Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c31/1966 Sb.Oznámení

Částka 31/1966
Platnost od 30.09.1966
Účinnost od 30.09.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ

Podle odstavce 2 písm. a) bod 7 vyhlášky č. 75/1966 Sb., o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy, se ponechávají v platnosti tyto směrnice instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy, vydané v oboru působnosti

I. Státní plánovací komise:

2. Směrnice Státní plánovací komise a ministerstva financí o zjišťování efektivnosti vývozu ve výrobě, č. j. 182 963/63 - SM 9 a pokyny k nim (č. j. 121 043/64 - SM/3).

3. Pokyny k řešení otázek spojených se zaměstnáváním polských dělníků v Československu, č. j. 121/64 - SM 5 z 23. dubna 1984.

4. Zvyšování odborné kvalifikace bulharských pracovníků v čs. průmyslových podnicích, č. j. 121 888/64 z roku 1964.

5. Stipendijní praxe bulharských inženýrů a techniků v československých podnicích a zařízeních, č. j. 154 403/64 z roku 1964.

6. Směrnice o změnách plánu investiční výstavby, Věstník SKT č. 1/1966.

II. Státní komise pro techniku:

1. Směrnice Státního výboru pro rozvoj techniky pro informační činnost o vědeckotechnických akcích, č. j. P/378/1962 z 1. února 1962.

2. Směrnice Státního výboru pro rozvoj techniky pro informační činnost o výsledcích zahraničních cest, č. j. P/377/1962 z 1. února 1962.

3. Organizační zásady získávání a zpracováni informací o výsledcích vědy a techniky v národním hospodářství ČSSR, č. j. 403/23/1963 z ledna 1963 (vydala Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky).

4. Směrnice Úřadu pro normalizaci a měření pro schvalování výroby a dovozu měřidel z 11. prosince 1963, č. 1/1964 Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.

5. Směrnice Úřadu pro normalizaci a měřeni pro registraci výrobců a opravců měřidel z 10. ledna 1964, č. 2/1964 Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.

6. Směrnice Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o organizaci a řízení soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací a propagandy, č. j. 29 420/4160/1964 Hř z 9. prosince 1984, ve znění směrnic č. j. Ú/012 60.1/1187/66/Str. ze 17. 9. 1966.

7. Výnos Státní komise pro investiční výstavbu č. 20 z 31. srpna 1964 o výpomoci pro zajišťování přípravy staveb a generálních oprav při výstavbě hl. m. Prahy ve znění výnosu Státní komise pro techniku č. 9 z 18. dubna 1966.

8. Směrnice Úřadu pro normalizací a měřeni pro zajišťování mezinárodní normalizační spolupráce, poř. č. 48 Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření č. 2 z 20. února 1965.

9. Směrnice Státní komise pro investiční výstavbu č. 8 z 31. března 1965, jimiž se doplňují směrnice Státní komise pro investiční výstavbu č. 9/1964 o vztazích v přípravě staveb a v dokumentaci staveb.

10. Směrnice Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky pro povinné zkoušení a hodnocení vybraných výrobku, č. j. 20 774/4013/65a z 30. září 1965.

11. Prováděcí pokyny, doplňky a změny Úřadu pro normalizaci a měření ke směrnicím pro povinné zkoušeni a hodnocení vybraných výrobků, č. j. ZK/65 a , 66-Xk z 12. ledna 1966.

III. Ústřední komise lidové kontroly a statistiky:

1. Typová klasifikace odvětví národního hospodářství a klasifikace průmyslových odvětví, poř. č. 1/1957 knižnice SÚS „Směrnice a pokyny".

2. Prováděcí směrnice Státního úřadu statistického k vládní vyhlášce č. 154/1960 Sb., o podnikových fondech pracujících, č. j. EK 9/61 (platí jen pro organizace, na které se vztahuje část čtvrtá vládní vyhlášky č. 90/1965 Sb.).

3. Označování resortní příslušnosti na objednávkách a korespondenci, jež se týkají dodávek surovin, materiálů, výrobků a prací průmyslové povahy, poř. č. 2/1962 Věstníku Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky.

4. Úprava jednotné klasifikace oboru hutnictví, železa a neželezných kovů, částka 19/1965 Věstníku ÚKLKS.

IV. ministerstva financí:

1. Odměny projektantům jednotlivcům; zdanění - Věstník ministerstva financí č. 18/1957 č. j. 153/102 376/57 (slov. Věstník pověřenectva financí č. 19/1957, č. 2/3750/1957).

2. Směrnice ministerstva financí o úpravě finančního hospodaření a finančního vypořádání zvláštních rozpočtových organizací, č. j. 112/163 000/58 ze 17. listopadu 1958 - Věstník min. financí č.13/1958 a č. j. 112/58 502/1962 (slov. Věstník pověřenectva financí č. 14/1958, č. 11/939/1958).

3. Paušální náhrada výdajů za čisticí prostředky domovníkům, č. j. 153/159 690/58 Věstník min. fin. č. 10/1958 (slov. Věstník pověřenectva financí č. 10/1958, č. 22/3135/D/1958).

4. Daň ze mzdy; zdaňování odměn za výkon pečovatelské služby, č. j. 153/11 979/59 Věstník min. fin. č. 4/1959 (slov. Věstník pověřenectva financí č. 4/1959, č. 22/1366/D/1959).

5. Daň ze mzdy; příležitostné práce na družstevní, podnikové a státní bytové výstavbě, č. j. 153/69 154/59. - Věstník min. financí č. 2/1960.

6. Daň ze mzdy; družstevní, podniková a státní výstavba, č. j. 153/26 516/60. - Věstník min. fin. č. 11/1960.

7. Směrnice pro rozpočtování a financování některých výdajů (nákladů) rozpočtových organizací (část B) č. j. 117/35 000/1960 z 15. července 1960, publikované ve Věstníku min. financí č. 13-14 z roku 1960.

8. Daň ze mzdy příležitostných pracovníků ve výkupních závodech, č. j. 153/52 647/60. - Věstník min. financí č. 15/1960.

9. Směrnice ministerstva financí pro hospodaření s rozpočtovými prostředky - č. j. 117/59 950/60 ze 4. listopadu 1960. - Věstník min. financí č. 17-18/1960.

10. Daň ze mzdy; odměňování a hmotné zabezpečení nevyučených, mladistvých dělníků, č. j. 153/73 678/60. - Věstník min. financí č. 1-2/1961.

11. Lidoví umělečtí výrobci - paušální náhrada služebních výdajů, č. j. 153/73 997/60. - Věstník min. financí č. 1-2/1961.

12. Povolování a provádění věcných loterií a tombol; doplnění směrnic; č. j. 153/43.630/62 z 15. srpna 1962.

13. Daň ze mzdy; náborové příspěvky, č. j. 153/21 221/61. - Věstník min. financí č. 6-7 1961.

14. Daň ze mzdy u příležitostných pracovníků při nakládání, pytlování a ošetřování brambor a zrnin, č. j. 153/40 306/62. - Věstník min. financí č. 6/1962.

15. Směrnice ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu z 12. dubna 1963 o provádění neobchodních platů (č. j. MF 204/19 799/63, č. j. MZO 180 382/63, Věstník ministerstva zahraničního obchodu č. 8/1963).

16. Směrnice ministerstva financí pro vymezení, plánování, financování a evidenci trvalých a dočasných objektů zařízení staveniště č. j. 331/6014/64 z 10. února 1864. - Věstník min. financí č. 41914, poř. č. 9.

18. Směrnice ministerstva financí pro prodej rodinných domků z národního majetku občanům, č. j. 314/17 756/64 z 2. dubna 1964. - Věstník min. financí č. 5/1964.

19. Směrnice o financování závodního stravování č. j. 117/14 072/1964 z 31. března 1384, publikované ve Věstníku min. financí č. 5 z roku 1964 (platí jen pro rozpočtové organizace).

20. Výnos o úpravě sazeb důchodové daně družstev a jiných organizací č. j. 152/73 525/1964 z 31. prosince 1964.

21. Pokyny pro uplatňování majetkových nároků, projednávání majetkových závazků a vedení sporů v poměru k cizině - č. j. 203/10 791 85 ze 17. března 1965.

22. Pokyny ministerstva financí, vydané v dohodě s ministerstvem spravedlnosti za dne 30. dubna 1965, č. j. 153/18 472/65 o poskytování úlev v oboru notářských poplatků, Sbírka instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti, částka 5/1965.

23. Směrnice ministerstva financí pro stanovení dotací k cenám, způsob jejich použití a čerpání a pro poskytování slev z odvodů za základních prostředků ze 7. září 1965, Věstník min. financí č. 7/1965, poř. č. 26.

24. Zásady pro tvorbu a použití rizikových fondů - MF č. j. 117/52 627/65 ze 7. prosince 1965.

25. Směrnice ministerstva financí pro finanční vypořádání rozdílů z nového ocenění zásob vzniklých při cenových a jiných úpravách - č. j. 113/52 500/1965 z 20. prosince 1965, Věstník min. financí č. 9/1965.

26. Osvobození nevidomých od daně ze mzdy - č. j. 153/5685/65, poř. č. 2 VMF 1/65.

27. Osvobození nevidomých od daně ze mzdy a uznávání zletilých dětí, na které platí poplatník výživné, za jím vyživované osoby, č. j. 153/24 280/65, poř. č. 19 VMF 4/65.

28. Zdaňování odměn funkcionářů národních výborů, č. j. 153/50 764/65, poř. č. 38 VMF 9-65.

29. Zdaňování odměn příležitostných pracovníků za údržbářské, opravářské a stavební práce prováděné ve vlastní režií spotřebních družstev, č. j. 153 1637/65, poř. č. 18 VMF 4/85.

30. Zdaňování věcných odměn (153/12 592/65) a odměn vyplácených příležitostným pracovníkům při motoristických akcích Svazarmu, č. j. 153/12 404/35, poř. č. 13 VMF 3/65.

31. Žádosti a úlevy na dani z motorových vozidel - doplnění směrnic, č. j. 153/25 741/65 poř. č. 30 VMF 7/65.

32. Pokyny o poskytování úlev v oboru notářských poplatků č. j. 153/13 472/65, poř. č. 17 VMF a Sb. instr. a sdělení min. sprav. 5/1965.

V. ministerstva hornictví:

1. Výnos č. 2 ministra paliv a energetiky ze dne 9. 11. 1960 o poskytování dodatkové dovolené zaměstnancům podle vládního nařízení č. 28/1960 Sb.

2. Směrnice č. 26 ze dne 8. 11. 1961 SZ 224/3 - Ba We Ústředního geologického úřadu - Dodatková dovolená zaměstnanců - vládní nařízení č. 28/60 Sb. ze dne 18. března 1960 - ve znění směrnice č. 15 ze dne 19. 6. 1982.

3. Směrnice Ústředního geologického úřadu č. j. 112/500/62 pro průzkumné práce a pro inženýrskou geologií a hydrogeologii.

4. Směrnice a pokyny Ústředního geologického úřadu č. 9/1962 pro výzkum a průzkum ložisek nerostných surovin.

5. Směrnice Ústředního geologického úřadu č. j. 112/1000/64 o oceňování využitelných zásob podzemních vod.

6. Směrnice Ústředního geologického úřadu č. j. 112/1100/64 o provádění hydrogeologického průzkumu uhelných ložisek.

7. Výnos č. 5 ministra paliv ze dne 24. června 1964 SZ 53.2/345.7/1100 Kn o úpravě rodinné podpory (odlučného) v důlních těžebních a výstavbových podnicích ostravsko-karvínského revíru pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory ve znění dodatku z 30. července 1964.

8. Směrnice ministerstva paliv č. 41 ze dne 12. 8. 1964 SZ 53.2/345.7/1133/hol/St - Vyhláška ministerstva financi č. 100 ze dne 10. června 1964 o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

9. Výnos ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 4/64 ze dne 9. 7. 1964 o úpravě rodinné podpory (odlučného) pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.

10. Směrnice č. 25 Ústředního geologického úřadu ze dne 20. 10. 1964 SZ § 224/1 - MŠ měsíční paušální náhrada při pracovních cestách.

VI. ministerstva chemického průmyslu:

1. Směrnice ministerstva chemického průmyslu pro podnikové archivy - příkaz č. 32/1952.

2. Výnos ministerstva chemického průmyslu č. 9/58 - normy odpisů gumárenských strojů.

3. Instrukce ministerstva chemického průmyslu č. 26/1959 o provádění požární bezpečnosti v organizacích podřízených ministerstvu chemického průmyslu.

4. Směrnice ministerstva chemického průmyslu pro vyřazování (skartaci) písemností výrobně hospodářských jednotek a jiných organizací podléhajících ministerstvu chemického průmyslu - příkaz č. 27/1961.

6. Instrukce ministerstva chemického průmyslu č. 28/1963 o hodnostech a jmenování (povýšení) do hodností v systému požární ochrany.

7. Instrukce ministerstva chemického průmyslu č.č. 18/1964 o spisovém řádu a rámcovém spisovém plánu pro organizace podřízené ministerstvu chemického průmyslu.

8. Instrukce ministerstva chemického průmyslu č. 42/65 - Používání neželezných kovů, jejich slitin a ušlechtilých ocelí.

9. Instrukce ministerstva chemického průmyslu ze dne 9. 10. 1965 o řízení a organizaci rozvoje socialistického soutěžení v chemickém průmyslu v roce 1966 - uveřejněno ve Věstníku ministerstva chemického průmyslu, částka 15 z roku 1965.

VII. ministerstva těžkého průmyslu:

1. Všeobecné směrnice o ničení výbušin č. 6/1958, vydané ministerstvem všeobecného strojírenství.

2. Všeobecné směrnice o ničení výbušin č. 5/1959, vydané ministerstvem všeobecného strojírenství.

3. Směrnice pro vypracování, schvalování a kontrolu technologických postupů na výrobu a zpracování výbušin č. 14/1962, vydané ministerstvem všeobecného strojírenství.

4. Dohoda zúčastněných ministerstev (ústředních orgánů) o hospodaření s dřevěnými bubny pro kabely a vodiče - vydáno ministerstvem těžkého strojírenství pod č. j. 310/2300/64.

6. Zásady ministerstva všeobecného strojírenství ze dne 1. 2. 1965 č. j. OEP/13 826/65/D pro paušalizaci náhrad cestovních výdajů pracovníkům servisní a opravárenské služby organizací ministerstva všeobecného strojírenství.

9. Směrnice ministerstva těžkého průmyslu č. 10/1965 ze dne 31. prosince 1965 č. j. 421/614 o nařizování přesčasové práce.

10. Směrnice ministerstva těžkého průmyslu č. 11/1965 ze dne 31. prosince 1965 č. j. 421/640 o omezování noční práce žen.

VIII. ministerstva spotřebního průmyslu:

1. Výnos ministryně spotřebního průmyslu č. 39 k provedení vyhl. min. financí a ÚRO č. 114/1961 Sb., o pobídkových fondech pracujících v projektových ústavech resortu - MSP 12/10/1962 z 23. března 1962 (platí do 31. prosince 1966).

2. Pokyn MSP č. 24 o odpisových sazbách strojů a strojního zařízení v odvětví spotřebního průmyslu - MSP 7/4 1963 z 8. února 1963.

3. Výnos ministryně spotřebního průmyslu č. 157 k provádění vyhlášky ministerstva financí č. 72/1964 Sb., o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob - MSP 45/38/1964 z 9. října 1964.

4. Směrnice MSP č. 46/1964 pro povolení používání neželezných kovů.

5. Výnos ministryně spotřebního průmyslu č. j. 1243-65/65 ze dne 11. 3. 1965, o úpravě pracovní doby v nepřetržitých sklářských hutních provozech, poř. č. 58/1965 Sbírky instrukcí ministerstva spotřebního průmyslu.

6. Směrnice MSP č. 147/1965 k vyhlášce MF a SBČS o financování a reprodukci základních prostředků č. 92/1965 Sb.

7. Směrnice k provedení zákoníku práce ze dne 2. prosince 1965 poř. č. 135/1963 Sbírky instrukci ministerstva spotřebního průmyslu.

8. Výnos ministryně spotřebního průmyslu č. 138 o pravomoci a odpovědnosti ve věcech správy národního majetku - MSP 52/36/1965 z 13. prosince 1965.

IX. ministerstva potravinářského průmyslu:

1. Směrnice ministerstva potravinářského průmyslu pro paušalizaci kilometrovného podle § 27 písm. b) vyhl. č. 100/1964 Sb., o náhradách cestovních a stěhovacích a jiných výdajů, ze dne 27. října 1964 čj. 25 397/1891/123.3 - 1964 poř. č. 44 Resortní sbírky směrnic a pokynů MPP.

2. Příkaz MPP č. 4 z 26. října 1965 o správě národního majetku.

3. Resortní prováděcí směrnice k zákoníku práce pro národní podniky potravinářského průmyslu č. j. 17 600/1212/65-332 ze dne 17. 12. 1965.

4. Zásady rozvoje socialistického soutěžení v podnicích potravinářského průmyslu ze dne 28. prosince 1965 č. j. 21 433/1460/65-332.

X. ministerstva stavebnictví:

1. Jednotný sazebník norem odpisů pro stroje a zařízení používaná ve stavebnictví (poř. č. 72/59 Sbírky instrukcí MSv) ve znění výnosu MVst č. 16/1961 (částka 4/1961 Věstníku MVst).

2. Směrnice č. 185/60 k provedení vl. vyhlášky č. 154/1960 Sb., o podnikových fondech pracujících, ve znění směrnic č. 116/61 Věstníku VMst (platí pouze pro organizace, na která se vztahuje část IV vládní vyhlášky č. 90/1965 Sb.).

3. Směrnice ministerstva stavebnictví pro skartací (vyřazování) písemností vzniklých z činnosti ministerstva stavebnictví a z činnosti organizací jím přímo řízených a organizací jím plánovaných a spravovaných krajskými národními výbory - poř. č. 34/1960 Sb. instr. ministerstva stavebnictví.

4. Výnos ministerstva stavebnictví ze dne 4. března. 1964, jímž se vyhlašuje závazný třídník stavebních konstrukcí a prací (poř. č. 43 Věstníku MSv z 13. dubna 1964 č. 14).

5. Směrnice ministerstva stavebnictví z 31. října 1964, o paušální náhradě při pracích zeměměřičských a geologických, poř. č. 153/1964 Věstníku ministerstva stavebnictví.

6. Směrnice ministerstva stavebnictví ze dne 11. prosince 1964, o poskytování příspěvků k zabezpečení pracovníků pro výstavbu hlavního města Prahy, poř. č. 173/1964 Věstníku ministerstva stavebnictví.

7. Výnos ministerstva stavebnictví z 3. března 1965, kterým se vyhlašují za závazné „Třídník hrubých konstrukčních prvků" a „Třídník fyzických objemů prací" (poř. č. 12 Věstníku MSv č. 13 z 5. dubna 1965).

8. Výnos ministerstva stavebnictví z 23. září 1985, jímž se upravuje třídník stavebních, konstrukcí a prací (poř. č. 38 Věstníku MSv č 39 z 19. října 1965).

9. Směrnice ministerstva stavebnictví k zákoníku práce, ze dne 15. listopadu 1965, poř. č. 51/1965 Věstníku ministerstva stavebnictví.

Ministerstvo stavebnictví vydalo směrnice ze dne 12. března 1968 č. 4/1968 Zpravodaj ministerstva stavebnictví, kterými se mění směrnice č. 51/1965 Věstníku ministerstva stavebnictví k zákoníku práce (registrovány v částce 31/1966 Sb.). Směrnice nabyly účinnosti dnem 12. dubna 1968.

Dnem účinnosti směrnic č. 3/1985 ze dne 23. července 1985 pozbývají platnosti ustanovení článku II a III směrnic ministerstva stavebnictví č. 51/1965 k zákoníku práce (reg. v částce 31/1966 Sb.).

XI. ministerstva vnitřního obchodu:

1. Opatření ministra vnitřního obchodu k zajištění a provádění požární ochrany v organizacích státního obchodu - poř. čís. 50/1959 Věstník ministerstva vnitřního obchodu.

2. Směrnice ministerstva vnitřního obchodu pro ukládání a vyřazování (skartaci) písemností u organizací vnitřního obchodu - poř. č. 9/1982 Věstník ministerstva vnitřního obchodu.

3. Směrnice ministerstva vnitřního obchodu pro přejímání a prodej potravinářských výrobků, u kterých prošla záruční doba, poř. č. 7/1964 Věstníku MVO.

4. Výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 23. března 1964, o stravování pracovníků závodů restauračního stravování a pracovníků závodních jídelen, poř. č. 14/1964 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu.

5. Výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 25. září 1964, kterým se mění a doplňuje výnos č. 14/1964 Věstníku MVO o stravování pracovníků závodů restauračního stravování a pracovníků závodních jídelen, poř. č. 42/1964 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu.

6. Směrnice č. 24/1965 Věstníku MVO k provádění soupisů a nového ocenění zásob.

7. Výnos č. 31/1965 Věstníku MVO, kterým se zřizuje rizikový fond v organizacích státního obchodu.

XII. ministerstva zahraničního obchodu:

1. Opatření MZO č. 27 z 27. 7. 1959 o úpravě zálohování (úvěrování) dopravních nákladů při vývozu a dovozu zboží ve styku s kapitalistickými státy.

2. Výnos MZO ze 7. května 1960 č. 5/1960 Věstník MZO o pravomocí PZO při schvalování a úhradách zastupitelských a jiných provizí, odměn a výloh.

3. Výnos MZO ze 7. května 1960 č. 6/1960 Věst. MZO a pravomoci PZO při schvalování a úhradách důvěrných provizí.

4. Směrnice MZO z 10. 5. 1960 č. 41/60 Věstník MZO o nákupu zboží čs. občany pracujícími v zahraničí a krátkodobými cestovateli do zahraničí u podniku Tuzex.

Ve směrnicích ministerstva zahraničního obchodu č. 41/1960 Věst. MZO, o nákupu zboží čs. občany pracujícími v zahraničí a krátkodobými cestovateli do zahraničí u podniku Tuzex (oznámení v částce č. 31/1966 Sb.), se v článku 1 zrušuje ustanovení odstavce 2, vypouští v odstavci 9 v první větě slova "s výjimkou osobních aut", poslední věta.

5. Směrnice MZO z 10. 5. 1960 č. 42/60 Věstník MZO o nákupu zboží u PZO Tuzex.

6. Směrnice MZO z 30. 6. 1960 č. 68/60 Věstník MZO o úpravě kompenzačního platebního styku a o provádění zúčtování některých pohledávek se závazky vůči cizině z vývozu a dovozu zboží.

7. Výnos MZO z 2. 7. 1960 č. 64/60 Věstník MZO o pravomoci podniků zahraničního obchodu a jiných organizací v působnosti MZO při schvalování, úhradách a zúčtování slev a odpisů devizových pohledávek, dobropisů za vrácené zboží a některých vedlejších výloh se zbožím, jakož i platů za služby, platů v rámci vědeckotechnické spolupráce a některých dalších plateb z ciziny.

8. Výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 9. prosince 1960 o podnikových fondech pracujících v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zahraničního obchodu, č. 91/1960 Věst. MZO ve znění výnosu MZO č. 8/1965 - platí jen do 31. 12. 1966.

9. Spisový pořádek v sektoru zahraničního obchodu - poř. č. 17/1960 Věstník min. zahraničního obchodu.

10. Směrnice pro vyřazování, skartaci a archivování písemností - poř. č. 90/1960 Věstník min. zahraničního obchodu.

11. Výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 28. ledna 1961 o podílech za zlepšení hospodářského výsledku v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zahraničního obchodu, č. 5/1961 Věst. MZO ve znění výnosu MZO č. 7/1965 - platí jen do 31. 12. 1966.

12. Výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 27. ledna 1961, o postupu čs. smluvních stran, jakož i jiných orgánů a podniků při uzavírání, provádění a ukončování platnosti licenčních a jim podobných smluv s devizovými cizozemci (poř. č. 13 Věstníku MZO č. 6 z 25. února 1961).

13. Směrnice ministerstva zahraničního obchodu ze dne 19. června 1961 o financování podniků zahraničního obchodu, č. 33/1961 Věst. MZO - platí jen do 31. 12. 1966.

14. Požární ochrana v podnicích zahraničního obchodu - poř. č. 11/1961 Věstník min. zahraničního obchodu.

15. Směrnice MZO z 30. 6. 1961 o stycích s mezinárodními organizacemi - Věstník MZO č. 36/1961.

16. Výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 9. srpna 1961 o možnosti použití části licenčních poplatků z některých aktivních licenčních a jim podobných smluv, uzavřených s devizovými cizozemci (poř. č. 47 Věstníku MZO č. 18 z 23. 8. 1961).

17. Výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 21. února 1963 o postupu při využívání výsledků výzkumných prací pro účely zahraničního obchodu (poř. č. 4 Věstníku MZO č. 4 z 27. 2. 1963).

19. Výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 20. června 1964 o zákazu obchodu s osobami a podniky v Jihoafrické republice, č. 24/1964 Věst. MZO.

20. Směrnice MZO z 29. 4. 1965 o služebních stycích se zahraničím (poř. č. 13 Věstníku MZO č. 6 z 30. 4. 1965).

21. Všeobecné podmínky pro dodávky zboží a prací vyplývajících z mezistátně sjednaných dohod a protokolů.

22. Základní podmínky dodávek výrobků vyvážených a dovážených podniky zahraničního obchodu.

XIII. Ústřední správy energetiky:

1. Směrnice č. 52 z 1. srpna 1954 - Posuzování efektivnosti spotřeby elektřiny u připravovaných staveb.

2. Směrnice č. 55 z 15. srpna 1964 - Regulační plán pro celostátní řízení spotřeby elektřiny platný od 15. srpna 1964.

3. Směrnice z 15. listopadu 1965 pro rozvoj socialistického soutěženi v podmínkách nové soustavy plánovitého řízeni v odvětvi energetiky.

XIV. Ústřední správy vodního hospodářství:

Pro území České socialistické republiky pozbývají platnosti směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství čj. 68 880/73-1961 a ministerstva zdravotnictví čj. HE 3240 - 19. 1. 1961 pro činnost závodních, podnikových, oborových a resortních vodohospodářů (registrováno v částce 31/1966 Sbírky).

1. Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze 4. srpna 1961 o tvorbě, doplňování, financování a vedení evidence „železné rezervy" vybraných druhů materiálových zásob, spravovaných organizacemi vodního hospodářství na krajích a okresech (čj. 52.640/76.5/61, reg. č. 21.P-1961).

3. Směrnice pro činnost závodních, podnikových, oborových a resortních vodohospodářů, vydané ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství pod č. j. 58 880/73-1961 a ministerstvem zdravotnictví pod č. j. HE-3240/19. 11. 1961.

4. Směrnice o rozdělení pravidelné pracovní doby v zemědělském a lesním stavebnictví a ve stavebně montážní činnosti podniků a organizací vodního hospodářství, č. j. PaM-54 608/1964 ze dne 27. dubna 1964, poř. č. 61/1964 Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

5. Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o rozsahu a způsobu projednání investičních úkolů a úvodních (jednostupňových) projektů vodohospodářských staveb, jejichž ústředním investorem je KNV - z 1. prosince 1964, č. 136 - Věstník MZLVH č. 52/1964.

XV. ministerstva zdravotnictví, pokud jde o jemu podřízené hospodářské organizace

Pro území České socialistické republiky pozbývají platnosti směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství čj. 68 880/73-1961 a ministerstva zdravotnictví čj. HE 3240 - 19. 1. 1961 pro činnost závodních, podnikových, oborových a resortních vodohospodářů (registrováno v částce 31/1966 Sbírky).

1. Směrnice pro vyřazování (skartaci) písemností pro výrobní a distribuční podniky, krajské správy lékáren a jiné hospodářské organizace v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví - poř. č. 11/1958 Věstníku ministerstva zdravotnictví (slov. poř. č. 42/1958 Věstníku pověřenectva zdravotnictví).

2. Seznam funkcí spojených s hmotnou odpovědností, č. j. OP-0744-4, 9. 59, poř. č. 82/1959 Věstníku ministerstva zdravotnictví (slov. poř. č. 56/1959 Věstníku pověřenectva zdravotnictví).

3. Směrnice č. 2/1961 Věstníku MZd, kterými se provádí vládní vyhláška č. 154/1960 Sb., o podnikových fondech pracujících pro hospodářské organizace v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví ve znění směrnice č. 16/1963 Věstníku MZd (platí jen pro organizace, na které se vztahuje část čtvrtá vládní vyhlášky č. 90/1965 Sb.).

4. Vyřazování (skartace) písemností v lázeňských organizacích - poř. č. 43/1963 Věstníku ministerstva zdravotnictví.

5. Hmotné zabezpečení účastníků školicích akcí a kursů pořádaných v resortu ministerstva zdravotnictví, č. j. PM 615.3. - 20. 8. 1964 ze dne 3. září 1964, poř. č. 37/1964 Věstníku ministerstva zdravotnictví.

XVI. ministerstva školství a kultury, pokud jde o jemu podřízené hospodářské organizace

1. Výnos ministra informací a osvěty z 24. května 1951 č. j. 51 405/51 o rozmnožování hudebních rukopisů pro vlastní potřebu autorů - platí do 31. prosince 1967.

4. Výnos MŠK z 13. července 1959 č. j. 32 027/59-VIII/4, kterým se stanoví den edičního splnění neperiodické publikace.

5. Výnos MŠK z 15. dubna 1960 č. j. 14 451/1960-VIII/2 o úpravě knižní tiráže.

7. Směrnice MŠK k provedení vládní vyhlášky č. 154/1960 Sb., o podnikových fondech pracujících z 22. prosince 1960 č. 49 568/61 E II/2 (platí jen pro organizace, na které se vztahuje část čtvrtá vládní vyhlášky č. 90/1965 Sb.).

8. Směrnice pro vydávání neperiodických publikací v krajích č. j. 42 258/60-VIII/1 ze dne 1. března 1961.

9. Výnos MŠK z 27. července 1961 č. j. 19 952/1961-VIII/1 o mechanizaci administrativy a evidenci ve vydávání a rozšiřování knih ve znění výnosu z 16. října 1961 č. j. 47 648/1961-VIII-3.

10. Směrnice MŠK z 10. ledna 1962 č. j. 2441-VIII pro postup nakladatelství podle všeobecné úmluvy o autorském právu - Věstník MŠK č. 3/1962.

11. Směrnice MŠK z 10. 1. 1962 č. j. 2441-VIII pro postup nakladatelství podle všeobecné úmluvy o autorském právu - Věstník MŠK č. 3/1962.

12. Výnos Čs. ústředí knižní kultury z 12. května 1963 č. j. Š-900/63, o výjimce z ustanovení bodu 18 vyhlášky č. 125/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní předpisy pro práci prodejen.

13. Výnos MŠK k provedení vyhlášky MF č. 72/1964 Sb., o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob z 1. září 1964 č. 35 020/64 E II.

14. Směrnice Čs. ústředí knižní kultury z 19. července 1964 č. j. Š - 1701/64, kterou se určují obory tiskovin pro zasílání povinných výtisků specializovaným knihovnám - Věstník MŠK č. 25/1964.

15. Směrnice Čs. ústředí knižní kultury z 24. února 1965 č. j. Š - 614/1965 o mechanizované evidenci neperiodických publikací (Věstník MŠK č. 8/1965).

16. Náhrady za používání vlastního šatstva - poskytování oblečení uměleckým pracovníkům, výnos MŠK ze dne 22. 9. 1965 č. j. 30 633/65-VE/2 (Věstník MŠK, 1965, str. 267).

17. Směrnice Čs. ústředí knižní kultury z 31. prosince 1965 č. j. 2824/65 - EK, pro tvorbu a použití rizikových fondů.

18. Směrnice MŠK o rozsahu a způsobu projednáváni návrhů investičních úkolů a úvodních (jednostupňových) projektů staveb v odvětví MŠK, u nichž ústředním investorem jsou KNV - ze dne 23. dubna 1965, č. 40 - Věst. MŠK č. 15/1965.

XVII. ministerstva vnitra, pokud jde o odvětví místního hospodářství a všeobecnou vnitřní správu národních výborů

1. Nařízení ministerstva vnitra ze dne 5. IV. 1955 č. 18 - Směrnice o pracovních úlevách pro účastníky mimořádných způsobů studia a o jejich hospodářském zabezpečení, ve znění nařízení ministra vnitra ze dne 18. XI. 1961 č. 15.

2. Zásady pro užívání státního znaku národními výbory, organizacemi a orgány - č. j. NV/1-1190/61 ze dne 9. 2.1961.

3. Nařízení ministerstva vnitra ze dne 30. III. 1981 č. 7 - dodatková dovolená občanských zaměstnanců ministerstva vnitra .

4. Provádění Úmluvy mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství - č. j. NV/2-50/1779/1961 ze dne 14. 4. 1961.

5. Výnos Ústředního úřadu pro věci národních výborů zn.: III/2-2378/1962 ze dne 25. V. 1962 o poskytování koupele kominíkům. Uveřejněno v Provozním zpravodajství - Věstníku místního hospodářství č. 3 ze dne 23. VI. 1962 pod č. 21.

6. Zásady pro paušalizaci cestovních náhrad pracovníků v organizacích místního hospodářství a n. p. Sběrné suroviny, vydané Ústřední správou pro rozvoj místního hospodářství dne 5. IX. 1954 č. j. VI/215-1190/1964. Uveřejněno v Provozním zpravodajství - Věstníku Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 19 ze dne 30. IX. 1964 pod č. 66.

7. Č. j. FP-2263/20/64 čl. 63 Náhrady při denním dojíždění - povolení výjimky (Instrukce náčelníka finančního a plánovacího odboru ministerstva vnitra č. 21, ročník 1964, ze dne 13. XI. 1964).

8. Náhrady cestovních a jiných výdajů kominíků, vydané Ústřední správou pro rozvoj místního hospodářství dne 4. I. 1965 č. j. VI/215-1858/64. Uveřejněno v Provozním zpravodajství - Věstníku Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 2 ze dne 18. I. 1965 pod č. 8

10. Směrnice o nařizování přesčasové práce, vydané Ústřední správou pro rozvoj místního hospodářství dne 9. IX. 1965 č. j. VI/1290/65. Uveřejněno v Provozním zpravodajství - Věstníku místního hospodářství č. 23 a 24 ze dne 30. XII. 1965 pod č. 52

XVIII. všech shora uvedených ústředních orgánů:

1. opatření vydaná k provedení usnesení vlády

č. 565/1962, o opatřeních ke zlepšení péče o invalidy,

č. 209/1962, o zaměstnávání osob, které splnily podmínky nároku na starobní důchod,

č. 123/1965, kterým se schvaluje vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům,

č. 728/1963, o přípravě na Olympijské hry 1964 a o opatřeních k prohloubení péče o sportovní representanty,

č. 796/1963, o stanovení zásady pro přípravu a umisťování vojáků z povolání přeložených do zálohy a příslušníků Státní bezpečnosti a Veřejné bezpečnosti propuštěných z těchto sborů,

č. 291/1964, o schválení návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků,

č. 2588/1956, o umísťování osob propuštěných z nápravně pracovních zařízení a z výchoven dorostu,

č. 864/1959, o opatřeních zabezpečujících dovršení převýchovy a nápravy osob propuštěných z nápravných pracovních zařízení a z výchoven dorostu,

č. 710/1961, o zvýšení účinnosti kontroly, statistické a cenové služby.

2. opatření, jejichž další platnost byla oznámena v částce 9/1968 Sbírky směrnic pro národní výbory.

Dále zůstávají nedotčena tato opatření ústředních orgánů uvedených v odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 75/1966 Sb., i když byla vydána formou směrnic, instrukcí, výnosů apod.:

a) zřizovací listiny, statuty, u rozpočtových organizací též organizační řády, jakož i obdobná opatření, jimiž byla stanovena zvláštní působnost jmenovitě určených orgánů a organizací,

b) stanovení cen a jejich složek (přirážek, srážek, příplatků, obchodního rozpětí, sazeb daná z obratu apod.),

c) opatření vydaná jmenovitě určeným orgánům a organizacím,

d) konkrétní časově omezená opatření určená více (jmenovitě neuvedeným) orgánům a organizacím,

e) opatření týkající se pouze činnosti aparátu ústředního orgánu.

Ostatní opatření ústředních orgánů uvedených v odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 75/1966 Sb., vydaná do 31. prosince 1965 formou směrnic, instrukcí, výnosů apod., nejsou od 1. října 1966 právně závazná.

Přesunout nahoru