Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 99/1966 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Částka 44/1966
Platnost od 20.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

99

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 12. prosince 1966,

kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanoví:


§ 1

Zrušují se

1. vyhláška č. 2150/1946 Ú. l. I, o nejvyšším přípustném nájemném za stavební nářadí, ve znění vyhlášky č. 287/1947 Ú. l. I,

2. vyhláška č. 1020/1947 Ú. l. I, (878/1947 Ú. v. I) o poplatcích za odstřel zvěře,

3. vyhláška č. 687/1950 Ú. l. I, (644/1950 Ú. v. I) o tvoření prodejních cen Čs. státní pošty, národního podniku, za telefonní a jiná slaboproudá zařízení,

4. vyhláška č. 45/1951 Ú. l. I (67/1951 Ú. v. I), o tvoření cen opotřebených dílů motorových vozidel,

5. vyhláška č. 119/1952 Ú. l. (153/1952 Ú. v.), kterou se vydávají směrnice pro používání elektrické energie, ve znění vyhlášky č. 269/1952 Ú. l. (317/1952 Ú. v.),

6. vyhláška č. 142/1953 Ú. l. (180/1953 Ú. v.), o změně autobusového tarifu pro dopravu osob,

7. vyhláška č. 150/1953 Ú. l. (187/1953 Ú. v.), o státních maloobchodních cenách potravin a průmyslového zboží,

8. vyhláška č. 342/1953 Ú. l. (389/1953 Ú. v.), o trzích na plemenná zvířata,

9. § 4 vyhlášky č. 58/1954 Ú. l. (78/1954 Ú. v.), o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, ve znění vyhlášky č. 74/1960 Sb.,

10. vyhláška č. 163/1954 Ú. l. (189/1954 Ú. v.), kterou se vydávají všeobecné předpisy o cenících maloobchodních cen zboží a o cenících služeb a výkonů,

11. vyhláška č. 138/1955 Ú. l. (Ú. v.), o úplatách za práce STS při ochraně rostlin, ve znění vyhlášky č. 98/1958 Ú. l.,

12. vyhláška č. 168/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se zavádějí jednotná provozní pravidla pro elektrárny a sítě,

13. vyhláška č. 231/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se stanoví ceny pro prodej plynů soukromým odběratelům,

14. vyhláška č. 254/1955 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a teplem,

15. vyhláška č. 176/1957 Ú. l. (Ú. v.), o cenách chytané živé zvěře určené k dalšímu chovu,

16. vyhláška č. 42/1958 Ú. l. (Ú. v.), kterou se stanoví ceny topných plynů pro podniky, organizace a zařízení socialistického sektoru,

17. vyhláška č. 41/1959 Ú. l. (Ú. v.), o majetkových sankcích a náhradě škody pro opožděné uvedení dovezených strojů do provozu,

18. vyhláška č. 198/1959 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vyhlašují úplaty za strojové zemědělské práce prováděné STS,

19. vyhláška č. 1/1960 Sb., kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny,

20. vyhláška č. 86/1960 Sb., o řízení rozvoje oboru technických plynů,

21. § 2 a § 5 vyhlášky č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody,

22. vyhláška č. 89/1960 Sb., o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů,

23. vyhláška č. 130/1960 Sb., o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky,

24. § 8 až 14 vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory,

25. pokyny ministerstva všeobecného strojírenství pro tvorbu cen ojetých jednostopých i dvoustopých osobních a užitkových motorových vozidel a autobusů - reg. v částce 1/1962 Sb. a v částce 17/1963 Sb.,

26. tarif pro přepravu a výkony zvířecími potahy, vydaný ministerstvem dopravy - reg. v částce 22/1963 Sb.,

27. zásady o uzavírání dohod o pracovní činnosti mezi socialistickými organizacemi a pracovníky schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965, uveřejněné pod č. 19/1965 Sb.


§ 2

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru