Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1966 Sb.Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol

Částka 39/1966
Platnost od 03.12.1966
Účinnost od 03.12.1966
Zrušeno k 01.09.1980 (95/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Ministra národní obrany

ze dne 11. listopadu 1966,

kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol


President Československé socialistické republiky vydal k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, rozkaz ze dne 9. září 1966 "Ustanovení k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol".


Podle části III odst. 3 rozkazu uveřejňuje se v příloze této vyhlášky výpis z uvedeného rozkazu.


Ministr: gen. Lomský v. r.


Příloha

Výpis z rozkazu presidenta republiky ze dne 9. září 1966 "Ustanovení k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol"

I.

1. Vojenské školství je nedílnou součástí jednotné celostátní školské soustavy. Vojenské vysoké školy jsou vysokými školami podle zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákon"), přičemž současně jsou organickou součástí čs. ozbrojených sil; svou činností významně přispívají k zvyšování obranyschopnosti Československé socialistické republiky.

2. Úkolem vojenských vysokých škol je

a) vychovávat vysoce vzdělané a odborně kvalifikované kádry, připravené na základě znalostí marxismu-leninismu morálně a politicky pro plnění úkolů v oblasti obrany socialistické vlasti i pro případné zastávání přiměřených funkcí v civilním zaměstnání,

b) rozvíjet vědeckou činnost a vychovávat nové vědecké pracovníky,

c) prohlubovat a rozšiřovat odborné znalosti pracovníků s vysokoškolským vzděláním,

d) být středisky podílejícími se na rozvoji kultury a vzdělanosti v ozbrojených silách i v celé společnosti.

3. Provedení zákona v oboru působnosti ministerstva národní obrany a na úseku vojenských vysokých škol (§ 55) vychází ze smyslu zákona, se zaměřením na specifické podmínky a potřeby ozbrojených sil, stanovené základními vojenskými předpisy.

II.

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně vyznamenaná Řádem republiky a Řádem rudé hvězdy je vojenskou vysokou školou, která se člení na fakulty:

1. technického směru:

velitelsko-organizátorskou se sídlem ve Vyškově-Dědicích, inženýrskou pozemních vojsk se sídlem v Brně, leteckou, PVO a spojovací se sídlem v Brně, vyšších velitelů se sídlem v Brně, zahraniční se sídlem v Brně.

Jejich absolventům náleží od účinnosti zákona titul "inženýr" (ve zkratce "Ing."). Podmínky přiznání titulu Ing. absolventům, kteří zakončili školu před účinností zákona, stanovil ministr národní obrany Rozkazem č. 16/1966, který byl registrován ve Sbírce zákonů ČSSR částka 39 z 3. prosince 1966;

2. universitního směru:

vojenskopolitickou se sídlem v Bratislavě.

Jejím absolventům, kteří vykonají předepsané rigorózní zkoušky, náleží od účinnosti zákona v závislosti na zaměření studia titul "doktor sociálně politických nauk" (ve zkratce "RSDr.") nebo "doktor filosofie" (ve zkratce "PhDr.").

Absolventy Vojenské akademie Antonína Zápotockého, studijního oboru meteorologie z let 1958 až 1960 považovat za absolventy vysoké školy universitního směru.

1. Vojenské vysoké školy, samostatné fakulty a vzdělávací zařízení ozbrojených sil, pokud mají postavení vysokých škol (dále jen vojenské vysoké školy), se ke dni účinnosti zákona člení na vojenské vysoké školy technického směru a vojenské vysoké školy universitního směru. Řádné studium se zakončuje na všech vojenských vysokých školách státní závěrečnou zkouškou. Student, který ukončil studium na vojenské vysoké škole státní závěrečnou zkouškou, je absolventem vysoké školy.

(2) Vysokými vojenskými školami technického směru jsou

a) Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně s fakultami

- velitelskou

- inženýrskou pozemních vojsk

- leteckou a protivzdušné obrany

- dálkovou

- zahraniční

b) Vysoká vojenská škola pozemního vojska hrdiny SSSR kpt. O. Jaroše ve Vyškově na Moravě

c) Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národního povstání v Košicích

d) Vysoká vojenská velitelsko-technická škola v Martině

e) Vysoká vojenská technická škola Československo-sovětského přátelství v Liptovském Mikuláši

f) Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečení hrdiny ČSSR Jana Švermy v Žilině

g) Vojenská fakulta Vysoké školy dopravní v Žilině.

Absolventům vysokých vojenských škol technického směru přiznávají vysoké vojenské školy titul "inženýr" (ve zkratce "Ing.").

(3) Vysokými vojenskými školami universitního směru jsou

a) Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě s fakultami

- vojenskopolitickou

- vojenskopedagogickou

a samostatnou fakultou - Vysokou vojenskou politickou školou

b) Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové

c) Vojenský obor při fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze.

Absolventům Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Evangelisty Purkyně přiznává vysoká vojenská škola titul "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr."). Absolventům Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda a vojenského oboru při fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy, kteří vykonají předepsanou rigorózní zkoušku, přiznávají vysoké vojenské školy titul "doktor filosofie" (ve zkratce "PhDr.").

Absolventy Vojenské akademie Antonína Zápotockého, studijního oboru meteorologie z let 1958 až 1960 považovat za absolventy vysoké školy universitního směru.

4. Z předchozích ustanovení se vztahují

- ustanovení odst. 2, písm. b) též na absolventy Vojenské fakulty Vysoké školy železniční,

- ustanovení odst. 3, písm. a) též na absolventy Vojenské politické akademie,

- ustanovení odst. 3, písm. b) též na absolventy Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně.

5. Absolventům Vojenské akademie Antonína Zápotockého, Vojenské technické akademie Antonína Zápotockého a Vojenské akademie Klementa Gottwalda, pokud nedosáhli v příslušném oboru označení absolventa vysoké školy (stavovského označení apod.) podle dřívějších předpisů, náleží titul "inženýr" (ve zkratce "Ing.") za podmínek, které stanoví ministr národní obrany svým rozkazem; současně bude stanoven i způsob přiznání titulů těmto dřívějším absolventům vojenských vysokých škol.

6. Absolventi vojenských vysokých škol uvedených v odst. 2, 3, 4 a 5 mají stejná práva a povinnosti jako absolventi civilních vysokých škol. Použitelnost jejich vzdělání, získaného absolvováním vojenské vysoké školy, pro případné zastávání civilního povolání (funkce), je řešena zvláštními předpisy, a to s přihlédnutím k oboru studia, ve kterém dosáhli vysokoškolské kvalifikace a který je uveden v příslušném diplomu.

7. Absolventi všech vojenských vysokých škol uvedených v předchozích ustanoveních mohou používat, pokud vyučují na školách poskytujících střední vzdělání, pracovní označení "středoškolský profesor".

8. Absolventi vojenských vysokých škol armád spřátelených států nabývají na základě nostrifikace studia (§ 18 zákona), popřípadě po vykonání předepsané rigorosní zkoušky [odst. 3, písm. a)] též příslušných titulů, a to za podmínek podle odst. 5 tohoto rozkazu.

9. Absolventi Vojenské akademie generálního štábu Sovětské armády (popřípadě vzdělávacího zařízení jí na roveň postaveného, ale majícího jiný název) jsou oprávněni používat označení "důstojník generálního štábu", a to ve zkratce "gšt." uváděné za vojenskou hodností.

10. Vojenské vysoké školy organizují pro absolventy vysokých škol postgraduální studium (§ 16 a 19 zákona) v duchu zásad stanovených vládou a podle požadavků výstavby ozbrojených sil.

Přesunout nahoru