Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c30/1966 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 30/1966
Platnost od 29.09.1966
Účinnost od 01.07.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední orgány, v jejichž oborech působnosti se vykonávají práce, které odůvodňují, aby zaměstnání, v nichž se tyto práce vykonávají, byla zařazena do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, vydaly podle § 5 vládní vyhlášky č. 107/1964 Sb. resortní seznamy těchto zaměstnání, a to:

V oboru působnosti ministerstva hornictví

Ústřední úřad geologický vydal v září 1965 resortní seznam zaměstnání - pracovních činností zařazených do I. a II. pracovní kategorie,

Ústřední geologický úřad v dohodě se Státním úřadem sociálního zabezpečení a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice vydal výnos ze dne 14. února 1968 SZ: P-10 436/1968, kterým se vydávají seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Výnos zrušil příkaz předsedy Ústředního geologického úřadu č. 9 ze dne 6. července 1964, jímž byly vydány resortní seznamy zaměstnání, registrované ve Sbírce zákonů částka 30 z roku 1966.

býv. Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin vydala příkazem č. 13/1964 ze dne 16. 7. 1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie a v prosinci 1964 doplněk k tomuto seznamu.

Do seznamů lze nahlédnout u ministerstva hornictví, Ústřední správy uranového průmyslu v Příbrami, Ústředního geologického úřadu v Praze a na všech oborových ředitelstvích resortu.

Ústřední báňský úřad vydal výnosem čj. 460 s/1964 ze dne 13. 7. 1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie a dodatek k tomuto seznamu ze dne 22. 2. 1966 čj. 193 s/1966. Do seznamu lze nahlédnout u Ústředního báňského úřadu a u všech obvodních báňských úřadů.

Ministerstvo potravinářského průmyslu vydalo výnosem ze dne 16. 7. 1964 čj. 17 041/1302/64-123.1 resortní seznam zaměstnání (činností) zařazených do II. pracovní kategorie a výnosy ze dne 21. 8. 1964 čj. 19 671/1506/64-123.3 a ze dne 6. 6. 1966 čj. 5832/565/66-332 doplňky k tomuto seznamu. Do seznamu lze nahlédnout u ředitelství jednotlivých oborů potravinářského průmyslu.

Ministerstvo školství a kultury vydalo resortní seznam zaměstnání (pracovních činností) zařazených do II. pracovní kategorie ze dne 22. 7. 1964 čj. 31 490/64-VE/2 (uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a kultury roč. 1964 str. 237), ve znění ze dne 3. 12. 1964 čj. 47 842/64-E I/2 (Věstník MŠK roč. 1964 str. 420) a ze dne 15. 12. 1965 čj. 40 932/65-E I/1 (Věstník MŠK roč. 1965 str. 316). Do seznamu lze nahlédnout u ministerstva školství a kultury, pověřenectva SNR pro školství a kulturu a v odborech pro školství a kulturu (ve školských nebo kulturních správách) krajských a okresních národních výborů.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výnosem ze dne 14. 7. 1964 čj. PM 610-27. 6. 1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie (uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví částka 18/1964) a výnosem ze dne 14. 10. 1965 čj. PM 610-16. 7. 1965 doplňky a změny seznamu zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie (uveřejněno v témže věstníku částka 21-22/1965). Do seznamu lze nahlédnout v odborech zdravotnictví krajských národních výborů a v krajských a okresních ústavech národního zdraví.

Ministerstvo dopravy vydalo jako publikaci s platností od 1. 7. 1964 resortní seznam zaměstnání I. a II. pracovní kategorie a dodatek k němu, který tvoří přílohu Věstníku ministerstva dopravy č. 22 z 25. 11. 1965. Do seznamu lze nahlédnout u ministerstva dopravy a u podřízených organizací.

Ministerstvo dopravy vydalo podle § 5 vládní vyhlášky č. 107/1964 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, v dohodě se Státním úřadem sociálního zabezpečení a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a spojů výnos ze dne 1. února 1968 čj. 31 388/1967-21, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1968. Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva dopravy ročník 1963 číslo 4, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu dopravy (v odboru koordinace) a u odborů dopravy všech krajských národních výborů.

Výnosem ze dne 27. září čj. SD-4275/78-4 se zrušuje část pro neželezniční dopravu výnosu ministerstva dopravy ze dne 1. června 1964, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpeční (reg. v částce 30/1966 Sb.) a výnos ministerstva dopravy čj. 31 388/1967-21, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 10/1968 Sb.).

Ministerstvo zahraničních věcí vydalo výnosem ze dne 2. 7. 1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Do seznamu lze nahlédnout v oddělení práce a mezd ministerstva zahraničních věcí a u všech zastupitelských úřadů ČSSR v zahraničí.

