Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr

Částka 39/1966
Platnost od 03.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1982 (118/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 18. listopadu 1966

o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr

Ministerstvo financí stanoví podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. v dohodě se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy a Ústřední radou odborů:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Touto vyhláškou se upravuje odměňování pracovníků za práce konané pro organizace

a) na základě dohod o provedení práce [§ 232 odst. 2 písm. b) zákoníku práce],

b) na základě dohod o pracovní činnosti [§ 232 odst. 2 písm. a) zákoníku práce], pokud zvláštní předpisy *) nestanoví jinak. **)

(2) Vyhláška se nevztahuje na odměňování

a) činnosti prováděné podle zákona č. 47/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků,

b) tvůrčí činnosti, jejímž výsledkem jsou díla chráněná zákonem č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, a umělecké činnosti výkonných umělců prováděné na základě dohod o provedení práce.

c) přednáškové a výukové činnosti a odborné posudkové a obdobné činnosti prováděné pro školy a výchovná zařízení tvořící jednotnou školskou soustavu ***) včetně pomaturitního studia s výjimkou kursů organizovaných v závodní škole práce, +)

d) projektové činnosti prováděné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

e) politickovýchovné činnosti prováděné společenskými organizacemi.

§ 2

Přednášková a výuková činnost

(1) Výše odměny za přednáškovou a výukovou činnost se stanoví se zřetelem na její povahu a obtížnost a rozsah nutné přípravy takto:

Skupina činnosti přednáškové a výukové činnosti

Odměna za 1 hod. přednáškové a výukové činnosti

I. Přednášková a výuková činnost, odpovídající svou náplní výuce na školách poskytujících základní vzdělání (např. kursy, ve kterých se opakuje nebo doplňuje učivo základních devítiletých škol, přípravné kursy pro školy poskytující střední vzdělání, základní jazykové kursy apod.) nebo praktická výuka odpovídající svou náplní dílenskému vyučování a praktickému výcviku na středních a odborných školách ........... až 14,- Kčs

II. Přednášková a výuková činnost odpovídající svou náplní výuce na školách poskytujících střední a úplné střední vzdělání (např. kursy, ve kterých se opakuje nebo doplňuje učivo škol poskytujících střední a úplné střední vzdělání, přípravné kursy pro podnikové instituty a vysoké školy, odborné jazykové kursy apod.), s výjimkou přednáškové a výukové činnosti uvedené pod III ......................................... až 17,- Kčs

III. Přednášková a výuková činnost, odpovídající svou náplní výuce odborných technických a zdravotnických disciplín na školách poskytujících úplné střední vzdělání (např. školení vybraných pracovníků o některých otázkách technických, zdravotnických apod.) ........................................................... až 20,- Kčs

IV. Přednášková a výuková činnost, odpovídající svou náplní výuce na vysokých školách (např. kursy pro vedoucí pracovníky a specialisty o nejnáročnějších hospodářských a technických otázkách, výuka v postgraduálním studiu absolventů vysokých škol apod.) ...................................................... až 35,- Kčs

(2) Ustanovení předchozího odstavce se použije též pro odměňování diskuse, konzultace nebo semináře, souvisejících s přednáškovou a výukovou činností.

(3) Za cvičení, praktickou výuku s demonstrací a vedení exkurse s výkladem se poskytují odměny uvedené v odstavci 1 snížené o 25 až 50 %.

(4) Je-li s výukovou činností spojena závěrečná zkouška, poskytne se předsedovi zkušební komise za 1 hodinu trvání zkoušky a zkoušejícím členům komise za 1 hodinu zkoušení podle obtížnosti zkoušené látky odměna až 16 Kčs.

(5) Je-li nutno v souvislosti s výukovou činností posoudit písemné práce předem určené učebním plánem, poskytne se pracovníku za 1 hodinu této činnosti odměna až 8 Kčs. Za přípravu, vedení, konzultace a posouzení případných závěrečných prací poskytne se odměna až 10 Kčs za 1 hodinu.

(6) Za sylaby (hrubé osnovy přednášek nebo výuky) se poskytne odměna pouze tehdy, bylo-li jejich vypracování mezi organizací a pracovníkem předem sjednáno. Odměny za sylaby přizná organizace podle obtížnosti a rozsahu zpracované látky až do výše jedné poloviny celkové odměny za příslušnou přednášku nebo výuku.

(7) Jsou-li činnosti uvedené v předchozích odstavcích prováděny v jiném jazyce, než je čeština nebo slovenština (dále jen "cizí jazyk"), a není-li tento cizí jazyk mateřským jazykem pracovníka, poskytnou se odměny zvýšené až o 25 %. Toto zvýšení však nenáleží, jde-li o výuku cizím jazykům a činnosti s tím související.

Překlady a revize překladů

§ 3

(1) Překlady textů do češtiny nebo slovenštiny z cizího jazyka se odměňují

a) u všech cizích jazyků s výjimkou jazyků uvedených pod písm. b) částkou ............................................................ až 16,- Kčs za jednu stránku překladu,

b) u čínštiny, korejštiny, japonštiny a dalších znakových jazyků částkou ............................................................ až 0,30 Kčs za jeden slovní znak.

(2) Překlady textů z češtiny nebo slovenštiny do cizího jazyka se odměňují

a) u všech cizích jazyků s výjimkou jazyků uvedených pod písm. b) částkou ............................................................ až 23,- Kčs za jednu stránku překladu,

b) u čínštiny, korejštiny, japonštiny a dalších znakových jazyků částkou ............................................................ až 0,50 Kčs za jeden slovní znak.

(3) Při stanovení výše odměny podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. a) je nutno přihlížet k obtížnosti cizího jazyka, zejména k tomu, zda jde o jazyky evropského původu nebo jazyky jiné, např. orientální.

(4) U překladu z cizího jazyka do jiného cizího jazyka náleží odměny uvedené v odstavci 2 zvýšené až o 50 %.

(5) Překlady textů z češtiny do slovenštiny a naopak se odměňují částkou .................................................. až 5,- Kčs za jednu stránku překladu.

(6) Odměny uvedené v předchozích odstavcích je možno zvýšit

a) je-li překlad pořizován z magnetofonového nebo jiného zvukového záznamu až o 30 %,

b) je-li překlad mimořádně jazykově a odborně náročný až o 20 %,

c) je-li překlad jinak pracovně náročný až o 20 %.

(7) Odměny uvedené v odstavcích 2 a 4 je možno zvýšit dále až o 30 %, jde-li o překlady mimořádně náročných materiálů vědeckého charakteru.

(8) Za překlad a utřídění hesel z cizího jazyka do češtiny nebo slovenštiny se místo odměn uvedených v předchozích  odstavcích poskytne odměna ........................................ až 1,80 Kčs za jedno heslo.

§ 4

(1) Za jazykové revize překladů se poskytne odměna

a) u všech jazyků s výjimkou jazyků uvedených pod písm. b) a jazyků uvedených v odst. 2 částkou ............................... až 3,- Kčs za jednu stránku překladu,

b) u čínštiny, korejštiny, japonštiny a jiných znakových jazyků částkou ............................................................ až 0,05 Kčs za jeden slovní znak.

(2) Za jazykové revize překladů z češtiny do slovenštiny a naopak se poskytne odměna ve výši 1 Kčs za jednu stránku.

(3) Za odborné revize překladů se odměny uvedené v předchozích odstavcích zvyšují až o 50 %.

(4) Za jazykové nebo odborné revize hesel (včetně hesel slovníkových) je možno místo odměn uvedených v předchozích odstavcích poskytnout odměnu ...................................... až 0,50 Kčs za jedno heslo.

(5) Bylo-li nutno text překladu při revizi převážně nebo zcela přepracovat, může organizace pracovníkovi provádějícímu revizi místo odměn uvedených v předchozích odstavcích poskytnout odměnu až do výše částky nevyplacené z tohoto důvodu překladateli (§ 14).

§ 5

(1) Jednou stránkou překladu ve smyslu této vyhlášky se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádek, v každé řádce průměrně po 50 písmenech.

(2) V odměnách za překlady podle této vyhlášky jsou zahrnuty i odměny za vyhotovení čistopisu překladu napsaného na stroji, popřípadě předem dohodnutého počtu propisů.

Tlumočnická činnost

§ 6

(1) Pracovníkům tlumočícím do češtiny nebo slovenštiny z cizího jazyka nebo naopak se poskytne za každou hodinu takovéto činnosti odměna stanovená podle obtížnosti tlumočené látky až do částky 14 Kčs.

(2) Tlumočí-li pracovník z cizího jazyka do cizího jazyka, poskytne se mu za každou hodinu takovéto činnosti odměna stanovená podle obtížnosti tlumočené látky až do částky 17 Kčs.

(3) Tlumočí-li pracovník při doprovodu cizinců jen běžnou konverzaci, poskytne se mu za každou hodinu tlumočení odměna až do částky 8 Kčs.

§ 7

(1) Pracovníkům, kteří tlumočí veřejné projevy, projevy na kongresových konferencích a jiné obdobné projevy politicky nebo odborně významné, poskytne se za každou hodinu tlumočení

a) pokud jim byl dán předem k dispozici psaný text, odměna až ................................................................. 20,- Kčs

b) pokud jim nebyl dán předem k dispozici psaný text, odměna až .......................................................... 28,- Kčs

(2) V případě kabinového tlumočení se poskytne odměna uvedená v předchozím odstavci písm. b); přitom se do doby tlumočení započítává též doba nutné přípravy a nutného odpočinku souvisejících přímo s tlumočením.

Odborné posudky a jiná obdobná činnost

§ 8

(1) Za písemné vypracování odborných a lektorských posudků, rozborů, studií, odborných dobrozdání a vyjádření obdobného charakteru se stanoví odměna tak, aby její výše odpovídala odborné náročnosti úkonu, jeho společenskému významu, rozsahu, předpokládaným výsledkům, popř. jiným výstižným hlediskům.

(2) Pokud se jako hlediska rozhodného pro stanovení odměny použije hlediska času nutně vynaloženého k provedení práce vyjádřeného počtem pracovních hodin, poskytne se za jednu hodinu práce

a) jde-li o práci, jejíž úspěšné provedení nevyžaduje vědeckou nebo vysokoškolskou kvalifikaci, odměna ............................ až 17,- Kčs

b) jde-li o práci, jejíž úspěšné provedení vyžaduje vysokoškolskou kvalifikaci, odměna ................................................ až 25,- Kčs

c) jde-li o práci, jejíž úspěšné provedení vyžaduje vědeckou kvalifikaci, odměna ................................................ až 35,- Kčs

(3) Pokud se jako hlediska rozhodného pro stanovení odměny použije hlediska rozsahu posuzované práce vyjádřeného počtem jejích stránek, poskytne se za jednu stránku posuzovaného textu odměna až 4 Kčs.

§ 9

Jsou-li odborné posudky, odborná dobrozdání a vyjádření podávány písemně nebo ústně do zápisu v rámci jednání odborných komisí, přísluší pracovníku za vyjádření odborného stanoviska odměna, která se stanoví obdobně podle hledisek uvedených v § 8; přitom však lze nejvyšších částek odměn použít jen zcela výjimečně, jde-li o odborné práce mimořádného významu.

§ 10

Anotace a jiné dokumentační záznamy

Za vypracování jedné anotace nebo jiného obdobného dokumentačního záznamu zpracovaného z materiálu v českém nebo slovenském jazyce se poskytne odměna až 5 Kčs, z materiálu v cizím jazyce odměna až 9 Kčs, a to podle obtížnosti věci.


Obecná a závěrečná ustanovení

§ 11

Odměny za činnosti uvedené v § 2 odst. 1 skupina IV. a § 8 mohou výjimečně přesáhnout výši vyplývající z těchto ustanovení,

a) jde-li o činnosti prováděné zvlášť vynikajícími odborníky,

b) jde-li o předávání vědeckých poznatků a zkušeností z málo probádaných úseků vědy a techniky,

c) jde-li o mimořádně důležité otázky ideologického, politického a kulturního významu.

§ 12

(1) Pokud výše odměny za některou činnost, spadající svou povahou do okruhu činností uvedených v § 2 až 10, není v těchto ustanoveních výslovně upravena, poskytne organizace odměnu odpovídající odměně za obdobnou činnost uvedenou v těchto ustanoveních.

(2) Za jiné činnosti prováděné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, než jsou uvedeny v § 2 až 10, se poskytne odměna zásadně ve výši odpovídající odměně za stejnou práci konanou v pracovním poměru.

§ 13

Bylo-li s pracovníkem v jedné dohodě sjednáno provedení několika různých činností, může být dohodnuta za všechny tyto činnosti - zejména pokud spolu souvisejí - odměna úhrnná; tato odměna však nesmí - s výjimkou případů uvedených v § 11 - překročit součet nejvyšších částek odměn, které by jinak za jednotlivé činnosti příslušely podle předchozích ustanovení.

§ 14

Organizace může odměnu přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce sjednaným podmínkám; v dohodě lze také sjednat, že organizace může v takovém případě od dohody odstoupit.

§ 15

(1) Zrušují se

a) vyhláška Státní mzdové komise č. 261/1953 Ú. l., o odměňování přednáškové a učitelské činnosti v závodních školách práce, v ústředních dělnických školách, v internátních a jiných kursech a o odměnách vedoucím a učebním asistentům internátních škol a kursů,

b) vyhláška Státní mzdové komise č. 79/1954 Ú. l., o odměnách za překlady a korektury překladů,

c) směrnice ministerstva financí čj. 163/88 671/1954, uveřejněné pod poř. č. 190/1954 Sb. instr. pro výk. org. NV, o odměňování tlumočnických výkonů,

d) směrnice ministerstva financí čj. 163/114 529/1954, uveřejněné pod poř. č. 240/1954 Sb. instr. pro výk. org. NV, o odměňování zaměstnanců za vypracování odborných (znaleckých) posudků, dobrozdání, studií a jiných odborných vyjádření,

e) směrnice ministerstva financí čj. 283/96 816/1953, uveřejněné pod poř. č. 457/1953 Sb. ob. pro KNV, o odměňování přednáškové a učitelské činnosti v závodních školách práce, ústředních dělnických školách, v internátních a jiných kursech a o odměnách vedoucím učebním asistentům (instruktorům) internátních škol a kursů,

f) směrnice ministerstva financí čj. 283/25 641/1954, uveřejněné pod poř. č. 70/1954 Sb. ob. pro KNV, o odměňování zaměstnanců za překlady a korektury překladů.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Ministr: Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zvláštními předpisy jsou např. úprava dohod o pracovní činnosti mimo pracovní poměr ve spojích, uveřejněná pod poř. č. 140/1965 ve Věstníku Ústřední správy spojů částka 16/1965.

**) Podle § 9 vládní vyhlášky č. 60/1966 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, se důchod neodnímá ani nekrátí, koná-li důchodce práce podle dohody o pracovní činnosti nebo podle dohody o provedení práce.

***) Zákon č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělání.

+) Vyhláška se tedy v oblasti tzv. podnikového vzdělávání nevztahuje na odměňování přednáškové a výukové činnosti v podnikových institutech, v podnikových technických školách a v pomaturitním studiu; vztahuje se však na odměňování přednáškové a výukové činnosti v závodních školách práce a všech ostatních kursech v rámci podnikového vzdělávání.

Přesunout nahoru