Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1966 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí

Částka 40/1966
Platnost od 07.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 30.09.1968 (134/1968 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 18. května 1966,

kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí

Posláním Revolučního odborového hnutí je aktivně se účastnit budování vyspělé socialistické společnosti. Pro plnění tohoto cíle získává Revoluční odborové hnutí co nejširší účast pracujících, pomáhá jim v politickém, odborném i kulturním růstu, zabezpečuje stále lepší podmínky pro jejich práci a život.

Odpovědné a náročné úkoly Revolučního odborového hnutí vykonávají a organizují statisíce dobrovolných funkcionářů volených orgánů, jejich komisí a zařízení v závodech, okresech, krajích i v ústředí převážně vedle svého zaměstnání a po své pracovní době. Široká organizátorská a výchovná práce odborové organizace, závažnost některých úkolů a podmínky jejich plnění však vyžadují, aby pracovníci byli v nutných případech vedením závodů, úřadů a ústavů k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí uvolňováni z práce.

Ústřední rada odborů stanoví podle § 124 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 1 zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, a podle čl. 11, 12 a 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí se změnami a doplňky provedenými usnesením celostátní všeodborové konference v květnu 1965 tyto směrnice pro uvolňování pracovníků z práce na jejich pracovištích k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí:


Čl. I

1. Funkce v Revolučním odborovém hnutí jsou funkce čestné a vykonávají se zásadně mimo pracovní dobu.

2. Výjimečně, pokud to vyžaduje povaha, naléhavost nebo rozsah plnění úkolů vyplývajících z činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen "základní organizace"), kulturního zařízení Revolučního odborového hnutí nebo vyššího odborového orgánu, může být funkce vykonávána také v pracovní době. V takovém případě uvolní vedení závodu funkcionáře z práce na jeho pracovišti na základě rozhodnutí nebo podnětu příslušného odborového orgánu, která jsou pro vedení závodu závazná.

Čl. II

1. Vedení závodu uvolní pracovníka od práce na jeho pracovišti k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí:

a) krátkodobě, případ od případu, na dobu nezbytně nutnou na základě rozhodnutí závodního výboru základní organizace nebo místního výboru Revolučního odborového hnutí, popřípadě závodního důvěrníka (dále jen "závodní výbor") nebo na pozvání či delegování vyššího odborového orgánu;

b) dlouhodobě, na celou pracovní dobu nebo na předem stanovené pracovní dny v týdnu, popřípadě na jejich část, a to ve všech těchto případech na dobu celého funkčního období nebo na jeho část na základě usnesení členské schůze nebo konference základní organizace.

Usnesení členské schůze nebo konference o uvolnění funkcionáře potvrzuje okresní odborová rada.

2. Pokud to vyžaduje potřeba plnění úkolů základní organizace na úseku administrativně technické činnosti, uvolní vedení závodu potřebné pracovníky krátkodobě nebo dlouhodobě podle rozhodnutí závodního výboru.

3. Závodní výbor sám nezaměstnává žádné vlastní pracovníky a všichni uvolnění funkcionáři a pracovníci zůstávají v pracovním poměru v závodě. Vedení závodu plní vůči těmto uvolněným pracovníkům všechny povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů, z předpisů o nemocenském pojištění, důchodovém zabezpečení, o dani ze mzdy apod., pokud je podle dalších ustanovení neplní odborový orgán.

Čl. III

Podmínky uvolnění odborových funkcionářů

1. Odborové orgány jsou při rozhodování o uvolnění funkcionářů z práce na jejich pracovišti povinny zkoumat skutečnou potřebu a účelnost uvolnění z hlediska naléhavosti úkolů, rozsahu a složitosti odborové činnosti základní organizace, organizační struktury závodu a přihlížet k nejvyšší hospodárnosti s odborovými i podnikovými prostředky. Případné schodky v rozpočtu základní organizace, které vznikly náklady na úhradu mezd dlouhodobě uvolněných funkcionářů, se neuhrazují z prostředků vyšších odborových orgánů.

2. Odborové orgány vycházejí přitom ze zásady, že základem pro rozvíjení a organizování odborové činnosti je dobrovolná práce aktivu funkcionářů.