Ministerstvo zahraničního obchodu vydalo směrnicemi ze dne 16. 7. 1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Seznam byl otištěn ve Věstníku ministerstva zahraničního obchodu částka 16/1964 pod poř. č. 26 a lze do něho nahlédnout u tohoto ministerstva a u všech podniků zahraničního obchodu.

Ministerstvo vnitřního obchodu vydalo výnosem čj. 35 461/1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Seznam byl otištěn v částce 11/1964 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu a lze do něho nahlédnout u tohoto ministerstva, u všech organizací státního obchodu a u odborů obchodu krajských a okresních národních výborů.

Ministerstvo financí vydalo výnosem ze dne 22. 2. 1965 čj. 242/7941/65 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Do seznamu lze nahlédnout v oddělení práce a mezd ministerstva financí a ve Státní tiskárně cenin.

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství vydalo resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie (otištěn pod poř. č. 82/1964 Věstníku ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, částka 30) a doplněk tohoto seznamu (otištěn pod poř. č. 65/1965 téhož věstníku, částka 26). Do seznamu lze nahlédnout u ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, u výrobních zemědělských správ a u organizací se zemědělskou výrobou.

Ústřední správa energetiky vydala výnosem č. 3 ze dne 13. 7. 1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie a dodatky k němu ze dne 30. 11. 1965 a ze dne 26. 7. 1966. Do seznamu lze nahlédnout u Ústřední správy energetiky.

Ústřední správa spojů vydala v červenci 1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie (uveřejněn ve Věstníku Ústřední správy spojů částka 28/1964) a dodatky k seznamu zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie ze dne 8. 12. 1964 čj. 17 049/64-PAM/1 a ze dne 6. 11. 1965 čj. 12 300/65-PAM/1 (uveřejněné ve Věstníku Ústřední správy spojů, částky 51/1964 a 47/1965). Do seznamu lze nahlédnout u Ústřední správy spojů a u přímo podřízených organizací.

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků vydala výnosem čj. P-25/1964 ze dne 13. 7. 1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Do seznamu lze nahlédnout u Ústřední správy zemědělských výrobků a u podřízených organizací.

Ústřední správa geodesie a kartografie vydala dne 6. 8. 1965 pod čj. 13-356-8720/1965 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Do seznamu lze nahlédnout v oddělení práce a mezd Ústřední správy geodesie a kartografie a u ústavů geodesie a kartografie v jednotlivých krajích.

V oboru působnosti Ústřední správy vodního hospodářství vydalo býv. ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství výnosem čj. PaM 54 812/1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie (uveřejněn ve Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství poř. č. 82/1964) a dodatek k tomuto seznamu čj. PaM 52 632/1965 (uveřejněn v témže věstníku poř. č. 65/1965). Do seznamu lze nahlédnout u Ústřední správy vodního hospodářství a u odborů vodního hospodářství krajských a okresních národních výborů.

Kancelář presidenta republiky vydala směrnicí ze dne 17. 6. 1964 čj. 502005/2-64 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Do seznamu lze nahlédnout v oddělení práce a mezd Kanceláře presidenta republiky.

Československá akademie věd vydala směrnicemi č. 5 ze dne 14. 7. 1964 čj. 47 669/13/64 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie a směrnicemi č. 9 ze dne 30. 11. 1965 čj. 49 899/13/65 doplněk k tomuto seznamu. Do seznamu lze nahlédnout v oddělení práce a mezd Československé akademie věd.

Československá tisková kancelář vydala směrnicí č. 5/1964 ze dne 30. 6. 1964 čj. 1854/64 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Do seznamu lze nahlédnout v osobním oddělení ČTK v Praze a ČTK pro Slovensko v Bratislavě.

Československý rozhlas vydal v červenci 1964 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Do seznamu lze nahlédnout v oddělení práce a mezd ústředního studia Čs. rozhlasu v Praze a oblastního ředitelství v Bratislavě a v ředitelstvích krajských studií Čs. rozhlasu.

Československá televize vydala v červenci 1964 výnosem č. 41 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie a v září 1965 výnosem č. 60 doplněk tohoto seznamu. Do seznamu lze nahlédnout v Čs. televizi Praha-legislativně právním odboru, v Čs. televizi Bratislava a v televizních studiích Brno, Ostrava a Košice.

Československý film vydal 15. 7. 1964 směrnicí ústředního ředitelství č. I-285 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Do seznamu lze nahlédnout v oddělení péče o pracující ústředního ředitelství Čs. filmu v Praze a u jednotlivých podniků Čs. filmu.

Státní úřad sociálního zabezpečení vydal pod čj. PMK-5035-24. 5. 1966 resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie. Seznam byl otištěn ve Věstníku Státního úřadu sociálního zabezpečení částka 7/1966 pod poř. č. 8 a byl jím s účinností od 1. 7. 1964 nahrazen dřívější seznam, který byl registrován v částce 58/1965 Sb. Do seznamu lze nahlédnout u odborů sociálního zabezpečení krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru