Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/1966 Sb.Vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě

Částka 38/1966
Platnost od 25.11.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

VYHLÁŠKA

Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 16. listopadu 1966

o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě

Státní komise pro techniku podle § 11 písm. g) zák. č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci, ministerstvo financí podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v dohodě se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy stanoví:


Hmotná zainteresovanost

§ 1

Odběratel může v hospodářských smlouvách, uzavřených na dodávky podle části osmé, hlavy první, oddílu 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. dohodnout se svými dodavateli přirážku

a) za žádoucí zkrácení lhůty výstavby (za podmínek uvedených dále v § 2),

b) za zlepšení parametrů stavby, jestliže mu to přinese ekonomický efekt nebo je to pro něj jinak výhodné.

§ 2, § 3zrušeno

§ 4

(1) Přirážku za zlepšení parametrů stavby může odběratel dohodnout s dodavatelem, jestliže dodavatel navrhne a zaváže se provést bez újmy na jakosti dodávky a bez zhoršení objemu produkce (užitkovosti):

a) dodávku za nižší rozpočtové náklady,

b) opatření ke zlepšení budoucího ekonomického nebo jiného efektu z trvalého provozu.

(2) Snížení rozpočtových nákladů a zlepšení ekonomického nebo jiného efektu z trvalého provozu se posuzuje k údajům projektu, který byl podkladem pro uzavření hospodářské smlouvy a rozpočtu k němu. *)

(3) Přirážka za uskutečnění dodávky za nižší rozpočtové náklady je částí rozdílu mezi rozpočtovými náklady projektovanými a skutečně dosaženými a její výše může být dohodnuta jen v rozsahu tohoto rozdílu.

(4) Přirážka za zlepšení budoucího ekonomického nebo jiného efektu z trvalého provozu představuje část jednoročního zlepšení hospodářského efektu z trvalého provozu a její výše může být dohodnuta rovněž jen v rozsahu tohoto zlepšení, popřípadě stanovena pevnou částkou.

Majetkové sankce za prodlení dodavatele

§ 5

(1) Dodavatel, který je v prodlení se splněním dodávky, na níž byla uzavřena hospodářská smlouva podle části osmé, hlavy první, oddílu 3 hospodářského zákoníku, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 0,5 % z ceny dodávky za každý započatý měsíc prodlení. *) Organizace si mohou tuto majetkovou sankci výslovnou dohodou pouze zvýšit. **)

(2) U dodávek souborů strojů a zařízení řešených zcela nebo zčásti jako úkoly státního plánu výzkumných a vývojových prací si však organizace mohou sjednat majetkové sankce jinak; nedohodnou-li se, rozhodne hospodářská arbitráž na základě vyjádření Státní komise pro techniku a příslušných ústředních orgánů. ***)

Opatření při placení

§ 6

(1) Odběratel je oprávněn pozastavit proplacení všech faktur dodavatele, který je v prodlení s plněním rozhodujících termínů na hlavních objektech a provozních souborech, sjednaných k tomuto účelu výslovně ve smlouvě.

(2) Odběratel je mimoto oprávněn u komplexní bytové výstavby pozastavit proplacení faktur dodavatele, jestliže tento dodavatel na základě uzavřených hospodářských smluv nezajišťuje realizaci objektů, které jsou součástí technického a občanského vybavení a jsou jako takové výslovně ve smlouvě označeny.

(3) Pozastavené částky je odběratel povinen proplatit do 10ti dnů po dni, kdy dodavatel splní náhradní termín; jestliže však tento náhradní termín nezajišťuje, že dodávka bude odevzdána ve sjednaném (původním) termínu, je odběratel povinen proplatit pozastavené částky až po odevzdání a převzetí dodávky.

Pozastavení částek zajišťujících věcné odstranění vad a nedodělků

§ 7

(1) Po úhradě 90 % z celkové ceny dokončené dodávky nebo její dokončené části je odběratel oprávněn za účelem zajištění včasného odstranění vad a nedodělků pozastavit z posledních faktur před odevzdáním a převzetím částku až do výše 10 % celkové ceny dokončené dodávky nebo její dokončené části.

(2) Pozastavené částky je odběratel povinen zaplatit dodavateli

a) u dodávek stavební části a u dodávek pro technologickou část - s výjimkou dodávek souborů strojů a zařízení - do 10ti dnů po podepsání zápisu o bezvadném převzetí dodávky nebo její dokončené části a v případě, že při tomto předání a převzetí byly zjištěny vady a nedodělky, do 10ti dnů po jejich odstranění;

b) u dodávek souborů strojů a zařízení - v průběhu zkušebního provozu do 10ti dnů po dni, kdy bude způsobem pro tento účel ve smlouvě sjednaným prokázána schopnost zařízení zabezpečit v souladu s náběhovou křivkou projektované parametry.

Poplatek z prodlení

§ 8

Za dobu oprávněného pozastavení částek (§ 6 a 7) neplatí odběratel poplatek z prodlení.


Účinnost

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967; platnost ustanovení § 5 až 8 končí dnem 31. prosince 1967.


Ministr-předseda Státní komise pro techniku: Dr. Vlasák v. r.

Ministr financí: Dvořák v. r.

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Dr. Dohnal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Za snížení rozpočtových nákladů se nepovažuje snížení vyplývající z upřesnění prozatímní ceny bez změny technického řešení.

*) Ustanovení § 295 odst. 1 hospodářského zákoníku nelze po dobu platnosti vyhlášky použít.

**) Tím se stanoví odchylka z ustanovení § 1 vyhl. č. 139/1965 Sb.

***) Tím se stanoví odchylka z ustanovení § 11 vyhl. č. 139/1965 Sb.

Přesunout nahoru