3. Funkcionáři základní organizace mohou být dlouhodobě uvolněni na celou pracovní dobu za těchto dalších podmínek:

a) v základních organizacích, kde je počet všech členů Revolučního odborového hnutí vyšší než 800, může být uvolněn jeden funkcionář. Není-li v takové základní organizaci nutno uvolňovat funkcionáře na celou pracovní dobu, může být uvolněn jen na některé, předem stanovené celé pracovní dny v týdnu, popřípadě na jejich část, a to v obou těchto případech na celé funkční období nebo jeho část;

b) v základních organizacích s počtem od 2 501 do 4 500 členů mohou být uvolněni celkem 2 funkcionáři;

v základních organizacích s počtem od 4 501 do 6 500 členů mohou být uvolněni celkem 3 funkcionáři;

v základních organizacích s počtem od 6 501 do 8 500 členů mohou být uvolněni celkem 4 funkcionáři;

v základních organizacích s počtem od 8 501 do 10 500 členů může být uvolněno celkem 5 funkcionářů a na každých dalších dovršených 2 000 členů další jeden funkcionář, nejvýše však celkem 9 funkcionářů;

c) ve výrobně i místně uzavřených podnicích, které se nečlení na další závody a ve kterých je ustaven podnikový výbor Revolučního odborového hnutí s právy závodního výboru, uvolňují se funkcionáři v rozsahu uvedeném pod písm. b);

d) v podnicích, jejichž závody jsou rozptýleny na území jednoho nebo více krajů a kde pro malý počet členů ROH v jednotlivých závodech není nikde uvolněn funkcionář závodního výboru, může Ústřední rada odborů na návrh ústředního výboru odborového svazu povolit uvolnění funkcionáře i při nižším počtu než 800 členů s tím, že bude vykonávat současně práce spojené s činností podnikového výboru Revolučního odborového hnutí;

e) v základní organizaci, která má pro odborovou práci mimořádně obtížné podmínky pro územní organizační roztříštěnost, může být uvolněn funkcionář i při nižším počtu než 800 členů na základě společného rozhodnutí ústředního výboru odborového svazu a krajské odborové rady, a to podle zásad stanovených usnesením Ústřední rady odborů;

f) ve státních úřadech, zařízeních státní správy a ve školách se funkcionáři zásadně trvale neuvolňují. Výjimku mohou povolit společným rozhodnutím ústřední výbor odborového svazu a krajská odborová rada.

4. Dlouhodobě uvolnění funkcionáři základních organizací a kulturních zařízení Revolučního odborového hnutí vykonávají odborovou funkci v závodě nebo zařízení a podle potřeby plní i úkoly, jimiž je pověří vyšší odborový orgán. Při takovém pověření uhradí těmto funkcionářům vyšší odborový orgán jízdné, nocležné a diety spojené s provedením úkolu, kterým byli pověřeni, podle předpisů o poskytování náhrad cestovních, stěhovacích a jiných výdajů. *) Vzájemná refundace náhrady mzdy za dobu takového pověření se mezi odborovými orgány neprovádí.

5. V závodech s vícesměnným provozem, kde je více než jeden uvolněný funkcionář základní organizace, vykonávají funkcionáři své funkce rovněž podle směn.

6. Vrátí-li se do práce uvolněný funkcionář po skončení výkonu funkce, je závod povinen jej zařadit na jeho původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že tato práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí závod zařadit pracovníka na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě nebo aspoň jeho kvalifikaci. K takovému zařazení je potřeba předchozího souhlasu závodního výboru.

Čl. IV

Podmínky pro dlouhodobé uvolnění pracovníků k výkonu administrativně technických prací

1. Pokud to vyžaduje rozsah činnosti základní organizace, lze uvolnit k výkonu administrativně technických prací administrativního pracovníka závodu dlouhodobě buď na předem stanovené pracovní dny v týdnu, nebo i na celou pracovní dobu.

2. K dlouhodobému uvolnění na část pracovní doby, tj. na předem stanovené dny v týdnu, může dojít pouze v základních organizacích, kde je více než 800 členů Revolučního odborového hnutí. Na celou pracovní dobu uvolní závod jednoho administrativního pracovníka v základních organizacích, kde je více než 1 500 členů. V základních organizacích, kde počet členů převyšuje 1 500, uvolní závod pro výkon administrativně technických prací další pracovníky tak, aby na čtyři uvolněné funkcionáře připadl jeden administrativní pracovník.

Čl. V

Náhrada mzdy při krátkodobém uvolnění

1. Pracovníkům, kteří byli krátkodobě uvolněni k provedení úkolů vyplývajících z jejich odborové funkce v základní organizaci, k účasti na schůzích aktivu konaných i mimo závod, na konferencích a sjezdech nebo k provedení některých administrativně technických prací, poskytuje náhradu mzdy závod ve výši průměrného výdělku, který se zjišťuje podle ustanovení § 275 zákoníku práce a § 30 až 33 vládního nařízení č. 66/1965 Sb. Uvolnění na souvislou dobu delší než jeden měsíc se posuzuje jako dlouhodobé uvolnění.

2. Odborový orgán, z jehož podnětu došlo ke krátkodobému uvolnění pracovníka, uhradí náhradu mzdy, kterou tomuto pracovníku vyplatilo vedení závodu, včetně příslušné částky nemocenského pojištění. Povinnost této úhrady odpadá, jestliže to stanoví zvláštní předpisy, nebo když uvolněný pracovník sám nebo jeho spolupracovníci nahradí zameškanou práci bez zvýšení osobních nákladů; u funkcionářů základní organizace odpadá povinnost úhrady také, když šlo o činnost bezprostředně souvisící s úkoly závodu.

Čl. VI

Odměna při dlouhodobém uvolnění

1. Dlouhodobě uvolněným funkcionářům základní organizace se poskytuje po dobu uvolnění odměna, která se skládá z náhrady mzdy a z podílu na hospodářských výsledcích závodu.

Náhrada mzdy se poskytuje ve výši jejich průměrného výdělku, který se zjišťuje podle ustanovení § 275 zákoníku práce a § 30 až 33 vládního nařízení č. 66/1965 Sb. Do rozhodného základu pro výpočet průměrného výdělku se však nezahrnují již vyplacené podíly na hospodářských výsledcích.

Podíl na hospodářských výsledcích závodu vyplatí základní organizace uvolněnému funkcionáři podle zásad platných pro pracovníky v závodě ve výši odpovídající jeho původnímu pracovnímu zařazení.

Vyplacený podíl se zahrnuje do výpočtu průměrného výdělku v případech, kdy základní organizace poskytuje funkcionáři náhradu mzdy po dobu dovolené, překážek v práci, nebo dávky nemocenského pojištění.

Pracoval-li funkcionář před svým uvolněním v jiném závodě, nebo není-li z jiných důvodů možno určit výši podílu na hospodářských výsledcích, stanoví ji závodní výbor v dohodě s ústředním výborem odborového svazu.

Náhrada mzdy se poskytuje nejvýše do částky Kčs 2 .800 měsíčně. Do této částky se však nezapočítává podíl na hospodářských výsledcích.

Uvolnění funkcionáři vykonávají své funkce i mimo stanovenou týdenní pracovní dobu bez nároků na další odměny.

Výjimku z těchto ustanovení může na návrh příslušného ústředního výboru odborového svazu povolit Ústřední rada odborů.

2. Došlo-li během funkčního období k zavedení nové mzdové soustavy v závodě nebo k jiné zásadní změně v odměňování, stanoví se výše náhrady tak, aby odpovídala průměrnému výdělku, jehož dosáhli stejně kvalifikovaní pracovníci na dřívějším pracovišti dlouhodobě uvolněného funkcionáře od doby, kdy nabyla platnosti nová mzdová soustava, popřípadě jiná zásadní změna v odměňování.

3. Byl-li dlouhodobě uvolněný funkcionář znovu zvolen a uvolněn pro výkon funkce, bere se za základ výpočtu náhrady mzdy průměrný výdělek, jehož dosáhli stejně kvalifikovaní pracovníci na jeho dřívějším pracovišti.

4. Při dlouhodobém uvolnění pouze na určité dny v týdnu poskytne se uvolněnému funkcionáři poměrná část odměny, stanovená podle shora uvedených zásad.

5. Měl-li uvolněný funkcionář před svým uvolněním vůči závodu nárok na odlučné a podobné náhrady, poskytne mu je po dobu uvolnění rovněž závodní výbor, pokud trvají podmínky pro jejich výplatu. Závodní výbor poskytne uvolněnému funkcionáři odměnu také při povolání k výkonu vojenské služby, pokud k němu dojde v době jeho uvolnění, a to podle předpisů platných pro poskytování náhrady mzdy pracovníkům.

6. Pracovníkům, kteří byli dlouhodobě uvolněni pro administrativně technické práce základní organizace, stanoví výši odměny závodní výbor, a to tak, aby odpovídala mzdě stanovené pro takové práce mzdovými předpisy platnými pro závod.

Čl. VII

Výplata odměny při dlouhodobém uvolnění

Odměnu dlouhodobě uvolněným funkcionářům v základní organizaci a v závodním kulturním a rekreačním zařízení poskytuje závodní výbor.

Totéž platí i pro odměnu pracovníků dlouhodobě uvolněných pro administrativně technické práce.

Výplatu provádí závod z finančních prostředků základní organizace ve výplatních termínech v závodě obvyklých. Vedení závodu zúčtuje daň ze mzdy s finančním odborem národního výboru; příslušné částky nemocenského pojištění, popřípadě dávky tohoto pojištění zúčtuje s příslušnou správou nemocenského pojištění.

Čl. VIII

Uvolňování pracovníků pro činnost kulturních a rekreačních zařízení a pro pionýrské tábory Revolučního odborového hnutí

1. Pro činnost kulturních zařízení Revolučního odborového hnutí lze pro některé funkce uvolnit dlouhodobě nebo krátkodobě příslušné funkcionáře a pracovníky. Jestliže závod nemá ve svém stavu kvalifikované pracovníky pro výkon příslušné funkce nebo práce v kulturním zařízení, uzavře pracovní poměr s vhodným pracovníkem podle návrhu závodního výboru. Uvolňování a odměňování pracovníků pro jednotlivé typy těchto kulturních zařízení se řídí zvláštními předpisy. *)

2. Výjimečně lze podle této vyhlášky uvolňovat pracovníky pro závodní rekreační zařízení a pionýrské tábory Revolučního odborového hnutí. Počet uvolněných pracovníků pro výkon funkce v těchto zařízeních a délku jejich uvolnění stanoví členská schůze nebo konference základní organizace svým usnesením.

3. Pracovníkům uvolněným podle odstavce 2 a pracovníkům krátkodobě uvolněným pro výkon některé funkce v kulturním zařízení se poskytuje náhrada mzdy podle ustanovení článku V.

Závodní výbory refundují vedení závodu náhrady mezd, které závody vyplatily, včetně daně ze mzdy a příslušné částky nemocenského pojištění. Povinnost této úhrady (refundace) odpadá, když uvolněný funkcionář sám, nebo jeho spolupracovníci nahradí zameškanou práci bez zvýšení osobních nákladů. U ostatních pracovníků, které vedení závodu určí k zajištění provozu těchto zařízení, jako jsou správce, hlídač apod., se závody řídí vyhláškou ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 121/1965 Sb. V organizacích, které nehospodaří podle zásad nové soustavy plánovitého řízení národního hospodářství, platí vyhláška Ústřední rady odborů a ministerstva financí č. 122/1960 Sb.


Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se vyhláška Ústřední rady odborů č. 113/1961 Sb., kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Předseda: Pastyřík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstva financí č. 100/1964 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

*) Zásady pro úpravu pracovních a platových podmínek pracovníků kulturních zařízení Revolučního odborového hnutí (s přílohami), schválené předsednictvem Ústřední rady odborů dne 15. 9. 1965 a uveřejněné v Informačním bulletinu ÚRO č. 8/1965.

Přesunout nahoru