1) Oblastním orgánem Státního statistického úřadu a zároveň orgánem Slovenské národní rady je Slovenský statistický úřad; jeho předsedu jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh předsedy Státního statistického úřadu.

(2) Působnost Slovenského statistického úřadu stanoví zákon Slovenské národní rady.

§ 13

Státní statistický úřad a jeho oddělení jsou ve své činnosti nezávislé na místních státních orgánech a na ústředních orgánech státní správy; tvoří jednotnou centralizovanou soustavu.


Zrušení Státní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci

§ 14

Zrušuje se Státní komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.

Část II.

§ 15

Ustanovení § 1 zákona č. 93/1964 Sb., o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů, ve znění zákona č. 113/1965 Sb. a zákona č. 115/1965 Sb. se mění a zní:

"(1) Pověřenci Slovenské národní rady působí v těchto oborech státní správy:

a) ve školství,

b) v kultuře a informacích,

c) v zemědělství a výživě,

d) v lesním a vodním hospodářství,

e) ve stavebnictví,

f) ve zdravotnictví,

g) ve financích,

h) ve spravedlnosti,

ch) v obchodě,

(2) V dalších oborech státní správy působí:

a) v plánování - Slovenská plánovací komise, v čele s předsedou, místopředsedou Slovenské národní rady,

b) ve státní kontrole - Komise lidové kontroly Slovenské národní rady, v čele s pověřencem-předsedou,

c) ve vědě, technice a investiční výstavbě - Slovenská komise pro techniku, v čele s pověřencem-předsedou."


Část III.

Závěrečná ustanovení

§ 17

(1) Zrušují se:

1. ustanovení § 5 věty druhé a § 7 zákona č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase,

2. ustanovení § 5 odst. 2, § 5 odst. 3 věty druhé a § 5 odst. 4 zákona č. 18/1964 Sb., o Československé televizi,

3. ustanovení § 16 až 19 zákona č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci,

4. ustanovení § 4 odst. 2 a § 5 odst. 2 zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři,

5. zákonné opatření č. 37/1966 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů.

(2) Ustanovení § 6 zákona č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase, se mění a zní: "Činnost Československého rozhlasu na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím oblastního ředitele pro Slovensko."

(3) Ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, se mění a zní: "(1) Činnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím ředitele Československé tiskové kanceláře pro Slovensko."

§ 18

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru