Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/1966 Sb.Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen

Částka 3/1966
Platnost od 16.02.1966
Účinnost od 01.03.1966
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

ze dne 4. února 1966

o provádění kontroly a statistiky cen

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1zrušeno

Provádění kontroly cenzrušeno

§ 2, § 3zrušeno

Formy a metody kontroly cenzrušeno

§ 4 – § 6zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Statistika cen

Provádění statistiky cen

§ 7

Výrobní podniky

Výrobní podniky v rozsahu stanoveném nadřízeným orgánem

a) vedou evidenci velkoobchodních, obchodních a podnikových cen jimi vyráběných výrobků podle kategorií cen a podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků,

b) vedou časové řady velkoobchodních cen jimi vyráběných výrobků,

c) vypočítávají průměrné velkoobchodní ceny za určená období u výrobků, u nichž dochází ke změnám cen během sledovaného období (časové průměry cen),

d) vypočítávají jednoduché, skupinové a oborové indexy velkoobchodních cen; proto sledují ukazatele potřebné k jejich výpočtu,

e) sledují strukturu velkoobchodních cen vybraných výrobků, sestavují časové řady jejich jednotlivých složek a sledují jejich vývoj pomocí obdobných indexů jako u velkoobchodních cen,

f) provádějí rozbory vývoje velkoobchodních cen a jejich struktury,

g) poskytují statistické údaje nadřízenému orgánu.

§ 8

Podniky zahraničního obchodu

Podniky zahraničního obchodu v rozsahu stanoveném ministerstvem zahraničního obchodu

a) u dovážených a vyvážených výrobků vedou úplnou evidenci velkoobchodních cen podle kategorií, zahraničních cen, rozdílových ukazatelů zboží československého zahraničního obchodu a devizových koeficientů,

b) sestavují u vybraných výrobků časové řady zahraničních cen a vypočítávají jejich jednoduché a skupinové indexy; proto sledují ukazatele potřebné k jejich výpočtu,

c) sledují a analyzují vývoj velkoobchodních cen ve vztahu k docíleným cenám franko československé hranice, vztah docílených zahraničních cen k cenám světovým (srovnatelné zboží a srovnatelné teritorium), strukturu cen dovážených a vyvážených výrobků,

d) u výrobků, které jsou předmětem vývozu a dovozu, opatřují pro oborová ředitelství a výrobní ministerstva v nutném rozsahu světové ceny, docílené ceny franko československé hranice a skutečné rozdílové ukazatele,

e) provádějí rozbory vývoje cen,

f) poskytují v předepsaném rozsahu statistické údaje ústředním orgánům.

§ 9

Obchodní podniky

Obchodní podniky a podniky (družstva), které prodávají spotřební výrobky nebo poskytují placené služby a jsou pověřeny působností v tvorbě cen, v rozsahu stanoveném nadřízeným orgánem

a) vedou evidenci maloobchodních cen jimi prodávaných výrobků podle kategorií cen a podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků,

b) vedou časové řady maloobchodních cen vybraných výrobků,

c) vypočítávají jednoduché, skupinové a oborové indexy maloobchodních cen; proto sledují ukazatele potřebné k jejich výpočtu,

d) dojde-li během sledovaného období ke změně maloobchodních cen, vypočítávají průměrné ceny za sledované období (časové průměry cen), a nejsou-li maloobchodní ceny místně jednotné, vypočítávají z nich též průměrné ceny za podnik (místní průměry cen),

e) provádějí rozbory vývoje maloobchodních cen.

§ 10

Oborová ředitelství

1. Oborová ředitelství v rozsahu stanoveném ústředním orgánem

a) vedou evidenci cen výrobků, které vyrábějí jimi řízené organizace, a evidenci jimi stanovených cen,

b) vedou časové řady cen (pevných, volných a realizačních cen zařazených do kategorie limitních cen), jakož i další údaje nutné pro výpočet cenových indexů na základě údajů evidovaných v jimi řízených podnicích,

c) vypočítávají průměry cen výrobků a vedou jejich časové řady,

d) vypočítávají indexy cen za skupiny výrobků a za celé výrobní obory podle kategorií cen, pokud nejsou tyto indexy vypočítávány podniky,

e) sledují v potřebném rozsahu strukturu velkoobchodních cen výrobků zařazených do indexů cen ústředně sledovaných, popř. dalších výrobků,

f) u výrobků, které jsou předmětem vývozu, vedou podle údajů podniků zahraničního obchodu evidenci docílených zahraničních cen franko československé hranice, rozdílových ukazatelů a světových cen,

g) provádějí rozbory vývoje maloobchodních a velkoobchodních cen a struktury velkoobchodních cen,

h) poskytují statistické údaje ústředním orgánům.

2. Tato ustanovení platí přiměřeně také pro řídící národní výbory a krajské svazy družstev.

§ 11

Ústřední orgány

1. Ústřední orgány

a) vedou evidenci pevných a limitních cen stanovených v jejich působnosti, popř. podle podkladů z oborových ředitelství,

b) provádějí rozbory vývoje cen,

c) stanoví rozsah povinností na úseku statistiky cen pro jimi řízené organizace.

2. Tato ustanovení platí přiměřeně také pro krajské národní výbory.

3. Ministerstvo zahraničního obchodu sleduje vývoj vztahů velkoobchodních cen k docíleným zahraničním cenám franko československé hranice na základě vypočteného rozdílového ukazatele u vybraných vyvážených a dovážených výrobků, provádí rozbor dosažených zahraničních cen ve vztahu k světovým cenám a vypočítává cenový index a index fyzického objemu těchto výrobků.

§ 12

Lhůty statistických informací

1. Evidence cen a časové řady se vedou běžně.

2. Lhůty pro předkládání státních statistických výkazů stanoví Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a pro plnění ostatních povinností v oblasti statistiky cen příslušný ústřední orgán.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

§ 13

1. Výjimky z ustanovení této vyhlášky povoluje podle potřeb řízení jednotlivých odvětví národního hospodářství Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě s příslušnými ústředními orgány.

2. Zrušují se Zásady kontroly cen v místním hospodářství a ve výrobních družstvech, vydané býv. ministerstvem státní kontroly (příloha částky 5/1960 Sbírky instrukcí pro výkonné orgány národních výborů).

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1966.


Ministr-předseda: Majling v. r.

Poznámky pod čarou

*) Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření (č. 112/1965 Sb.).

Přesunout nahoru